Sagan om Didrik av Bern
(Hand A)

enligt Sko 115, 116

Texten är inskriven efter SFSS 10 av Birgitta Hedbäck och Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund. Inskrivningen har delvis bekostats av medel från Lunds universitet.

Sidnummer i utgåvan är markerade med '#'

 

#1 [Kap. 1.]
HEr beginnas atsye aff en riddare som födder war j appolij i en stadh som salerna heter/ Ther radde en jarll före som rodger het/ oc hans brodher brwnsten . Jarlen haffde enä deghelighä dotter het hilleswidh/ oc hanum thiente en riddare het samson . han war mykit starkare en andra men hans haar oc skäg war swart som pik/ han war woxen som jette vtan han war icke swo högh/ han war tiwkker oc starker som en rise/ togh war han welwoxen han haffde et stort hiertä/ hans entlite war bret oc langt oc grymmeligit/ mellom hans öghen war en span hans bryner ware sworte som two krager hafde sit offuan hans öghen/ hans hals war tiwkker/ hans härdhä ware thiwkkä oc bredhä/ hans arma ware tiwkkä oc hardha som andra stockä han hade miwkä hender ok faghrä finger . han war wellwoxen i alla mattä han war oc snar oc rasker i alla leke/ hans sin war swo skapt athan war blidher oc ödhmiwker/ oc allom swarade han leiande/ han war wiis oc milder ok grundugh i sinne/ han war swo myken kempe at allar kom han ther i striidh athan war nokon sin redder/ oc war han offtä badhä i stridh oc i kamp.

# 2 oc alltiidh fik han sigher/ hwat han lowade ont eller got thz skulde han holdä/ eller han wilde dö ther om . her aff tha wart han mykit prisadher/ hans w wenner wore alla rädde for hanum/ aldre rosadhe han sigh sielff ä hwat manheit han giorde . Rosade hanum noger annar/ tha stodh han oc hörde till/ han thiente well jarlen oc han vnte hanum ganze got/ han elskade mykith jarlsens dotter .
En dagh stodh han for jarlens bordh jarlen fik hanum et fat maat oc badh bäre sinne dotter/ han tok fateth oc gik till tornit som jomfrvn war/ oc medhan han opgik j tornit/ tha badh han sin swen göre hans häst redho oc wapen oc hwat han haffde/ han gik op i tornit oc satte fatet fore jomfrvn/ oc stodh oc aat mz henne/ han talede till jomfrvn oc badh henne fölgie sik/ hon sagde jaa at hon wilde thz gerne göre/ tha the wore mette tha tok jomfrun synä klädher gull oc silff oc giorde sik rede oc talede till synä jomfrwr/ Samson riddare will taga mik bort mz sik vtan min wilia. jak tor ekke sigia ney fore hanum ware her en . C wepnethe men han toke mek likewäll bort om han wilde oc warder iak atfölgie hanum en togh at iak haffuer ther skam aff at iak skall sa fara allene vtan min fadhers wiliu/ Oc badh hon syne quinnor at the skulde ekke sigia hennes fadher at hon war borto/ hon fryktade athan skulde effter ridhe oc fa skadha aff sampson./ jak weet well sagde hon/ för än samson mister mek . ther worder mangen skiold broten oc hielm kleffuen oc brynior sunder riffne/ oc mangt et swerdh blodught giort/ thy athan är then raskaste riddare ther häst mag rida

#3 [Kap.2.]
Samson tog jomfrwne j sin fampn/ oc bar henne nidh oc satte henne vpa sin häst oc en annan häst hade han . ther förde han gwll oc kostelighe haffuor vpa . han wäpnade sik well oc bant sin hielm oc red sin weg . han lag lenge i en storan skogh./ oc giorde sik ther et hws .

[Kap.3.]
Langt ther effter tha wart jarlen war at hans dotter war borto . tha lot han göma alt thz sampson atte/ oc giorde hanum biltog/ thz sporde sampson ther han war i skoghen./ han rider wtaff skogen oc brenner jarlens land./ oc slaar i hääl badhä fää oc folk/ ä hwar han faar oc alla flydde for hanum/ Sidhan redh han ather i skoghen igen/ tha mötte hanum Rodger jarll mz lx men . Sampson wilde ekke fly han slogh sin glaffwan vnder armen/ oc tog hästin mz sporana. oc stak then förste hanum mötte gymon skioll oc brynie oc bryst sa athan gik langt fra sin häst oc bleff strax dödh/ Oc sidhan drogh han swerdit oc hiwg then som banneret förde a hans winstra axl oc klöff hanum sa at swerdit stodh i sadelen/ han hwg till en annen baag vpa ryggen oc wt at brystit sa athan styrte strax dödh aff sin häst/ tha hwg han till jarlen offuan vppa hielmen oc klöff hoffwd oc bwk at swerdit stodh i sadelen/ oc full

# 4 dödh aff sin häst/ i ene litin stwnd . slogh han xv riddara the andra flydde for hanum sidhan red han ather i skogen tha war hans harnisk . alt aff hanum hwggät oc en war han ekke saar./ the som flydde for hanum komä hem till salernä oc sagdo jerlans brodher at jarlen war dödh .

[Kap. 4.]
BRwnsten stempde ting ouer alt landit oc wart tha till konung takin/ sidhan ridher han oc leter effter sampson . oc offtä ridher sampson wtaff skogen oc gör skadhä vpa konungens land . hwar han kan oc stodh thz sa j ij aar . tha red konungen i skogen som sampson war vti oc fan hanum ekke . sidhan redh han wtaff skogen till et slot ther laag näre oc bleff ther om nattena/ om minnats tiidh tha kom sampson till slottit. Portana waro läste/ wäktaren war soffnath/ han stegh aff sin häst . oc bant hanum oc brende et hws som ther wtan fore stodh/ sidhan tog han en logande brand . oc kastade in vpa slottit . tha byriade slottit at brenne/ tha waknade koningen oc lagde sit harnisk vpa . oc alla hans men oc blestä i syna ludra oc mente at en her hade warit for slottit/ konungen sprang vpa sin häst oc vj riddara mz hanum oc rende at skogen oc sa giorde flere aff them/ samson brende slottit oc slog ther mang en man i häll för en dag kom/ konungen rider langt i skogen/ han

# 5 fik see hwar et hws stodh/ oc en konä stodh fore dörren . konungen kende henne strax thy thz war hans broderdotter/ oc sporde henne hwi hon ther war eller hwar hennes man war/ oc badh henne fylgie sik hem/ hon swarade/ sampson red bort i nat oc kom han ekke tiit som i ware . tha wet iak ekke hwar han är/ hwi komme i hiit sa arla eller hwar lage i j nat . konungen swarade iak laag vpa et slot her hart widh skogen/ oc ther kom en stor här oc brende slottit . oc iak kom aff i mörkrit mz vj men/ j affters hafde jak . C . riddara. oc nw hauer iak ekke mere en vj./ jomfrun swarade jak wenter at sampson hauer thz giort . konungen swarade/ thw talar darlighe hwre kunde sampson thz göre allene/ tag tinä cläder oc fölg mek/ hon swarade jak wentar i faa annat atgöre/ jak seer hwar sampson komber/ Tha wände [konungen] sik om kring oc red mot sampson. the drogo theris swerdh vpa bade sidor/ sampson hwg till konungen vpa hielmen sa at swerdit stodh i härdana . konungen störte strax dödh nidh/ sampson hwg et annat hwg till en annan riddare vppa hans axl sa at swerdit stodh i sadelen . then tridie stak . han twert wt gynnom the andra flyddo alt thz [the] kunde . sampson folde efftir oc slog them alla ihääll vtan en han redh hem oc sagde tidhende at konungen war slagen. Sampson giorde synä hästa redhe oc tog jomfrwne oc hwat han haffde oc red wtaff skogen/ tha mötte hanum xij men/ then ena haffde en forgyltan skioll/ oc ther stodh en lebard vti/ oc thz samma wapn förde sampsson/ tha kende sampson them/ thz war thetmar hans fadherbrodher/ han red oc sökte efftir sampson . the waro gladhe at the funnos vpa badha sidhor.

# 6 Sidan redo the alla samman till en stadh/ tha borgana wisto at sampson kom . tha wordo the alla redde for hanum/ thy at the haffde sport hans stora manhet/ oc the haffde tha engen höffuitzman/ the togo tha alla mz et raad sampson for sin höffuitzman oc loffuade hanum tro oc manskap/ sidan tingade han mz almoganom/ oc fik ther the samma swar .

[Kap. 5.]
SAmpson rider wtaff staden mz vC folk. oc till en annan stad . han war mykit större . han sende budh i staden at the skulde wtganga oc hylla hanum for sin herra/ borgana gingo saman oc talede om hans mykla manhet/ the tröstä sik icke stridä mot hanum/ ther fore gaffwo the staden/ oc sagdo hanum tro thienste. Sampson red i staden mz alt sit folk. oc stemde saman alt landit oc wort sa hyllad for thera höffuitzman . Engen war sa diarff athan thorde tala ther et ordh i mot . The wilde göre hanum till en konung . sampson swarade . jak will ekke bära konungs naffn för en jek haffuer wunnet alt landit . han dwaldä ther i v daga . Sidan red han tädan mz ijM. folk/ oc till salerna han war then störste stad i landit war/ han sende bod i staden . at the skuldo giffua staden vp i hans wald . mz the tydende wordo borgarna fast sörgiande/ oc gingo saman oc talades widher/ oc wordo sa eens at the wilde hylla hanum . the trostä sik ekke atstridä mot hanum/ tog lagde the thöris harnisk vpa . oc rido wtaff staden mz mange bannere.

# 7 oc mykit folk . mz pipara oc basunara . ther till the komo till sampson/ tha stigo the aff theris hästa/ oc fölla vpa sinä knä oc gaffuo sik oc staden i hans wald . Sampson takkade them mykit/ sidan stigo the vpa theris hästa igen oc fylde hanum in i staden tit som konungens hwss war/ oc satte hanum i konungens sæte/ oc gaffuo hanum konungs naffn . Sampson sende bod . ouer alt landit at the skuldo kommä till hanum/ oc kom ther tha mykit folk saman oc hyllade hanum for konung oc herra .

[Kap. 6.]
Sampson är nw konung ouer alt salernä oc alt thz rike som at haffde brwnsten konung . han haffde mz sinne hwstrv en son som ermentrike het . sampson ökte sit rike altiid/ ok bröt vp vnder sik manga konunga rike bade yspania oc annarstadz/ sampson haffde en annan son han het tetmar/ han war mannelige woxen . ty vnte konungen hanum got/ tha sampson wart en gamall man/ tha wart ermentrik komen till sinnä aarä/ oc tetmar war tha xij are gamall/ En dag sat sampson i sit drotzäte/ ermentrik stodh for hanum . konungen talade till hanum . thu skal ekke länger mek thienä/ oc engen annan/ jak will giffue tik konungs döme i yspania oc xiij murad slot som iak hauer wunnit mz mit swerd . oc win tik ther sielff . mera till engen land erffde iak effter fadher eller moder oc hauer iak lika wäll nog./ Sidan satte han hanum när sik/ oc lot bidzse oc credensze for hanum som for sik sielff/ tha swarade

# 8 then vnge broder thetmar/ mik tycker sa ati skiffte w jampt mellom oss brödra . hwat wilin j nw giffue mik medan han skall sa mykit haffua/ konungen sat oc hörde till/ oc saa wredeligha vpa thetmar . ty han talede sa diarffuelige/ tha gik thetmar bort . ty han fik engen swar aff sin fadher.

[Kap. 7.]
En dag sat konungen widh sit bordh oc hiolt stor staad . ther wore mange hertwge oc greffue. riddara oc swennä oc hans bord war alt sat mz silff fat oc silff kar/ ok hwsit war innan dragit mz gyllenstycke/ for hanum stodo mangä godhemen/ oc haffde kostelighe gwlkar a theris händer/ ther ware oc pypara oc basunare nog/ tha talade konungen till sinä godhemen/ jak hauer nw sitit qwar i mit rike xx aar sa at alla minä men haffua hafft godhan fridh/ oc enckte hauer iak ökt mit rike/ i thesse xx aren./ j thzte hwsit siter mangen rask man oc her är stor glädi oc löst/ oc mykit hauer sket sidan mit haar oc skeg war swart som raffn/ oc nw är thz grat som en duwä oc tha ware myne arma offta rödä oc bla/ oc nw äre the hwite som sniö/ myn brynia kom icke aff mik stundom i et halfft aar/ oc tha wore ware swerd offta röd aff blod/ oc store skard vtinnen aff harda hielma/ oc nw äre the röd aff rost/ oc nw welie alla ridha gangara/ än tha ride wij stora fagra hästa/ hwat betider mit hwita skäg . oc thz iek her siter all min aller/ oc haffuer gode daga .

# 9 tha skall iek likawell dö/ hauer iek nogon manhet giort i krig oc orlig thz liffuer efftir mik in till domen . oc nw dogher ekke lenge sa atsitia/ Oc bödh han tha at alla hans riddara oc swena ouer alt hans land . skulde haffua thera hästa oc harnisk redo nar han them till sagde .

[Kap. 8.]
Han loot sidan scriffue et breff till en jarll som elsung het/ oc tha radde for bern oc sende ther mz vj riddara oc screff sa i breffuit/ wit Elsung jarll at thw haffuer lenge sitit i berne oc iak fik än aldre skat aff tik . thy sent mek tinä dotter odilliam/ then skall min son haffua . sik till frillä/ oc lat henne fylgia xij friborne jomfrvr/ oc sent mik ther mz xl riddara wäll wäpnade hwar riddare skal haffua en swen/ thu skalt oc sende mik xl falkä oc xl hwndä the wäll bette äre/ then beszte hwnd skall haffua en toring aff gwll/ slagtogit skall wara flettat aff thit eghit skäg/ oc sa faar thw at wita om nokor konung i wärildena är mechtogare än thu äst . wiltu ecke thzte göra./ tha war redo jnnan iij manade mz all thin makt oc tha will jak gästa thik hema
the vj riddara kommo till bern mz konungens breff oc fingo jarlenom/ jarlen lass breffuit/ oc rodnade wid som et blod/ sidan talade han till sina men/ hin rike sampson hauer scriffuit mik till athan

# 10 will haffua skat aff mik/ han weet at iak är nw en gamal man/ för än thz skall skee som han scriffuit hauer/ för skall nokon hielm klöffwen worden/ oc mangen riddaris blod wdgiwtis oc thz skall förra gälla . mit liiff oc all min slot warda niderbroten . för än mik skall ske sadan skam/ sidan lot han gripa the vj riddara som breffuit baro fram/ en lot han hängia/ oc iiij lot han hwgga hoffudit aff/ oc then siätta lot han hugga handana aff oc sende hanum hem atsye tidende/ sidan lot han byggia sin slot . thz fastaste han kunde/ oc satte ena blidä for hwar port/ oc alt sit folk loot han wäll redhä badä mz wapn och hästa .
then ena riddare kom hem till sampson. oc sade hanum tidende hwre gangit war . Sampson sat tha ouer bordh/ ther kunde engen finna pa hwat tydende han fangit hade han hwarkit rodnede eller bleknade/ han lot som hanum enchtet skadde/ iij manede ther effter samlede sampson myken här oc rider vtaff salernä oc mz hanum iij konunga . hertoge oc greffwe oc manga riddara oc swenne sa at the ware alz ijM./ Tha han kom först i jarlans land . tha mötte jarlen hanum mz M . riddara/ hanum fylde oc annit mykit folk. oc landz herra badhe aff wngeren oc aff swaweren. oc beyeren. oc torkeren . the slogo theris bannere wt oc rido bade saman .

[Kap. 9.]
Samson red fram oc twa hans söner fylgya . ermentrik oc thetmar/ samson hwgger vpa badha

# 11 händer badä men oc hästa sa at hanum enchte hekte hwar han till bögde/ tha flydde the alla for hanum/ oc war hans häst all blodog/ han slog sit swerd pa sit laar oc ristade thz sa at thz hördis ouer allan hæren. oc ropade hogt/ thz iak ware allene här/ jak wilde bestaa ider alla saman: Alla räddes for hans rop/ nw sag jerlan hwre myken skada sampson giorde vpa hans folk/ han ropade vpa syna men oc badh/ träden till dierffligha oc sagde/ wij faa siger/ sidan red han till sampson . oc sagde/ thu hauer slagit manga myne gothemen thz skaltw nw gälla/ tha hwg han till samson oc klöff hans skioll swnder i tw. et annat hwg/ hwg han pa hans hiälm/ hiälmen war hard oc swerdit stank aff hanum oc nider pa axlen oc i gömon brynian/ tha fik sampson et stort saar/ tha hwg sampson hanum pa halsen sa at affgik hoffwdit/ sidan hölt han vp hoffwdit oc sporde hans fyende om the kände thz/ oc badh them alla giffua sik/ tha the sago at theris höffuitzman war dödh oc mykit aff theris folk war slagit . tha worde the at giffwa sik . oc hyllade sampson for konung oc herra .

[Kap. 10.]
Sampson red in i staden bern/ oc alt folk gik wt mot hanum mz pipara oc basunare . oc fullo

# 12 hanum till fotä oc folde hanum in i staden igen/ oc fingo hanum alt thz gwll oc silffuer som jarlan haffde aat .
Tha giffte sampson sin son thetmar oc gaff hanum jarlens dotter oc alt thz rike som hennes fadher hade att oc giorde hanum ther konung ouer. Sampson red täden oc till rom/ hans son ermentrik földe hanum/ tha fik sampson sin hälsot/ oc bleff dödh . Ermentrik drog for rom . oc stridde mz romara oc winner mykin priiss/ oc wan mäste delen aff rom . Swo drogh han till grekin/ oc wan mästedelen aff landit oc wida andra städer/ oc word strax en mektwg konung/ Sampson haffde en tridiä son han het hertwg ake han hade et slot som fritilia het .

[Kap. 11.]
Koning thetmar rader for bern . han war myken orlixman oc blider oc mild/ hans hwsfrv war bada wän oc from . the fingo en son som didrick het/ han waxte op stor oc stark/ han hade snar öghen hans haar war som et gwll oc wäll kruset/ oc han fik aldre skäg sa lenge han liffde/ hans härda ware two alna brede/ hans arma ware harda som andra stocka . han war sa starker at faa funnes hans like . tog war han small i sit liiff oc degelige ben haffde han oc stark./ han war glader oc blider oc milder/ hwarke sparde han gwll eller silffwer. thz sagde alla men. j then tima war aldre engen sadann man föd . badä mz sin och skapilse vtan hans faderfader sampson .

# 13 oc alla vnte hanum got./ tha han war xj aar gamall/ tha slog hans fader hanum till riddere oc gaff hanum hest oc harnisk oc giorde hanum till höffuitzman for alt sit hoffuesinne

[Kap. 12.]
En stadh lag östan for bern som kallas venedi/ ther war en hertoge som ragball het han war riker oc fultaker/ han hade two söner then ene het boltram oc then andre regbald . han wart giffter oc fik en sön som sintram het/ then första hertwg ragbald . han haffde en son som hillebrand het/ han war höffuitzman for hans hoffuesin./ tha han war xij aare gamall/ tha gaff hans fadher hanum häst oc harnisk han war en fager man hwid oc röd i kinderne/ gult haar oc krwsit oc sa wart hans skäg . han war starkelighe woxen . sa at alla vndrade pa hanum/ oc ekke fanz hans like i venedi/ han war saktmodug oc grvndug/ oc then wiseste man ther nokon wiste at segia aff/ han war oc milder sa at alla loffuade hanum/ han haffde et got hierta/ sa at aldre haffde thz sports. at han war nokot sinne redder/ Tha han wart xxx are gamall tha bad han sin fader om loff at ride till bern./ faderen sporde hwat han ther wilde göre/ han sagde han wilde tiäna konung thetmar/ faderen bad hanum fara om hanum täktis . tha red han wtaff fenedi sielff xiijde oc till konung thetmar/ han war hanum wäll komen/ oc dwaldis ther mz hanum/ tidrik thetmarsson war tha vj are gamall/ tha

# 14 hillebrand tit kom/ hillebrand vnte hanum got. oc satte hanum altiid när sik . oc lärda hanum goda sidhär/ tidrik kallade hanum sin fosterfadher .

[Kap. 13.]
Tha tidrik war xij are gamall/ tha ridher meister hillebrand mz hanum en dag mz hök oc hwnd/ the plägede oc aldre wt ride vtan the hade theris harnisk vpa/ the fingo see en hiort/ oc slogo theris hwnda lösä/ tidrik rende lenge effter hiorten/ tha fik han atsee en dwerg/ tidrik rände effter hanum oc fik dwergen i kragen/ oc rykte hanum vp i sadelen oc förden for sik . han het alfrik . han war then besztä smidh man wiste aff at seyä . Tha sagde dwergen käre herra vnner mik mit liiff/ iak will wisa ether mera gwll oc silff en konung thetmar ether fadher egher/ Tidrik sporde hwar thz war/ han swarade vti et berg her hart när/ ther boor en stor man som heter grym . han haffuer ena kona hon heter hilda/ hon är än större än han/ the haffua et swerd som nagelring heter . oc thz swerdh giorde iak . thz är sa hwast at vnder är/ vtan thu faar swerdit fra hanum tha winner thw engen siger aff hanum. tidrik swarade/ thz skall nw gälla thit liiff vtan thu kant stiäla mek thz sama swerdit . dwergen swor hanum (mz) en eed athan (wilde stiäla hanum) thz göre wilde/ sidan lot (han hanum löss) tidrik hanum löpa/ the ridho sidan effter hiorten/ the komä for et stort

# 15 berg/ ther kom dwergen till them igen oc haffde swerdit mz sik oc fik tidrik thz/ oc wiiste hanum hwar han skulde ga in i bergit./ dwergen sagde kunne i slaa then starka grym i häll oc saa hans gwll oc silff/ tha fa i mykin priiss . thy han haffuer xij manna star[k]heit/ än mik faa j aldre mere igen/ sidan wiste the enkte hwart dwergen bleff . the stigo aff sinä hästa oc gingo till bergit . tidrik drogh wt swerdit nagelring . oc tyktis hanum aldre haffua set et bättre swerd/ the gingo in i bergit oc bundo op sina hielma/ tidrik gik fore/ Tha grim saa at the komä/ tha löp han till syna harniskä kista oc sökte efftir sit swerd/ oc fan thz icke/ oc wiste thz wäll at dwergen haffde thz stolit . han grep en logande brand aff elden oc gik mot tidrik oc slox lenge mot hanum/ konen sprang oc grep hillebrand om herdanar oc slog hanum nider mot gulffwit och wilde binna hanum/ oc hölt hanum sa fast/ oc [?at] bloden sprang wd om hwar nagelen./ oc slog hanum mot brystit mz näffwan . sa athan när danade/ han ropade till didrik oc badh hanum hielpa/ iek kom aldre i sadann nödh för/ didrik swarade. jak skall wist hielpa tik/ oc löp först at grim wredeliga oc hwg hanum mang saar/ et hwg kom a hans hals sa at affgik hoffwdit . sidan löp han till . hillebrand . oc hwg konan sunder mit i liffuit/ hon war sa mykin trulkona at lutterna skrido saman oc wart strax heell/ didrik hwg henne än en sinne sunder i tw stycke/ tha foor thz än som för/ tha sagde hillebrand tha hon är sunder huggen tha skulde i stinga ider fot mellom bada lutternä/ tha koma the aldre saman mere Tha hwg didrik till henna rät vp[a] länderna . oc hwg henna i tw stykke/

# 16 oc stak sin fot mellom badha stycken/ tha föllo badä stycken wtaff hillebrand . oc bleff hon tha död . hillebrand stod op oc sagde till didrik haffde sa grim ouer wunnet tik som konan wan mik/ tha haffde wij aldre hädan komit/ än gud löna tik tw halp mik . som en ädla herra . Sidan toko the gwll oc silffuer ä mädan the haffua wilde/ tha fan didrik en hielm i bergit then bäszta ther wära matte/ grym haffde giffuit helfftena aff sit naffn. oc konan helfftena aff sit/ oc ty kalladis hielmen hyllagrym/ didrik haffde then hielm i manga strider sidan/ oc aldre wart han gymenhwggen/ The haffde sa mykit gwll oc silff at thera hästa gato ekke mera burit. Sidan rido the hem till . bern./ oc her aff worde the prisade

[Kap. 14.]
For nordan fiäll ligger et slot som sägard heter/ thz atte hin rikä brynild . hin fagra oc hin wiisa/ oc myken manheit giordis for henne skull i wärildene/ hon war en mektig jomfrw/ henne fader oc moder waro döde/ j en skog ther hart här atte hon en storan gardh ther bodde en man vpa . som studder het/ han war starker man ther haffde hon sin stodh i then samma skog./ oc the waro alla gra oc swart/ ther föddes the beszta hästa aff som till waro bade skimling oc folken oc manga flere/ Studder hade en son han het oc studder/ hans enlite war bret ok ekke lankt han war open oc snar ögder gwlt haar haffde

# 17 han oc brunt skäg . oc stort hoffwd oc härda breder [?breda härder]/ han haffde langa arma oc iiij alboga oc tiwkka händer oc fagra finger/ han war en liten man rät fyreskoten . thz war hans mästa lust at rida i döst . oc lära at skyrma/ han kunde wäll skiwta mz armbörst/ oc war grymmer oc hogmoduger . sa at ängen gat omgangit sik mz hanum/ han war then raskaste riddare ther wara matte . the wener som han haffde/ them älskade han aff hiärta/ the wändade hans nampn oc kallade hanum heym for ty en orm heter heym. han är fwll aff ether alla orma räddes for hanum sa giorde oc folkit wid heym at alla ware rädde for hanum/ han giorde offtare ont än got/ hans fader gaff hanum en häst som rispa het/ han war föd aff thz samma stod som för war sakt oc han war gra .

[Kap. 15.]
Thz war et sinne at heym tog sin häst oc wapnar sik oc bant sit swerd wid sidä/ thz het blodgang/ thz war hwast/ han sagde till sin fadher . jak will rida till en vngan herra/ oc slaass mz hanum han heter didrik . konung thetmarsson aff bern/ ffadheren swarade/ tha gör thw som en w wiiss man mik är sakt athan är then raskaste man som nw kan finnas . rid heller en annar stadz oc fresta tik/ heim swarade jak är icke sa räd som tw . jak skall antigge winna sigher eller dö ther om . mik är sakt at tidrik är ekke mera än xij are gamell

# 18 oc jak är nw xvij are gamall/ oc skulde han winna sigher aff mik . tha ware thz vnder/ han tog sit glaffwen oc sprang vpa sin häst oc red ouer manga stora skoga . land oc städer till thess han kom till bern/ tha han tit kom stegh han aff sin häst/ oc gik in j stuffunä oc hälsade konung thetmar/ oc sidan wände han sik till didrik oc helsade hanum oc sagde jak haffuer ridit langan wäg for thina skull/ oc mykit är mik aff tik sagt/ möt mik her wte for slottit oc slass mz mik hwilken ther winner/ han skall eghä thess annars wapn/ didrik swarade oc sag wredeliga vpa hanum ty athan talede hastogt till hanum/ mik hauer ängen för bodet sadant bodh som thw gör . Sidan sprang han fra bordh oc gik wt/ oc hillebrand gik mz hanum oc manga andra riddara han bad lata hempta sit harnisk oc lagde vpa sik oc giorde sik redo oc bant sin hielm hillagrym ok nagelring wid syna sidä . hillebrand hölt i ystadit mädan han stegh vpa sin häst

[Kap. 16.]
Nw rider didrik vtaff bern/ heim hölt ther for hanum the slogo thera hästa mz sporana/ oc hwar stak i annars skioll/ oc ängen thera gik aff hästin/ the rende annat sin till saman oc foro än thesligis . The rende thz tridie sin till hopa/ tha stak heim gymon didriks skioll oc reff brynian sunder/ tok wart han ekke saar/ didrik stak gymon hans skioll/ oc wt i gömon brynian twefald oc heim wart oc ecke saar .

# 19 her didriks häst föll till jordena/ oc tog bleff han i sadelen/ oc sunder gik badä glaffuenä/ the sprungo bade aff hästana/ oc drogo thera swerd/ oc gingo saman oc slogos sa trösteliga at engen wilde for then andre ryma/ äy sa langt som en fot war bred/ tha hiog heim aff all syn makt oc vpa didriks hielm hillegrym/ hielmen war harder/ ty brast swerdit sunder i hiälten/ oc tha han sag at han haffde ängen wäriä/ tha sagde han till didrik . lat mek liffwa jak will gerna thiäna tik/ did[r]ik swarade tha segh mek thin tro thienste/ gerna sagde heim/ oc ther mz bliffwa the forlikade/ oc rido sa in vpa slottit igen oc ware gode wenner/ tha talade heim till didrik/ thz vndrar mik herra ati skule äy haffua en godan häst/ sa fultaka man som i äre/ iak will rida hem oc se om iak kan skipa ider en godan häst ther tola skall en stöt . i then skog som brynnilla ägher/ ther äre iiij hästa/ en heter grane/ oc annar heter skimling/ oc tridie heter falke/ oc iiij heter rispa . myn eghin häst/ far thu en aff the iij hästa/ tha wenter iak thw ma rida i hwar strid som thw will/ didrik tackade hanum oc bad hanum rida/ han red hem oc häntade en häst som falke het/ oc kom igen mz hanum oc fik didrik hanum/ han takkade hanum mykit .

[Kap. 16.]
En konung het wilkinus han war en fultaka man han wan mz stridh wilcina land . som nw är kalladh

# 20 swerige oc götaland . oc skane oc siäland oc winland oc all the rike ther till lage/ the kalladis ty wilcina land . at konung[en] het wilkinus/ thz war tha sider at landit kalladis effter them som landit regerade .
En konung radde for rytzeland . som herding het/ han war en rik koning oc mykin stridzman/ oc mykit rykte stodh aff hanum/ han haffde mykin w frid mz wilkinus konung/ wilkinus koning stempde wt en offmyken här/ oc rider in i pullerna land . thz ligger till rydzeland . oc giorde ther mykin skada/ thzte sporde herding konung . at ofrid war komen i hans land . han böd wt en storan här han haffde mang annor land än rytzeland . bada greken oc vngaria/ oc manga flere landzskap/ Herding konung atte en broder som hirder het./ wilkinus konung haffde manga strider mz herding konung oc hans broder/ oc altiid fik wilkinus konung siger i rytzeland . han brände oc skinnade hwar han fram for/ han wan oc mang slot i rytzeland . oc sidan red han till nogard som hoffwd stadin war i rytzeland/ oc slogos länge for vtan stadin . herding konung mötte hanum ther mz en storan här/ wilkinus konung tog fast i mot/ oc fik siger än nw som för/ oc ther war herder slagin . konung herdingx broder/ oc ther war mangen rytz i häll slagen . han wan stadin oc fik ther sa mykit gwll oc syluer at aldre fik han sa mykit för i synä daga/ Sidhan giorde konunga sik en winskap i mellom sa at herding konung skulde wara konung offuer rytzeland oc giffua wilkine konung skat sa lenge han liffuer/ wilkinus rider offuer alt rytzeland oc legger skatten vpa hwer hanum thäckes .

# 21 [Kap. 18.]
Vilkinus haffde en son som nordian het . han war en fultake man/ han war mykit hardare än hans fader/ han badh sin fadher atfara hem igen/ tha wilkinus for hem/ oc lag ena stadz wid rytzeland oc gik fra sit folk . eynsamber oppa i skogen/ ther sag han ena konä mykit fagher oc gik tiit hon war/ thz war en haff frw . koning[en] giorde henne et barn/ oc kom ater i sin skib fik bör oc siglde vti haffwit/ tha han war lankt fra landit kom samma haff frw vp . oc tok om hans skipästam oc hiolt skipit at thz ängenstadz kom/ tha sag konungen at thz war samma quinna som han haffde legat mz/ oc sagde till henne/ lat oss fara/ haffuer thu nogot ärinde till mik . tha kom i wart land . ther welie wij wäll fangna tik/ hon slepte oc konungen siglde hem/ et halfft aar ther efftir kom samma kona till hanum/ tha loot han föra henne till en gardh som han atte/ nokor stwnd ther äfftir fik hon et swenbarn . konungen kallade hanum wade/ strax barnit war föd/ hwarff moderen bort/ wade woxte sidan op/ oc wart en mektwg rese/ sa athan kalladis wada rese oc fik onda tycke ty skilde hanum faderen fra sig oc gaff hanum ix garda i siäland . sidan war wilkinus siwk aff aller oc kallade till sig hin andra sin son nordian oc alt sit rad oc sagde sa/ jak skall nw dö/ oc bider ider tiäner min son nordian som i mik her till troligä tiänt haffuen/ oc bad han nordian lyda syna tro wener rade/ sa do wilkinus .

#22 [Kap. 19.]
Nordian wart sidan konung . oc radde efftir sin fader . hernid konung sporde wilkinus war död . tha sagde han till sina men/ nw är sunder slitit sämyan mellom mik oc wilkinus konung . ty han är nw död . oc gik nw en stor twnga aff min halss/ oc skall iak aldre görä skatt aff mit land . sa lenge iak liffuer/ oc böd han tha alla sinä men the som wapnföre waro at the skulle snart komma till hanum/ wij wiliom hempna war stora skada vpa wilkini men/ sidan samlade han en storan här/ oc rider i wilkini land . oc mykit folk kom till hanum hwar dag/ han brender oc skynnar alt thz han framdrager/ tha mötte hanum nordian konung . oc hafde myndre folk hanum wilde ekke manga fölgia wtaff hans rike . ty athan war bade karger oc asniken . oc matte han ty tappa stridena oc wordo hans män slagne oc han sieluer flydde .

[Kap. 20.]
Herdink konung fik siger oc jagade the som flydde j iij daga oc nw finner nordian konung athan haffuer ekke mykin hielp aff thz gwll oc silffuer som han sparde wid sinä riddara oc sinä swena oc seer han at tweggia handa ära a ferdom antigge fly rikit mz skam/ eller oc warda konungens man/ tha tykte

# 23 hanum bäter at beholla riket/ oc sigia herding tiänistä/ sa giorde han oc alt hans rad . ta sagde herding konung . thin fadher giorde stora nader mz mek/ han wan mit rike aff mek oc slog mik manga strider aff/ oc slog min broder i häll/ iak haffuer nw bäter giort wid tik än han giorde wid mik . thw skall sweria mik en eed rad oc manskap oc ware mik skatskylluger sa lenge tw liffuer/ ekke wilde han fara hem för än han haffde vnderlagt sik alt swerige/ siäland vnte han nordian konung . oc ecke mera aff swerigis rige/ sa stod thz lenge i longa stwnd./ konung herdink hade two söner/ then äldre het osanttrix/ then yngre het waldemar/ oc än atte konungen en frillasön het ilias han war fagher oc höffwisker

[Kap. 21.]
Konung herdink tog at aldas/ han beffelte sin son osanttrix rikit i swerige/ oc gaff hanum konungs naffn/ ilias giorde han till greffue/ oc gaff hanum grekana land . tha ward herdink konung siwker/ ty gaff han sin son waldemar rytzeland oc pollerna land . oc sidan bleff herdink konung död . oc söner hans liffde lenge äfftir hanum .

[Kap. 22.]
Nordian war konung i siäland . oc haffde iiij söner en het awrod . annan het eggerd/ then tridia asplian

# 24 then fierde het widwlff . the ware alla rese/ tha bleff thera fadher död . thz sporde osanttrix konung i swerike . han stemde hans söner till sik . oc let them sweria sik ede/ Asplian giorde han till konung offuer siäland widwlff han war sa hög ath hans axl stodh offuer hans bröders hoffwd . oc han war starkare än two hans bröder/ han giorde oc alt thz ilt som han kunde göra/ tha lot hans broder sla jarnlenkior oc bundo hanum mz/ oc leda hanum mz sik oc wille hanum aldre lösa vtan tha han stridha wilde

[Kap. 23.]
Thesse bröder ware konungx[ens] vndersatä oc göra hanum skat aff siäland . osanttrix konung war giffter . [hans hustrv] hon [het] juliana . henne fader het . amdrik aff bertania england oc skotland . the haffde ena dotter som berta het/ tha bleff jul[i]ana död .

[Kap. 24.]
Eyn konung het melias han radde for huneland han war riker oc milder oc hogmodug . han hade ena dotter som oda het/ hon war ganze fager . henne badho bade konunga oc hertwga/ oc engen thera fik hennä/ sidan osanttrix hustrv bleff död . tha sende han xij riddara till melias konung . oc beddes till hans dotter Oc screff hanum sa till . at kunde han ekke fa hans dotter tha skulde han wänte sik strid aff hanum .

#25 [Kap. 25.]
The komo till melias konung . oc fingo hanum breffuen . han swarade them . Osanttrix konung han will forfära mik at giffua hanum myna dotter . oc ther fore skall han henne ecke faa . han skall mik äy sa forfära som han tänker . oc lot leggia sändemennena i tornit . oc bad them ther bida sin herra

[Kap. 26.]
Two vnge men kome till osanttrix konung . then ena het herding . oc then andre het osid . the waro hans broder söner . jlias aff greken war thera fader . herdink war en myken kempe . Osanttrix giorde hanum till höffuitzman ouer sit land . oc gaff hanum jarls naffn . tha sporde osanttrix konung at hans riddara lago i tornit . han talade till sinä gode men . wij wilia fara till melias konung . oc hempna then skam han oss giort hauer/ tha swarade en aff hans riddara . hanum hauer forsmat at sändeboden ware ecke sa kosteligä som han wille ty sender hanum än edhre fränder . bade herdink oc ofid . oc flera godä riddara oc reda them kosteliga wt .
Konung[en] lot scriffua breff oc sände melias konung mz sinä fränder/ oc stod sa i breffuen . Wet skaltu melias konung at tw haffuer illa forsmat wor sändebudh . thy sände wij tik nw two wora fränder

# 26 at thw giff[uer] them bäter swar/ än hina förrä . wiltw thz ecke göra/ tha red tik oc tyna slot thz beszta ther thu kant/ oc mattw wänte mik hem till tik .

[Kap. 27.]
The komo till melias konung . oc baro fram breffuen . konungen las breffuit oc wort ganzke wreder . tha tog herding et purpura kläde oc ij gwlkar/ oc et paulun oc sagde thzta sände min herra ider ä hwat i hanum swara wilien/ melias swarade ther i mot will iak sända hanum mynä frillä som iak för haffde myn dotter är for ängen penning fall . oc haffue han otak for sit ärinde . oc lot han taga herdink jarll oc osid oc kastä them i tornit till the andra oc bad them ther bidä sin herra .

[Kap. 28.]
Tha osanttrix sporde athans brödrä söner lagä i tornit tha screff han breff till siäland . oc bad asplian konung sända hanum the iij resa som hans bröder waro . oc mykit annit folk./ oc sa giorde asplian konung . the komo till osanttrix konung./ Eggerd oc awinrod . tha leddo the mz sik wiwlff i ena jarnkäde/ oc torde hanum ekke löss lata för än trängde . Efftir hanum bars ena stora jarnstang

#27 [Kap. 29.]
Osanttrix konung drog a stadh mz nokot folk . oc resana földe hanum oc han lot sik kalla frädrik/ tha han kom i hunaland . tha drog han spakeliga vtoffuer landit . sa at hwar han fram foor/ tha vnte hanum allä got/ oc förde till hanum bade wiin oc annit got/ oc begaffuede hanum/ oc han begaffuede them kostelige igen/ oc let ryktit ga athan war komen aff yspania land . oc wilde tiäna melyas konung . han sende bod till konungen . oc bad sik loff at rida i staden/ konungen sagde jaa/ sidan red osanttrix konung jn j staden/ oc lot sig frädrik kalla . tha konungen sag thera folk/ tha tykte hanum illa wara at the waro jnkompne . Osanttrix stiger aff sin häst . han bad resana vte standa . sidan gik han jn for konungen . oc fiöll vpa knä for hanum/ oc sagde hin rike melias konung tager mik till ider thiänara/ jak är komen aff yspania . jak biwder ider myn thienist .

[Kap. 30.]
Tha swarade melias konung . otrolig tycker mek thin tiänist at wärä/ oc henne will jak ekke haffua/ oc borde tik otak for thz mykla folk thu hauer fört i wor stad . Osanttrix swarade/ mz edert loff kom jak i staden/ thy bör mik ängen skull at haffua/ oc wij wiliom ängen skada göra oc biuder jak ether myne tiänist/

# 28 än nw som för oc alt lag han for konungens föter . Melias swarade hwro kant tw mik tiäna/ tw hauer sa mykit folk som jak oc fingä iak enchte mz tik rada ty will iak thinä tiänistä enchte haffua .

[Kap. 31.]
Thz sporde widwlff rese at hans herra lag for konungens föter oc tykte hanum än thz stor skam [at wara]/ oc wort han sa wred . thz han sleet sunder jarnkäderna oc wart löss oc fik sinä jarnstang/ oc slog vpa bade sinä händer/ oc störte ther mykit folk/ han löp till tornit oc slog sunder dörrernä . oc tok ther wt herding jarll/ Osid . oc the andra riddara/ oc kom sidan nid pa borg garden oc slog mz sinä jarnstong sa at alla flydde for hanum .

[Kap. 32.]
Osanttrix konung ligger for melias konungs fötir/ oc biuder hanum synä tiänistä . melias swarade . stat op oc tak tit folk . mz tik oc rid wtaff staden . wiltw ecke thz tha skall iak driffuo tik her wt mz stor hwg/ tha sprang osanttrix konung op . oc slog konungen wid örat mz sin näffua . sidan drog han sit swerd . oc alla hans män/ oc slogos fast i stuffwna . thz hörde the som wte ware . oc hwggo sik in till them/ oc ther fiöll mykit aff melias folk . Melias konung kom wt gömon en löndörn/ oc ther stod osanttrix folk

# 29 vtan fore/ oc wart ther et stort slag . at konungen flydde oc allä hans män . Osanttrix men giorde stor skada i staden . tha fik osanttrix atsee . hwar konungx[ens] dotter stodh . han tog henna i sin fampn/ oc kyste henne/ tha sagde jomfrwn . gud gaffue . at osanttrix konung haffde mek i sin fampn nw som haffuer nw [?thu]/ illa giorde myn fader han wilde ekke giffue mek tölken herra som osanttrix är . konungen swarade/ thu est nw i osanttrix fampn/ oc löffte henna strax pa en häst . sidan red han wtaff staden mz alt sit folk . oc kom hem till sit eghit land . Swerige/ Sidan lot han rede till bryllöp/ oc böd ther till badä konungä oc härtwga/ tha the nokon stund hade saman warit/ tha fingo the ena dotter som erecha het . hon war badä fager oc dandes . oc alla vnte henne got .

[Kap. 33.]
I frisland war en konung som Osid het . han hade two söner/ then ena het herding/ then andra aktilia hans sid war sa/ athan wilde alltiid örlöga/ oc wan mang land . oc mykin siger/ tha örligade han vpa melias konung . Tha aktilia kom i melias land . tha sagde han sa/ jak skall aldre hädan fara för en jak haffuer wunnit thzte landit/ han wan manga strider aff melias konung . Melias römde till en stad ther wilcina het/ aktilius wan hanum alt hans land aff/ oc lagde thz op vnder sik/ oc satte sik i en stad som susa heter/ oc lot hanum kosteliga mura . tha war aktilius hyllad for en konung ouer alt hunaland .

# 30 som för atte melias . thz sporde osanttrix konung . oc tykte hanum thz illa wara at hans hwstrv fader war sa fordreffuen . Oc begyntes tha et stort orligh jmellom osanttrix oc aktilius konung . oc haffde manga strider sik i mellan . oc alt bleff aktilius konung wid rikit som han wunnit haffde/ oc sagde sa/ at ängen skulde thz aff hanum faa . medan han liffde min broder herdink skall haffua frisland . äfftir wors fadhers död .

[Kap. 34.]
Tha döde osid . konung i frisland . herdink tok wid rikit . han fik en son som osid het . ther wart en starker man aff/ tha han war woxen/ tha red han till sin faderbroder aktilius konung . oc war altiid höffuitzman for hans folk . nar the stride skulde . Aktilius senda sin frendä Osid . oc xx riddara mz hanum till Osanttrix konung/ mz the ärinde at aktilius konung will haffua hans dotter Ercha .

[Kap. 35.]
Tha the komä till Swerigis . konungen vntfik them wäll/ oc sporde hwat theris ärinde war/ the sagde hanum at aktilius wilde haffua hans dotter . Osanttrix swarade han är ekke min wän . han haffuer dreffuit mynä hustrv fader aff rikit oc giort mik storan skada/

# 31 ty kan han ekke fa myna dotter . jak will oc engen sändebod annat göra en got/ ty farer hem oc sigier ider herra . hwat iak swarad haffuer/ the foro hem oc sagde aktilie konung hwat swar the fingo/ oc thz mz at the haffde aldre seet än [?ena] fägre jomfrv än osanttrix dotter war/ Ercha . hon hade ena syster som berta het .

[Kap. 36.]
Et slot lag i hunaland som bakalar heter . thz atte en margreffue som Rodolff het/ han war tha när aktilio . konungen sände hanum till Osanttrix konung mz sama ärinde/ oc screff hanum sa till . at kunde han ekke fa hans dotter/ tha skulde han wänte sik stoor w fridh aff hanum . Margreffuen kom till Osanttrix konung . oc . L . riddara mz hanum/ konungen vntfik hanum wäll thz beszta han kunde/ oc sporde hwat hans ärinde war/ han sagde hanum at aktilia konung wilde haffua hans dotter . om han kan fa henne mz winskap oc kerlek . kan thz ecke wara/ tha kommer han i edert land mz makt oc will henne likawell haffua/ han hauer wunnit mang land mz sit swerd . ty ware bäter haffua winskap mz hanum än ofridh .

[Kap. 37.]
Tha swarade Osanttrix konung . tw äst en fultage man oc bär thins herris ärinde fram höffweskeliga oc

# 32 wäll/ mik tycker vnder wara athan tor bedas till myne dotter medan han haffuer mit rike borte som mik mz rätte bör/ oc borde mik hempnas then stora skada . han giorde minne hustrvs fader/ Wäll tor jak strida mz aktilio konung . ty jak hauer rät oc [han] oret . waren her hwre lenge jder täckis/ sidan faren oc syen ether herra at han faar ekke myna dotter . Sidan gaff han Margreffuen kosteliga gaffuor/ oc ther mz for han tädan . Han kom till aktilio konung . oc sagde hanum hwat swar han haffde fangit .

[Kap. 38.]
Tha swarade aktilius konung . hören nw alla myne men . jak will fara till swerige oc strida mz Osanttrix konung . ty waren redo mz hästa oc harnisk . nar jak ider till siger/ oc skulu swerigis men se at wij skule lita war swerd i theris blod . oc at wij tola wäll kalt jarn i wore hwd som wij offta giort haffua/ Tha samlade han en storan här . oc drog i Osanttrix land . bränner ok skinnar/ oc bröt mang slot nid . oc giorde hanum storan skadä/

[Kap. 39.]
Thzte sporde Osanttrix konung . han sände bod till siäland . oc fik till sik asplian konung oc alla hans

# 33 brödher ok samlade strax en storan här/ oc drog mot Aktilius konung oc lot löss sla hin starka rese . widwlff mz then stang . tha widwlff war löss . tha giorde han storan skada . han slog mz sinä jarnstong bade men oc hästa i häll . Aktilius söker hart i mot them . ty han hade mykit folk . ty matte Osantrix fly . Aktilius haffde mist vC. folk Widulff haffde slagit allene iijC. folk j hääll Oc sidan flydde han oc löp sa fast at engen häst kunde afflöpa hanum . oc stundom slogh han till baka mz jarnstongena/ tha fik Osanttrix konung mera folk till sik . ty wilde han ekke längra fly . han haffde tha xM. folk . oc wände sik mot Aktilium konung . oc wart ther tha en hard stridh . widulff oc hans broder drapo mangen man/ oc fiöll mykit aff Aktilius folk . ok ty flydde han offuer en storan skog/ oc ther slog han sinä paulun . Osanttrix lag annaz wägin widh skogen om nattena oc satte ther sinä paulun

[Kap. 40.]
Om midnats tiid . tha stod op Margreffuen Rodolff oc wapnade sik/ oc mz hanum vC. riddara aff aktilius folk . oc rido ouer skogen/ oc rände om kull Osanttrix paulun . oc slogo ther mangen man i häll . för än the komä till synä wäriä Tha han fornam at the komo till syna wäriä tha red han ouer skogen igen . oc sagde Ak[t]ilius konung hwat han hafde giort . konungen

# 34 tackade hanum oc drog sidan hem i sit land igen/ oc stod thz sa nokor stund .

[Kap. 41.]
Thz war en dagh at hin gode margreffue rodolff bad konung Aktilium läna sik iijC. folk . oc hans broderson osid . konungen giorde som han bad fik hanum iijC. riddara . oc osid mz/ han bad konungen ekke wänta sig för än iij aar liden ware/ sidan red han sin wäg/ oc lot ryktit ga athan wilde rida till yspania/ än han rider strax till Swerike/ oc rider alt vm nätternä oc soff om dagana/ tha han kom först in j swerike. vppa en storan skog . tha bad han sit folk . at byggia sik hws . oc bad osid wara theris höffuitzman oc bad them bida sig tess han igen kome . sidan red han sin wäg allene . tha han kom till osanttrix konung tha gik han in for hanum. oc satte hatten nider for ögönen at ängen skulde kenna hanum .

[Kap. 42.]
Konungen sporde hwat han wilde eller hwem han tillhörde . han swarade . jak heter siord . jak wilde gerna tiäna ider . konungen swarade/ thu talar som tw ware föd i hunaland . oc ästw fast liker margreffue Rodolff som drap for mik ena nat viC. raska men/

# 35 tha swarade siord . ekke kenner jak Rodolff än jak hauer hört sakt athan hauer mykit ont giort/ j sina daga for aktilius skuld . thz är sant herre . at iak bodde i hunaland . sa lenge till aktilius dreff min herre melias konung bort . sidan wilde jak ekke tiäna aktilius konung . ther fore römde jak rikit . konungen tog alt thz jak atte . oc drap iiij myna brödher/ oc giorde mek biltog . jak giorde hanum et litit snäd igen . jak slog ena nat . C . aff hans men oc sa är jak hiit komen som i maga höra . jak wilde thz herre at margreffue Rodolff wore sa wist her som jak är nw her . tha matte i hempna ider harm a hanum oc min mz .

[Kap. 43.]
Tha swarade konungen . jak wänter at margreffue rodolff tager sik bäter wara . han komme ekke sa allene hit./ tw skall wara mik wälkomen . sa lenge thu wilt her bliffua./ oc haff ther myken tak fore at tw slogt konung aktilius folk i häll/ oc ther skall jak vnna tik got fore/ sidan dwaldis han mz konungen.

[Kap. 44.]
Tha kom ther en konung wtaff swawell . han het Nordung . han beddes till osanttrix dotter . then som . Ercha . het ./ jomfrwn sat i en [et] torn . och henne syster mz henne . Osanttrix kallade siord till sik/ oc sagde till hanum/ tw äst en wiisman/ gak till myna dotter

# 36 oc hör hwat hon will swara thenne konung . som henna bedis till . siord gik som konungen bad till jomfrwna/ oc sagde henne konungens ärinde . jomfrvn swarade/ thw äst en wiisman oc höffuisk . hwi kom tw ekke för till mik mädan tw hauer här lenge warit . Siord swarade./ jak torde ekke hiit gaa för än ider fadher bad mik hit ga./ oc nw will jak tala wid ether om nokra ärinde . hon bad sinä syster wtganga . oc flere sinä mö mädan han talede hwat hanum tektis . Siord sagde/ wij wilia ga i en trägard . ther mag hwar man see hwat wij göra/ for thy onda twngor ärä nog till/ tha gingo the wt i trägardin/ oc satte sik vnder et trä . konungana sato lankt fra/ oc sago till oc mente at han haffde talad som konungen bad .

[Kap. 45.]
Tha tog siord nid sin hat oc talade till jomfrvn/ jak hauer swikat bade men oc konär/ oc jak haffuer swikit tik jomfrv . jak heter ekke siord jak heter hertwg rodolff . jak är konung aktilius sändebudh . fölg mik till hanum/ tha skall han giffwa tik mykit land . oc rike/ oc osigäliga bälle . tha swarade . Ercha mz mykla wrede/ oc bad sin syster berta . ga till sik oc hörä thenna manzs ärinde/ han heter ekke siord . han kennes nw athan heter greffue rodolff sändebod aktilia konungs . oc nw bär han hans ärinde fram . kalla nw min fader han ma nw dräpa han/ ty han drap ena nat vjC. mins faders riddara . ty skall han hängia idagh/

# 37 greffue rodolff swarade . jomfrv gör som Jak bider älskä Attilia konung . oc bliff drotning ouer thz rike som thin moderfader . melias konung atte . thin syster berta skall wara min hwstrv .

[Kap. 46.]
Berta swarade/ tw äst föd aff konunga slekte tw mat ekke beropa then som till tik komber i gode tro/ oc mynss hwat tw sagde et sinne . till mik/ tw bad gud ther om at tw matte wara drotning i hunaland . Nw hauer gud hört thinä bön . wiltw fara till hunaland . tha will jak fölgia tik/ tha fryktade greffuen at the wilde beropa hanum . ty wilde han bortga . Jomfrwn bad hanum bida . oc sagde jak will warda drotning i hunaland . oc fik hanum en gulring i wäd at hon wilde fylgia hanum oc hennes syster mz .

[Kap. 47.]
Nw gar siord wtaff gardin tit som konungana sato . tha talede nordung konung till hanum/ hauer tw wärffwat mit ärinde mz tro som tw mik loffuade/ tha skall jak giffua tik et Jarladöme j mit rike/ tha swarade siord aff tro/ sagde hon mik hon wilde engen man haffua i aar . oc ther vpa fik hon mek sin gulring/ Ærindit warff iak troliga sa hielpa mek gud . Nordung swarade läg win om at thz mag än ske . jak will gerna bida ther effter j xij manade sidan red nordung bort

#38 [Kap. 48.]
Sidan kallade Osanttrix konung siord for sik [oc sagde]/ tw haffuer nw thient mik i ij aar oc hauer iak rönt at thw äst then höffuiskasta riddare som wara mag . ty mattw wara riker i thit rike/ wiltw bliffue her i mit rike . tha will jak giffua tik aff mit rike/ hwat tw will/ oc wara höffuitzman for mynä godemen at wäria mit land oc rike . han sagde han wilde thz gerna göra/ Æn thz harmar mik at aktilia konung slog myna brödrä i häll/ oc dreff mik fra land oc rike som iak wäll mera rönt haffde/ om iak äy haffde funnit sadan höffdingiä som i ären/ tha swarade osanttrix konung . Wij wiliä sökia Artilia konung i hans egit land . oc nöda han till athan skall göra tik lika/ Siord thakkade konungen oc sagde jak hauer en broder som heter alabrand . han war saar tha wij skildis oc thz tykker mek illa wara athan kommer ekke i edhra tiäniste ty giffuen mik loff atfara äfftir hanum. konungen loffuade hanum thz .

[Kap. 49.]
Greffue rodolff som kallade sik siord red i skogen tit hans män ware/ greffuen talede till . Osid . tw skalt fylgia mik till osanttrix konung . Jak hauer sakt at tw äst min broder thu schalt nw heta Alebrand . the rido ater till konungen. och gingo jn for hanum. konungen fagnade them wäll oc wore [the] ther om nokor stwnd sidan .

# 39 [Kap. 50.]
En afftan sende siord bod . till jomfrwnä then han wäll trodde/ oc bad henne redo wara then viije dag ther äffter oc hennes syster mz/ mz all theris gwll oc silffuer. En afftan som konungen war sompnat oc haffde druckit lenge om qweldit . tha tog siord oc Alebrand sinä hästa . oc rido till tornit som jomfrunar ware vti . jomfrw[na]r mötte them oc waro retho/ the satte them a theris hästä/ oc rido theris wäg . nat oc dag till the komo i skogen ther thera folk war/ tha haffdo the vC. wapnade men .

[Kap. 51.]
Osanttrix konung wort war wid the swik hanum sked war . han samlade en storan här oc foor strax effter them/ tha sag greffuen rodolff . at konungen kom äffter hanum . mz mykit folk . ty flydde han till et ödä slot som ther när war/ oc grep ther till wäriä/ konungen bestallede slottit oc slogx mz them badä mz blidär oc annar wäria/ the wardä sig wäll/ oc greffuen sporde raskeliga sinä men/ om nogor torde rida till aktilia konung. oc sigia hanum i hwat nöd the wore . ther ware two riddara som gerna wilde ridä/ tha natten war mörkast/ tha rido the wtaff slottit oc gynom hären . wäktarena mente at thz haffde warit thera sälskab ty at the rido diärffueliga .

# 40 [Kap. 52.]
The komo till aktilia konung . oc sagde hanum the tydende tha swarade aktilia konung . margreffue rodolff är then raskaste riddare som wära mag . oc mykit got haffuer han wunnit mik till handa . nw skal jak vnsettia hanum eller thz skall gälla mit liiff oc samlade en omyken här

[Kap. 53.]
Osanttrix konung slogs mz greffuen oc hans folk . oc hafde konungen tha mist iijC. riddara oc greffuen lx riddara . Nw kom aktilia konung for slottit . tha flydde . Osanttrix konung/ greffue rodolff löp aff slottit oc alla hans men till syna hästa . oc rändä äfftir Osanttrix konung . oc slogo hanum aff ijC. folk . sidan wände the ater till aktilia konung igen

[Kap. 54.]
Ther war myken glädi tha the funnos . konung aktilia red tha hem till susa/ oc giorde et mektokt bryllöp till jomfrw Ercha . hennes syster berta gaff han greffue rodolff/ oc stod beggis thera bryllöp a en dagh/ tha gaff han greffue rodolff som han wäll fortiänt haffde . Nw är Ercha drotning ouer alt hunaland .

# 41 oc länge sidan war orligh mellom osanttrix konung oc Aktilia konung . oc haffdo manga stora strider/ oc haffua i nw hört hwadan theris orlig begyntis/ oc begynnas her nw et annit capitulum aff wada rese oc hans släkt .

[Kap. 55.]
Vada rese bodde i säland . han war then samma son som wilkinus konung giorde ena haffrw som för star scriffuit . han war ängen örlix man . han lot sik nöya at thy som hans fader hanum gaff . Wade hade en son som weland het/ tha han war ix are gamall/ tha satte faderen hanum till en smid i hunaland . som mymmer het . han war then beszta smid ther man wiste tha at segia aff
Sidan for wade hem till säland igen/ ther war oc en pilt mz then sama smid . som sigiord swen het . altiid slog han smidzsens drenge oc giorde altiid ilt .

[Kap. 56.]
Thz sporde wade rise thz sigiord swen haffde slagit hans son illa ty tog han sin son igen oc hafde hanum et aar hema när sik./ Sidan sporde han hwar twa dwerga waro . i et berg . som kallaffua heter/ the kunde wäll at smida bada gwll oc silffuer/ bryniar swerd oc hielma./ thera like fantzs äy j wärildena till

# 42 [Kap. 57.]
Nw tog wada sin son weland oc for till grönasund . tha war ther ängen färia eller baat . tha tog han drängen pa sina axl . oc wod wtoffuer sundit thz sigiä danske men at ther war ix alna diwpt . han kom till bergit som dwergana waro i/ oc fik them sin son/ oc gaff them ena mark gull at the skulle kenna hanum at smida . jnnan et aar skulde resen komma igen äffter sin son

[Kap. 58.]
Resen for hem . om aars mot kom han igen . tha kunde han ekke faa sin son igen/ ty at han lärde swa wäll atsmida/ oc sagde dwergana wij wilia giffua tik the marc gull igen som wij fingä aff tik/ oc lat hanum bliffua her när oss än j et aar . ja sagde risen jak an thz wäll . komber thu ekke igen jnnan ars dagin sagde dwärgana tha skulä wij hugga hoffudit aff thin son/ thz wilkorade resen mz them . dwergana angradä tha at the skulde hanum sa dyrt köpa . sidan gik resen vtaff bergit . weland folde hanum tha tog resen sit swerd . oc stak thz i en buska/ oc sagde till weland . wilia dwergana mörda tik för jak igen komber. tha tag thz swärdit oc wär tik mz oc lat mik spöria at iak haffuer son oc ekke dotter .

# 43 [Kap. 59.]
Veland gik in i bergit oc wade for till säland igen . weland nam sa wäll atsmida. athan wart dwergana mestara . the haffde stort hat till hanum/ tha arit war forgangit tha kom resen igen iij daga för än sakt war/ bergit war lukt han kunde enckte jn komma . han lagde sig vnder bergit ty han war trötter. oc soffnade strax/ tha war et mykit regn/ ty losnade vppa i bergit bade sniö oc sten oc trä/ oc löp nider vppa risen/ oc ther bleff han död. lit[it] ther äffter loto dwergana berget op tha gik weland wtaff berget/ oc fan sin fader död . tha tykte hanum illa tillsta . ty stemde dagin war tha wte/ tha tog han vp swerdit som faderen gömt hade/ han wiste wäll at dwärgana wilde haffua hans liiff/ han gik till dwergana oc haffde swerdit vnder sin kapä oc hwg then fyrsta hoffwodit aff/ oc then andra slog han oc j häll/

Sidan gik han i berget oc tog alt theris gwll oc silff oc smida redskap/ oc lade pa en häst/ oc fordar sik tädan hwat han kunde then wägh till danmark lag/ han kom till ena aa som wisara heter . han kunde ther ekke offuer komma/ han hiwg om kwll et stort trä oc holade thz jnnan till/ oc lagde ther vti gwll oc sylffuer/ oc annat hwat han haffde/ thz war sa giort mz mestaraskap/ athan war ther sielff vti/ oc litit glaswindog war ther vppa/ oc thz war sa tet at enkte watn kunde in komma . han

# 44 lagde stocken sa när ana oc dreff sin wäg nider at ana . oc vti haffuet . mat oc öll haffde han jnne när sik/ xviij daga oc netter dreff han i syon .

Om sider dreff han jn vppa jwtland . ther war en konung som Nidung het/ en dag ware hans fiskara wte oc drogo not . thenna stok kom i notena for them/ oc drogo hanum vppa land . the mente at ther hade warit peninga vti ty athan war twnger . En aff them löp hem oc sagde konungen till/ tha konungen tit kom . tha bad han hugga stocken sunder/ the giorde oc som konungen bad . tha ropade weland oc sagde/ her är en man i stocken/ tha the hörde thz tha mente the at en dyäffuell hade warit i stocken . thy wordo the forfärade . oc lopo bort alla saman .

[Kap. 60.]
Tha kom weland wtaff stocken . oc gik till konungen oc bad hanum vnna sik frid . tha konungen sa at thz war en man oc enchtit trwll/ tha gaff han hanum frid . oc hwat han hade mz atfara/ Sidan sagde han konungen tiänist/ oc gik sidan lönliga till stocken . oc groff hanum nider i jordena . thz sag en aff konungens men . som rygger het . Weland bleff mz konungen i thz förste arit/ thz war hans ämbete at göma konungxens bitzsara kniffwä .

[Kap. 61.]
En dag stod weland wid ena älff . oc hwatte konungxens kniffua/ en kniff fiöll i siön for hanum ther konungen

# 45 plägade sielff at äta mz/ ther war sa diwpt athan kunde hanum ekke igen faa . ty gik han hem oc hiolt sig illa/ oc kerde for synä wenner/ myn herre fik mik en litin ting atgöma oc thz är nw borte . thy fryktar jak at han tror mik äy mere atgöma thz som mera är/ tha gik weland till konungens smid . som Amelias het . han war ekke i smidiana han war borte oc fik sik mat oc hans tiänara mz hanum . Weland tog redskapen oc giorde en kniff . sa skapt som hin war/ sidan slog han et söm mz stor klokskap/ oc lade vpa städit . oc gik sidan for konungxens bord . oc lade kniffwana for konungen/ konungen tog kniff[wen] oc skar/ han skar bröddisken sunder oc nider vtgymon bordit . konungen vndrade storliga oc sporde hwo kniffuen hade giort . weland swarade Jak wänter at Amelias hauer giort han som alt annat haffuer smidat . tha swarade Amelias . herra jak haffuer giort alla the kniffua tw haffuer . konungen swarade ä hwo hanum hauer giort/ tha är thz et hwast jarn . oc aldre giorde tw hanum .

[Kap. 62.]
Konungen sag till weland oc sporde om han hade giort kniffwen . ney herre sade han . thz hauer Amelias giort/ tha sagde konungen . sig mik sant eller faar tw myna wrede/ han swarade . ether wrede will jak nödugt haffua . tha kendis han fore konungen hwre ther om war . thz wiste jak wäll sade konungen at thz war ekke Melias smide . Amelias swarade . mädan weland är sa god smid tha will jak rönä mik mz hanum .

# 46 jak will äy heta wärra smid än han/ Weland swarade . jak är icke kloker/ än tölkit jak kan tha will jak rönä mz tik/ gör thu en ting oc jak et annat/ tha faar man see hwilken bäter kan/ Amelias wilde wäda mz hanum . Weland sagde athan änga peninga hade/ tha sät tit hoffuod wid sagde Amelias . oc jak sätir mit mot tit/ hwilkin ther wärra kan skall mista huffuodit . tha skulde Amelias göra en hiälm oc harnisk oc weland . skulde göra et swerd . oc hwgga vppa hans hielm/ giorde han hanum skada tha skulde han haffua for eynchte/ bete swärdit ekke a hans hielm/ tha skulde weland mistä sit huffuod/ the satte loffuan for sik/ two riddara loffuade for Amelias . konungen loffuade fore Weland . thy han hade ther ängä wenner. Amelias byriade atsmida/ oc smidde sa et aar wtgynom . Weland stod hwar dag for konungens bord wäll et halfft aar oc skötte eynchte smida . tha talade konungen till weland . hwar mz wiltw lösa tit huffwod. mädan thw wilt ekke begynna atsmida/ han swarade jak hauer engen smidia/ tha lot konungen göra hanum ena smidia .

[Kap. 63.]
Nw gik weland tit som han haffde graffuit stockin nider tha war bortstolen allar hans redskap/ oc gull oc peninga/ tha myntis hanum thes/ at en man stod när/ tha han groff nider stocken/ han wiste ecke hans naffn . han kerde sin wanda for konungen/ konungen lot ranzaka ouer alt hans land oc rike oc fan

# 47 ängen then som thz giort hade/ tha wreddes konungen oc sade till weland . tw far mz draffwell oc angrade athan for hanum loffuat haffde . Nw tykker weland illa wara athan miste alt thz han atte oc fonget wrede/ weland giorde ena likilse sa skafft som then mannen war som hans peninga haffde stulit/ oc satte i wägen ther som konungen skulde framga .

Koningen gik wtaff stuffwona tha fik han se likilsen ther weland haffde giort äfftir then man som hans peninga hade stulit/ tha helsade konungen oc sagde/ wälkomen riggen hwi haffuer tw sa lenge borto warit/ tha swarade weland . herra thz är ängen man . Jak giorde then likilse äfftir then man. som myna peninga stall/

Tha swarade konungen . thz war icke vnder/ at thu fant hanum ekke här/ han for mit ärinde till Swerige . oc kom ekke än igen . weland tw äst en klok man .

[Kap. 64.]
Atte daga ther äfftir kom then man hem . konungen bad hanum fa weland igen hwat han fra hanum takit haffde/ Riggen swarade/ Jak tog thz for snak skyld . oc äy for annar skyld . tha fik weland sit smidä tyg igen/ oc stod for konungxens bord . oc tiänte länge sidan/ tha sporde konungen hanum hwy han ekke smidade/ weland swarade när ider tycker herra/ Tha gik han till smidia oc giorde hwat han kunde . han giorde et swerd . j vij daga . tha kom

# 48 konungen gangande j smidiana till hanum . oc behagede swerdit wäll . tha gik weland till ena aa/ oc kastade en toffwa hat vp i strömen oc lot driffwa nider pa swerdzs äggen/ swerdit skar hatten sunder/ tha sagde konungen . thzte är et got swerd . oc thz will jak sielff haffua . weland swarade thz är ekke än rede herra/ konungen sagde gör thz redo oc faa mek sidan . Weland sagde ja/ oc ther mz skildis the att . Weland gik [till] smidiana/ oc slog swerdit sunder oc filade thz sidan thz snariste han kunde oc mängide thz blan miöl . sidan tog han gäss oc swelte i iij daga oc gaff them sa äta thz . sidan rensade han theris träk . oc tog stalit thz gässana gato ecki smeltat/ oc wellade thz saman oc giorde et swerd aff mykit minne än hint förra war . tha kom konungen till hanum .

[Kap. 63.]
Veland gik tha till ana oc kastade en toffwa i ana twa föter tiwk oc hiolt swärdit fore . tha skar swerdit toffuen sunder . konungen sagde/ tw gör eynchte bätra swärd . än thz nw är . weland swarade thz skall än warda tw sa got herra oc ther mz skildis the aat/ weland kom till syna smidiä igen oc filade swerdit sunder som han för giort hade/ oc giorde thz alt aff nya/ han giorde strax et annat swerd . skapt som thz samma war oc gömde thz i smidiana . konungen kom till weland . oc gingo till ana . han kastade en toffue wt iij föter tiwkker/ oc lot driffwa vpa swerdit . tha skar swerdit toffuen . konungen sade

# 49 j all werden fints ekke thesse swerds like . Weland swarade thz bör engen haffua vtan ider herra/ jak skall nw först reda thz som ther till hörer/ oc sidan fa ider nad thz/ konungen gik hem oc weland till sina smidia/ oc gömde swerdit op vnder belgana/ oc tog hint wärra swerdit oc haffde thz altiid framme

[Kap. 66.]
Sidan stod han for konungens bord . oc tiänte till ars dagin kom/ tha timan kom som sakt war tha tok Amelias thz harnisk han giort hade . oc lagde vpa sit liiff/ oc bant hielmin vppa sit hoffwod . sa athan mente wara oräd for all the swerd i wärilden wara . han gik for konungens bord . oc bad konungen wtganga oc skoda hans harnisk . oc bad weland framkomma mz sit swerd . tha gik konungen wt vpa markena oc alla hans godä men Amelias satte sik vpa en stoll oc klädde for weland . han haffde thz goda swerdit vnder sin kiortill som memming är kallat . oc stod baak wid stolin/ oc satte swerdz äggen vppa hielmen oc sporde Amelias om han kände swärdit . amelias sagde hwg till mz bada händer tw tor thz alt wid . Weland trykte swardit vpa hielmen oc drog thz litit at sik/ swerdet skar gynom hielmen oc brynian sa at thz bleff standende i naffuelen/ oc Amelias bleff strax död . ty mag man offta merkia/ tha en man är mäst hogmoduger . oc talar störst tha faller thz gerna mz hanum .

# 50 [Kap. 67.]
Konungen bad fa sik swärdit . velan sagde balian ligger i smidian/ oc skall än bloden aff strykas . oc sidan will iak bärä thz till ether nade/ tha gik han till smidiana/ oc groff memming vnder belgena . thz wärre swerdit bar han till konungen/ konungen takkade hanum oc mente at thz hade warit thz goda swärdit

[Kap. 68.]
Sidan smidde weland konungenom hwat han haffua wilde bade aff gwll oc silffuer . oc star hans rykte ouer alla wärildena sa athan prisadis for then beszta smid . ther wära matte . En dag sat konungen ouer sit bord . tha fik han tidende at en här war komen . i hans land . konungen samlade sit folk . oc drog strax mot them/ om afftanen ther konungen lägrade sik . tha kom hanum i hwg at hema lag hans siger sten som dogde i strid . konungen kallade sina godemen fore/ oc sagde . ho ther will rida äffter min siger sten/ oc wara her igen för sooll ganger op i morgon . hanum will jak giffua mynä dotter/ oc halfft mit rike/ ther wilde engen fara ty at wägen war forlang . oc tyman forstacket/ tha swarade weland smid . wilin j holla thz i sakt haffwen/ tha will jak fara . konungen sagde ja wid hans gode tro oc sannind .

# 51 Tha sprang weland vpa sin gode häst skimling . som han haffde fongit aff grana stod . aff studar hems fader . weland red alla nattena/ tha midnat kom war han wid slottit thz haffde konungen bortfarit i v daga . Weland fik sigerstenen/ oc red till konungen hwat han kunde/ tha han kom mot konungens pawlun tha mötte hanum vij riddara/ konungens drotzet war thera höffuitzman . han talade till weland . haffuer tw konungxens sigersten . weland sagde ja . Drotzetin bad faa sik stenen/ oc böd hanum ther mot gwll oc siluer/ Weland swarade hwat priiss hauer tw ther aff at thu far konungenom stenen . mädin jak hauer hemptat hanum . Drotzeten swarade än ästw doll god smid . thu mener faa konungxens dotter . oc nw skaltw fa alt wärrä än henne/ sidan drog drotzeten swerdit oc alla hans men/

[Kap. 69.]
Veland drog sit swerd . oc hwg vpa drotzetens hielm oc klöff huffuodit nider i hans hals . tha hans tiänara thz sago/ tha rymde the theris wäg . Weland gik in fore konungen oc fik hanum siger stenen . konungen thakkade hanum . tha kom bod at drotzetin war döder/ tha wart konungen wreder/ oc bad weland fly/ oc komma aldre for hans ögin igen/ hellest wilde han hängia hanum/ weland red fra konungen oc [war] ganze wreder/ ty at hanum hade orät sked . then sama dag slogx konungen mz synä fyänder/ oc fik ther mykin siger/ oc for sidan hem igen/ weland war lenge borte/ oc engen wiste hwar han war

# 52 [Kap. 70.]
Veland angrade sara . thz han hafde konungens wrede oc ther till [war] fridlöss . En dag forklädde han sik oc gik for konungens gard . oc tiänte i stekarahwsit for sin maat . then förste rät in kom for konungen tha tog jomfrwn sin kniff oc stak i fatit/ tha sang i kniffuen sa högt athöra matte ouer alt huset/ tha wiste hon at forgifftilse war i maten/ oc sagde till sin fader/ her är nokor som oss will swika . tha lot konungen sökia ho thz giort hade . tha wart weland funnen oc jnledder for konungen/ konungen sagde/ ekke will jak lata affliffwa tik for then goda konst tw kant än thz thu hauer illa giort/ Tha lot konungen skära sunder the synner som offwan hans kalffwa lago/ oc two synner bak vpa hans halss . oc bleff han lenge när konungen sidan/ Et sin talade han till konungen . tw lot skära myna synnar sunder/ ty tw wilde mik ekke mistä/ oc her will jak bliffwa nw sa lenge iak liffwer/ konungen swarade . jak will böta mot tik thz beszta iak kan . giffua till gwll oc siluer hwat thu haffua will/ weland takkade konungen oc war i syna smidia hwar dag . oc smidade hwat konungen haffwa wilde

[Kap. 71.]
Nidung konung hade iiij barn iij söner oc en dotter twa konungens söner gingo till smidia till weland mz syna boga oc bado hanum sla sig skot . weland

# 53 swarade/ wilin i göra thz iak bider ider tha will iak göra ider wilia/ the sporde hwat thz war/ tha i see en nyfallen sniö om morgonen . gangen tha awoga till myn smidia/ the sagdo at the wilde thz görä/ Om nattena fiöll en sniö . om morgonen gingo the till welandz smidia som han them sakt hade . weland lukte dörrana oc drap bada piltana/ oc groff them nider i smidiana . konungen saknade them/ oc mente at the wara i skog at skiwta fugla . tha sporde han weland om the haffde ther warit . the waro her sagde weland . oc gingo strax hädan igen . oc magen i än se theris slag/ tha sago the at slaget lag fra smidiana . the trodde ekke at weland skulde gjort them nogon skada

[Kap. 72.]
Konungen lot leta offuer alt sit land . them kunde ängen finna/ tha mente han at diwr hade them vp ätit/ weland tykte nw athan hafde nogot hempt sin skada som konungen giorde hanum/ sidan tog han op piltana/ oc skoff alt kötit aff theris huffwod . oc giorde ther tw kar aff/ oc lagde them mz gwll oc siluer/ oc gaff konungenom atdrikka aff . oc aff theris been giorde han kniff skafft/ oc aff summä giorde han liwsa pipa . oc lade mz gwll oc silff oc gaff alt konungenom oc hans hwstrv .

#54 [Kap. 73.]
En dag war konungens dotter i sin trägard oc hennes jomfrw mz henne/ tha bröt hon sunder then beszta gwllring hon atte/ Hon fryktade for sin faders wrede/ Om morgonen arla gik hon till weland smid/ oc bad hanum bötä sin ring/ han swarade . jak will for annat smida . oc stengde dörren igen . oc lagde henne i sin säng/ oc hafde sin wilia mz henne . sidan bötte han ringen igen thz beszta som han kunde/ oc thzte lönte the bada samans thz lengste the kunde . Tha kom welandz broder till konungen . han het eygill . weland haffde sent bud effter hanum/ han war then beszta skytte ther wara matte/ tha wilde konungen röna om han war sa god skytte som sakt war . Egyll hade sin son mz sik . iij ara gamall . konungen lagde et äpple vpa hans huffuod oc bad eygill skiuta äpplit sunder . Eygill tog iij pyla aff sit koger/ oc hafde j sinä hand . oc sköt mz thz forstä äpplit sunder i tw stycke . konungen sporde hwi tog tw iij pila wt/ Eygill swarade . jak will ekke liwga for ider herra/ haffde jak rakad myn son mz then ena piill/ tha skulde i haffua hafft thesse two . konungen sade/ thzte ware ekke oret/ oc hiolt sidan mykit aff eygill .

# 55 [Kap. 74.]
Veland hauer nw hempt sin harm/ tha bad han sin broder bidia konungxens dotter ganga till smidiana oc tala wid hanum/ sa giorde hon thera tall full sa saman at hon loffwade thz athon engen man wilde haffua wtan hanum oc han wilde ängen quinna haffua wtan henne/ tha sagde han henne/ tw skalt föda en son i aar/ oc tha han är x ara gamall eller xij/ tha sig hanum at iak hauer gömt hans harnisk . ther som wädrit gar op oc watnit gar nider/ Weland sagde till sin broder/ alla the fiädra thw kant fonga stora oc sma/ them bär hiit till mik . han gik till skogx oc sköt alla handa fugla/ oc fik hanum fiädra nog . tha giorde weland twe stora winga som han wilde flygha mz/ oc hafde thz sa klokeliga giort [at] tha han war i sin fiädrä hampn . tha war han skafft som en strudzs eller en annar stor fogell/ han klädde sin broder i fiädar hampn oc bad hanum flyga . oc sagde/ tha thu wilt sätte tik . tha wänt stärtin mot wädrit . tha flög Eygill op i wädrit/ tha han skulde sätiä sik/ tha hade han när fallit sik halsen sunder . ty han wände sik ekke rät/ weland sporde hwre hanum behagade/ [han swarade] waræ sa got at sätia sik som at flyga/ tha ware jak nw vpa et annat land . thz wiste iak well sade weland . thy bad jak tik wända stiärten mot wädrit/ alla fwgla wända brystit mot wädrit tha the sik sätia/ oc sa tha the vp flyga/ tha talade weland till sin broder . jak will nw flyga hädan oc iak will tala wid konungen för/ talar

# 56 iak nokor ord ther hanum ekke behagar/ tha bider han skiwta mek . tha haffuer jak ena blädrä full mz blod vnder min högra arm/ oc fly sa at thw henne rakar/ sidan flög han vpa thz högxta torn . konungen stod vppa garden . tha sagde konungen/ ästw nw fogell weland mang vnder gör tw aff tik/ weland swarade jak är bade man ok fogell/ oc nw will jak bort flyga thw skalt mik aldre igen fonga meer .

Thzte är then fyrsta sak iak hauer till ider herra j gaffue mek idra dotter oc halfft idert rike oc thz hiolle i mek ecke . Sidan giorde i mek biltog for thz iak worde mit egit liiff/ tw lot ok hasa mik . oc ther fore drap iak bada tinä söner/ oc dricker tw hwar dag aff theris huffuod skaall/ sidan giorde iak tina dotter mz barn/ oc haffuer iak nw lönt tik thz beszta iak formag . sidan flög han sin wäg .

[Kap. 75.]
Tha kallade konungen Egyll oc badh skiuta weland . Eygill sagde . thz är min broder jak will hanum ekke skiuta . tha sagde konungen tw skalt skiwta eller thz skall gällæ tit liiff/ tha sköt eygill oc rakade blädran sa at blodit fiöll nider pa markena . then blod war aff konungens söner . konungen oc alla hans men agde at thz war wäll skutit . weland flög hem till säland j sit fädernis heym . Swo bleff konungen döder/

# 57 oc sön hans otwngh bleff konung äfftir sin fadher . Nidung/ ther äfftir födde konungens dotter et swenbarn som kalladis wideki/ thz sporde weland . oc sände bud till otwng konung oc beddes aff hanum wenskap . konungen gaff hanum winskap/ oc weland for j jwtland . oc wort ther wæll vntfangin . oc otwng konung giffte hanum syna syster oc bad hanum ther bliffua om [han] wilde/ weland sagde ath han wilde hem fara i sit fädernis land . oc will tog wara konungenom redo nar hanum warder tillsagt . Sidan for weland hem till säland . oc hans hwstrv mz hanum oc skildiszt konungen oc han ganzske winligä at . Weland bodde i säland . oc wart prisat ouer alla land . for sin klokhet skuld .

[Kap. 76.]
Velands son . wideki waxt op tha han war xij ara gamall/ tha war han bade stark oc degeligen oc winligen/ oc enchte hogmoduger . weland sporde son sinom wideki . om han wilde nymma sa mykin konst som faderen . kunde for hanum . sunderliga/ at han war en aff the beszta trä smide som tha waro i alla wäroldene . Wideke swarade aldre skall mit mödernes slekte faa then skam . at iak skall smidæ mz hamber oc tang . Weland sporde/ hwat wiltw lära tha . at kläda oc föda tik mz/ wtan skam . Wideki swaradi . jak will helszt älska godan häst . oc starkt spiwtskafft . got swerd oc nyan skioll hardan hielm/ oc hwita brynia/ oc at tiäna en mektogan höffdingia/ oc mz hanum rida sa

# 58 lenge jak liffuer . [Weland sagde] Nw faar jak thig thz thw bedis hwart wiltw nw fara . Wideki swarade/ mik är sakt aff en herra i humblunge land . han heter tidrik tetmar konungs son som rader for bernen . han är nw then fridaste kempä . ther all wärolden wet aff atsye/ han är min iamalder hanum will jak sökia j en kamp will jak hanum besta/ faller jak for hans hand/ tha haffuer iak sport at han är sa godhan dreng . han later mek well mit liiff/ oc sa worder jak hans man/ thz ma än lykkes at thz bäter gaar .

[Kap. 77.]
Veland swarade/ thz är ekke mit rad . at thw ekke söker then sama didrik/ komma i saman i kamp/ tw star hanum ekke et tag . jak wet en rese vti en skog han är stor oc stark oc gör mangan manna skada/ ther will jak heller hielpa till at tw hanum ouer winner . kantw bedriffua then manhet/ tha mon konungen aff swerige löna tik thz wäll . oc giffuer tik syna dotter till hwstrv oc ther mz halfft rikit sit/ for thy resen hauer giort mykin skada hanum oc hans mannom . Videki swarade/ thz ma [jak] ängaledis göra/ slogo resan mik i häll tha sagde alla mik haffua mist mit liiff for ena kona skuld . jak will jo fara sidar oc fresta mik wid . didrik konung . tha swarade weland/ medhan jak äy kan wända thin hwg tha far jak tik hwat tw bedis .

# 59 [Kap. 78.]
Tha fik weland hanum bryniä oc brynia hossor/ thz slog han wtoffuer sik/ oc war hart som staall/ oc got oc rympt som hanum täktis . sidan tog weland swerdit oc sade/ son min/ thzta swerd heter mymming . haff oc niwt wäll/ thzte swerd giorde jak tik till handa oc tröst vppa at thz wäll biter/ om tinä händer dugä/ tha satte han hielm a hans huffuod . han war giorder aff thz hardasta stall/ ther war vpa lakt en orm aff gull som slanga heter/ oc then orm hauer guls let vpa sig/ thz betyder hans riddaraskap/ thz orm är full aff ether/ thz betyder hans grymhet . Sidan hengde han en skioll vpa hans halss han war hwiter oc war scriffuit vpa mz röd farga en hamar oc en tong . ty athans fader war smid . ther stod oc i iij karbunkala stena thz betyder hans möderne thy thz war konungx släkte/ sidan fik han hanum en häst han war kallad skymling han war bada stark oc snar/ hans sadell war aff fiilsben . Sidan gik widike till moder sin/ oc böd henne gode nat/ hon gaff hanum iij marc gwll oc en gwllring oc togan i fampn oc kyste hanum . Sidan böd han fader synom gode nat . sidan tog han sit glaffuen oc sprang vppa sin häst vtan istad . tha log weland . faderen gik oc wiiste hanum wäg . oc sidan skildes the att/

# 60 [Kap. 79.]
Vidike rider nw sin wäg . bada ouer öda mark oc stora skoga . han kom till ena stora aa som heter eydiss aa . han fan ther enchte wad wdoffuer som hans fader haffde hanum sakt/ han band hästin wid et trä/ oc groff sit harnisk nider i sanden . sidan wod han vti ana alt op wnder hakana . oc sökte äfftir wadit/ tha fik han see iij riddara en het hillebrand/ annan heym/ tredia hornboga jarll/ nw talade hillebrand till them/ jak seer en dwärg . vti ana/ jak wenter thz är alfrid dwärg . som her didrik oc jak gripo et sinne oc wij togo fra hint goda swärdit nagelring/ kunno wij fa hanum/ tha skall han giffua oss mykit gwll .

[Kap. 80.]
Nw stigo the aff sinä hästa . oc gingo till ana . wideke hörde giorliga hwat the sagdo/ han bad them giffua sig loff atganga vpa landit . ther maga i se hwat heller jak är dwerg eller man/ the bada hanum vpga/ sidan sprang han fran ane ix fät i et sprung/ hillebrand sporde/ hwat man ästw/ eller hwadan kom tw/ Wideke swarade mik tycker tig wara en god man/ mik vndrar at tw wilt spöria en nakan man tidende lat mik fara i min kläder . sidan spör mik hwat tik täkkis/ hillebrand sagde/ far i tinä kläder/ tha for han i sin kläder oc lagde sit harnisk vpa/ oc

# 61 steg vppa sin häst oc red till them/ j tre gode riddara gud hielpe ether jak nempde ether gerna om jak wiste hwat i hethe . hillebrand swarade hwat är tit nampn eller hwar ästw föd . hwi rider tw sa ensam/ j frömede land . Wideke swarade jak är föd i danmark . myn fader heter weland . myn moder är konung nidungx dotter aff jwtland/ oc jak heter widike jak will rida till didrik konung thetmarsson aff bern . oc för än wij skilias/ tha wilia wij röna hwilken hardara hielm haffuer/ eller hwassare swerd . ty athan är nw then besztä kämpä som jak hauer hört sakt aff . Hillebrand sag at then man war diärffuer oc stor oc starkeliga woxen . oc han haffde et got harnisk . oc tänkte sa i sin hwg athans herra mon koma i stora nöd .

[Kap. 81.]
Tha talade hillebrand till widike gud haffue loff/ at iak hauer funnit then man ther sit spiwt tor lyffta mot didrik aff bern . oc legge nid hans stora hogmod . wilia wij fylgias til bern/ tha sweriom hwar annan ed . at wij skule ekke skilias att ehwat nöd oss kan till komma .

[Kap. 82.]
Videke sporde hwat thera nampn war/ hillebrand swarade jak heter boltram jarlens sön aff venedi . annan

# 62 heter sintram hellebrandsson then tredia heter hornboga jarll han skall nw wara tidriks man . Sidan toges the i händer widike oc hillebrand/ oc loffwade hwar annan broderskap Sidan red hillebrand fore i ana . han wiste hwar wadit war/ tha the komo ouer ana/ ther skildis two wägä att/ tha sade hillebrand/ thessa wäga ligge bada till bern/ then ena är lang oc ond . then annan han är stackut oc god . vpa then stäkre är ont ath framkomma . wij skulä ther ouer ena stenbro/ oc ther star et slot mit vpa brona/ oc ther liggie xij kämpar vpa . ther warda wij at tolla wapn oc hästa . oc thakka gud at wij beholda liiff oc limer . Tidrik aff bern war oc ther/ oc kunde han ther engen siger at winna . ty tror iak ekke at wij ther fram koma . ho thz slot kunne winna . tha torff han ekke rädas for tidrik aff bernen . mit rad är at wij rida then lengre wägen/

[Kap. 83.]
Tha swarade wideke/ wij wilia rida then stäkkare wägen/ the lata wäll wtlendzskä men fara hwart the wilia/ the rido tha then stekkare wäg . som wideke bad . wtouer en skog som lyrawoll heter/ tha fingo the see thz samma slot/ tha sade widike/ bider mik her iak will rida fram oc bidia oss loff/ at wij maga rida vtan toll/ wilia the ekke tha kommer jak snart till ether igen/ the sagde thz matte wäll wara . widike red till brona/ oc sag hwar the xij sato/ theris

# 63 höffuitzman talade som grameliff het/ ther kommer en man ridande . han hauer en godan skiold then will jak haffua . hans haffwor skiffter hwre ether lyster/ tha swarade then andra som studfuss het/ Jak will haffua hans swerd . thz will iak ängaledis mista./ tha swarade en som trella het/ hans brynia will iak haffua/ tha swarade segistop hans hielm will iak haffua/ then ve. [swarade] jak will haffua hans häst/ then siette wilde haffua hans kiortill oc hans kläder/ [then] vije wille haffua hans benwapen/ [then] viije wille haffua hans gwll oc rede peninga./ [then] ixe sagde jak will haffua hans högra hand . [then] xe sagde iak will haffua hans högra fot/ [then] xje [sagde] jak will haffua hans hoffuod . tha swarade studfuss/ ekke wiliä wij haffua hans liiff medan wij haffua skifft hans haffuor/ tha swarade theris höffuisman/ rider nw iij mot hanum oc tager fra hanum harnisk oc kläder/ oc hwgger aff hanum then högra hand oc fot .

[Kap. 84.]
Tha rido iij mot hanum . widike sade/ wälkompne godemen . the swarade ekke skaltw wara wälkomen ty tw skalt her tolla häst oc harnisk . högra fot oc winstra hand . oc takka gud at tw slipper mz liffuit . Wideke swarade/ ojampt wilia j skiffta mz mik . kalla mik ether hwsbonda/ iak will höra hans dom . i fa ekke mynä wäriä för/ tha rido the hem oc sagde theris höffuitzman hwat han swarad hafde/ tha stod han vp oc wapnade sik . oc alla the xij oc rido mot wideke .

# 64 [Kap. 85.]
Videke talade till them/ welkompne godemen . grammeliff swarade tw äst ekke welkomen . wij haffua skifft alt thz tw äger . oc ther till skaltw tolla hand oc fot . Jak skall haffua thin skioll/ widike swarade/ mister [iak] min skioll/ tha är then min skada . tha iak kommer hem till danmark . hwat skall iak min fader swara . om han spör ho min skioll tog . ty iak hauer tänkt finna didrik aff berne/ oc kan iak äy min skioll miste . för än wij finnes . tha swarade studfuss fa mik tit swerd . thz kom vpa mit skiffte/ widike swarade jak wet äy om mit swerd är got eller ont/ oc nödog wille jak thz frestä mz ider om iak ma rida/ om tw tager mit swerd . fra mik hwar skall [iak] tha wäria mik mz/ tha iak finner didrik aff berne hanum skall iak jo at finna . ty kan jak mynä wäriä ekke mistä/ tha kraffde the flere theris skiffta deell som the skifft haffde . widike swarade later mik ridä myn wäg . jak will äy tolla ider en pening . Tha swarade studfuss/ jak tänker at wij äre galne men/ wij ära xij oc han är en . drager idra swerd oc skilin hanum wid häst oc harnisk oc liffuit mz .

[Kap. 86.]
Tha drog studfuss sit swerd oc hwg . vppa widekes hielm/ hielmen war sa hard . at thz ekke bet/ tha drog wideke sit goda swerd . mymming mz mykin

# 65 vrede oc hogmod oc hiog till studfuss a hans winstra axl . oc sunder brynian oc brystit oc wt a hans högra sido igen oc skilde hanum sunder i tw stycke oc fioll sa död till jordena . tha wordo hans stalbrödrä fast forfärede oc wille somma heller hema warit/ tog drogo the alla thera swerd . oc sökte till hanum . gramliff hiog vppa widekis hielm/ oc thz bet ekke/ tha hiog wideke till grammeljff han klöff hans huffuod oc bryst sa ati beltit stod . oc fiöll sa död till jordena.

[Kap. 87.]
Tha talade hillebrand till syna stallbröder jak seer at the äre nw samman kompne/ ridom fram bäter ffaar wedeke siger aff thesse men tha siger han at wij haffua swikit hanum men edere/ oc matte thz gälla wort liiff om widike finner oss/ nw swarade heym/ winner han siger tha wilia wij hielpa hanum . worder han slagin . tha wilia wij ryma oc göre oss engen wonda for en frömande man [hillebrand] sagde/ tha skilias wij illa wid hanum . tha swarade hornboge jarll . medan wij haffua loffuat hanum troskap . tha haldom thz/ sa sagde oc hillebrand . sidan rido the fram till Wideke/ tha haffde han fongit stor hwg . oc vij lago döda när hanum aff the xij/ oc v römde .

# 66 [Kap. 88.]
Videke war glad aff thera komä sidan rido the in pa slottit togo ther gwll oc silffuer . oc lago ther om nattena Om midnattes tiid medan wideke soff/ tha stod hillebrand op . oc skiffte swerd mz wideke . han stak sit swerd i hans slida/ oc wedekes i sit han fryktada for sins herra skada/ ty han sag at wedikes swerd war hwast . Tha [som] dagadis tha stodo the op . widike sporde/ hwat welie wij göra aff thzta slot . hwat tik tykker . iak will ekke länger löna mit naffn for tik jak heter hillebrand . Jak är didriks man . aff berne oc myne stalbröder mz . Jak will holla all then troskap jak tik loffuat haffuer/ settom her igen two som slottit skule gömä/ oc wij wilie rida till didrik aff berne . thzte slot mughe j bade beholda om i skilias wener att . tha swarade wideke . Thztä slot haffuer giort mykit ogagn bade inlendzskom oc wdlendzskom mag iak rada tha skall her fara fram ho ther lyster/ oc skall engen toll lenger wäre . Tha swarade hornboge jarll . then som slottit wan mz synä ägna händer hanum bör rada hwro ther skall mz faras./ Sidan satte wideke eld i slottet . oc brendet vp altsaman oc ekke wilde han tädan för än thz war brunnit alt i koll/ oc mwren nider brunnen./ Sidan rido the tädhan oc komo till ene älff som wisar het/ ther war bron vpkastad . thz haffde giort the .v. som römde for wideke/ Wideke hiog hästin mz sporana oc hästin sprang wtoffuer ana mz hanum . Hillebrand

# 67 lot springa äfftir hanum oc kom mit i strömen ty athan hynte ekke wtoffuer/ tha lot hornboge springa sin häst oc for han sammeledis som hillebrand . oc koma the badä watä till lands/ tha rände hem till ana . hans häst war skimlingx broder . ty sprang han strax offuer som skimling giorde .

[Kap. 89.]
Tha wideke war komen wtouer . tha sag han hwar the v stodo som flyt haffde for hanum . han rände strax till them . the wände sik mot hanum oc grepo till wäriä . Widike slogx lenge mz thöm . heym hiolt oc sag vpa oc wilde ekke hielpä . tha rende hornboge iarll till wedike/ oc halp hanum manneliga . tha bliffwo the v slagne/ ekke wiste wädike än tha at hans swerd war borte .

[Kap. 90.]
Then andra dag komo the till berne som konungen sat ouer sit bord . Didrik gik wt mot them/ oc tog i alles theris hand . vtan wädekes . ty han kende hanum ekke/ ok enkte talade han till hanum . Widke drog sin hanskä aff oc fik didrik i handena . hwat betyder thz sagde didrik . Wideke swarade . her mz biuder iak tik vti en kamp mz mik/ iak haffuer mykit hört sakt aff tik oc langt hauer iak ridit for thina skuld . oc wij äre bade lika gamle/ oc nw är iak redo at

# 68 slas mz tik . Didrik swarade . jak skall sätia sadana frid i mit faders land oc mit/ at ekke skall hwar skalk . eller tiwff biuda mik kamp . Tha swarade mester hillebrand . hät herre tala ekke sa . tw west ekke wid hwem tw talar/ oc ekke westu hwilkin ether siger far för än i skilias att . mik tykker waan at thu faar then deell som osiger heter . vtan tw niwter annan man till än tik sialffuan . tha swarade en aff didrikx men som renald heter/ thz är tog stor skam at hwar träll skall torrä biwda myn herra kamp . i hans egit land . hillebrand bar op sin näffwa oc slog renald wid sit öga sa athan lag i swymä . tw skalt ekke spotta min stalbroder som mik hiit hauer fölgt/ tha talade didrik till hillebrand . jak seer at thu äst ganske kär at thenne man . oc thz skall han niwta tik aat ati dag skall han hängiä her for berne/ tha swarade mester hillebrand . när i haffua hanum ouer wunnet mz swerds slag . tha dömer ther om hwre ether täkkes . han warder sik ther atnöya lata . han wäntar sik mykit bäter at fara oc hopas mik . athan bliffuer owunnen i thenna dag .

[Kap. 91.]
Tha bad didrik hempta sit harnisk . sidan wapnade han sik . thz beszta han kunne/ hans skioll war hwit/ ther i war scriffuit et leon . aff gull/ oc bant sit swerd wid syna sido som nagellring het . oc sprang vppa sin häst som falke het/ han war skimlingx broder . Sidan red han wtaff bern hans fader folde

# 69 hanum/ oc manga riddara oc swena/ wideke hade engen som hanum folde vtan mester hillebrand . widke sat vppa sin häst skimling/ oc war redo .

[Kap. 92.]
Tha tog heim et gwlkar fult mz wiin oc bar till didrik oc sagde till hanum . dryk herre gud giffue tik siger i dag . dydrik tog skalen oc drak/ tha tog mester hillebrand ena silffskall ok bar till wedeke/ oc böd hanum drikkä . widike swarade/ giff didrik drikkä först . tha böd hillebrand didrik skalena/ han war sa wred athan wilde ekke drikka/ hillebrand swarade/ tw torfft ekke wredes herra . nw finner tw en man for tik . oc aldre för . sidan bar han skalena till widike . han tog skalena oc drak . hillebrand sagde till hanum . wär tik nw manneliga/ oc hielpa tik gud iak kan tik nw ekke mera hielpa . wideke tog en gulring oc gaff hillebrand oc takkade hanum for sinä goda tiäniste

[Kap. 93.]
Tha talade wideke till didrik oc sporde hanum om han war redo . Didrik sade Ja . Sidan toko the hästana mz sporana oc rände hwar mot annan sa snart som en swltan falka slaar effter brad . nar han swlten är./ widike rakade i didriks skioll sa at glaffuan gik sunder .

# 70 didriks glaffuen bleff hell . ty thz slant aff wädekes skioll/ tha sagde weland [wideke] till didrik/ medan tit glaffuen är helt oc mit sunder/ tha ren till mik manneliga iak will kläda for tik/ tha drog wideke sit swerd . Didrik rende tha snarliga till hanum oc mente stinga hanum twert wtgymon . oc rakade mit vpa hans skioll/ tha hiwg wideke glaffuen sunder . oc et stykke aff sin egin skiol . sidan sprungo the aff hästana . oc slogos manliga sa at hwar gaff androm stor hwg . wideke bar sit swerd op aff all sin makt oc hiog vpa didriks hielm . hillagrym . han war sa hard . at swerdit brast sunder i hälten .

[Kap. 94.]
Tha sagde wideke/ weland fader haff gudz wrede for thz tw giorde sa ont swerd sa well som tw kunde smida . Jak haffde mik wäll wart om iak haffde hafft et gott swerd . oc är thzta bada skam oc skada oc sa tik som swerdit giorde . her Didrik tog sit swerd mz bada hender oc wilde hwgga wedekes huffuod aff . hillebrand lop i mellom mz sin skioll/ oc sagde/ her Didrik giffuer hanum liiff/ oc görer hanum till ider man/ thu fik aldre en raskare man till tiänare han wan all eyne et slot aff xij kempar thz tw kunde ekke förra winnä mz alla tina men . oc haffuer tw stor hedher ther aff/ at sadann man tiäner thik . tha swarade her didrik . thz skall ga som jak för hauer sakt . i dag skall han hengder worde . Hillebrand swarade thz mage i ekke göra han är födder aff konunga

# 71 slekte bade till fäderne oc möderne gören well mot hanum/ ther haffua i hedhir aff/ tha swarade Didrik jak skall nw göra then fridh i mins faders land . at mik skall äy hwar träll biuda kamp som fram komber nar jak hanum hängt/ tha är iak skild fra then wanda oc skall tig enchte mykit at niwta oc gak snart fra mik/ mik är nw enchte om thin thieniste/ heller skall [iak] hugga tit huffuod först aff/ oc sidan hans

[Kap. 95.]
Tha hillebrand hörde at hans bön war enchte wärd . oc didrik wilde enchte skona hanum . tha swarade hillebrand . mädan i kunne thes äy skön . at iak rader ider got rad . skall barnit haffua thz/ thz bedis/ oc drog swerdit aff sin slida oc fik wideke oc sagde/ gud forbiude at iak skall wara nokon man otro/ her hauer tw tit swerd . wär tik nw manneliga . wideke wart sa glad som fuglen är mot dagen oc kyste bade hielt oc klod . oc bad gud forlatä sigh athan haffde bannat sin fader . wideke sagde till didrik/ seer tw thzte swerd well . thz heter mymming . nw will [iak] sa gerna slass mz tik som torstoger man will drikkä eller en hungroger man will eta . Sidan hiog han vpa her tidrik . bade tit oc hart i hwart hwg . tha tog han nokot stykke aff tidriks hielm/ skioll eller brynia . wideke hiog sa snart at her Didrik kunde enchte annat göra än böte for sig mz sin skioll/ oc kunde äy

# 72 hugga et hug i mot . tha fik her Didrik v . saar/ tha didriks fader thz sag tha bad han hillebrand skilia them aat . hillebrand swarade tha iak wilde thz haffua atskilt/ tha wilde ekke han oc haffde hafft priiss aff allä land . lät them nw hollas . tha iak sagde at wideke war en rask man/ tha sagde han at iak lög . tha talade hillebrand til her didrik mik tykker at thin hielm är fast huggen oc thin skioll är kloffuen . oc tin brynia är sunder riffuen oc sielff hauer tw stor saar . oc warder tw thzta slita mz skam . som tw för matte haffua giort mz priiss . nw mag wideke rada oc mag han göra tik then samma ræt som tw haffde hanum tänkt . vtan han will bäter göra mz tik . tha konung thetmar thz sag/ tha tog han en skioll . oc gik till wideke . widke sporde hwat han wilde . wiltu konung thetmar göra mik oret . oc dräpa mik her mädan thu äst i thit egit rike oc hauer mera makt än jak./ jac haffuer en moderbroder till konung i jutland . som rikare är än tw . han skall thz well pa tik hempna . tha swarade konung thetmar . Jak will tik enchte göra vtan got/ jak will bidia tik . at thu fordragh myn son thenne kamp . jak seer athan är sköt öffuerwunnen . tha will iak giffua tik et got slot . oc en riik jomfrv oc göra tik till en greffue/ wideke swarade iak will thz ekke göra . han skall haffua then samma rät som han haffde mik thänkt vtan iak warder slagin fra hanum mz stor makt . tha gik konung thetmar bort sidan hans ord war enchtit hört/ tha byriade the aff nyö slass her didrik warde sig manliga . wideke trädde fast till hanum oc hiog opa hans hielm när en tridiung bort . oc tha folde en part aff haret mz/ thz sag hillebrand at her didriks

# 73 hielm war kloffuen/ oc sprang i mellom them oc bad wideke giffua her didrik frid oc bliffua bade stalbröder bliffua i bade saman tha besta ider engen kämpe Wideke swarade for hans skuld will iak enchte göra . for idra bön skuld will iak gerna giffua hanum liiff . Hillebrand lagde theris händer saman . oc giorde them till gode wenner/ sidan foldis the jn i staden bern . oc bliffua stalbröder lenge sidan .

[Kap. 96.]
Konung thetmar war i berne . oc didrik mz hanum . oc lot läkia sin saar . hanum tiänte tha iiij riddara som [waro] hillebrand . wideke welandsson . hornboge jarll oc heyme de kleyne./ tha tidriks saar waro läkte red han wtaff bern sa at thz engen wiste wtan wideke for hanum sagde han hwart han wilde . oc sagde sa at [iak] will aldre komma till bern igen . för än iak haffuer wunnet sa mykin priiss igen som iak haffuer faat skam . han red bade dag oc nat . engen folde hanum . offuer stora skoga ok ökna . then vije dag kom han till en skog . som kallas ossyen ther lag et slot när som drekafils het/ thz slot atte en konung . drocian het/ han war tha död . Drotninge[n] liffde effter hanum mz ix dötter . Tha haffde en kämpe fäst drotningen som ekke . het . han haffde en broder som fasholt het . hin stolte . the bröder waro sa raska riddara ther ware matte oc bade wara the degeliga .

# 74 her fasholt war sa doll/ han wilde pa ängen kämpe mera hwgga än et hug . oc ängen fan han som ekke fiöll for hanum i fyrsta hwg/ thz war oc her ekkia sid/ at rida i skog oc weda diwr tog haffde han altiid sit harnisk vpa/ om han kunde nogon finna som kampä wille mz hanum . tha wiste didrik ekke hwre han skulde komma offuer skogen for her ekkia ty han wilde ekke möta hanum/ för än han haffde forsökt sig mz andra kemper/ the saar ware oc en öm som han haffde fongit aff wideke/ Tidrik red vpa skogen om midnat ther vpa at ekkia skulde ekke wara hanum war/ oc for willer i skogen . j thz sama kom her ekkia oc talade till didrik oc sporde ho ther war/ som sa stodzliga red .

[Kap. 97.]
Didrik swarade her rider then man som heter heym stwdersson/ oc [är mz] didrik konungs ärinde till britaniam i hans faders land . iak haffuer enchte ärinde till tik/ oc will tik äy sökia/ tha swarade ekkie . wäll mattw wara heymer/ än thin röst är likare . didrik./ konung thetmarsson/ ästu sadana man som sakt är fra . tha löne thit naffn ekke for enom manne/ Didrik swarade . mädan tw sa alffworligh mit nampn spör/ tha dyll iak thz ekke . iak är didrik themar konungs sön aff bern tog haffuer iak enchtit ärinde till tik/ wtan will rida myna led . ekkia swarade mik är sakt at tw haffuer faat osiger sliman for en dansk . man .

# 75 nw mag tw winna her sa mykin siger som tw ther tapade . thin wapn spiltis sare i ider kamp nw mattw winna ospilt wapn igen/ om tw winner mik . Didrik swarade iak ær enchte redder at kampa mz tik/ eller hwre skulä wij nw bärias at ängen waar seer annan/ ware dager liwss tha mon iak nödug sönia tik kamp/ än tho at iak är äy nw jämredder mz tik Jak hauer altiid warit oblyger till kamp nar iak hauer warit biden som mongom är kunnokt i mit land . än tog thz her litit talas . tog will iak ekke bärias sa redder./ . her ekkia sagde ix konunga dötter oc theris moder som är min fästa hwstrv the fingo mik thessa wapn . ty will iak kampa for thera skuld .

[Kap. 98.]
Min hielm är all forgyld . myn brynia är oc gwlboen/ vpa en skioll kom aldre mera gwll oc dyra stena än vpa min är . jak haffuer engen häst oc tw rider/ ty mattw fly om tw wilt/ thz ware tog manligara at bida en man . osende let iak myn häst hema ware han her tha skulde tw slass mz mik . hwat helder tw wilde eller ey/ än her ekkia sagde bida mik didrik tw äst en god man/ jak haffuer her et swerd . som iak kan mykit sigia tik aff/ thz slog hin sama Alfrid dwerg . som tit swerd nagellring slog . han giorde thz lenge i jordena för en thz war fullgiort/ han letade i ix konunga rike/ oc kunde thz watn äy finna som han thz swerd i härda wilde för än

# 76 han kom till ena aa som troye heter/ ther härde han swerdit i/ bade hielt oc klod/ oc handfang är aff röt gwlle slagit oc all balyen är offuerlagt mz röt gwll/ swerds bältit oc bältesylian är oc aff gwll . bladit är wäll blankt/ oc mangastadz merkt mz gull/ tha tw sätter wddin nider a jorden/ tha är sa till atsee som en orm lopo op at bladet aff röt gwll . tha tw wänder vdden op tha löper ormen fra hieltit oc till vddin/ thz är sa hwast at enchte skall hektä/ fore thz/ swerdit heter ekkiefax/ ty heter thz sa at enchtit swerd thesligis war burit aff eld tog om man lettä offuer all wärildena/ thz swerd war stolit oc lönt lenge . thz giorde hin mykla tiwff Alffrik . dwärg . han stall thz fra sin egin fader oc gaff thz en konung som roseleff het . han hafde thz lenge . sidan fik thz hin vngä roseleff oc slog ther mangen man i häll mz/ oc mangen konung sön om tw faar thz swerd aff mik . vtan saar/ tha latä gud tik thz wäll niwtä . Jak will häller dö än spara thz tha mik tränger Her didrik swarade hwre kan iak slass mz tik/ medan iak kan ekke se tik ok ekke wet iak aff tik mer än thz iak hörer tik tala/ oc haffuer iak bade tappad wägen/ oc sa them som mik földo/ oc är mik ther ganszke harmt fore . genstan dagin kommer tha skaltw ekke länger biwda mik kamp/ oc tha skall thz giälla tit liiff for ty tw talar sa stort .

# 77 [Kap. 99.]
Her ekkia sagde far nw heyll oc säll/ än will iak sigia tik för nogot/ aff min fägiordell ther är vdi xij pund aff rödä gwll/ slar tw mik i häll/ tha är thz thit/ tha haffuer tw wunnet mykit priiss . mit hierta brinner sa sara . i mit bryst ty at iak faar ekke slass mz tik/ wiltw ekke slass mz mik for gull oc dyra stena . tha slass mz mik for the ix konunga dötter . oc thera moder skuld . som min wapn loto allt forgylla/ oc mykin mandom skall iak for thera skuld winna/ Her didrik swarade thz wet gud at hwaske for gull eller for syluer will iak slass mz tik . än for the ix . konunga dötter . oc thera moder höffuiskhet/ tha will iak gerna slass mz tik .

[Kap. 100.]
Sidan sprang han wtaff sin häst . Her didrik sagde/ her är sa mörkt at iak kan tik ekke see/ sidan drog han sit swerd Nagelring . oc hiog vdi en sten/ sa at elden flög wtaff stenen/ tha fik han se et oliue trä/ ther bant han sin häst wid/ tha wart didrik wred aff allt hiertä . nw är ekke got for hanum standa/ han steg sa fast at stenana roku for hans föter hwar han fram steg . tha her ekkie sa at didrik wilde slass . tha wart han ganszke glad oc drog sit swerd oc hiog i stenen/ sa elden flög vtaff stenen/ the haffde ekke annat liwss . än then eld aff stenana gik/ the ginge till amans oc slogos sa trösteliga at engen haffuer sidan

# 78 sadant sport aff two men/ som sa manneliga stridde/ oc war sa till them see ther the hwggo hwar vppa annars wapn som thz haffde warit en liwng eld . oc sa small i skogen aff theris slagh som thordon slar/ the huggo harnisk huart aff annan/ tha war en hwargen thera saar . Her ekkia hiog vpa hillegrym sa at her didrik fiöll till jordena oc beswimade/ her ekkia fiöll strax vpa hanum oc fik om bada hans arma oc hiolt hart oc sagde jak skall antigge binda tik eller tw skalt ekke liffua länger . oc giff snart vp thin wapn . jak will förä tig hem mz mik . oc lata the konunga barnen see tik/ som mik wtredde i dag . Her didrik swarade . jak will nw heller dö her/ än at the ix . konunga dötter eller thera moder skulä mik bunden see/ oc wordhä sidan spottat aff alla frwr oc mör sa lenge jak liffuer . tha word didriks händer lösa . han grep her ekkia om halsen/ oc drogos sa ena langa stund .

[Kap. 101.]
Thz sa her didriks häst falke/ at hans herra war i stora nöd . han slet beslit sunder/ oc löp till her ekkia oc lypte op bada sinä främara föter oc slog aff all makt vpa her ekkies ryg sa at han gik när sunder/ tha kom didrik op/ oc hiog strax till her ekkia vppa halsen . sa at affgik huffuodit . sidan lagde han sit harnisk wtaff oc wapnade sig mz her ekkias harnisk/ oc bant hans swerd ekkiefax wid synä sidä.

# 79 [Kap. 102.]
Oc [Tha] steg han vpa sin häst oc red wtaff skogen/ tha war liws dag . sidan red han till slottit oc lot som han haffde warit her ekkia . Drotningen stod i en torn . hon sag her didrik rida/ oc mente at thz hade warit her ekkia hon wart ganszke glad . oc gik till synä dötter . oc sagde till them . Jak sag god tidende . her ekkia gik hädan sent i afftens/ oc nw kommer han ridendis igen vppa en fager häst . ty hauer han nw wunnit siger aff nogon kempe . Sidan klädade [the] sik i gwll oc silke/ oc gingo wt mot hanum/ tha sago the thz wäll at thz war ekke her ekkia . Tha som drotningen sag her ekkias wapn/ tha wiste hon wäll athan war död . ty han plägade them engen at lenä .

[Kap. 103.]
Tha gret hon sare thz hon när beswimade sidan gingo the in igen/ tha her ekkies tiänäre waro thes war/ at thera herra war död/ tha lagde the theris harnisk vppa/ oc wilde gerna hempna hanum . her didrik red vndan thz meste han kunde . ther rende sa mykit folk efftir hanum till athan kom i skogen . sidan wände the alla igen/ han red lenge i skogen oc wandadis/ thy athan war i et främede land . oc haffde theris herra i häll slagit . han red wtaff skogen/ ther mötte hanum en man han war wäll wapnat . thz

# 80 war her fasholt hin stolte/ ffasholt hälsade her didrik/ han mente thz hade warit her ekkia hans broder/ ty han kände hans wapn/ her didrik swarade/ iak heter ekke ekkia . tha swarade her fasholt/ tw onde hund oc mordare . tw hauer stuliss vppa myn broder soffwande . tha tw drapt hanum . haffde han warit waknad . tha hafde tw faat then werra lutt/ ty han war alla kämpa beszt ./ her didrik swarade tw siger ekke sant . han war waken tha iak slogx mz hanum oc nödde han mik till at dräpa sik/ han manede mik bade for gwll oc silff/ oc for the ix konungädötter . oc for thera moder skuld . oc for all then riddaraskap som till war./ oc ther fore steg jak aff min häst/ oc slog hanum i häll . haffde iak thz wist at han war sa mannelighen man tha hade iak ekke tröst mik till at slagiss mz hanum Oc mattw wita for sant at iak fik ekke hans wapn för än han war död .

[Kap. 104.]
Her fasholt drog sit swerd oc hiog vppa didriks hielm sa athan styrte aff hästin oc haffde när beswimat aff thz stora hwg/ her fasholt plägade engen mera hwgga än et hugg . then som fore hanum fiöll/ oc engen plägade han harnisk aff taga . Thy red han strax sin wäg . tha her tidrik besinnade sik/ tha stod han strax op/ oc steg vpa sin hest oc rende efftir her fasolt ropade oc bad hanum bidä . Estw sa god en kämpe som sakt är/ tha rymä ekke for en man .

# 81 wiltw ekke bida/ tha warder tw fortalet hwar tw komber . at tw torde ekke hempnas thin broder/ her fasolt wände sin hest om kring/ han wilde tha heller slass/ än warda fortalat . the stigo badä aff sinä hestä oc gingo saman oc slogos . hwar gaff androm stora hwg . tha fik her tidrik iij saar/ her fasolt hade .v. saar oc alla stora oc blödde han ganszke fast/ tha jeffuade han fast om sit liiff/ ty gaff han sig i her tidriks wald . oc böd hanum sinä tiäniste än tog athan war en fultage kämpe . Her tidrik swarade/ tw äst en fultage man . oc en höffuisk riddare . tit liiff will iak gerna giffua tik/ thin tiäniste will iak ekke haffua/ ty iak tror tik ekke wäll för än iak haffuer böt tik thin broders dödh . om tw wilt then bot haffua/ tha will iak göra tik then heder at iak will swäria tik en ed. oc tw mik en igen at wij skulom hwar annan hielpa i hwat nöd wij koma kunde som wij ware twa borna bröder oc skulo wij heta hwars annars jampninge/ ther at nögde sig fasolt well. Sidan sworo the hwar annan ed . som sakt war/ the stigo sidan a thera hästa oc rido hwat the kunde .

[Kap. 105.]
Tha wilde her tidrik ridä till bern igen/ thy athan hade fangit stor priis/ om afftanen komo the till en stad . som adinsela heter ther lago the om nattena/ om morgonen rido the arla tädhan vppa en skog . ther rwnslo heter . ther mötte them et diwr . som fill

# 82 heter/ thz war bade stort oc grympt . her tidrik sagde till fasolt . Jak will slaass mz thzta diwr om tw will hielpa mik . oc ware thz en stor priss at wij thz ouerwunnom/ fasolt [swarade] iak haffuer sa stora saar the samma iak fik aff tik/ oc blod[en] är mik fast forlopen ty tröster iak mik äy tik stort hielpa . än strider tw wid thzta diwr/ tha wänter iak at tw kom aldre i störra nöd .

[Kap. 106.]
Tidrik swarade . far iak ekke hielp aff tik/ tha hielpä mik then iak tror vpa . Jak will dräpa thzta diwr . hwat häller mik ganger wäll eller illä . Didrik bant sin häst wid et olye trä . gik strax till diwrit oc hiog ther vpa mz sit swerd . oc thz bet alz enchte . sa slog diwrit hanum till jorden mz sin främare fot . tha fasolt sa tidrik i the nöd . sprang han strax aff sin häst oc löp . oc wilde hielpa tidrik/ oc fan ekke then stad som han tröste göra diwrit sart oppa/ tha sade han till didrik . tw kan hwargen göra thz diwr sart vtan tw kunde stinga thz i nafflen . mädan tw ther sa vnder ligger/ falken hin godä häst sag her tidrik i stora nöd slet sik löss oc löp till diwrit oc slog thz sa fast vpa länderna at thz moxen gik om kulld . i thz stak her didrik diwrit in at naffuelen swerdit op till hieltana . oc löp sa vndan diwrit oc diwrit föll död till jordena/ fasolt hade giffuit diwrit mang hwg oc wilde hielpa her didrik . thz bet tog encte pa . sidan rido the tädhan.

# 83 [Kap. 107.]
Tha the komä offuer skogen sago the en flog draga som war gansze grymmer oc vnderligen/ han haffde storan krop/ stor ben . langa hwassa klör . stor ögen . oc flög han wt mz jordenä/ oc ä hwar han tog i jordena mz sina klör/ tha war som thz hade warit ardat/ han hade i swolgit en wapnan man . fötarna in alt op till härdanar oc händerna waro in [i] then nidra kefftana . oc mannen liffde . oc sag the two rida . oc sagde till them . goda drängia . hielpan mik . thzta grymma diwr tog mik . [tha iak] sompnade a myn skiold . hade iak waret wakin a myna wapn/ tha hade mik enchte sakat.

[Kap. 108.]
Tidrik oc fasholt sprungo fra thera hästä oc lupo at draken . oc huggo a han hwat the kunde . Didriks swerd bet nogot än fasholt[s] alz enchte/ Draken war starker oc stor . tog hade han äy macht at flygä . eller kom wid at wäriä sik . for then han swolghit hade/

[Kap. 109.]
Tha sag mannen som draken hade swolgit at fasholt[s] swerd bet encte pa . oc sade till fasholt/ tag mit swerd

# 84 i drakans keffte/ thz skär sunder alt tess äg a komber . om drengen duger som ther a holder . Fasholt sprang fram a mykla sterke/ oc tog swerdit mellan drakans keffte . tha sagde mannen i drakan war . min ben är lankt nider i drakans halss . ty hog warliga at iak warder äy saar aff mit egit swerd . oc dugen nw gode drenge ty draken tränger mik sa fast mz synä käffte at mik gaar blod aff näsa oc mwn/ sidan hioggo the a drakan . till thess han do . sintrams swerd . bet a hanum sasom hwassaste harkniff kunde bitä a skäg . oc sa wart mannen löss . wtaff drakans mwn.

[Kap. 110.]
Oc sagde till them . nw atte jak ider wäll at löna ty i löstin mit liiff fra thz onda trull . Ena bön bether jak ether nw ati giffwen mik mit swerd igen . tha sagde didrik till hans . goder drenger hwat man ästw . oc aff hwat ätt eller hwart wilde tw fara/ hin swarade . Jak heter sintram jarll . myn fader het[er] reynebald . oc är jarll i venedi/ ther är jak födder . oc for at sökiä myna fränder hillebrand oc hans herra . Didrik . oc haffuer nw ridit i xj dögn . sa at iak oc min häst ware bade trötte . oc lagde mik sa till hwilä . sa kom hin draka oc tog mik som i saghä .

[Kap. 111.]
Didrik swarade/ goder dränger wij wiliom giffua tik ater swerd tit/ oc alt thz tw hade/ tik är well

# 85 atfarit . ty tw hauer nw funnit mik/ Didrik her for tik oc fölg mik hem til bern . ther komber tw i godan fägnad/ sidan sökte the i skogen/ oc funno skiold hans . tha the hade sökt two daga äffter hästin oc äy funno . skildis the aat hwar at leta sin wäg ./ Didrik kom till ena borg . som aldinfils heter ther stod hästin mz sadell oc beszell/ greffwens men hade funnit hanum i skogen/ Didrik bad fa sig hästin oc sagde ho hanum atte/ greffuen sagde ney . Didrik bad fa sik hästin mz godo . eller thz skadar tik x hästä oc än mera mz . bade liiff land oc rike . nar greffuen hörde mannen talade trösteliga oc haffde kostelig wapn . tha fan han at thz war en fultage kämpe . oc sagde till hanum . for winskap skuld will iak giffua tik hästin igen Jak seer at tw är en god man oc diarffwer i okunnugan stad . oc här haffuer tw en gwllring . oc hanum will iak giffua tik . ästw didrik aff bern . tha seg mik thz/ han swarade mit naffn will iak ekke löna . iak är didrik konung thetmarsson aff bern . oc liff nw hell oc säll . oc haff tak for tina gaffuor . Jarlen bad hanum well atfara . her Didrik förde hästin till sintram . tha funnos the alla tre . oc rido sidan hem till bern igen

[Kap. 112.]
En dag sat her Didrik wid bord . när sin fader oc manga godemen flere . heym de kleyne skenkte for hanum oc hafde et gullkar vpa sinä hand . Didrik tog

# 86 sit swerd nagellring . oc gaff thz heym oc bad hanum thz haffua for synä tiäniste . iak an thz swerd ängom bäter än tik . thz war i stora frästelse sidan iak red nw sidzst aff bern . heym thakkade sin herra mykit . oc alla the godemen ther hoss sato . vtan widike welandsson han sagde sa . nw är nagellring illa niderkomen . thz borde haffua en fultaga man . oc sagde till heym . jak hade sa gerna ena kona till hielp som tik . ty tw giorde illa mot mik . wij slogoss two mot .v. thw hiolt oc sag ther vpa/ oc wilde oss enchte hielpa . när iak far tik thz lönt/ tha skall thz ekke glömt warda./ Tidrik swarade thz warä stor skam wilde tw ekke hielpa thin stalbroder . mädhan han war stadder i nöd . thu ware wärder at iak tik hängde wt fore berne . oc gak fra min ögon oc lat mik aldre se tik mer . tha wreddis heym . oc gik sin wäg at dör/ tog sin häst oc wapn oc red sin wäg . till en skog som falster heter/ ther war en skog röffuare som yngram het . när hanum dwaldis han länge . then skog lag mellom danmark oc sassen.

[Kap. 113.]
The orligade vppa en härtwg i sassen/ oc giorde hanum alt thz ilt som the kunde . ymgram war en mektwgh kämpe . offuer then skog matte engen komma . ty yngram war ther sielff xije . Et sin foro lx köpmen mellom sassen oc danmark . the haffde alle god wapn/ tha the komä i falster skog . tha wart yngram war wid them/ han sagde till synä stalbröder . wij

# 87 wilia rida mot them . än tog at the äre flere än wij/ wij warda waga liffuit om wij wilia winna gwll oc peninga . the wapnade sik snart oc rido mot them/ köpmennena sprungo aff thera hästä oc gripo manneliga till wäriä . the slogos ena langa stwnd . ther till at the lx ware slagnä/ yngram miste ängen aff synä men . the fingo ther gwll oc peninga wapn oc goda hästa . oc bliffuo än i skogen lenge sidan/

[Kap. 114.]
En by ligger i skana som twmbatorp heter . ther bodde en man som biterolff het/ hans hwstrv het oda . hon war jarlans dotter aff sassen . the haffde en sön som detzleff het.

[Kap. 115.]
Biterolff war then beszte kämpe i danmark war hans son waxte op badhe mannelig . oc starkelig . han älskade ekke mykit riddaraskapit . altiid war han i stegarehwss[it] . nödugt wilde han rida mz sin fader/ oc änga herra wilde han tiäna/ ther fore älskade fader oc moder hanum litit oc kallade hanum dare oc skiffting . offtä sag han hoffwärk nog . han gaff ther engen akt vpa . alldrey wilde han sit huffuod two . äller kämba vtan lag i askana . tha wart biterolff buden till et gästabud . till en man som het wlff sotesson i willands

# 88 härid . tha fik detzleff se at faderen redde sik till gästabud . han stod op oc ristade askana aff sik/ oc gik i stuffunä till moder sin/ oc sagde till hennä/ jak will farä mz ider till gästäbud . hon swarade/ hwat will thin skiffting ther görä tw hauer nw ligat ther alt jampt i asken/ ty komber tw ekke i war färd . tha swarade detzleff . hwat skulde iak hoss ider görä i haffua mer hatat mik än älskat/ wiltw loffwa mik atfara mz ider/ tha är thz min bön/ wiltw ekke tha skall iak allt likawäll fara . sidan gik han till sin fader oc kraffde harnisk oc wäriä/ oc bad hanum loffua sik atfarä/ faderen swarade hwat wiltw göra bland godemen . tw kant hwarken twgt eller synne . tw kant bäter skwra grytor oc tända op eld i stekara hwsset . oc will iak äy tro at tw äst min sön tw gör tinä släkt mera skam än hedher/ Detzleff swarade/ ekke wet iak ho min fader är mer än mik är sakt aff at tw äst min fader . oc iak är thin sön . haffuer tw nokon mistro ther vdi . tha spör myna moder att hon är then som thz beszt wet . ekke lyster mik atspöriä äffter annan fader/ wiste iak äy at min moder ware sa god som hon är . tha wilde iak tro thin ord . oc haffde hon nogra goda fränder . thz likade them ekke wäll . at tw giffuer henne sadane sak . biterulff swarade tig tw wap oc gak i stegarehwsit oc lig ther i askana . thz skall engen man höra at iak haffuer nokon mistro till myna hustrv . ty hon är thz ekke wärd . iak siger at tw äst en skiffting tw äst hwaske henna barn eller mit.

# 89 [Kap. 116.]
Detzleff swarade tw haffuer än ekke mykit vppa mik wagat . ty torff tw ekke mykit skylla mik . wiltw ekke haffua mik mz tik ty tik tykker thz skam wara . tha skall iak likawäll fara . sidan gik han till sin faders stall/ oc tog then besztä häst han atte . sadell oc beszll oc red till nästä byn/ oc lente ther harnisk aff en bondä/ oc red sidan hem till sin fadher . thz war tha stark winter thz badä öraswnd oc bält barä offuer/ tha faderen sag athan wilde mz hanum oc manga aff swenana badä for hanum tha fik faderen hanum god wapn/ han haffde hanum först i badzstoffua/ oc fik hanum sidan god kläder/ oc got harnisk . tha han war kläd oc wapnad . tha sagde hwar man at the sago aldrey en manneligare man ekke eldre än han war/ tha steg han vpa sin häst oc folde sin fader oc moder till gästabudit . oc stelte sigh ther wäll.

[Kap. 117.]
Sidan for moderen hem igen oc alla biterulffs tiänare mz henne . Biterwlff oc hans sön foro i et annat gästebud . oc dwaldis ther ena stwnd . tha the foro hem igen/ tha foro the gömon falster skog . ther the xij röffwara lago vppa . ingram mötte them strax sielff xije . Biterwlff talade till sin son . Jak wilde at thw ware nw hema när moder thin . sön min./ ekke rädhes iak thesse xij om iak ware än alleyne . Detzleff

# 90 swarade tykker tik at iak rädhes nokot for thesse men/ tha rader iak at wij stigom aff hästana . oc wändom bakana saman . oc tor iak äy wäria mik . tha holt mik aldrey for tin sön/ tha röner tw för wij foro heman at tw sagde at iak war ekke thin son . sidan sprungo the fra thera hästa . oc drogo thera swerd . heym hiolt tha oc kom oc sagde sinä kumpana . her rida twa men mz two swarta hielma . mz sa storom naglom samman slagna thz wist tänker iak at fennen sielffuer hauer them smidit . ty äre the wist two kämpor . oc wäntar mik at wij komma nw i fullä rönä/ yngram mälte/ hwilkä skulde the wara som äre for starkä at bärias mz oss ty wij xij drapom snimman lx men/ oc sände wt . v . at the skulde them dräpa . oc beholla thera haffuor . Æn biterwlff oc hans son drapo the .v. oc fingo än tha enchte saar . tha jngram thz sag . bad han them alla ridä mz sig . tha wart ther lang strid . oc stark . Biterwlff hiog at ingram/ oc klöff hielmen oc huffuodit hans swa at hwar lyt fiöll seer . mädan drap detzleff two aff them . oc wände sidan äy igen för än alla röffwarna waro döde . vtan heym han stod ensamber igen . tha hiog heym i biterwlffs hielm sa athan fioll till iordena i swimä/ tha detzleff sag hans fader war fallen . tha hiog han a heims hielm at hem fioll nider vpa knä . sidan sprang heim vpa sin häst oc rymde alt thz han kunde en ganszkan dag wt/ oc sagde at enchte iarn war swa hwsbonde hwld som sporan . ty han räddade hans liiff then dag . ä till hwaria a . heim tilkom tha war hans häst rispa . sa snart ther ouer . som kolff i skute . oc torde äy bida för än han kom till bern oc sättis sidan wid didrik . sa athan bleff när hanum.

# 91 Biterwlff oc detzleff togo alla theris wapn oc haffuor . oc rido sa hem igen/ sidan hulla detzleffs fader oc moder hanum for ögon ty the wiste han war rasker drenger.

[Kap. 118.]
Sidan bad detzleff sin moder oc sin fader redä sig wäll wt at rida till [sin] moderfader Jarlen aff sassen oc see sider i främede land/ oc kennas wid fränder sinä/ oc bad hielpä sig mz hästa harnisk oc klädä som hanum wäll sömde . faderen swarade . wäll ma iak fa tik häst wapn gwll oc siluer sa mykit som tw bedis . än iak will radä tik at nar tw kommer i frömede land . tha far spakeliga oc ey mz hugmod . oc komber tw sa langt vtaff sassen . till et slot som bern heter . oc hitter ther Didrik konung thetmarsson . tha wär aldrey sa diarffuer at thu bärs mz hanum eller mz nokrä en aff hans kämpar . ty tw orkar äy standa thera stora hwg . hans hielm heter hillegrim ther kan encte swerd vpa bita/ hans swerd heter ekkiafax . aldra swerda beszt . hans hest heter falke han är sa snar/ än tho at tik tränger vndan rida/ tha mag han wara tik sa när oc fierre som han will/ ty far ekke längre än till jarlen tin moderfader oc war ther sa lenge tik tykker . oc sidan kom hem igen/ Detzleff sagde wilia göra som faderen bad . Oc än sagde biterwlff/ för än tw finner thin moderfader . skaltw offuer en skogh som heter borga skogh . oc vtan for skogen ligger en stader som marsten heter . oc ther är et fäste/ tw sag aldre fägre . ther finner tw engen man vdi .

# 92 jnnan i festit star en kösteligen stoll . ther ligger en lud vpa . ther bläs vdi/ tha komber then snart som fästit eger . han är min goda kompan . siord . oc mattw kenna hanum ther vpa . athan är stor oc gamall . oc haffuer lankt har/ oc skäg . hwit som en duwä/ tha tw finner hanum tha sig hanum snart tit oc thin faders nampn för han warder wreder . sidan fagnar han tik wäll nar han hörer hwat man tw äst/ haffde tw än xij manna starkä tw hade äy macht at slass mz hanum . Detzleff swarade wilia göra som faderen bad . hans fader oc moder lärda hanum god rad . the bade hanum wara mild . ther warder tw wäll känder aff . Moderen gaff hanum en gwllring . ffaderen gaff hanum xx marc gwll . oc sidan skildis the att.

[Kap. 119.]
Detzleff rider sin wäg . ok kom i then skog . som hanum war aff sakt . ther stod et slot/ ther lag oc then lud som faderen sagde hanum aff/ han tog luderen oc bläste/ ther kom en man ridande . sa skafft som faderen haffde sakt . thz war then samma sigiord . han red vpa et diwr . fiill heter . sigiord sporde hwat man thz war hans luder tordä bläsa jak heter wildenriker . sigiord swarade tw äst liker biterwlff jarll . i thummatorp . sig mik om tw äst hans son . Detzleff swarade then man kenner jak ekke som tw siger mik aff . Sidan gingo the sammans oc kampade/ ena langa stwnd . oc sidan sattiss the nider oc hwildis . Sigiord

# 93 war gamall ty möddis han/ sigiord sagde . sig mik än om tw äst biterwlffs son tha haffua wij nog länge kampad . Detzleff sagdis ekke wara hans son oc encte aff hanum wet[a]/ wij wiliä bäter fresta war wapn . oc see hwilken prisen far . för än wij skilias/ the byriade tha vpa nya at strida till at solbergat war . tha haffde än engen siger aff annan wunnet . sigiord sagde iak will ekke slaass om nätter . fölg mek heym oc war min gäst i morgon arla welie wy byria thenna samma lek.

[Kap. 120.]
Sigiord war fast trötter . han hafde oc fongit et saar . tha kom hanum i hwgh at hema lag hans sigersten . Detzleff folde sigiord hem . hans hwstrv oc hans dotter gingo wt mote them/ sigiords dotter war stark som en man . hon sag at hennes faders harnisk war illä huggit . hon griper mz bade händer till detzleff . oc slog hanum wid örat mz sin näffua . sa athan fioll om kull . oc mente athans halss hade sunder warit . Detzleff tykte skam wara athan haffde fallit for ena konä/ han grep mz enne hand om henne arm . sa fast at bloden sprang aff hwar henne nagell . han tog oc i henne strupa . sa at watn ran aff baden hennäs ögen/ tha beddis hon frid aff hanum/ honom tykte oc skam wara at dräpa ena iomfrw . än tog han thes wäll makt haffde . the slepto hwart annat oc gingo i stuffuna . oc war detzleff ther wälkomen . Jomfrwn skenkte for hanum om afftanen . än thz hon war stark . tha war

# 94 hon fager till atse . hon sag blideliga till detzleff . oc thz fann han wäll . ty kryste han henne finger nar han skulde taka wid skalena . tha hon igen kom mz en annar skaall tha trod hon vppa hans fot . oc fioll sa thera kerlek till hopa/ athon lag när detleff om nattena vtan faders oc moders witu oc wilde böta mot hanum thz hon brutit haffde.

[Kap. 121.]
Hon vnte hanum got sidan hon wiste athan war biterwlffs son/ om nattena gik hon fra hanum oc tok en sigersten aff sin faders pwng . som han haffde in stwngit om qweldit . oc bar till detzleff oc lagde sik sidan nid när hanum oc soff till dagx . ok vnte tha bäter detzleff än fader sin . Om morgonen gik hon fra hanum . tha gik sigiord oc bad detzleff vpsta . oc gik oc wiste hanum alt sit gwll oc silffuer . oc gingo sidan till bords . oc fingo sig mat . tha the waro mätte tha rido the till kastellit oc stigo aff sinä hästä . oc gingo samman oc kampade/ tha fik sigiord iij saar oc alla stor . ty gaff han sin wapn op . oc sagde sig ouer wunnen . Sidan detzleff hade wunnet then kamp . tha sagde han sigiord ho hans fader war . Sigiord haffde hanum tha hem mz sig igen oc bad hanum ther bliffua sa lenge hanum täktis . Sigiord sagde . ekke war thz thin faders rad . at tw skulde lönä tit nampn for mik . Detzleff swarade min fader forböd mik at slass mz tik . tok wilde iak fresta mik.

# 95 [Kap. 122.]
Sigiord mälte mädan tw äst then förstä man . som mik hauer wunnit i kamp . oc tin fader oc iak waro gode wenner . tha will iak giffua tik dotter myna . oc sa mykit gwll oc silffuer som tw wilt haffua . Detzleff sagde ja . Sigiord sporde dotter sina att . hon swarade mik vndrar hwi thu wilt giffua mik then man som tik hauer giffuit stora saar oc mykin swida/ tog hauer iak loffuat at iak skall engen man haffua vden han är sa god kämpe som tw . faderen swarade han är mykit bätre kämpe än iak/ hon sagde/ tha will jak gerna göra ider wilia . tha swarade detzleff haffuer tak jumfrv . Jak will först rida till jarlen i sassen min moderfader . tha iak igen komber/ tha skaltw fylgia mik hem till min fader . Sigiord gaff hanum x mark gwll oc ther mz red detzleff sin wäg tha han kom i sassen tha mötte hanum en man som ridit hade fra bern . Detzleff sporde . kenner tw didrik aff bern . eller är han hema . Jak kenner hanum wist sade han/ han är konung thetmarsson/ oc är höffuitzman offuer alla kempar . bade for manheit oc milheit oc blidhet . han är oc grymmer wid syna w wenner/ Didrik är ekke hema han red til rom . som hans frände hanum budit haffde . konung ermentrik . Detzleff sporde wägin thiit . Mannen swarade . Didrik red till venedi oc sidan till rom . Detleff gaff hanum en gullring för än the skildis .

# 96 [Kap. 123.]
Detzleff wilde ekke rida till sin moderfader . han tog then genaste wäg som till Rom lag . han kom till et slot som fritilia heter/ thz atte hertug ake . konung ermentriks . oc konung thitmars broder/ ther fan han didrik aff bern . for sig . Didrik sporde hwat hans nampn war . han sagdis heta wildenrik söresson aff wellandzherrit i Danmark . Didrik sporde hwart wil tw fara medan tw komt hiit . Detleff swarade jak will tiäna en mektwg höffdinge/ thz är mit ärinde oc ware hans stallswen/ oc skwra hans harnisk . kunde iak finna didrik aff bern hanum wilde jak tiänä helzst/ widike oc heym wore när didrik/ Detzleff sporde hwat thera naffn war eller höffuitzman/ taker äy till mystycke thz iak sa fakunneliga spör./ ty jak är nyliga heman ridin/ oc fa goda sider set/ widike swarade tw haffuer ekke illa talat . her mattw nw se didrik aff bern/ oc en mz hanum som heim heter oc flere gode men/ wiltw hanum tiänä tha ästw welkomen.

[Kap. 124.]
Detzleff gik till didrik oc helsade hanum oc sagde/ thz är well at iak skall äy länger sökia effter tik/ oc biwder iak tik mynä tiäniste . didrik annamede

# 97 henne oc beffoll hanum sinä hästä oc harnisk at wakta . Annan dagin ther äffter red her didrik till rom . oc hertwg ake oc xx riddara mz them/ ther war for them manga höffdingia didrik oc hertwgen gingo vppa slottit/ detzleff bleff i byn mz thera hästä oc wäriä . Detzleff forsmadde at kraffwia matt aff slottit . han wilde heller fortäre sinä ägna peninga . han gik vppa torgit oc köpte alzskyns matt . oc thz bäszta wiin han finna kunde/ oc lot föra i sit härberge oc lot reda thz kosteligaste han kunde/ sa at konungen haffde ekke flera rätta ouer sit bord . han haffde oc till sig budit alle the stalswenna i stadin waro . oc hiolt them ther i iij daghä/ tha war fortärit the xxx mark gwll . som han sielff atte . tha gik han i byn oc pantade bort heyms häst harnisk [ok] swerd[it] nagelring for x marc gwll han drak oc rwsade ä mädan thz warade/ tha satte han till pant widekes häst skimling harnisk oc swerdit hans mimming . for xx marc gwll . han ökade sit gästabud oc lot draga sit hws wtoffuer mz gyllenstycke oc dyrliga päll/ oc böd frwr oc mör/ oc liffde thz kosteligaste som han kunde/ till thes the xx marc gull fortärede waro . än wilde han ökia sit gästabudh/ thz haffde tha standit i vij daga . han satte sig vppa falken her didrikx häst mz alla hans wapn/ oc red vppa torgit som falt war . for xij peninga ther gaff han xx fore/ han satte oc till pant her didrikx swerd ekkiafax oc hielmen hillegrim/ han köpte wijn oc alla handa matt . han böd till sig pipara oc basunara oc ho ther äta oc drikka wilde sa at the wara iijM. folk/ han gaff then beszta pipara som ysnung het .

# 98 then gwllring hans moder gaff hanum then andra gaff han her didrikx kiortill aff purpura . oc gaff them androm peninga oc kläde sa at the hanum takkade.

[Kap. 125.]
Tha thz hoff war offuer standit tha sende didrik bud till detzleff oc bad göra sinä hesta redo oc koma for husit/ tha gik han till didrik oc sporde/ wili betale thz iak fortärit hauer mädan i haffua her warit/ mik tyckte langt wara at ga hwar dag atkraffwia matt aff konungens stekara hwss . ty iak är her främende . Didrik sagde thz betala wilia/ oc sporde hwre mykit thz war thz är xxx marc gwll som mit egit war thz skaltu ekke betala . ther wtoffuer fortärede jak lx marc gwll thz betale om tw wilt/ thy ther stander fore till pant thin häst oc wapn for xxx marc gwll . oc wädekes häst oc wapn for xx marc gwll oc heyms häst oc harnisk for x marc gwll . ther till gaff iak hisung pipara ganga kläder tin the beszta/ oc ther mz min gwlring som min moder gaff mik . Nw tha iek skulde till tik ga slog portenären porten till for mik/ tha stötte iak a porten mz min foot sa at iarnen brusto sunder . oc porten gik aller i sunder/ tha komo wt knapar oc stogare wilde bäria mik . sidan jak hade enchte i händerna at wäria mik mäder/ tha tog iak en thera om fötarna som at mik lopa oc slog strax i häll two aff the andra sa rymde the andra alla bort/ oc then iak hiolt om föterna war moxen

# 99 döder/ tha iak sleptan/ nw wänter jak at konungen warder wreder/ tha han spör/ ty skaltw oc thzta swara om mik nogor skyllar.

[Kap. 126.]
Detzleff kende wäll heym än tha tog heim först atkenna han oc sagde till her didrik oc till wedeke/ nw ser jak hwem wij haffua fangit till hästa swen . han är sa dränger at tha han tog alla wara wapn . oc kläde oc kastade i skarnit for war ögon wij skuldum hanum thz likawäll tolä/ tha gik tidrik till konung erentrik/ wiltu betala thz som wara hästa swena haffua fortärit mädan hoffuet stod . konungen swarade brat/ wisseliga will iak thz betala . kalla seuueken myn fatabur swen oc bid hanum fa wt sa mykit ther till widertorff . oc sporde sidan [hwre] mykit thz war . didrik bad kalla hästa swennana the skule thz sielffua sigia

[Kap. 127.]
Detzleff kom fore konungen . konungen sporde/ vngerman hwre mykit haffuer tw fortärt oc thina kompana . mz edra hästä . Detzleff swarade/ herre thz kan litit forsla/ thz war först xxx marc gwll som jak sielffuer atte/ betale thz om tw wilt/ ther till fortärde jak lx marc gwll . ther star her didrikx . widikes .

# 101 oc heyms hästä harnisk oc kläde till pant fore . konung erentrik swarade/ tw dare/ hwi haffuer thw sa kosteliga fortäret i fa dagom/ eller hwat mandom kantw göra mädan tw rosar tik sa . oc sa kosteliga tärer.

[Kap. 128.]
Detzleff swarade hwar iak haffuer warit i androm landom . for stora herra/ tha wiste the alla stadz then hedher . at biwda främede man till bords oc giffua hanum matt om han warä fastande/ för än the sporde hanum tidende . konungen lot giffua hanum matt/ tha aat han mer än iij the starkaste men/ sidan bar skenken fram ena gwll skaall som han störst orkade bära fulla mz starkasta wiin/ then drak han wt at enom dryk/ konungen oc alla höffdingia talade oc vndrade ther vpa . thz skötte detzleff encte . Sidan sagde walter aff wasekensten . konung ermentrikx oc konung thitmars systerson . han war starkiste kämpe i konungens gard . kan thenne man enchte annat . vtan mykit äta oc dricka oc fortära gots . oc kantw skiwta stong . eller kasta sten . Detzleff swarade jak tror jak kan badä ä mz hwilkom idrom som torss mz mik pröffwa . walter swarade Jak will thz mz tik öffwä . om thens wor huffuod . som tapar/ oc winner iak tha skaltw aldre fortära sa mykit mer . eller göra nokrom förstä tylke nesa som tw hauer nw giort min herre/ ty folkit siger tit gästabud hauer warit kosteligare än hans . Detleff swarade lekar iak äy som mik bör/ huat skadar

# 101 thz tha mer . än iak mister mit liiff . litit monnä myna fränder mik sakna . än alt skall iak rönä om tw tor mz mik leka.

[Kap. 129.]
The gingo wt vppa wallen tha tog walter en sten som wog ij skippund oc kastade ix föter . Sidan kastade detzleff x föter Sa kastade walter xiij föter . Detzleff kastade xviij föter/ tha wilde walter äy mer then lek ./ Tha gingo the till konung attilius bannera stang . hon war störst oc tyngst aff all the spiwt som ther wore . tha sköt walter stangena twert wtoffuer konungens sall . thz sagde alla konungxmen at thz war wäll skutit . Tha tog detzleff stongena oc sköt langx at salen i gömon two dörrer oc löp sa snart effter athan tog stongena för än hon nokorstadz mötte . eller rörde/ oc gik sa jn i salen . tha sagde allä at detzleff haffde wunnet . the two leka . oc walters huffuod . tha sagde konung erentrik . tw goder drenger vn mik lösa huffuod frända myns iak will giffua tik ther fore gwll oc klenodie sa mykit som tw bedis . Detzleff swarade mik är encte om thin frända huffuod . ty han är en goder drenger . iak will giffua thik hans huffuod . oc lön mik huat tik täkkis . tog warder tw lösa myn herris wapn oc hästä oc hans tiänare . thu skalt mik ekke annat atbetale än som tw sialffuer wilt . konungen agde haff ther thak fore thz skall jak tik wäll lönä .

# 102 konungen tog gwll oc silff oc löste theris hästa oc harnisk igen oc betalede alt thz detzleff fortarit haffde aff sit egit . Sidan gaff han detzleff kosteliga cläder . oc slog hanum till riddare . oc fik hanum xxx mark guls som han fortärit haffde aff sit egit/ her didrik tok hanum till sin iampnunger . detzleff war tha bekender hwat hans naffn war/ oc athan war biterwlff jarls son aff twmmathorp . sidan wart han prjsat offuer alla land.

[Kap. 130.]
Tidrik takkade ermentrik konung . oc red sidan hem till bern detzleff folde hanum oc flere gode drenge . ffaa daga [ther epter] kom ther en vnger man ridande han het amlinge ty hans fader war mz didrik som het hornboge . han war didrik wälkomen . oc äre the nw xj jampninge i bern

[Kap. 131.]
Konung thitmar fik hälsot . oc bleff död . strax ther didrik war hem komen/ tha bleff didrik koning offuer bern . oc offuer alt hans rike oc war mykit prisader offuer alla wärildena . En dag som konung didrik sat offuer bord . ther kom en man jn gangande han war stor oc stark . ekke war han wäll redder mz harnisk eller kläde . han hilsade konungen höffuiskaliga .

# 103 konungen bad hanum wällkomen wara/ konungen sporde hwat man ästw . han swarade Jak heter wildefer . jak är födder i humlinge land . iak will gerna tiänä ider om ether täkkis . konungen swarade wiltw wäll tiänä/ tha will jak haffua tin tiäniste om swa wiliä flere myne godemen . widike swarade/ tager hanum till ether/ han kan wara en goder drenger . tha sagde han konungenom tiäniste . konungen bad hanum sitia till bords . han strök sinä armar oc skulde twa sinä händer . tha fingo the se a hans arm en storan gwllring . widike sagde/ thenne man kan wara aff godo släkte än tog han är ekke wäll kledder . konungen fik hanum godä cläder häst oc wapn . oc sidan syntis han en degeligen man . han tiänte konungen wäll/ oc älskade wideke hanum mer än nokan aff konungens tiänara

[Kap. 132.]
Konung tidrik sporde till en man som herbrand heter som somma kallade widferning . ty athan war en landfäring/ han haffde warit när manga höffdingia for nordan haffuit/ oc i greken . han kan alla handa maall . oc sider han är en mektug kämpe han kom till didriks oc wart hans man oc rad . ty han war en wiis man . han förde konungens banner lenge sidan .

# 104 [Kap. 133.]
I thenna tid war mykin ofrid . mellom osanttrix konung oc attilia konung . oc fingo ymsa siger . konung attilia hafde mykit ökt sit rike/ oc alla vnte hanum got i hans land . oc wildo noduga mista hanum . Osanttrix konung haffde annat sin i alderdomen . än i vngdomen . folkit vnte hanum litit got . oc mäst hans egna riddara oc swenna som län haffdo aff hanum . ty han bar sielffuer räntana op/ oc the haffdo länit/ the fördä oc aldrig sa manga peninga till hanum at hanum nögde . tha wiste ängen hwar thz bleff/ hunger oc törst haffde the nog . i hans gard tha han encte orlig haffde/ tha skattade han sare sit egit land . oc lagde vndir sig oc syna fränder andra manna eghor thz war hans mäste idan tha han hema war/ tha han war i orlög . tha bade alla till gud . athan skulde aldrig ater koma . two resor fuldo hanum en het vnulff oc annar awidtro . then tredia reso sende han till ysunger konung han het odgeor han la vti en skog . atgöma konung ysungs land.

[Kap. 134.]
Koning attilius sende sit bud till osanttrix konung oc böd hanum winskap oc kerlek . han fik bud igen at osanttrix wilde ekke warda hans win Sidan sände konung attilius sit budh till didrik aff bern/ oc beddes

# 105 hielp aff hanum konung didrik swarade sa . Jak will hanum gerna hielpa hwat iak kan . oc giorde sig strax redo/ oc red vtaff bern mz vC riddara oc alla hans kämpar . Han kom till attila konung . tha haffde han samuledh en her/ Sidan drogo the in i wilcina land . brende oc skina slot oc städer oc slo ther mykit folk i häll/ oc mykit rymde vndan them/ tha kom osanttrix konung mot them . mz en storan häär . oc byriade at strida manneliga . ther styrte mänger rasker dreng . herbrand rider fram mz her didriks banner . han hugger vpa bade händer . manghen störte död for hanum/ her didrik rider äffter hanum mz synä kämper . the hugga mz mykit hugmod . oc röna sin swerd i hardom hielmom . oc starkam brynior./ her didrik oc hans ägna kemper the göra swa storan skada och rida mit i gömon hären oc hugga men oc hästa oc kasta hwar död vppa annan/ oc ängen spesz star for them hwar the tilkomma.

[Kap. 135.]
tha kom mot them hin starke rese widwlff mz then stangen . widike war tha främst aff didriks men . resen slog till hanum mz sinne jarnstang sa at han störte till jorden aff sinom häst . thz sag heyne de cleyne han tog strax widikes swerd mimming oc skötte wädeke encte mer Osanttrix folk ganga fram manneliga . oc warda mykin manna skada/ her didrik skynnade sina men fram . oc bad them hugga mz

# 106 myklo hogmod . oc later wilcina men kenna wor stora hwg . sidan worde hans men halffuo wredare än för/ oc bruto hwem then spesz the tilkomo/ Tha flydde osanttrix konung . oc lagh ther igen aff hans [folk] vC dödä men/ oc aff konung attilius men waro dödä iijC men . Tha kom herding osanttrix broder son tit som widike lag han kende hans skioll/ ty lot han binda hanum oc förden bort mz sik/ oc flydde hwat han kunde . tha fik osanttrix konung osiger oc for hwar hem i sit rike . Osanttrix konung lot kasta wideke i tornit . Didrik fulde attilio konung till susa/ oc lag ther om nattana./ om morgonen red han tädan oc till bern . tha haffde han mist lx men . wildefer sagde till didrik konung oc bad hanum loffua sig atbliffua ther igen nogra daga . jak will aldre komma till bern igen för än jak weet om wädike är liffwandis eller död . konung didrik sagde bliff her sa lenge tik täkkis . sidan dwaldis han när attilia konung .

[Kap. 136.]
En dag ther effter for attilia konung i skogen . at weda diwr . mot afftanen/ for han hem igen oc hans men mz honum/ wildefer bleff i skogen allene mz two stora hunda . han fik se en storan biorn/ oc sökte strax at hanum mz sina hunda oc drap honum oc flog hwdana aff hanum . oc bar lönliga skinnet hem mz sik . tha kom ysung hin goda lekarä aff bern oc till attilia konung . han wilde oc gerna wita om widike war leffuandis eller död . lekarna mwgo wäll fara mellom stora herra . än thz ofrid är.

# 107 [Kap. 137.]
Vildefar sagde ysung lekare athan wilde aldre komma till bern . för än han haffde widike mz sig antigge liffuandis eller död . ysung swarade jak will hielpa tik hwat iak kan . wildefer sagde till attilia konung . jak will fara till wilcina land . till myna frender . oc koma strax igen/ konungen bad hanum rada om han wilde haffua sinä riddara mz . tha skulo the fylgia tik/ wildefer swarade jak will haffua ysung lekara mz mik oc änga flere . Sidan gingo the tädan/ tha the komo vtan fore staden . tha tog wildefer sit biörn skin oc lot thz söma om kring sig . ysung war en klog man . han redde hanum sa till som han haffde warit en biorn . Sidan lagde han en toring om hans halss . oc ledde hanum mz sik till thes the koma i wilcina land . ther mötte honum en man/ han sporde hanum om Osanttrix konung war hema . han swarade/ han är wist hema . oc faat folk när hanum . ysung sporde rosar han nogot aff then siger han fik aff atiilia konung . jak hörer hanum encte rosa sagde han vtan en kempe haffuer han aff didriks men . hwat heter han sagde ysung . är han liffuandis eller död . mannen swarade han är liffuandis/ oc heter wideke welandsson tog ligger han i tornit oc stora fiätra om hans been . iak wenter athan kommer aldre liffuandis tädan/ the skildis tha att/

#108 [Kap. 138.]
ysung kom till slottit oc gik in fore konungen . konungen bad hanum wälkomen wara/ konungen talade till hanum/ hwat kant tw at lekä hwi heter tw then besztä lekare i wärildena war/ ysung swarade jak wänter iak kan alla the lekä som i wilcinä land äre bade a harpor oc fidlor oc alsköns strengelek . konungen lot hänta ena harpä . ysung slog ther vti thz besztä som han kunde/ hans biorn hoppade sa vppa golffuit som han slog for hanum . han kallade biornen wisa leon . konungen oc alla hans men thakkade hanum oc kallade hanum then besztä lekare som wara matte . biornen stadde engen till sig ga . vtan ysung lekare.

[Kap. 139.]
Konungen sporde kan tin biorn ecke flerä lekä . ja sagde ysung . han kan alla handa lekä iak sag aldre en klokare biorn/ Sidan gingo the i säng . at soffua . Annan dag bad osanttrix konung athan mattä se flera lekä aff ysungs biorn oc wilde sla sinä weda hunda till hanum . ysung swarade . illa talar tw nw herre . at tw wilt lata tina hunda bita min biorn/ iak will ekke hanum mista for alt thz tw egher/ biter han nogen aff tinä hunda tha warder tw wreder oc later sidan dräpa min biorn . tog wet iak athan wär sig ä mädan han kan . konungen swarade tw mat mik ekke

# 109 söniä hwat iak aff tig bedis oc engen aff myna men skolä tin biorn nokot göra ysung worde göra som konungen wilde/ tha haffde han hört folkit tala ther om i hwart hws/ wideke lag oc gaff ther wäll acht vppa.

[Kap. 140.]
Om morgonen äfftir . tha gik konungen wt vppa en fagher wall oc widwlff rese i starka jernlenker han matte ecke löss ganga wtan han ware i stridh Awinrod broder hans ledde hanum oc the haffdo encte harnisk vppa/ oc ängen aff konungens men . tha gik wtaff slottit hwart thz barn bade quinnor oc män . oc skulde skoda thenne leek . widike war sakt i tornit ther han lag . at yswng lekara war ther . ty wänte han sig nokon hielp aff hanum.

[Kap. 141.]
Videke bröt aff sik jarnen thz mäste han kunde/ tha löste konungen lx stora hwnda . the lopo at biornen alla i sender . biornen tog en hin störste hund . om äfftirfötarna/ oc slog ther mz xij the hwnda i häll . tha wreddis konungen oc drog sit swerd . oc hiog biornen twert ouer ryggen/ swerdit bet ekke ty at brynian war vnder biorn skinnet . wildefer sprang op oc fik sit swerd aff ysung lekare oc hiog vpa

# 110 konungens halss sa at affgik huffuodit . sidan hiog han till awindrod rese oc gaff hanum bana saar/ sidan slog han widwlff then starkaste rese i häll . ther lot osanttrix sit liiff/ oc two rese mz hanum.

[Kap. 142.]
Konungens men lopo hwar sin wäg . the wore alla rädde sidan konungen fioll/ oc sworo at en dyaffwll war i biornen . wildefar löp in vppa slottit oc ropade/ hwar estw wädeke myn gode wen/ tha haffde widike sunder slagit torn dörernä oc kom wt till hanum the gingo sidan om slottit oc slogo i häll xvj men/ toge ther sidan godä hästa oc god wapn . tha fan widike hwar skimling stod . tha wart han glad aff alt sit hierta/ oc fik han alt sit harnisk igen vtan sit swerd mymming./ thz harmade hanum aldre mest . tha reff wildefer vtaff sig biorn skinnet . tha osanttrix men thz sago . athan war man oc ekke trwll/ tha angrade them ath thera herre war swo illa swiken/ the fingo theris harnisk oc wäriä oc wilde gerna hempna hanum . thz sag wideke/ . sidan sprang han vppa skimling oc flydde hwat han matte/ wildefar oc yswng folde hanum/ gwll oc silff haffde the nog mz sig . the rido mer om nattena en om dagen till thes at the komo till Attilia konung . Attilia fagnade them wäll . oc war allär gladast wid widekis komo/ oc sporde hwre han tädan slap . widike sagde hanum alt/ hwre [han] farit haffde . Attilia sagde thz är sant . konung tydrik är en fultage man oc kosteliga tiänare haffuer han/

# 111 oc fultage kempar oc mag thz well kalla god stalbroder som swa hielper annan aff nöd . som nw war hulpit waris gode wen widike/ oc borde tik wildefar ther wäll god lön fore/ tw haffuer giort mik fridh for osanttrix konung . oc fik han nw en smälugare död än han haffde fallit i strid . jak böd hanum offta winskap . oc han ekke haffua wilde.

[Kap. 143.]
Videke wildefer oc yswng . togo loff oc ridu sidan till bern till didrik konung . konungen war glader wid widekes koma . oc sporde hanum hwre han tädan kom/ han sagde hanum hwre farit haffde . didrik konung thakkade wildefer oc wort han prisat ouer alla land . Et sinne sporde konungen widike hwi han war sa oglader . wideke sagdis aldre glader warda för han spör hwar mimming är bliffuen . ffinner jak then man som hanum bär./ tha skall jak antigge lata mit liiff eller haffua hanum igen . konung didrik swarade wär glad . mimming är her i myn gard . thz haffuer heyne de cleyne han tog thz tha tw wast fallen.

[Kap. 144.]
Tha kom konung Ermentriks bud . till konung didrik aff bern athan skulde komma till rom mz all then makt han kunde aff stad koma . konung tydrik giorde sik

# 112 redo mz vC wapnade men vtan hans ägne kämpe/ tha talade widike till heim/ fa mik mit swerd mimming igen/ heim swarade/ lena mik thz i thenna färd . tha wij hem koma tha skall thz tit wara . wideke nögde ther wäll att . konung tidrik red till rom . konung Erentrik mötte hanum mz vjM raskä men . Nw rido thesse two konunga vti en jarls land . som Runsten heter . hanum forsmadde at skattä till konung Ermentrik . the brende oc skende hans land . oc slogo ther mangen man . the komo for et slot som kalladis gerimshem/ oc brände all bygden ther om kring oc slogo thera pawlun for slottit . konung tidrik a then ene sidä/ konung Ermentrik a then annan . ther lago the i two manade fore . oc kunde äy winna slottit .

[Kap. 145.]
En dag red jarlen wtaff slottit sielff vjte. oc wille se om thera hollare hwat heller the soffuo äller wakade/ oc haffde till förende innan for porten wapnat sit folk . oc wilde haffua stolis vppa them om han haffde set sin ram . tha han kom fra[m] . tha mötte hanum en aff konung didriks hollare thz war hin starke widike/ tha iarlen sag sin fiende rende han strax mot hanum . sidan drogo the theris swerd . oc hwggo vppa wideke/ the waro vj . oc han war en widike worde sik manneliga/ oc hiog aff sin macht a jarlens hielm oc klöff huffuod oc bryst sa ati beltit stodh sidan fiöll han död till jordena . hans thienare rymde till slottit mz onda tidende.

# 113 [Kap. 146.]
Videke red till her tidriks pawlun . konung tidrik oc alla hans men stodo vtan fore pawlunit/ them tykte at wideke haffde nogon manheit giort . ty han red sa dolliga/ the bade hanum wälkomen wära . oc sporde hanum tidende/ han swarade/ thenne jarll är nw död . oc torffwa wij nw ey länger her liggia . the spordo ho hanum drap . wideke swarade/ Jak är then sama som hanum felde död till jordena . heim swarade/ ekke tor tw ther sa rosa aff/ han war sa gamall en man . at en kona matte hanum wäll i häll slagit haffua . om hon haffde kunnat hwgga mz swerd.

[Kap. 147.]
Tha wreddis wideke ok sprang at heym oc grep mimmingx handfang . oc rykte swerdit fra heym/ Nagelring kastade han for hans föter . oc böd hanum strax till kamp . heim tog nagellring op . oc sagde/ iak är rede at kampa mz tik . konung tidrik sprang i mellom . oc flere gode men . oc wilde thz äy till städia . wideke sagde Aldrey skall mimming komma i sina skida . för än han haffuer skilt hans huffuod . fra hans bwk/ ty athan hauer mik offta hwgmod giort/ som han oc giorde tha iak lag om kull slagen i wilcina land . tha matte han mik wäll hulpit haffua . sa/ at iak ekke haffde grepin wordin/ han lot som han

# 114 myn fiende war/ oc röffuade mik mit swerd wtaff/ ty wet iak athan skall sin lön haffua . ther fore sa got är nw som annat sin . her tidrik talade till heim/ oc straffade hanum ther fore . oc bad hanum forbidia wideke/ sidan swor heim en ed . at thz war hans snak . oc gaman som han till widike talade . oc encte spot eller hat . oc ther mz bliffuo the forlikte/ konung tidrik sporde widike/ wolte tw jarlans död . ja sagde wideke . han kom mot mik sielff vjte oc sidan han war slagin tha rymde the . v./ konung tidrik sagde . tw skalt haffua ther god lön fore . oc myn kerleek . tw äst en rask man . oc fultage kämpe/ konung tidrik sende et bud till Ermentrik konung . oc lot hanum sigia at iarlen war död . tha han thz sporde/ tha lot han bläsa i alla sina ludra . oc wapna alt sit folk . oc stormade strax till slottit . sa lenge at jarlans men gaffuo slottit . sa at the aff gingo mz harnisk oc haffuor./ konung Ermentrik annamede slottit oc satte ther till höffuisman . wolter aff waskensten . sin systerson./ Sidan redo konungana bade hem i thera egit land igen.

[Kap. 148.]
En konung som het sigmund . han radde for et rike som het tarlwnge land . han war en riker man oc en mektug kämpe . han sände bud till nydung konung aff yspanea/ oc beddis till dotter hans . hon het sissebe . hon war bade wiiss oc fagher/ konungen fagnade

# 115 them wäll . oc sagde/ Jak will äy min dotter sa wt sända mz sa faa men tog haffuer iak sport at sigmund är en wäll byrdog man oc mektug kämpe . will han sielffuer hiid koma mz riddare oc swenna . tha will iak gerna giffua hanum myna dotter . sidan begaffuede han sändebuden . oc lot them hem fara./ the komo hem oc sagde theris herre . hwat swar som the fingo/ Tha giorde konung sigmund sik redo . oc redh till yspania mz iiijC riddara . kosteliga wt redde . Nidung konung sende bud mot hanum . oc vntfik hanum ganszke wäll . Tha . sigmund war komen till yspaniea . Tha byriade han sit tall . till konungx dotter . konung Nidung swarade hanum wäll . oc gaff hanum sina dotter . oc lot biwda ther till herre oc förstä riddara oc swenna . oc giorde bryllop för än the skildis att . Nidung konung gaff hanum stora borger oc halfft sit rike . Oc sin son ortwangeris gaff han annan helfftena . oc giorde hanum konung offuer yspanea . ty athan war sielff en gamall man . bryllöpit stod i .v. daga . Sidan red konung sigmund hem oc hans hustrv mz hanum.

[Kap. 149.]
Tha han haffde hema warit i viij daga . tha komo ther two sändemen fra en konung drasolff het . han haffde konung sigmunds syster . han beddis hielp aff sigmund konung . oc bad hanum till sik komma . han orligade vpa et land som talinge land kallas/ konung sigmund swarade . Jak skall myn swager hielpä hwat iak kan .

# 116 Sidan samlade han folk offuer alt sit rike . oc redde sik sa athan wilde borte wara et aar . Rikit beffalte han two greffuer./ then ena het hermen oc then annan het hartwen . oc böd them standa hans hwstrv wäll fore . the ware fultage men oc kloka . ty trodde han them gansze wäll . oc böd them wara drotningen lyduge . sidan red han till drasolff konung . Drasolff haffde tha iijC riddara . alz haffde [han] vijM. folk . konung sigmund haffde äy mindre folk . the orligade i pullia/ oc wunno ther mykin priiss.

[Kap. 150.]
Greffwarne regerade nw konung sigmunds rike . En dag gik hartwen till drotningene oc talade till henne oc sagde/ i wita well at thzte rike oc alt thz i ägä haffuer iak i mynä wäria/ oc nw will [iak] sigia ider hwat iak haffuer tänkt . Jak will haffua ider till myn äkta hwstrv . oc skulä wij bada egä hwat iak i wäria haffuer . oc tror iak aldrey at konung sigmund kommer nogon tiid igen/ om thz oc swo ware athan igen komä tha will iak thzte rike wäria for hanum . om tw will som jak ./ Jak är en bädre kämpe än han är . Drotningen swarade/ tw mat ekke tala sa dan ord . till mik . jak will engen man haffua . för än min herra hem komber . Jak will giffua tik till at tw sa darliga talat haffuer . gör tw thz mer tha skall [iak] sigia thz for min herra . tha far tw ther brot fore . oc later han tik snart hängia . han swarade tw haffuer wäll sport at iak är wäll sa riker som sigmund konung . oc haffuer iak bade land oc rike/ hon swarade/ thz

# 117 tw atte halffua wärildena . tha ästw all likawell konung sigmunds swen . oc hanum will jak haffua oc aldrey tik . oc tala her aldrey mera om . [om] tw wilt beholda tit liiff/ oc sa gik han fra henne . oc till sin stalbroder hermen . oc sporde hanum hwre han skulde sin wilia framkomma./ hermen swarade/ jak sage gerna at tw thin onda wilia offuer gaffuä . will tw thz ängaledis offuer giffua . tha warder jak tik hielpa mz ord oc rad . hwat iak kan . hartwen swarade thz duger ekke at löna . Jak skall komma mit ärinde fram . eller iak skall dö ther om . eller hon skall lata sit liiff ther fore . tha gik hermen mz hanum till drotningenä/ Drotningen fagnade herman well sidan byriade han sit tall a hartwens wegna . Drotningen swarade som hon för haffde giort/ oc wart ganszke wred vppa herman . ty gik han bort till sin stalbroder oc sagde hanum hennäs swar ./ Offta forsökte hartwen thz samma ärinde mz drotningene oc fik swar jo wärrä.

[Kap. 151.]
Sigmund konung oc drasolff konung skena oc brenna i pullia land/ oc giorde ther storan skadä. Sidan wende the hem igen hwar i sit rike . Thz sporde nw greffuana at konung sigmund war komen i sit rike/ hartun sagde till herman . kommer konungen hem tha siger drotningen hanum hwat wij haffua talit till henna . oc mona wij tha faa mykin wrede aff hanum . wij wärda finnä her et annat rad vti . Sidan gingo the till drotningena oc sagde at the wilde fara till konungen

# 118 oc se hwre han matte . hon lot sik ther wäll atnöya . Tha the koma till konungen tha fagnade han them wäll . hartwn talade till konungen hemeligä . Jak kan sigia ider ond tydende . iak mag thz ekke tigia/ ty thz war i mynä beffalninge mädan i waro borto . tha i heman foro . tha tog thin hwstrv et ond rad for sik hon lot en aff syna trälä liggia hooss sik/ tha wii wilde henna thz formena . tha sagdis hon oss besigia wilia for tik/ oc mattw oss nw dräpa lata om tik täkkis/ tog haffuer trälen manga nätter legit i hennes fampne . oc är hon nw mz hans barn . wij wildom tik thz sigia för tw hem kom . konungen swarade/ liwga i vppa henna . tha skall thz gella beggis idra liiff/ the sworo at thz war alt sant . som the sagde/ konungen sagde gode wenner hwat skall iak göra aff thenna kona som sik haffuer sa illa at borit . Jak will lata hengia hennä eller lata stingä henna ögon wt . oc hwgga henna fötarna aff . oc sendä henna sa fader sin/ hartwn swarade later förä henna i en skog . som kallas swana skog . ther är ängen lands wäg . oc later skärä henna twngä aff . oc liffuä sidan sa lenge som hon kan . konungen sagde at thz war et got raad . oc bad thöm förä henne i swana skog.

[Kap. 152.]
Sidan rido the hem till drotningen . tha hon sag at the komä/ tha war hon glad oc wäntade sig god tidende aff sin herre . hartwn talade till henne . konung

# 119 sigmund är hem komen han ligger her i swana skog . mz all sin her . oc bad at tw skulde koma till hanum . wij skulom fylgia ider tit som han oss bedit haffuer . Drotningen swarade . gerna will iak till hanum fara . lät mik ena mö haffua mz mik . herman swarade/ thz är ekke lang wäg ty torff tw engen mö haffua mz tik/ sidan folde the henna i swana skog . tha the komo vti en storan dall . ther haffde aldrey men före komat . tha stigo the aff sina hästä/ tha talade drotningen aff mykin harm . hwar ästw . sigmund konung . hwi bas tw thenne men mik hiit förä . Nw wet iak at iak är swiken/ ekke haffuer tw mik allene swikit/ tw haffuer oc swikit tit egit barn . hwn gret ganszke sarliga/ Nw melte hartwn wij warda nw göra som oss är bedit . skära twngona aff tit huffuod . oc föra konungenom . oc her skaltw lata tit liiff/ herman swarade thenna qwinna haffuer engen sak . finnom et annat raad/ takom thenna hwnd som oss fylgier oc skärom hans twnga aff hans huffuod . oc förom konungenom . Ney sagde hartwn/ hon skall thz nw gällä at hon haffuer oss illa swarat . oc skall hon nw ekke lenge liffua . hermen swarade sa hielpä mik gud . tw skalt henne encte ont görä om iak kan tik thz formenä/ oc drog sit swerd aff slida/ i thz sama födde drotningen et fager[t] swen barn . oc tog hon et kar aff glass . som hon haffde sin dryk i hafft oc swepte barnit vdi et kläde oc stak i glaskaret . oc legger ner sik . Greffuana slogos fast oc manneliga hartwn spernade mz sin fot vpa glaskarit sa at thz kom vti ana . tha bar hermen sit swerd op mz bade händer oc hiog vpa hartwns halss sa at affgik huffuodit . Tha drotningen sag hwre barnet for mz annor siwke som hon förre

# 120 haffde tha danade hon/ oc bleff sidan död . Hermen groff hennes lik nid . sidan sattes han a sin häst oc rider till sigmund konung.

[Kap. 153.]
Nw sporde sigmund konung hanum hwar hans stalbroder war/ hermen swarade wij wordo skelachtuge/ thy han wilde dräpa drotningena . oc mik önkade offuer henne oc wilde iak henna hielpa . sa lenge trätte wij her om . at wij byriade slass . oc iak wart hans död . drotninge[n] födde en fagren son . hartwng sperde hanum vti ana . för än han döde . konungen sporde hwem witte drotningen barnit mik eller trälen . eller haffue i lughit vpa henne . hermen [sagde] thz är ekke lughet/ offta skeer at en man händer ena darheit oc angrar thz lenge sidan/ oc mag all likawäll bliffua en dandeman/ konungen sagde gak bort fra min ögon/ oc kom aldrey mer for mik . iak will thin tiänst encte haffua . ty tw äst wars herra swikare . hermen red bort mz alla sinä men . oc kom aldre sidan igen.

[Kap. 154.]
Thz glas kar dreff nider at ana . som barnit lag vti oc dreff vppa en sand . oc watnit fioll wt/ tha brast glasit sunder oc barnit byriade at grata/ tha kom ther en hind oc tog barnit i sin mwn . oc bar thz op i skogen . oc lagde thz när sinä barn . oc lot thz di sik . oc födde thz/ thz beszte som hon kunde . i et aar

# 121 wt gymon . tha ars dagin kom . tha war han sa stor oc stark . som et iiij ara gamalt barn.

[Kap. 155.]
ther bodde en smid som mymmer het/ äy lankt fra then samma skog . han war then besztä smid som man tha wiste at sigia aff/ han war giffter oc haffde manga tiänara./ han haffde encte barn mz syna hwstrv . ther aff haffde the stora sorg . han haffde en broder som regen het . han war bade stor oc onder . ty for han illa . ty han war sa mykin en trwll karl . vpa thz sidzsta wart han en orm . then wärste ther wära matte han dräper hwar then man han seer . vtan hans egen broder hanum giorde han encte/ Engen wiste oc hwar han lag . vtan mymmer hans broder.

[Kap. 155.]
En dag gik mymmer i skog atbrenna kwll . han haffde mz sik triggia daga kost . the giorde ther stora elda ./ som mymmer sat wid elden/ tha kom löpande en litin pilt . mymmer satte hanum i sit knä oc sporde ho han war . han kunde hanum engen skäll göra/ ty han kunde encte tala . Mymmer tog kläde oc swepte om hanum ty han war förre nakin/ Tha kom ther löpande en hind fram till mymmer oc slikkade anlite oc huffuod opa barnit/ ther aff wiste mymmer at hinden haffde föt barnit op . ty wilde han ekke dräpa henne/ han förde barnet hem mz sik/ oc wilde sig

# 122 ther en son vp föda ty han encte barn haffde/ oc lot hanum giffua naffn oc kallade hanum sigord . tha han war ix ara gamall tha war han sa stor oc stark at alle men vndrade ther a/ tha wort [han] oc sa onder oc ilsken altiid slog han mymmers smidia pilta oc the kunde ekke triffuas for hanum.

[Kap. 158.]
Mymmer haffde en swen som ekkia het . han war störst aff the xij hanum tiänte . En dag kom sigord i smidia till ekkia . han slog sigord wid örat . mz en tang . sigord tog synä winstra hand i hans haar . oc slog hanum nid till jordena . tha lopo alla smidia drengena till sigord/ han rymde at dören oc hiolt ekkia i haret . oc drog hanum mz sik tit som theris husbonde war . tha sagde mymmer till hanum . illa gör tw at tw slaar myna pilta som mik skulo gangn görä/ tw gör encte vtan ilt/ oc görs tw nw ganszke starker . thu skalt nw kenna hwre got thz är at arbeyde . han ledde hanum mz sik till smidiana/ oc lagde et stort iarn i elden . oc fik sigord ena sleggia then största han haffde/ tha jarnen war het . tha lagde han thz vpa städit oc bad sigord sla . Sigord slog thz första hug . sa at städia stokken riffnade oc städit slap nider i iordena/ Jarnet rök kring om smidiana/ oc tongen brast i sunder/ oc sleggia skafftit brast oc sunder . Mymmer sagde aldre sag iak et grimmare slag . ä hwat aff tik warder aldre duger tw till erffuode . Sigord gik i stuffuna oc satte sik nider oc tagde .

# 123 [Kap. 158.]
Mymmer tänkte ther altiid a hwre han skulde thenne swen forgöra . ty han fryktade altiid for hanum . han gik tha bort i skogen till then orm som hans broder war oc sagde till hanum . Jak sänder till tik en vngan man . genstan han komber sa drep hanum strax Sidan gik mymmer hem/ Annan dag äfftir tha bad han sigord ga i skogen oc brenna koll/ sigord swarade wiltw wara mik sa god her effter . som tw haffuer warit her till . tha will iak göra hwat tw bider/ Mymmer fik hanum win oc mat till ix daga födä/ oc ena stora öxa/ oc wiiste hanum sidan i skogen tit som ormen lag . Tha han kom i skogen . tende han op en storan eld . sidan satte han sik till oc att . han att oc drak i ena maltiid/ thz hanum war tänkt i ix daga . Sidan talade han wid sik sielff . Nw er iak well metter . oc näpliga koma then man nw fram . at iak torde äy slass mz . tha kom then stora orm tha sagde han än mik tykker iak warder bön hörd . iak far nw at röna min starkkleek . han sprang at elden oc fik en storan brand . oc slog ormen i huffuodit sa at han danade/ sidan slog han hwart hwg effter annan . till thess at ormen war död . sidan tog han syna öxa oc hiog hanum huffuodit aff . han sattis tha nider oc hwilte sik . oc war tha fast trötter . tha led fast mot qwelden sa athan kunde ekke hem rekkia/ oc ekke wet han hwat han skulde . fa till matt . han hengde sin kätill offuer elden . oc hiog hanum full aff ormens köt . tha thz war sodit/ stak han handena i kätillen oc wilde smaka sodit . thz brende hanum vpa fingret tha stak han handena i mwnnen . oc sodit

# 124 liop nider i halsen . tha kunde han genstan fugla maall . ther sato two fugla vppa en quist/ then ena sagde bäter matte thenna man hem fara oc dräpa mymmer ty han sende hanum i döden/ tha war en dropa aff ormens blod pa hans hand han kunde thz ekke twa wtaff ty at thz war sa hart som et horn/ oc sidan for han aff sinä cläder oc sölade sik all i ormens blod . et lönnalöff lag mellom hans härdar ty kom ther engen blod vpa . tha wart han hard som horn vtan ther som löffwit hade legad.

[Kap. 159.]
Sidan gik han hem oc haffde ormens huffuod i sina hand . thz fik ekkia at see . oc gik till mymmer oc sagde at sigord kom oc haffde ormens huffuod . oc wet iak engen rad vtan löpa at skogen/ ho som mag . han är nw sa illa wred . ware wij än nw flere än xij . tha ware han allas wara död . the lopo alla till skogx vtan mymmer allene/ han gik mot sigord oc bad hanum wara wälkomen . Sigord sagde tw skalt ekke wälkomen wara/ thzta huffuod skaltw gnaga som en hund . Mymmer swarade iak will gerna böta hwat iak brutit hauer mot tik . Jak wil giffua tik en hielm . skioll oc brynia som alla wapna är beszt oc iak haffde giort herding konung i nogard . iak will giffua tik en häst som grane heter han är föd af brynilda stodh/ oc et swerd will iak giffua tik som gramer heter thz är alla swerda beszt . Sigord swarade lat mik se thesse wapn . Mymmer gik oc hemptade wapen . han fik hanum först benwapn/ sidan ena bryniä . Sigord wapnade sik thz beszta han kunde/ sidan satte han hielm a hans huffuod . oc

# 125 hengde skiollen a hans hals . sidan fik han hanum swerdit . Sigord drog swerdet oc hiog . mymmer bana hwg.

[Kap. 160.]
Tha gik sigord tädan oc sporde wägin till then jomfrw som brynilda het . ther gik then häst som mymmer gaff hanum . han kom vti en skogh ther fan han et slot for sik/ han gik till porten oc porten war läst . tha slog han porten all j stykke/ oc gik sa in i borgena . Ther kom mot hanum vij porthollarana/ oc wilde dräpa hanum . Sigord drog sit swerd . oc slog them alla i häll/ Tha lopo riddara oc swennä till thera wapn/ oc wilde dräpa hanum . han werde sik drengeliga thz fik at wita hin stolte brynilda . hon sagde/ Jak wet hwat man thz är . thz är sigord sigmundsson/ hade han slagit vij aff myna riddara . som han haffuer nw slagit vij trälä han skulde mek lika well wälkomen wara/ hon gik till syna riddara oc swena/ oc bad them ekke länger slass mz hanum . hon sporde tha ho han war . Jak heter sigord/ hon sporde aff hwat slekte han födder war . han sagde han wiste ther encte aff/ westw thz ekke at sye mik tha will iak thz sygia tik . thin fader heter sigmund konung . thin moder het sibeke . Thw skalt mik wara wellkomen/ hwart haffuer tw tänkt tik/ hit sagde han/ Mymmer myn foster fader bad mik her taka en häst . som grane heter . wiltw vnna mik hanum/ thz är myn bön till tik/ kantw hanum fonga iak will hanum gerna giffua tik oc wara tik till godo hwar iak kan . Tha sende hon manga men at taga hästin/ the waro

# 126 borto en ganskan dag . oc kunde hanum ekke faa . Annan dagin sände hon xij men at taga hästin/ the kunde hanum ekke heller fonga . tha bad sigord fongä sik beszlit . han gik sidan till hästin . hästen gik mote hanum . Sidan lade han sadell oc beszill vpa hästin/ Oc takkade hin stolte brynilda/ oc red tädan hwat han kunde till et land som britanea heter . ther war en konung som ysung heter/ han haffde xj söner . Sigord sagde hanum sina tiänistä . konungen tog hanum i sit rad . oc lot hanum förä sit egit banner sa offta som han stridä wilde

[Kap. 161.]
En konung som het aldrian oc radde fore nöfflungeland . hans hustrv war yrian konungs dotter En tiid war hon drukken . tha konungen war äy hema i sino rike . oc war sofnad i henne gresgard . tha kom en man oc haffde winskap mz henne sa at tha hon waknade tänkte [hon] at thz haffde warit aldrian ty alle ty wort then mannen bort worffuen/ Nogot effter wort drotningen twng/ i thz kom en man till henne/ oc sagde/ iak egar thz barn tw gar mz oc iak är en Elff . woxer thz barnit op . tha sig hanum sit fäderne oc ängom androm . Jak mener thz worder et swenbarn/ oc offta stadder i nöd . oc mykin man for sik/ hwart sin han komber i nöd . oc wenter sik ängen hielp/ tha kalla a fader sin han hielper hanum nog tha han torff/ i thz hwarff elffuen som en skugge/ ther äffter födde drotningen [et] swenbarn . oc kallade haghen son aldrians konungs . Tha han war iiij are

# 127 gamall . gik han i leek mz swenom . [han war] harder oc starker oc iller at widerfas . ty hanum war forekastad . ty han war likare trwll än man/ ther aff wredgadis han oc gik till en spegell . oc seer sin skugga . tha sag han sit antlite stygt oc blekt som aska/ stort oc grymeligit . sidan gik han till sina moder/ oc sporde hwi han war sa skaffter . hon sagde hanum thz sannaste ho hans fader war . ther stod en kona när . oc hörde som sidan wart konung tydriks aff bern frilla . hon sagde hanum thz i tro . oc ther aff kom mykin trättä . Sidan haffde konung aldrian mz sinä hwstrv iij söner oc ena dotter . Elste sön het gunnar . Annar gernholt . tredia gynter/ thera syster het krimildä . Tha Aldrian konung do . tha tog hans elzte son gunnar rike hans oc konungxdömit

[Kap. 162.]
Konung dydrik lot reda et stort gästabudh sik oc sina manna till glädi . oc böd ther till alla the yppirste i hans rike ware bade aff höffdingiom oc andra goda men . tha wart hanum sakt aff enom mektugan kämpe som het gunnar . konung aldrians sön . Sidan böd han hanum till gäst . oc hans bröder gernholt . oc hagen . The komo tiit oc wart them wäll fagnadh . Sidan sato didrik . gunnar oc hagen . hillebrand . oc hornboge jarll . alla a en pall . oc a hans winstra hand sat wideke hamlung . detzleff danske stolte fasholt . sintram aff venedi . wildefer/ herbrand . widferling hin wise oc heim hin grymmä . Tha sagde alla men at aldre komä tölka kämper . saman vpa en tiid i et huss.

# 128 [Kap. 163.]
Didrik konungs skioll war malat mz röda ferga oc scriffuit vpa et forgylt leon . sidan han wart konung offuer bern . tha förde han en forgylt krona vppa leons huffuod . ther till förde han vpa all sin banner . oc vpa all sin wapn . ther vpa war han känder . hwar han red . thz betyder sa mykit som leon war grymt offuer alla diwr . sa war han grym offuer alla men . oc alla räddis for hanum . oc for hans wapn . Thz war tha sid at then som leon wilde föra han matte aldre fly.

[Kap. 164.]
Hillebrand hin gamle haffde skioll mz samma leet . som didrik . ther i stod et slot oc scriffuit effter berne thz förde han a all sin wapn . thz betydde athan wilde aldre löna . athan war konung tydriks man . aldra kom han i sa stora nöd.

[Kap. 165.]
Videke welandsson han haffde hwit haar . som en lilia oc tiwkt oc degeliga krusat . oc et hwit anlite hans krop war hwit som sniö/ hans ögon ware snar oc grym till atsee/ nar han war wreder . tha war hans anlite röt . som blod . han war bade tiwk ok bred . oc midia myo wellwoxen vpa alla synä lemar . han

# 129 war sa hög fa men räkte länger än till hans axl . hwar man sagde athan war degeliga woxen . han war tyst i sinne glader . tha han sat när wener sina . i bland stora herra war han famalog a ting oc steffno kunde han wäll tala . for sik . ödmiwker for sinä wener . tha han war i strid . aldre giordis ther sa mykin skada . at hanum nogot sin önkade sik ther offuer han war ganske starker . hans harnisk war alt hwit/ hans skioll war röd . ther i stod en hamar . oc en tong . oc iij karbunkla stena . thz betydde hans möderne . a hans hielm lag en forgylt orm . som slanga kallas . han är altiid full aff ether . thz betyder hans stora hugmod . oc wrede . A hans banner haffde han samma wapn . oc a alt hans harnisk . ther vppa war han känder hwar han red.

[Kap. 166.]
Hornboge Jarll haffde hwit anlete han war en fager man . wäll woxen oc starkelige han war kallas en middelman/ ty han war altiid bland stora men. han kunde wäll leka mz skioll oc swerd . oc spiwt han war en god bogä man han war en rask riddare . han skildis han [?aldre] mz oäre fran sin häst . han haffde et raskost sinne . A tingä stäffnä kunde han wäll tala . sa at alla rosade hanum . diärffuer i allom lekom . hans skioll war brwn ther stod vti en forgylter hök . oc two flogo [?fogla] flyga for hanum/ thz betyder hans ridderskap/ han war sa snar effter sina o wäner som höken är for andra fuglä/ brwn leet är vpa hans wapn . han war wiis oc riker/

# 130 mykit rykte stod aff hanum/ ty han haffde mykit rike oc stora borgar . Thy sende her tidrik sin gode wen hillebrand . effter hanum oc heym de cleyne.

[Kap. 167.]
Amlunge hans son war liker fader sin hans skiöll war mz thenne samma let . ther stod vti en hök . oc ij fogla flyga for hanum han war owiss tha han strida skulde/ han skulde antigge haffua snar siger ellir döden/ han wilde gerna wara loffwader . han war blid oc milder wid hwar man.

[Kap. 168.]
Sintram aff venedi haffde fagert anlite degeligen ögen . hwit haar krwsat ./ longan halss aller hans kropper war hwiter han war lang oc small . han haffde fagra händer oc föter ./ han war snar oc stark . oc en myken kämpe . han war kater oc drak gerna . milder oc kapsammer/ hans skioll war grön som gress/ ther i stod en brwn drake . mz rödä föter . thz betyder hwre han lag i drakans mwn . oc mykit bör hanum at lönä her didrik aff bern . som hanum tädan löste . han haffde et swerd thz war grönt till atsee encte swerd war hwassare . banner oc harnisk war alt grönt

# 131 [Kap. 169.]
Fasholt war liik her ekkia sin broder sa at engen kende then andra for then annan mädan her ekkia liffde/ fasholt haffde hwit haar/ oc ekke krwsat . bret anlite oc röt skäg . fager ögen stakkutten halss . oc tiwkkan . wäll breder offuer sinä härdar . fager händer oc föter . han kunde wäll wid skiöll oc swerd . han war hugmod oc otyden oc hoffuerer gerna . mz wapn oc kläder/ fameloger ok kapsammer . oc longwreken/ oc gyrog ok fultagen i allom lekom . hans skioll war forgylt . ther stod vti et röt leon . oc engen crona . thz betydde at han wilde heller dö än fly.

[Kap. 170.]
Detzleff danske haffde brwnt haar . oc ekke krusat . han haffde stort anlite oc en stor näsa oc tynna . oc snar ögon oc wän till atsee . oc encte hwiter . tha han war wred . tha war han blek som en aska . han war bade lang oc tiwk . oc starker/ han war altiid glader . oc ydmiwker wid hwart barn . oc kater . han är diarff melter for herra oc förstä . oc diarffuer i allom lekom . sa at näpliga fantzs hans maka . harder oc grymmer wid sina owener bade i strid oc kamp . hans skioll war bla/ ther stod vti en forgylt fiill . ty förde han thz wapn at sigord plägade rida fil then samma som detzleff kampade mz oc offuerwan tha han förste sin wt red.

# 132 [Kap. 171.]
Vildefer hin hugmodige hans anlite war blekt oc lankt oc wäll skafft oc kroknäsuger . han war hög oc härdabreder/ oc wäll woxen . hwita händer oc fagra/ tiwkka arma oc starka . han war snarist offuer alla men/ oc fultagen i alla leka . got sinne/ wiss oc mild . dierffuer kloker oc höffuisker oc grundoger . harder i strid . oc siger säll . J hans skioll stod en galt oc en biorn mz rödom let . oc skiollen war gwll oc sa war alt hans harnisk . Tha förde ty en willegalt thz heter vppa tydzske wildefer . thy kalladis han sa . han war aldrey när sinä fränder eller i sit fädernes land . vtan han war mz wtlendzska höffdingia/ ty förde han biorn a sin skiöll . ty at et biornskin halp hanum till at lösa wideke wtaff tornit/ hans skioll mag kennas langan wäg.

[Kap. 172.]
Brand widferling haffde brwnt anlite blekt oc mager i kinnar brunt skäg oc twekloffuät . langt anlite snar ögon . ekke war han mykit fager . hans anlite war grymt till atsee . han war stor oc starker . oc well woxen . han kunde wäll sitia a hästä han war spaker . han talade oc gerna diarffueligä . oc [war] fultagen i alla leka . hans skiöll war röder . ther war i scriffuit en liwng eld . han war bade snar oc rask.

# 133 [Kap. 173.]
Gunnar konung haffde krusat har . krusat skäg oc hwit . härda breder . stor oc starker woxen oc hin beszte riddare . manligä tha han sat vpa sin häst . oc kunde wäll leka mz skioll oc spiwt oc skot/ han war hastoger i sin oc o wiss grymmer wid sina owener . glader oc milder/ vpa hans skiöll stod en kronad örn . sa haffde han vpa all sin wapn . ty han war födder aff konunga slekte . som örn är konung offuer alla fogla . görla är han kender hwar han rider . a hans riddarskap.

[Kap. 174.]
Hans broder hagen . haffde swart har stora näsa . sida brunar oc blekt skäg . hans anlite war oc blekt oc grymmeligt . han haffde et snart ögä/ han war stor oc tiwkker . tha han war i sit harnisk . tha war han bade grymmelig oc degelig han war starker oc beszte riddara gerna wilde han kampa . han war spaker oc wis oc famaloger . han haffde et got hierta langwreken oc enfolduger . han haffde tölkit wapn/ som gunnar konung hans broder . hans skioll war silffuerit . thz war tha sid at engen bar silffuerit skioll . vtan han war födder aff konunga släkte . han förde oc en örn/ oc engen krona

# 134 [Kap. 175.]
Heim hin hogmodige . han haffde en bla skioll . ther i stod en blakkat häst . sa haffde han vpa alt sit harnisk . blat betyder kalt bryst oc grymt hierta ty han war hin beszte riddarä . ther wära matte.

[Kap. 176.]
Gernholt haffde samma wapn . som hans broder konung gunnar . oc hagen han war rask i alla leka sa at fa funnos hans makä.

[Kap. 177.]
Thesse sato alle när konung didrik alla vpa en benk ./ konung tydrik sag vpa badä händer . oc sagde till them . mykin makt . är her saman komen . aff thesse dyrlege drenge . hwat man mon sa dierff wara . at them torde i mote bryta . her sitia nw xiij men . waro the i sin wapn . oc sato vpa sinä hästä the matte wäll rida i frid offuer alla werldena . sa at aldre funno the synä like . oc engen sa diarff at [han] et spiwt torde räkkia mote them . wore oc nogon sa diarff oc owis at han äy kunde rädias wor stora makt . oc hwassa swerd . oc harda hielma . oc starka brynior oc skioldar . oc raskä hästä som grymme äre som andra leon . oc torrä wäll dräpa folk . hwar the äre i strid . tha monde han ekke lenge liffua sidan . Tha swarade brand

# 135 widfarling . het herra tala ekke sa . thu west ekke hwat tw siger/ tw äst än et barn oc talar mer aff hogmod än aff wishet/ tw later engen wara thin like eller tinä menna.

[Kap. 178.]
Jak will sigia tik aff et land . thz heter bretania ther rader fore en konung som ysswnger heter han är then raskaste man som i alla the land äre/ han haffuer xj söner . oc hwar thera är stark som thera fadher/ han haffuer en bannere mestare som heter sigorder swen . han är then meste kempe . som finnas kan bade i kamp oc i strid . hans skin är hart som horn . han är sa stark athan bunno oss well alla saman om han her ware . han haffuer ekke wärra swerd än tw haffuer herre/ thz heter grammer . hans häst heter grane/ han är falkes broder oc skimlungx oc rispä . grammer är sa got et swerd . thz kan wäll klyffua hielma oc manna ben sunder skärä ./ Sigord haffuer gwlt krusat har . oc skeg oc bret anlete oc stort . hans ögon äre sa grym . at fa men torra see mot hanum/ tha han är wreder . han haffde sa breda härdar . som andra iij men . oc ther äffter war han höger . Sigord war sa höger at tha han gik i en rog ager som moen war oc haffde sit swerd wid sida/ tha tog vdden offwirst i axet vpa rogen/ han kan well hwgga mz swerd . oc stinga mz spiwt oc boga at spenna . oc alla handa leka kan han wäll/ han siter oc fast i

# 136 synom sadell . han kan oc fugla mall/ han talar all tiid diärffueliga . Thz war hans sid at rida i strid . oc winna gwll oc peninga . sidan gaff han thz sina wenner . sa war han milder . hans skioll är mz röda färga . ther i stander en draka . halffuer brwn oc halffwer röd . thz merke war a all hans harnisk . han förer ty draka athan slog hin stora draka mymmers broder . Thz man talde alla kämper tha funnos aldre hans maka/ hans nampn är monga stadz nempt . bade nordan oc wästan . for greke haff wtoffuer alla werldena . oc thz wentar mik herre/ herbrand sagde komber tw i kamp mz hanum tha skaltu sielffuer sigia at tw komt aldre i störrä nöd . eller oc aff hwilka tinä men som lyster tit fara.

[Kap. 179.]
Konungen swarade mz mykle wrede . är thz som tw siger aff thenne mektuge konung oc hans söner . oc aff then raskä bannere mester . som tw giffuer sa mykin pris/ tha gak nw strax oc wapna tik/ oc stig vpa thin häst/ oc tak mit banner i tina hand . oc skall iak oc mynä kämpar fylgia tik . Rid tw fore till britanie Jak skall aldre soffua i mynä säng i bern för än iak skall fresta hwat the äre starkare än wij . herbrand wapnade sik strax . oc satte sig a sin häst . mz allä riddara bonad . han haffde konungens banner i sinä hand . han red fram fore tidrik konungs saall/ oc ropade högt . Thw hin rike konung didrik . aff bern . wiltu rida till britanea land . nw är iak redo at wisa tik wägen.

# 137 [Kap. 180.]
Tha gik tidrik till sin häst oc sprang i sadell vtan y stad . sa giorde oc flere aff hans kämpar Brand rider nw for them . Tidrik konung effter hanum sielff xije/ the rido offuer stora skogä oc öknar ther konung tidrik haffde äy förra warit . The komo till en storan skog som kallas britanea skog . Tha wände brand sin hest om kring . oc sagde till konungen ./ A thenne skog ligger en stor rese . som edger heter . broder widulff[s] oc asplians/ han ligger her till landwärn . a konungens wegna som iak ether aff sakt haffuer/ wij haffuom engen annan wäg . än offuer thenna skog . om tw wilt finna yswng konung . thenna rese är sa strax [?stark]/ iak wäntar at hans maka [är] äy till . Rida nw fore ho ther will/ ekke will iak ridä offuer skogen wtan wij rida alla saman . Tha swarade wädike welandsson . konungen mag holla her quar oc i alla Jak will rida vpa skogen oc bidia resen om loff at wij mogom fram draga . mik är sakt at wij äre fränder . ty kan wara athan loffuar oss fram rida . will han ekke/ tha renner iak strax mot ider igen . konungen sagde at thz war et got rad.

[Kap. 181.]
Wideke red nw fram i skogen . han fan hwar resen lag oc soff . han haffde tiwkka ben oc stora arma/ oc

# 138 en storan krop oc stort huffuod . mellom hans ögon wara twa alna/ ther äffter war allan hans wext . han bleste sa fast mädan han soff . at qwistana aff tränä swiknada for hanum . Wideke steg aff sin häst . oc bant hanum wid et trä Sidan stötte han resen mz sin fot oc bad hanum vpatsta . oc wäria sig/ oc sagde/ illa waktar . tw konungens land medan tw soffuer sa fast . Resen waknade oc sag at mannen stod när hanum . Han reddis äy mykit for hanum/ han sagde till widike . Jak stundom soffuer oc stundom waker oc räds iak äy mykit for tik . hwat man ästw . hwi wokte tw mik . Jak rader tik at tw far tin wäg . oc lad tinä stora ord . mik tykker mykit fore at standa op oc dräpa äy mera än en man . Sidan soffnade resen . tha drog widike sit swerd mimming oc stötte sin fot a resens sida sa at sunder brast tw riff i hanum . Resen sprang op mz mykin wrede . oc slog at wideke mz sin jarn stang . han tog sik till wara thz beszta han kunde . han vntsprang oc [stangen] rakade hanum ekke . ty at hon kom diwpt i jordena . mellom tw berg . oc ther sat stangen fast . konung tydrik hörde thz stora slag . tha sagde brand widferling . nw slog Resen wideke i häll . oc lat oss än betida fly . tha sköt resen et spiwt till widike oc rakade hanum ekke . tha hiwg widike et stycke aff resens laar . at ängen häst gat mera burit/ oc sidan hiog han flere hwg . oc gaff resen manga saar . tha störte resen om kull./ oc wilde gerna haffua fallit vpa widike oc kunde hanum ekke raka . Tha sagde konung tydriks men at resen haffde dräpit widike . somme sagde at Resen fioll . widike sagde till resen . jak skall nw hugga tit huffuod aff . Resen swarade Jak will giffua tik gwll oc silffuer thz mästa

# 139 tw willt haffua oc käre herre lat mik liffua . Tha sagde wideke fölg mik tit oc wiis mek hwar thz är/ tha stod resen op oc war fast trötter/ oc mykit aff hans blod war wtlopen . the gingo i skogen ther lag en sten oc en stor iarn ring vti . Resen bad hanum taka op stenen . här är gwll oc silffuer vp vnder . Wideke lyffte mz bada händer oc gat ekke rört stenen . Sidan bad han resen taka bort stenen sa framt at han wilde liffua . Tha tog resen nödoger thenna sten oc kastade bort mz ena sina hand . vnder stenen war en dör . ther war et hws fult mz gwll oc silffuer . Resen bad widike ganga nider oc taka gwllit . widike torde ekke han fryktade at resen skulde leggia stenen vpa holit oc sidan komä han aldrig tädan . widike bad resen ga nider i hwsit/ oc bar op swerdit mz bade händer . oc hiog hanum huffuodit aff.

[Kap. 182.]
Wideke tog hans twnga oc blodgade sit harnisk oc sin häst/ oc twngona bant han i manen for iartekne skuld . ty han wilde ekke liwga/ Tha steg han a sin häst oc rende alt thz han kunde . mot her tidrik . oc hafde dragit swerd i handena . oc ropade som han war galen/ flyr käre wener . Resen haffuer giort mik illa saar/ sa gör han oc ider om i wilen bida/ tha the widekis rop hörde . tha flydde the alla saman vtan tidrik van berne/ han wände sin häst mot wideke/ oc drog sit swerd oc sagde till widike/ käre widike fly ekke oc myns vpa hwat wij haffua loffuat . at engen war skall fra then andra fly . thenne rese wilia

# 140 wij wäll besta om wij äre bade saman Sidan sagde widike konungenom hwre ther om war . tha low konungen at hinä som flyt haffde . Nw sag gunnar konung oc flere hans metfylgiara som flyt haffde at wideke oc konung tydrik kome ekke äffter them . Ther vpa wiste the at wideke haffde darat them . The wända theris hästa/ widike talade till konung gunnar oc flere aff them/ oc bad them ekke taga till mystycke at han sa haffde giort . iak will thz gerna wid ider böta mz gwll oc silffuer oc peninga huat i haffua wilia . The swarade alla i sänder/ wij wilia gerna giffua tik till . gud lata oss aldre mer fly thz war mer war skull än tin

[Kap. 183.]
Sidan rido the alla vtoffuer skogen oc rido oc skoddo hwar resen haffde fallit/ oc sago hwar stongen hade takit i iordena . sidan gingo the till thz hwss som resen i lag oc togo ther gwll oc silff . oc kosteliga klenodia thz hörde konung yswng till/ oc somt haffde resen aff danmark mz sig . Tidrik talade till widike mik tykker rad at wij lata thzta gull her bliffua till thess wij igen koma . wij wilia slass mz yswng konung oc se hwat siger wij faa . Skilias wij gode wenner att ./ tha will iak encte haffua aff hans gwll oc peninga

# 141 [Kap. 184.]
Sidan redo the vtoffuer skogen . tha sago the hwar en borg stod . öffuer et högt berg . ther slogo the theris pawlun . hart vtan fore slottit . Sigord swen stod i wigskalen oc sag thenne tidende han gik jn fore konungen oc sagde till hanum . iak sag en tidende som mik tykker stor wara oc ekke litin/ her är slagit et pawlun vtan for slottit . oc haffuer iak äy tolket för set/ ther star offwan vpan en stor knap af gwll . oc ther star et annat tiell oc är röt oc är oc en gull knap vppa ./ thz tridia tiell är grönt/ Än standa ther tw tiell oc the äre bade hwit oc gwll knappa vpa . Jak wentar at ängen haffuer seet kosteligara pawlun/ vtan for thz första pawlun . ther hängia xiij skiolla.

[Kap. 185.]
Konungen sagde kenner tw nogra aff the skiolla Ja sagde sigord . mik tykker sa at iak them kenna skall . ther hengde en bla skiold/ oc stod en häst vti thz förer heim hin hogmoduge . A then andra skioll stod en forgylt hök oc twa fugla flyga for hanum . thz är nokon aff myna fränder . iak wäntar at thz är hornboge iarll . A then tridia skioll stander hammar oc tong . oc iij karbunkla stena . then förer wideke welandsson .

# 142 A then fierde skioll star oc et leon . aff gwll . mz kronä then förer didrik van bern . A then fempte skiold star en forgylt örn mz kronä thz förer konung gunnar/ A then vje skioll star oc en örn thz förer hellit hagen . A then vije skiold . stander en liwng eld . then förer brand widfarling A then viije skiold star et leon vtan krona . then förer fasholt hin stolte . A then ixe skiold star en draka brwn oc röd . then förer sintram aff venedi . A then xe skioll star en borg skafft som bern . thz förer mester hillebrand . A then xje skioll star en galt oc en biorn then förer wildefer . A then xije skioll star en fill then förer detzleff danske . A then xiije skioll star en hök . then förer gernholt hagens broder . Oc tykker mik sa sagde sigord som främande kempar äre kompne i wart land . ä huat ärinde the haffua . lat mik rida herra oc fa at wita ho the äre som sa dierffueliga haffua slagit thera pawlun for wort slot . oc swa hogmoduge äre . oc vtan ider wilia äre kompne i wort land konungen sagde iak will sända them en myndre man oc kräffuia skat oc toll som gamall sid är . aff them sa frampt at the wilia beholla theris liiff . Sigord sagde . tit skall ängen rida vtan iak/

[Kap. 186.]
han tog sik wapn oc onda kläder oc en litin häst oc red aff slottit vtan sadell som han ware en slätter dreng . tha han kom fore pawlun[it] . tha steg han aff sin häst/ oc gik in före the herra . oc förstär oc sagde hele sitia i gode drenge/ Jak helsade ider gerna wid

# 143 hwars iders napn om iak wiste hwat i heta . The swarade oc bade hanum wälkomen wara . Sigord sporde wilia i nokon skatt wtgöra som her är en gamall sidwänia . for wist will iak konunga skatt aff ider haffua . wilia i thz äy mz godo göra . tha mista i ther offuer liiff oc gots . oc alt thz i haffua mz at fara . konung tidrik swarade/ wij komä ekke for ty hit . at giffua tin konung skatt . mit ärinde är thz at iak will kampä mz hanum oc sig tin herra sa igen . oc för wij at skilias tha skall han sigia at drengia häffua hanum hema gest . Sigord swarade/ mz idert loff will iak spöria ider hwat idert naffn är eller hwadan äre i kompne i haffua thz giort som engen torde thz för at göra . biuda myn herre kamp i hans egit land . haffua i ekke hört hwre mektwgen man han är full well tor han kampa mz ider . äy worder han hwat men i äre . Tha swarade widike welandsson war höffuisman är konung tidrik vtaff bern . hanum fylger en konung aff nyfflunge land som heter gunar konung . her äre oc flere raske drenge än tog at iak them ekke neffner/ än hwat tänker tw . mon ysung konung oc sigord swen tora at strida mz oss . Sigord swarade ey mon ysung eller sigord fly for ider i sit egit land/ än tog ati äre kompne aff bern . ä hwre thz ganga kan . tha giffuen io konungenom sin skat . som i hanum mz rätte plichtoge ärin/ i magen thz wäll mz lika görä/ thz är ider ängen skam . oc hanum är thz en hedher/ konung tidrik swarade mädan tw bär hans ärinde sa manneliga fram . tha skall iak wisseliga sända hanum skatt . han skall haffua en aff wara hästa . oc en aff wor skioll ther om wilia wij kasta mz en tärning . ho thz mista skall . the kastade mz terningana . tha tappade

# 144 Amlung hornboge sön . the toko hans häst oc skioll oc fingo sigord swen . Sigord red then genaste wäg at slottit lag.

[Kap. 187.]
Amlung angrade fast sin gode häst . han sagde till widike welandsson lena mik skimling thin häst iak will rida äffter hanum widike swarade är thz then man iak tänker . tha far tw ekke tin häst igen oc mag tw tapa en ther till . Amlung swarade mister iak thin häst tha skaltw äga alt mit rike . thz är xij slot i winland . them gaff mik myn fader oc tw skalt wara hans arffwinge oc ekke iak oc faar tw ekke tin häst igen . iak skall antigge haffua myn häst eller iak skall fa myn död . Wideke fik hanum tha sin häst skimlung . Amlung stiger a hans baag oc rider fast äffter sigord/ tha han fik hanum atsee/ tha ropade han oc bad . hanum at bida/ oc sagde iak will haffua myn häst igen iak haffuer lankt hem atrida . Sigord swarade . hwat man ästw hwi talar tw sa dierffueliga till thenna häst . iak wäntar at thw faar hanum aldrey igen . Amlung sagde stig snart wtaff min häst eller tw skall nw lata tit liiff/ tha kende sigord . Amlung . oc wiste at thz war hans frände . Sigord talade tha till hanum . Jak seer at tw wilt slaas mz mik . om thenna häst . her finnär tw well then man som tor kampa mz tik . thz will jak tog nödig atgöra . faar tu aff mik mz winskap oc kerlek tha skaltw bäter fa tin häst ./

# 145 slass tw mz mik . tw mister tha then tw sider vpa . Amlung sagde jak skall kampa mz tik ganga sidan hwre thz mag . Sigord swarade ren nw manneliga till mik . jak will nw holla qwar for tik.

[Kap. 188.]
Amlung slog sin häst mz sporana . oc rende till aff alla makt . oc stak sigord vpa hans skioll sa at hästin bugnade wider nider i hasen oc glaffuen brast sunder i tw . Sigord sagde drengeliga war till ridit aff en vngan man oc kan wara at tw haffuer the frender i tina släkt . som well kan mz riddarskap/ stig nw aff tin häst oc giorde hanum fastare oc red bade hanum oc tik som tw best kant/ tw torfft thz alt wid/ om tw skalt ekke mista tin häst . Amlung giorde som han bad/ tha slog sigord sin häst mz sporanar oc stak mz sit tiwkka spiwt mit vpa Amlungx skioll oc bar hanum lankt vtaff . Sidan tog sigord skimling oc sagde till Amlung . ekke haffuer tw än wunnet tin häst . oc tapat haffuer tw then häst tw hiit red . som tik haffuer kostad manga peninga . om sa är som mik tykker . at thzte är skimling widekes häst . oc mon tw nw faa owinskap aff hanum/ haffde tw lid mit rad att . tha haffde thz ekke sa gangit . Amlung swarade her kan än nw gott aff warda . än tog at ilt är till takit . Sigord sagde/ hwat wiltw giffua mik ther till at tw far tin häst igen/ oc then mz som tw nw tappade Amlung swarade/ ther will iak giffua till alt thz iak

# 146 kan/ oc mik är vtan skam oc myna fränder . Sigord sagde jak sporde tig förra aatt hwat tit nampn war . tha wastw sa doll at tw wilde ekke sigia mik thz/ nw skaltw mik thz sigia om tw wilt haffua tin häst igen . Amlung swarade haffde iak sakt tik mit nampn tha iak sat vpa min häst meth mynä wäria tha haffde myna frender sakt at iak war rädder for tik . iak köper ther änga hästa mz oc äy gwll äller peninga at iak skall wara fortalat i blan gode men . Sigord swarade iak will tik ther encte atspörie . Jak wet all lika well at tw äst her hornboge sön/ myn frände iak uel häller göra tik priiss än skam . ty will iak sigia tik mit naffn fore/ Jak heter sigord swen . Amlung swarade . mädan tw haffuer sakt mik tit nampn oc tik dreff engen nöd till . tha will iak nw sigia tik mit nampn om tw will thz swäria at iak skall ther ängen skam aff haffua . Sigord sagde tw skall ther ängen skam aff haffua . tha heter iak Amlunge hornboge sön oc är thin frände . Sigord swarade iak skall sa fly at thu skalt faa priiss af thenne ferd . Tha steg sigord af sin häst oc sagde/ käre frende tag nw bada hästana oc rid hem mz oc sig at tw want them aff mik . thw skall nw först binda mik wid thenna lind her star/ tag sidan mit spiwt mz tik oc myn skioll oc myn häst bort mz tigh . Amlung giorde som han badh . han band hanum wid linden mz en skioll rem oc sidan tog han hästana oc red till sin herre igen.

[Kap. 189.]
Konung tidrik stander vtan for pawlunit oc sagde nw komber amlung mz sin häst/ haffde thz

# 147 warit sigord swen tha haffde han ekke wunnit hanum sa snart . vtan han haffuer sakt hanum at han war hans frende . oc sigord haffuer sa giffuit hanum hästana igen . Aldre tog han häst aff sigord swen vtan hans wilia . tha steg amlung aff hästin . the sporde hure han fik sin häst igen . Amlung swarade Jak stak hanum till iordena oc wan myn häst aff hanum . mit spiwt gik sunder . oc thz helt war slet iak vpa hanum . sidan bant iak hanum wid ena lind oc red iak sa fra hanum/ oc star han ther än nw bunden . tha swarade alla/ tw haffuer drengeliga thin häst igen wunnet ./ wideke sagde till konung tidrik . Jak will rida tit som mannen ligger bunnen . Är thz sigord swen . tha är thz giort mz wilia at han lot binda sik ./ konung tidrik bad hanum rida . wideke sagde thzta är skam . at mannen skall ther bunden liggia . iak skall bort oc lösa hanum . sidan red han tit . thz fik sigord see . at wideke kom . tha slet han bonden sunder oc gik strax till slottit oc wilde ekke bida widike . tha wideke kom till träd tha lago ther banden sunder sliten oc spiwt bruten . Sidan red wideke hem igen . oc sagde konung tidrik at thz war sant . som Amlung sagde . oc äy wiste han rättara.

[Kap. 190.]
Tha kom sigord vp i borgena oc sagde till yswng konung . Jak war när the goda herrar . ther fan iak xiij kempar . the som kosteliga äre . Thera höffuitzman är konung tidrik aff bern . wij haffua sport till them .

# 148 nw faa wij wita hwre dana the äre . ty at konung tidrik böd tik till kamp . sielff xiije som han är/ oc sände han tik en häst . then gaff iak min wen . som mik mötte vpa wägin/ konung ysung swarade . biwder han mik till kamp . thz will iak gladeliga weta hanum . oc skall mik ther ekke till dwälia

[Kap. 191.]
Om morgonen äfftir stod yswng konung op . oc wapnade sig mz sinä xj söner . sigord swen war then xiije . Sigord tog konungens banner oc red for hanum . yswng konung folde äffter oc hans söner . the haffde fagra skiolla oc hwita brynior oc blanka hielma som et glass . the haffde hwass swerd . oc starka spiwt oc stora hästa wäll wapnade . The waro oc sielffue starka oc hwar thera haffde et got hierta/ tha the komo for pawlunen . tha sagde ysung konung till konung dydrik ästw sa fultage kämpe som sagt är . oc tw haffuer budit mik kamp . Tha wapna tik snart . oc kom wt mot mik sielff xiije oc lat oss röna hwilkä bätra drängia äre . konung Didrik swarade . Jäffua ther encte vti ther fore haffuer iak ridit en langan wäg . at iak wilde kampa mz tik oc forsöke om tw haffuer hwassare swerd . eller hardare hielma . än wij haffua . yswng oc hans söner stigo aff sina hästa . her Tidrik wapnade sig snart . oc gik mot hanum . the skikkada saman two oc two/ oc loffuade thz at engen skulde then andra hielpa.

# 149 [Kap. 192.]
Heym hin grymme beginnada then första kamp . mz then yngxta konungs sön . the kampade manneliga ena langa stwnd . tha giordis konungens sön fast wreder . han kastade skiollen fra sig . oc tok swerdit mz bade händer . oc hog vppa heyms hielm sa athan full om kull . oc konungens sön vppa hanum/ oc sagde till hanum wiltw liffua sa lig qwar . mädan iak binder tik . heym wilde ekke qwar liggia oc brös fast i mot . tha slog konungens son hanum mz sin näffua vtan vppa hielmen wid örat sa at hielmen swignade for hanum oc bloden sprang aff hans näsa oc mwn sa at han när danade . tha wore bundne bade hans händer oc hans föter . konungens sön stötte sit spiwt skafft i iordena oc bant hanum ther wider . sidan gik han till sin fader igen

[Kap. 193.]
Tha gik fram brand widfarling . mot hanum kom then andra konungs sön . the slogos bade lenge oc manneliga/ oc ekke sparde the sin wapn . tha fik brand .v. saar . oc blödde ganske fast ty fioll han till jordena oc gaff sina wapn vp konungens sön bant hanum wid et spiwt skafft oc gik sidan till sin fader igen

# 150 [Kap. 194.]
Tha kom then tridia konungs sön . mot hanum gik wildefer . the slogos starkeliga oc lenge . ther matte sees stora hwg . konungens sön fik . v. saar oc wildefer fik vij sar oc all stor oc bloden forlöp hanum fast ty möddis han oc full om kull . konungens sön bant hanum oc gik till sin fader igen.

[Kap. 195.]
Tha gik fram then fierde konungs sön . mot hanum gik sintram aff venedi/ the huggos bade tit oc hart hwargen wilde for annan wika sintrams swerd bet sa wäll a stall som a kläde ty fik konungens sön iij sar . oc alla stor . tha hiog konungens sön till sintram aff alla makt vppa hans hielm sa at swerdit brast sunder i hieltit . tog bar han skiollen for sik han wilde häller dö än fly han löp till sintram mz sin skioll sa fast at sintram fioll om kwll/ oc äy kom han op för än hanum worde bunnen bade händer oc föter . konungens sön gik till sin fader igen oc rosade mykit aff thera siger.

[Kap. 196.]
Tha gik fram fasholt hin stolte . hanum mötte then ve konungs sön/ oc byriade at kampa . the ware bade starka . hwar gaff androm mang slag . thz kunde ängen

# 151 see hwilken thera bäter matte . hwargen wilde wika for then andra . tha fik hwar thera tw stor saar . tha hiog konungens sön sa stort et hug . a fasholt[s] hielm thz han fioll om kwll oc beswimade . konungens sön stod oc sag vpa hanum oc sagde sa mykin en kämpe som tw äst oc en höffwisk riddare hwi skal tw falla for ens mans hug . stad op oc wär tik sidan sprang fasholt vp oc gingo till samans oc slogos ganske manneliga . konungens sön sagde thzte är skam at en man skall sa lenge standa for mik . iak mente allene fa siger aff alla thesse xiij kämpar . om iak wilde/ han hiog vpa fasholt[s] hielm sa at han fioll vm kull/ oc wort strax bunden ther stodo . v . spiwtskafft i jordena . yswngx men äre nw glada ty the haffua wunnit mykin siger.

[Kap. 197.]
Tha talade amlung . thzta war i en onda stund . at Didrik konung hit kom mädan han sielff oc alla hans men skulä her bunna warda han matte heller hema warit i bern . oc takit sit land wara . Amlung sagde till sin fader . tak myn hielm oc bint vpa mit huffuod . oc myn skioll a myn winstra arm . thz hardaste ther tw kant . Jak swer thz a myna tro iak skall mik äy bindä lata . iak skall för huggen warda sa sma . som en fisk/ oc ey skule ysungx men stydia thera spiwt skafft wid min ryg . Sidan gik han fram diarffueliga . honum mötte then vje konungs sön . the kampade aff mykit hugmod . bade hart oc lenge . Amlung tänkte . Jak warder mit liiff bäter waga . om her skall nogon

# 152 priiss aff worde/ han tog sit swerd mz bada hender oc hiog till konungens sön . vpa hans hielm oc thz kunde ekke bita a then harda hielm tog fioll konungens sön vm kwll . oc amlung fioll vpa hanum oc bad hanum giffua sik om han wilde liffua . oc skall iak nw binda tik wiltw oc lösa min gode wen fasholt oc brand widferling . tha will iak ekke binda tik . konungens sön sagde sig thz göra wilia/ sidan worde the löste . oc gik hwar till syna men . Sigord swen haffde skikkat mot Amlunge . then wekaste konungs sön . ty at Amlung war hans frände.

[Kap. 198.]
Tha gik fram hornboge iarll . mot hanum kom then viie konungs sön . the kampade wäll oc drengeliga mz mykin manhet . ty hornboge war gamall . oc han haffde en stark kämpe for sik . ty matte han falla for the stora hwg . han fik aff konungens sön . sidan wart han bunden oc skildis the sa att.

[Kap. 199.]
Tha gik fram helte van hagen mot hanum kom then viije konungs sön . the slogos manneliga . the huggä hwar vppa annars hielma sa at elden flög vtaff . haffde thz warit mörk natt . som tha war dag . tha matte man well haffua seet aff then eld . som aff thera hielma gik . hwargen wilde for then andra wika . Tha hiog konungens sön till hagen oc giorde hanum try stor

# 153 saar . sidan fioll han oc wort bunden wid sit spiwt skafft . konungens sön gik till sin fader oc sagde sa at flere skulde fara.

[Kap. 200.]
Tha gik fram detzleff danske/ honum mötte then ixe konungs sön . the kampade mz mykit hugmod . the hwggo bade tit oc hart . the huggo sa tit at näpliga kunde man thera swärd see . sa lenge slogos the at the waro bade trötte . sidan sattis the nider oc hwiltis . Detzleff sagde till konungens sön . wil tw beholla tit liiff . tha giff tik nw fangen . oc iak will binda tig . konungens sön swarade . Ey giffuer iak mik än fongen for tik än tog at thu est dansker . Thu skalt för fonga stor hug . aff mit swerd . e hwre god kämpe tw äst . iak hopas at tw skalt än warda min fanga i dag . sidan lopo the saman . oc slogos trösteliga . sa lenge at the waro trötte . tha tog till at mörkia . aff nattena . Tidrik konung tog en skioll oc annan isung . oc skildo them att . oc tha war än engen thera saar . oc hwargen haffde priis aff annan . ysung konung sagde till Tidrik konung . natten far nw skilia oss att . wij seem nw äy länger slass . ty wilia wij hem rida oc tina men skulä her liggia bundne till i morgen iak her igen komber . tha wilia wij röna oss vpa nya oc wara raske drengia i morgen afftan skaltw liggia bunden i then sama stad tw stander . nw . tha haffuer tw werffuat tit ärinde i mit land . oc ther mz skildis the aat . Ysung konung red hem oc alla hans men äre glade . konung Didrik

# 154 gik i sit pawlun . Annan dagin ther liwst war tha kom yswng konung oc hans söner . didrik konung mötte hanum mz sinä men . tha gingo saman detzleff oc then sama konungs sön . oc slogos trösteliga sa lenge at detzleff fik seger . han slog konungens sön thz han lag . tha sagde detzleff till hanum . iak skall nw dräpa tik vtan tw löser hagen min gode wen/ konungens sön sagdis thz gerna wilia göra . tha wart hagen löss . konungens sön gik till sin fader.

[Kap. 201.]
Tha gik fram hillebrand . hanum mötte then xe konungs sön . the kampade manneliga . konungens son fik iij saar/ hillebrand hiog vpa hans hielm sa swerdit brast sunder . i hieltit . tha gik konungens sön till hanum oc tog hanum mz händerna oc lagde hanum nider oc bant hanum . han gik sidan till sin fader . tha waro fast glada britanea men for thera siger.

[Kap. 202.]
Tha gik fram . konung gunnar aff nöfflinge land . hanum mötte konung ysung . the two konunga stridde manneliga engen wilde for then andra wika . tog war ysung konung mykit starkare . tha wreddis ysunger konung athan skulde ekke seger fa sa snart som han wilde . han hiog a konung gunnars hielm han war sa hard at swerdit brast i tw stycke . tha tog ysung et stycke aff et spiwtskafft som hagen haffde warit bunden

# 155 mz oc slog vpa konung gunnars hielm sa at han störte oc blod sprang hanum bada aff näsa oc mwn . Sidan bant ysung hanum . oc gik sa fra hanum oc sagde/ thesse men haffde got ärinde hiit

[Kap. 203.]
Tha gik fram hin starke wideke hanum mötte then xj . konungs son . han war starkare än nokor hans bröder . the striddo hardeliga/ oc mykit fastare än nogor haffde för giort oc engen sag en manneligare kamp . tha kom widike i hwgh . hwre got et swerd mymming war . oc hwre mykin tröst han haffde aff thz nar han stridde [?strida] skulde/ han tog mimming mz bada hender oppa konungens sons hielm . [oc hiog] Et stort stykke bort aff hielmen . ther folde en deell aff haret oc fik [han] tha et litit saar . tha hiog han et annat hog a hans laar at sunder gik ben wapen oc när laret vtaff . wideke talade till yswng konung . tw skalt nw lösa lata alla myna stalbröder eller skall iak dräpa tin älszte sön . konungen swarade/ iak later them ekke lösa . för än min son är offuerwunnen . mik tykker hanum skadar än encte . tha ropade konungens son till sin fader . gör hans wilia eller giäller thz mit liiff . han haffuer en diäffuell i sinä händer . Engen kämpä mag for hanum standa . ysung swarade . jak will lösa en man for tik oc ekke flere . wideke sagde/ löser tw äy alla myna stalbröder . tha skall iak först hwgga huffuodit aff thin son . oc sidan aff tik sielff . äy skall mymming komma i sina skida för än alla wara men äre alla lösä/ sidan löp han till oc hiog sunder hwart thz

# 156 spiwtskafft han fan oc löste alla her tidrikx men sidan löp han at konungens son som mz hanum haffde kampat . oc wilde dräpa han . tha löp iswng konung oc sigord swen . som didrik bad i mellom them ok forlikte them/ oc giorde them till wener . tha wara alla lösa vpa bade sidor.

[Kap. 204.]
Nw tager konung tydrik sit swerd . ekkefax oc gik fram vpa wallen fra alla sina men . sigord swen gik mot hanum . oc haffde sit swerd gram i händer . the möttis dierffueliga . oc huggos aff mykin makt . oc engen spar then annan . the baro theris swerd hwar thera offuer annars huffuod . mz mykin grimhet . aff thera hag gik sa mykin gny at theris wenner räddes om them badan . thzta war en grymeligen kamp . the slogos en ganszkan dag . tha mörke tog tha ysung konung sin skioll/ oc widike annan . oc gingo mellom oc skilde them att . ysung red hem mz sinä men . Didrik konung bleff i pawlun . mz sinä men . oc ware ganske glade om afftanen.

[Kap. 205.]
Om morgon arla kom yswng igen . The byriade sin kamp aff nyä . her tidrik oc sigord swen . the slogos mz mykit hoffmod . till thess the ware bade trötte . the hwilte sik en litin stwnd . sidan gingo the samans oc slogos . the haffde sa got harnisk . at engen thera

# 157 wart saar . the slogos all then dag sa lenge . at natten skilde them aatt . ysung red till slottit . oc Didrik bleff i pawlunit.

[Kap. 206.]
Widike talade till Tidrik . hwre tröster tw tik herra mik tykker tw haffuer en fultage man at kampa mz tog kan engen skön hwilken ider som winna mag/ oc engen ider är än saar/ konung Tidrik swarade iak wet äy hwre thz gar till han haffuer sa hard en hud . at mit swerd biter ther encte vppa . hon är hardare än nogor brynia . wiltw läna mik tit swerd mimming . iak mener thz biter vpa hans hud . oc han redis mykit for tit swerd . iak matte swäria hanum en ed i dag . at mimming war ekke i myna hand . widike swarade/ tw mat mik ther encte om bidia . Mymming war än aldre fra mik/ vtan tha heym tog thz fra mik . oc skall thz ekke offtara skee . konungen swarade wredeliga . tw holler mik ekke bäter än min stalswen oc aldre worde wy nw gode wenner mer . wideke swarade haffuer iak nogot illa talat . tha will iak ther mz böta . at iak will länä tik swerdit . sa at engen wistedh vtan the two ena oc worde tig gagn att . Sidan lagdis the nider at soffua.

[Kap. 207.]
Om morgonen arla tha kom ther ysung konung mz sina söner . Tidrik stod mz dragit swerd . oc bad sigord komma . Sigord swarade tw skall swäria mik en

# 158 ed . at tw haffuer ekke widekis swerd mimming mot thz swerd will iak ekke slass Tha swor konung tidrik hanum en ed . oc satte swerdit wid sin ryg/ oc hiolt i hieltit oc stötte vdden nider i iordena oc bad sik sa gud till hielp athan icke wiste mymmingx wd for offuan iord oc äy hans handfang i noger mans hand . thz behagade sigord wäll . Sidan gingo the saman oc slogos ./ her tidrik hiog bade tit oc hart . i hwart hug tog han io et stykke . antigge aff hielm skioll eller bryniä . Tha fik sigord .v. saar . Sidan kom hanum i hug . at Tidrik haffde falskeliga sworit eden/ oc kende han giorla mymmingx äg . tha sagde han till her Tidrik . Jak will giffua min wapn op for tik ty tw äst en fultage man . Jak haffuer ther ängen skam wtaff at iak tiänir tolken herre som tw äst . hellre än iak mister mit liiff . tha gaff sigord op konung Tidrik sin wapn . Tidrik giorde hanum till sin man . oc tykte hanum haffua fongit en raskan man . her Tidrik oc hans men ware nw ganske glada./ oc rosade nw mykin aff sinä färd . yswng oc hans söner ware ganske oglade for thy at thera beszta kämpa haffde fongit osiger som the mest tröst vpa haffde .

[Kap. 208.]
Didrik konung oc yswng konung giorde en winskap sigh i mellom . gaffuo hwar androm stora gaffuor . Sigord swen gaff hornboge iarll stora gaffuor . thz kom Sigord a stad/ at yswnger . gaff amlung . sinä dotter som walburg het . hon war ganske fager . Didrik konung

# 159 drak bryllöp för han bort foor . thz stod i v daga mz pipara oc mz basunara . oc alsköns leke . Sidan red konung tydrik tädan oc sigord swen mz hanum . Amlung oc hans hwstrv the folde oc meth . hon haffde mykit gwll oc silff mz sik . Didrik for then samma wäg igen . Han kom till bern mz alla sinä men . hanum war ther well fagnad . hans priiss woxte jo mer oc mer . hans loff stonder offuer alla werldena . oc mag han nw sitia mz mak i sit rike ty at engen torde hanum kamp biuda.

[Kap. 209.]
Konung didrik oc hans men . haffua sik rönt i manga strider . sa at engen tor biuda sin skioll mote them . tha for hwardere hem i sit rike . Hornboge iarll for hem i winland . Amlung mz hanum . oc hans hustrv . Sintram for till venedi/ oc bleff ther hertwg . Brand widferling for oc hem i sit rike oc bleff oc rik hertwg . Didrik konung oc hans kämpar som äffter wore rido till nifflunge land mz gunnar konung . the gaffuo sigord swen syster gunnar konungs oc hagens crimilla . oc halff nyfflingä land mz henne oc drukko bryllöp i .v. daga . mz mykin priiss.

# 160 [Kap. 210.]
tha talade sigord till gunnar konung . Jak wet ena jomfrw then wisaste oc then wenaste . som nw är i wärildena till/ hon heter brynilla . hon haffuer et slot som siogard heter . wiltw bedas till henne tha will iak wisa tik wägen tit/ oc hielpa tik hwat iak kan . gunnar konung takkade hanum oc sagde at thz war got rad . Sidan rede the sik mz ena hast . oc rido till . tydrik konung oc gunnar konung oc hagen oc sigord swen . oc ey wände the för än the koma till hin stolte brynildä . hon fagnar them well som henne borde . Alla vtan sigord ty at han haffde loffuat henne at han engen hustrv skulde haffua vtan henne . Tha talade sigord till brynillä oc bad henne giffua konung gunnar got swar . hon swarade . hwi haffuer tw sa illa hollit tin ord . wid mik iak wilde engen man haffua i werldena vtan tik om iak haffde radit . Sigord swarade thz warder nw bliffua som thz är giort/ tw äst bade höffuisk oc wiiss . ty kom iak hiid mz gunnar konung . at han skall haffua tik . han är en god kämpe . oc riker konung . oc ty fik iak hans syster at hon haffde sa raskä bröder oc haffua wij sworet oss i bröderskap Brynilla swarade . mädan iak mag tik ekke haffua som iak haffuer kärist aff alla men . tog will iak gerna lyda tit rad . Sidan gingo didrik konung oc gunnar konung till henne oc giorde ther en ända vpa . sa at gunnar konung fäste brynillä oc giorde strax bryllöp till henne.

# 161 [Kap. 211.]
Then förste afftan the ginge i seng . brudin oc brudgummin oc alla ware fra them gangne . tha tog gunnar konung henne i sin fampn oc wilde göra som gamall sid är/ oc ökia wärlldena . hon wilde engaledis . the trätte her lenge om till thes at hon tog sit bälte oc hans oc bant bade hans händer oc föter oc hengde hanum wtoffuer en biälkä/ ther hengde han alla nattana . tha dagen kom . löste hon hanum oc lagden i sängena när sik . hans men komä till hanum . tha stod han op oc gik tädan . han sagde for engen man huat hanum sked war then andra natt skedde hanum thesligis . then tridia oc saa . then fierde dag war gunnar konung glader . ty at engen skulde finna hwat hanum skadde Tha sagde han sigord swen hwre thz mz hanum skapt war . han trodde hanum well ty at the haffde hwar annan ede sworit . Sigord swarade hon haffuer sadann natura . ä mädan hon är jomfrw . tha är hon starkare än nokon man . haffde i först hennes mödom . tha ware hon äy starkare än andra quinnär . konungen swarade/ iak tror engen bäter än tik . iak wet oc at tw äst sa starker . at tw faar henne mödom . om nogor man skall hanum faa . oc ther tror iak tik beszt till at tw siger thz engom man . Sigord swarade jak will gerna göra ider wilia oc drager mik engen awnd effter . konungen swarade . thz skall aldre skee . sidan gingo the till bords oc giorde sik glada . oc gingo sidan i säng.

# 162 [Kap. 212.]
tha the komo i bruda husit/ tha slökte konungen all liwsen/ oc wiiste sinä men at dör . tha kom sigord swen jn i mörkerit . konungen gik wt . oc sigord lykte dören sidan lagde han sig när brudana Sigord bredde kläder offuer sit huffuod . sidan tog han brynilla i fampn oc giorde hwat hanum täktis/ enkte bröds/ hon mot hanum Om morgonen tog han en ring aff hennes hand . oc satte ther en annan vpa igen . tha kom gunnar konung ther in gangande . sigord stod op oc klädde sik/ oc wiste her engen man aff vtan the two hwre her om gangit war . the gingo i stuffuna oc giorde sik glada/ oc drukko thz bryllöp i viij daga . Sidan rido the thädan . Her tidrik red till bern oc hans men . the skildis gode wener att . konung gunnar red hem i Nyfflinga land . oc hans hustrw mz hanum/ oc sigord swen oc hagen . the regerade alla nyfflinge land.

[Kap. 213.]
En greffue het harding han atte ena hustrv som ysall het . syster didriks konungs . the haffde iij söner . then ena het herbrot . then andra het hertagen . then tridia het sinstram . En kämpe war mz greffuen som wigball het . han kunde well at skirma . greffuen bad hanum at läre sinä söner at skirmä . oc sa giorde han . herbrot oc hertagen lärda wäll

# 163 at skirma . sintram lärda illä . han war oc then yngxte . En dag talade bröderne sig i mellom . bade sintram lära andra lekä ty han kunde ekke lära at skirma . Sintram swarade iak will skirma mz annan ider . tha fa i see hwat iak kan . Sintram wilde skirma strax i stad . tha gingo the vpa markena oc thera mestara mz them . the togo the swerd som the wore wan at skirma meth . sintram sagde wij wilia skirma mz hwassa swerd . tha mon see ho som beszt kan . hertagen gik mot hanum/ oc wilde gerna haffua hwass swerd . ty han kunde bäter skirma . Mestaren bad hanum skirma höffuiskeliga oc bad them ekke wredas . Sintram drog sit swerd . oc gik mot sin broder wredeliga . the gingo saman oc skirmade . hertagen matte haffua huggit sin broder hwar han wilde . sa war han kloker . tistram bar op sit swerd oc hiog at broder sin han bar skiollen for sik oc kom hoggit i skiollen/ tha stakken vndir skiollin oc stak sin broder gymon liffuit sa at han bleff strax död . tistram gik till sin häst . oc red till brandenborg . oc dwaldis ther langa stwnd när hertogen iram

[Kap. 214.]
Greffue herding war thes war at hans son war dräpen . tha kallade han till sik sin son herbert oc sporde hwar hans broder war . eller om han war död . oc tistram war bort ridin . herbert sagde swa war sant . greffuen swarade . jak haffuer mist nw two myna söner . oc thz haffuer thw alt wollet . ty tw war then elszte oc tw skulde styrt them om the haffde illa giort .

# 164 ty borde tik thz nw giälla . herbert tog sin häst oc wapn oc red till bern . till konung tydrik . sin moder broder oc sagde hanum alt hwre gangit war . Tidrik konung vntfik hanum well . oc hiolt hanum i stora werdighet.

[Kap. 215.]
HErbert war then raskaste riddara . som wära matte . konung tydrik war tha enkling . han kunne engen mö eller quinna finna . ther han haffua wilde tog war hanum sakt at konung artus i bertanea hafde ena dotter . som hilda het . hon war then fägirsta jomfrw . man wiste aff at sye . konungen hafde sit bud tit at skoda henne . the komo hem oc sagde at the fingo henne ekke see . sa war hon nögeliga till wara takin . tha sagde konung tydrik till sin frende . herbert tw skalt fara till konung artus oc bid hanum giffua mik sina dotter till äkta hwstrv . konungen lot honum kosteliga wt reda bade mz wapn oc kläde oc xxiiij riddara . herbert kom till Artus konung oc sagde hanum sit ärinde . konung artus swarade . hwi foor tydrik aff bern ekke sielffuer hit/ om han wilde myna dotter haffua . herbert swarade her waro förra hans men . oc fingo henne ekke atsee . ty sände han mik hiid sin systerson . om iak faar henne heller at see . konungen swarade thz är ekke sid . at nogor wtlendzskä men ma henne see . vtan högtidis daga . tha hon gar till kirkia . konungen behagade herbert wäll . ty bad han hanum tiäna sik . oc sa giorde han oc sagde

# 165 konungenom sinä tiänist . konungen giorde hanum till sin skänk . herbert war en degeligen man . han tiente konungen gansze well ty war konungen kär at hanum . thz war herberts sid at tha han haffde sinä händer twaget . han torkade them i solskin oc aldre wilde han handkläde haffua.

[Kap. 216.]
Thz war en mykin högtidis dag . oc konungen hiolt stor staat . tha gik hans dotter till kirkia . Herbert stod i wägen for henne . xij greffue gingo a hwar henne hand . oc hiollo henna kläder op oc vj mwnka a hwar henne [hand]/ oc xij jarla mz brynior oc hielma oc hwassa swerd . ty torde engen wid henne tala . offuer hennes huffuod war burit kosteliga gyllene stykke at äy skulde solen brennä hennes fagra änlite . Tha hon kom i kirkiana . tha lag hon i sin stoll . oc lass . oc herbert stod äy langt fra henne . han haffde two myss i sin handska oc hwar thera haffde en toring aff silff . han slepte först then ena löss . konungens dotter fik thz atsee/ tha log hon att . tha sag herbert nokot aff henne anlite/ tha slepte han the andra mws . än log konungens dotter oc saa till herbert/ oc han sag till henna igen/ tha sende hon sin mö till hanum/ oc sporde hwat man han war/ herbert swarade iak will tala wid jomfrwna sielff . thz henne ligger stor makt vpa . iak är konung tydriks bud aff bern . Möön gik tha ater igen oc sagde sin jomfrw hwat han swarade . jomfrwn sagde bid hanum sta baag kirkia dörena . tha iak

# 166 wtgaar . tha will iak tala wid hanum . herbert giorde som mön bad . tha konungens dotter skulde wtga/ tha wände hon sig till herbert . ther han stod baag dören oc sporde hwat ärinde han haffde/ Mit ärinde är langt aff at sigia flyr thz sa at iak far tala wid ether en halffuan dag . eller helan . Jomfrvn swarade . thz skall ske . Tha swarade en aff the mwnkä som henne folde . hwat man är thz som sa diarffuer är . at han tor tala wid myn jomfrv . hanum borde haffua ther otak fore . herbert fik vti hans skäg . oc tog näffwan full ther aff . sa at huden folde mz . oc bad hanum ekke fortala wtlendska men.

[Kap. 217.]
Sidan gingo the hem . oc jomfrvn sattis till bords mz sin fader . herbert stod for bord oc tiänte . Jomfrwn bad sin fader wete sik ena bön/ konungen sagde ia oc sporde hwat thz war/ hon sagde later then vnga man wara min tiänare . som her star for idert bord . konungen sagde thz mag well wara . Tha konungen war wäll mät . tha gik iomfrwn op i sit torn igen . herbert folde henne. oc sende the xij riddara till bern at sya konung tydrik . at jomfrwn är then fägirsta ther wara kunde.

[Kap. 218.]
Herbert sagde till konungens dotter . Min moderbroder tydrik aff bern . sende mik hiit till ider han will ider

# 167 haffua till syna hustrv om i sa wilia/ hon sporde om han war fager man . han swarade . tydrik . är then besztä kämpä i wärildena är . gull oc silffuer hauer han nog . Jomfrwn sporde kantw mala hans anlite her vppa weggena . herbert swarade thz kan iak well . Sidan tog han färga oc malade anlitit vpa weggena . stort oc grymmeligit thz ledaste han kunde/ oc sagde/ sa är konung tydriks anlite skafft . Oc sa hialpa mik gud at thz är ledare oc ekke fägre . Jomfrwn sagde/ gud lata mik aldre fa thz leda trwll Mangen man bider at en annan . han matte bidia at sik sielff . herbert swarade . wilia i ekke hanum haffua tha will iak bidia for mik sielff . Jak är föd aff konungx slekt . iak räds for engen konung hwaske tydrik eller tin fader . Jomfrvn swarade/ aff allä men som iak haffuer seet . tha will iak engen annan haffua än tik . Sidan lagde the sina hender saman/ oc loffuade hwar annan sinä tro .

[Kap. 219.]
Tha giorde herbert two hästa redo . then ena satte han iomfrwn vpa/ oc annen red han sielff vpa . Sidan redo the sin wäg . thz fingo wäktarna at see/ gingo oc sagde konungen till . konungen sagde till en riddare som hermen het . oc bad hanum rida äffter them . han tog sin wapn oc red aff stad . mz hanum xxx riddara oc xxx swenna . tha herbert fik them atsee . tha bad han jonfrwn stigä aff hestin/ oc sagde . jak will ekke dö vtan sak . sidan lagde han jomfrvn nid . oc giorde hwat hanum täktis.

# 168 [Kap. 220.]
tha kom hermen . konung artus frende . han sporde herbert är iomfrwn möö . än sig mik thz för tw dör . Mö waren än tha soll gik op . oc nw är hon min hustrv . tha stak hermen hanum mz sit glaffuen for hans bryst . herbert hiog stakan sunder . sidan hiog han vpa hermens hielm/ oc klöff huffuodit nider i halsen . oc sa hiog han till en annan riddara oc [hiog] laret aff hart wid sadelen then tridia stak han twert wt gynom . tha begyntis ther en hard stridh . En litin stwnd ther efftir haffde herbert dräpit xij riddara oc xiiij swenna . the andra flyddo vndan . tha haffde herbert xj stora saar . konungens dotter tog sit kläde oc bant hans saar. Sidan stigo the a theris hästä oc rido till en konung som iron het . Herbert war then welkomen oc ther giord till en hertoge oc bleff hooss jron konung langa stwnd . oc giorde mykin manhet sidan

[Kap. 221.]
Tha konung tydrik thzta sporde . tha red han norder om fiäll . detzleff danske oc fasholt mz honom . oc lxx riddara . han kom till et slot . som drakensell het . ther war han welkomen . ther wore the . ix . konungx dötter . thera moder war död . aff then sorg hon fik . tha her ekkia war slagin her tydrik beddes till then elszte . then andra detzleff danske . then tridia hin stolte

# 169 fasholt . the fingo godä swar . oc giorde thera bryllöp . för än the thädan rido/ ffasholt oc detzleff behölde rikit som jomfrwnar fader haffde att/ konung tydrik giorde them bada till hertwgä/ sidan red han hem till bern . oc haffde sinä hustrv mz sik/

[Kap. 222.]
Koning Atilia war en riker konung . han haffde mykin winskap mz ermentrik . koning/ han satte sin frende till ermentrik konung . som osid het . mz xij riddara . konung Ermentrik fik hanum sin frende igen som walter het aff waldsken han war tha ekke mesta gamall . En iomfrw war mz Attilia konung . hon het hildegulla . jarlens dotter aff greken . hon war tit sat till gisl . walter haffde henna ganszke kär.

[Kap. 223.]
Et sinne haffde Aktilia konung manga gäster . oc mykin glädi mz dans oc alskyns lek . walter hiolt i jomfruna hand . hildegunna . oc sagde till henne . hwat heller wiltw fylgia mik . eller wara konung attilia frilla . Hon swarade/ ware thz ether alffwara tha will iak engen heller haffua än ider/ han swarade/ gud warde mik sa hwll som iak skall wara ider hull . Jomfrwn sagdis wilia gerna göre hans wilia/ han sagde . kom i morgon som [thz] dagas vtan for löna porten/ oc haff mz tik gull oc silff oc tina cläder . hon

# 170 sagdis thz göra wilia . Ey wiste konungen för än the bada borte wore . Tha kom portaneren oc sagde hanum thz

[Kap. 224.]
hagen war tha mz attilia konung . oc war tha ganske vnger . konungen sagde till hanum . rid effter iomfrvnä . oc walter . han fik hanum xj riddara mz sik . the rido skyndeligä effter wolter/ tha wolter fik them atsee . tha steg han aff sin häst . oc tog nid iomfrwna . Sidan sprang han a sin häst igen/ oc bant fast hielmen a sit huffuod . Jomfrwn sagde/ thzte är stor harm . at tw skallt allene slass mot xij ./ fly hellre vndan oc redde tit liiff/ walter swarade grät ekke jomfrw . iak hauer för seet hielma . brynior oc skiolde kloffne . oc mongen en huffuodlöss aff hesten störte offta haffuer iak warit ther mz . ty grwffuar mik encte for thesse xij . sidan red han hardeliga mot them . oc slogos gansze lenge . walter slog the xj i häll . oc hagen rymde vndan i en skog . ther när lag.

[Kap. 225.]
walter kom i sama skog . oc iomfrwn mz hanum/ han giorde eld oc redde matt . som walter sat oc att . aff et willegals böste . tha kom hagen mz et dragit swerd oc liop at walter . jomfrwn ropade ware tik herre . her komber en aff tina owener walter sprang

# 171 op oc tog böstet oc slog hagen wid hans öga . sa at wtgik annat ögat/ oc han fioll om kull . hagen sprang snart op oc steg vppa sin häst oc red hem till attilia konung oc sagde hanum tidende/ oc haffde tha mist sit ena öga . walter red till Ermentrik konung . oc war hanum welkomen oc dwaldis ther om langa stund .

[Kap. 226.]
En konung het salmon . han haffde mykit orlig mz two bröder en het appolon oc iram iarll . the giorde huar annan storan skada . oc mende diwr hwar i annars skog .

[Kap. 227.]
konung Ermentrik bödh manga konunga till sik till rom till hans högtiid/ tit skulde komma Attilia konung . oc honom folde iram jarll . aff brandeborg . the komo till et slot som fritalea heter/ ther war en hertwg som ake het . han war konung Ermentriks broder han haffde ena fagra vnga hustrv . the drucko fast om afftanen . hon fik en god wilia till jrom iarll oc han til henne oc lagde et rad sig i mellom at irom iarll skulde tit komma tha hertwg ake ware i rom/ om morgonen red attilia konung tädan . oc irom iarll mz . konung attilia . red till rom jrom bleff i en skog . oc screff et breff till frwna . athan wilde komma till

# 172 henne tha hertwgen wilde aff rida ./ hertwgen sag athon fik breffuit/ oc giorde henne sidan drucken aff wiin/ om nattena tha hon lag oc soff tha stall han breffuit fra henne . oc fan ther i screffuit at iarlen wilde komma till henne tha hertwgen wore aff reden . Om morgonen stod hertugen op oc wapnade sig . oc xl . hans tiänare mz hanum/ oc red i holl for irom iarll/ tha kom irom iarll wtaff skogen ridande/ hertwgen slog strax till honom . Jarlen warde sik medan han kunde . sidan bleff han slagin oc störte dödh aff sin häst . hertwgen red fra hanum hans tiänare haffde oc fra hanum flyt . ty lag han allene igen . hans hwnda när hanum sörgde/ hans häst oc falka giorde oc sa tesligis

[Kap. 228.]
Ther kom ridande konung didrik aff bern oc wideke welandsson oc heym de cleyne . the vndrade ho ther döder lag . the stigo aff sinä hästä/ tha kändo the at thz war irom iarll . the sörgde sara hans död . ty han war en mektwg kämpe . the toko hans liik oc groffuo nider/ oc foro ther mz thz beszte the kunde . oc hengde ther när hans skioll oc hans hielm Tha kom ther ridande hertwg Ake . han war her didriks faderbroder . her tydrik sporde ho iarlen haffde slagit . Her ake swarade . thz giorde iak . konungen sporde huat hans sak war . hertwgen swarade han wilde bete vti min skog . thz diwr som two föter haffde vtan min wilia . oc ther fore slog iak hanum i häll . Sidan rido the till rom . Oc dwaldis ther mz konung Ermentrik/

# 173 ther wore bade herre oc förste oc manga frwr oc mör . oc nar thz hoff war offuerstandit tha red hwar hem till sin/

[Kap. 229.]
Lit ther efftir . tha döde hertwg ake . han haffde two söner efftir sik . then ena het eggerd . oc annar Ake . thera moder het bolferiana . thz sporde widike welandsson . han bad her tydrik wara hans bud . till konung Ermentrik athan matte fa then samma hwstrv som hertwg ake hade aatt . konung Ermentrik swarade . will widike sigia mik sina tiänist/ oc wara mik sa tro som han haffuer warit tik . tha will iak göre hwat hanum lywfft är . wideke sagde Ja athan wilde thz göra . Oc sagde konung Ermentrik sina tiäniste . Sidan gaff han hanum hertwginnan bolferiana land oc slot . oc giorde hanum till en greffue . tha bryllopit war drucket . tha red konung tydrik hem igen.

[Kap. 230.]
koning Ermentrik war en mektwg konung sa at manga konunga oc hertwga skattade hanum . alt for sunnan mwndia fiäll . Thz war et sinne at konung Ermentrik kallade en aff sit rad . till sik som junker säueken het . han war konungens hoffmestara . konungen sagde till hanum . rid till en stad som heter sarkasten .

# 174 ther möte tik flere myna gode men . oc sätia landen till retta . oc skaltw standa i min stad . Säweke giorde som konungen bad . oc red tit thz snariste han kunde oc manga riddare mz hanum . Säueke haffde ena degeliga hustrv . oc ty sende konungen hanum bort . En dag war hon ene i sit hwss . oc konungen kom ther in allene/ oc bad henne göra hans wilia . hon sagde ney . thz matte ekke wara . tog matte hon göra konungens wilia . ty hon ekke annat torde . henne cläder wore illa riffne . Sidan gik konungen thädan . lit ther effter kom seueke hem . hans hustrv mötte hanum oc gaff sik illa oc grätt gansze sarliga . Seueken sporde huat henne skadde . hon swarade . strax tw wast bort riden oc iak sat i mit mak . ther kom konungen gangande in . oc giorde mik offuerwald . vtan min wilia/ oc aldre warder iak glad . för än thz worder hämpt/ han sagde . war glad oc kaat oc lat som thz aldre sket haffde/ iak skall hanum thz illa hempna mz mangahanda skam . Sidan gik han till konungen oc hilsade hanum gladeliga . konungen fagnade hanum well.

[Kap. 231.]
Thz war en dag konungen oc seueke sato [oc] taladis wid . seueke sagde . herre tw äst alla konunga rikastä the i wärildena ärä oc aff allom landom haffuer tw skatt . vtan aff swerige . ty tykte mik rad ati sende tit ider sön . frederik oc kräffuia skat aff hanum . oc red honom degeliga wt/ oc lat ekke manga fylgia

# 175 hanum/ thz är sändebud sid . konungen sagde thz wara got rad . konungen sagde till sin son . Thw skalt rida oc kräffuia skat aff konungen i swerige han giorde sig redo sielff vje oc red aff stad . tha kom han till ena borg . i hunaland . ther bodde en iarll vti . oc thz war seuekes frende . frederik fik hanum seuekis breff/ ther stod vti at iarlen skulde dräpa frädrik . oc sa giorde han strax breffuit war läsit . oc wart dräpen sielff vje . Thz sporde Ermentrik konung.

[Kap. 232.]
Et annat sinne talade seueke till konungen . tig borde oc haffua skat aff england . thz hörde iak aff min fader/ sent tin son thit regbald . konungen aff engeland tor ekke synia hanum skatten . oc lat rede thin sön well wt . fa hanum et skip ty bäter är föra skatten a skip än a häst . konungen kallade sin son till sig oc bad hanum fara Regbald giorde sig redo . tha lago ther iij skip [i] elffuena oc regbald wilde haffua thz beszta . Seuekä bad hanum taga thz werste . tha tog regbald thz werste än tog athan thz nöduger giorde tha han kom i siön tha riffnade hans skip enda i mellom . tha druknade regbald . oc alt hans folk .

# 176 [Kap. 233.]
Thz war et sinne at konung Ermentrik red weyda diwr . oc mz hanum hans yngxta son sampson . oc seueken war gansze syrgiande . konungen sporde hwat hanum skadde/ seueken swarade . mik tykker skam sampson tin son wilde wald taga myna dotter . tha wreddis kounungen oc red efftir sampson . oc griper i hans haar . sa at han fiöll aff hästin/ oc konungens häst trädde hanum sa at han fik sin död . konungen red hem tha fik han at wita at regbald hans sön war druknat .

[Kap. 234.]
Seuekes hustru gik till drotningen oc sagde till henne . hertwg ake söner . konungens frender . haffua sakt at then ena will liggia när ider oc taker ider ther till wara fore . drotningen wreddis wid oc kärde thz fore konungen . at hans broderson wilde göra henne skam/ konungen war gansze wreder oc sagde skaltw ekke haffua frid for them/ tha skulo the ekke haffua frid for mik . iak skall snart hitta them oc hängia them bada twa . Tha swarade en aff thera men . ware thera styffader hema widike welandsson tha wäntar iak at för en the worde hengde tha worde mangen hielm kloffuen oc mykit blod wt giwtit . the vntgiella thz at han är ekke hemma . konungen swarade

# 177 the skulä tik ekke mykit niwta . än tog at tw est thera man . then samma het fritilia han steg strax a sin häst . oc wilde gerna wara them wid.

[Kap. 235.]
tha han kom till slottit tha war ther engen färia athan kunde koma offuer meth . han bant sin häst i skogen . oc saam offuer ana . oc eggerd oc ake mötte hanum/ oc sporde hanum hwi han sa hastogt for . han swarade/ ther driffuer mik stor nöd till/ ider faderbroder . konung ermentrik . komber her mz en storan här oc will hängia ider bada . ty löper at skogen hwat i kunne . Eggerd swarade wij forlikas well . tha wij finnas . the wilde ekke fly . the redde sig till wäriä thz beszta the kunde.

[Kap. 236.]
Tha kom konung Ermentrik mz en storan här . oc red strax at porten oc kastade sit banner offuer graffuana oc stormde till slottit . Eggerd sagde huat skyllar tw oss frende . hwi wiltw taka wort slot aff oss . ä huat iak ider skyllar tha skule i bada hengia i dag . Eggerd swarade/ tha skule wij haffua lika for wort liiff . konungen stormade till slottit . the worde sik manneliga . tha sköt han eld in till them . slottit byriade at brenna . Eggerd sagde wij wilia ga wt manneliga heller än wij brinna her inne/ the gingo wt mz lx

# 178 men oc slogos manneliga at konungen miste iiijC. sidan worde the gripne oc wordo strax hengde . thz gik som seueke haffde tänkt . Sidan for konung ermentrik hem/

[Kap. 237.]
Lit ther effter/ tha kom widike hem . hans stiwffsöner ware hengde hans hustrv war syrgiande hans borg war op brend . hans hustrv war i en bonda by han red till her tydrik oc kärde for hanum sinä nöd . dydrik folde hanum till Ermentrik konung oc sporde hwat hans sak war . konung Ermentrik swarade wideke haffuer engen sak . jak skall thz wäll wid hanum bötä . Sidan gaff han hanum et bätre slot oc mere län . Tha red konung tydrik hem igen oc sörgde thz sara at konung Ermentrik hatade sa sinä fränder.

[Kap. 238.]
En dag talade seueke till konung ermantrik . mik tycker sa at tw mat sköt rädas . tin frände konung tydrik aff bern han är en otro man oc en mykin kämpe/ tw skal tik besta . at han winder ey tit land aff tik han öker hwar dag sit rike . oc tit minskar han . iak haffuer sport at tig bör haffua skat aff hanum thin fader wan thz land mz sit swerd . konungen swarade alt atte min fader thz land/ oc sa well

# 179 borde mik haffuat som hanum . Seueke sagde sent till hanum regnall mere riddara oc lx mz hanum oc kräffuia skatt aff didrik konung . konungen giorde effter hans rad . Regnall red i humlunge land . oc kraffde skatt hwar han fram for . oc kallade länsmennena saman Nw swarade länsmenna wij haffuom skattat . didrik konung som oss borde will han giffua konung Ermentrik then skatten ther mag han rada fore/ ekke wilia wij giffua them badom skat . tha sende almwen bod till tidrik konung athan koma oc swarade for them.

[Kap. 239.]
Tidrik red till tingit mz xij riddara oc sagde regnalle sa athan fore hem oc sigia Ermentrik konung athan far aldre skat [af] mit land . oc sig hanum mykin otak . for hans bud . Regnall for ater till Ermentrik konung oc sagde hanum huat swar han fik/ tha sagde seueken . thz haffuer iak langan sakt . at tydrik tykker sig wara mere man än tw/ sa bliffuer han oc vtan tw betida wänder . Ermentrik swarade mädan tidrik tykker sik haffua sa mykin mandom dreffuit at han will nw wara wtoffuer mik . tha skall han röna at iak will lata hanum hengia Tha swarade heim . gud helsa tidrik konung . tw geller thz än en tiid Ermentrik at thu sa hatar tina slekt/ oc thzta oc annat slikt weller tw alt seueke . tha sagde wideke herre later tw hängia tidrik thess haffuer tw skam . sa lenge werlden stander

# 180 [Kap. 240.]
wideke lop strax till sin hest oc rende at bern alt thz han kunde . om midia nat . klappade han vpa porten ther wäktarna sporde ho ther war/ han swarade/ jak är widike lat mik in iak haffuer stort ärinde till tidrik konung . somme gingo lata widike in/ oc somme sagde tidrik till . Tidrik sprang op oc gik mot widike oc fagnade hwar annar well . Tha sporde tidrik huat hans ärinde war/ mädan han sa hastiga kom/ wideke swarade/ mit ärinde är stort oc ont/ oc bider tw till dagen komber . tha kommer konung Ermentrik mz en stor osigligan här . oc bestaller tik sa her inne . at tw aldre komber hädan oc äy heller han . för än han haffuer set tik dödan . tha lot tidrik bläsa sina ludra . oc kallade alla sina men saman oc sagde them the tidende han haffde sport oc sagde han wij haffuom nw ekke kor vtan tw . Et är at bida wij her oc slas mz konung Ermentriks folk sa lenge wij gitom liffuit/ oc thz wij sla än slikt hundrat i häll som wij äre till/ tha geller thz lika well wort liiff ty hans makt är oss formykin . Annat är thz at rida wij i wort beholl oc letom thesse borg standa . gud kan föge at wij fa henne well igen oc tha behollom wij wort liiff oc mangen röster kempe mz.

[Kap. 241.]
tha swarade hillebrand . wij wardom nw smäliga offuergiffua wort rike/ oc ho som nw will fylgia

# 184 didrik konung han ware redo thz snariste han kan . tha sagde alla the i bärn ware at hillebrand haffde wiisliga talat/ tha wart stort quinna oc barna grater som hwar gret sina wener Annar wägin war stort buller aff wapnom oc hästa gneggien för än hwar kom till sin häst . tha the wara alla redo . gingo the alla i konungens störste sall oc sato oc drukko/ oc taladis wid/ tha kom heim . Didriks man oc sagde them samma tidende sa at Ermentrik konung kommer snart hiit mz vM. riddara oc otalligit annat folk . oc swor om gudh at wist lata wij wart rike . for Ermentrik konung . Men tha skall han fa aff oss mere skadä än gagn . för än wij offuergiffuom wort rike . Tha tog hillebrand didriks banner . oc bad alla fylgia sig tit han rider/ tha löp hwar riddara til sin häst oc hillebrand rider for them . Didrik haffde vijC riddara . for vtan annat folk . hillebrand red vt mz mwndia fiäll oc ater bak i Ermentriks rike oc skinnade oc brende . xjM. torp . slot oc städer/ än wideke oc heim skildis sörliga fra thera kompana . oc rido ater till Ermentrik konung .

[Kap. 242.]
heim gik for konungen oc sagde . mz mykla wrede . thu Ermentrik konung haffuer mykit ilt giort tinom frendom . fredrik oc renbald . sent tw till döde then vnga samson . drap tu tina brödra söner lot tw hängia eggerd oc Ake . oc nw haffuer tw fordriffuit Didrik konung oc hans broder tetmar wtaff sit rike . oc wlfart tin systerson . oc hin gode dreng hillebrand/

# 182 oc manga andra dyra riddara . somma drepit oc somma forderffuat . oc alt thzta onda woller hin ilraduge seueke .
Seueke swarade/ herre thz sagde iak tik lenge . tha thu drog heim till tik/ oc giorde han sa stolsan . oc nw fortalar han tik/ ty mat tw wäll sända hanum i samma skog . som hans fader sat at wakta ther tina hästa . heim swarade/ haffde iak her mit gode swerd . Nagelring . thz wet gud at iak skulde dräpa tik her som en hund . oc slog seueka wid örat mz sin näffua . sa at han fioll nider for konungens föter . oc beswimade/ oc .v. tender flugu vtu hans mwn.

[Kap. 243.]
tha sade Ermentrik konung . op minä men oc taken heim oc hengen hanum her strax/ heim gik snart tädan oc lagde sin wapn vpa/ oc sprang vpa sin hest . rispa . oc red vtaff borgena/ effter heim lopo lxx riddara well wapnade/ tha sprang widike i porten mot them . oc haffde mimming dragen i hende/ ty torde engen aff them wt effter heim/ medan kom han bort oc lagde sik i skoga i konung Ermentriks land . oc brände ther iiijC bya/ oc slog osigeligit folk i häll . oc lag lenge i the skogana . Än seueke torde aldre mz minna rida än mz lxx riddara ä mädan thz sa stod.

# 183 [Kap. 244.]
Sidan didrik konung haffde giort then skada . tha red han norder i mwndia land . till et feste som het . becculär hart wid riin . thz hafde margreffuen rodgerd . hans hustrv het godelinda . tha margreffuen sporde at konung didrik komen war tha vntfik han hanum gansze wäll/ oc gaff hanum skön örs . oc kosteligit harnisk . oc alt belakt mz gull . oc greffwinnen gaff hanum et kosteligit banner . aff röt oc grönt silke . ther i stod forgylte leon/ oc begaffuade hans riddara kosteliga/ sa red han i borgana mz margreffue Rodgerd . oc giorde sik gansze gladä the natt/

[Kap. 245.]
om morgon rider Didrik konung oc rodgerd . till attilia konung . till et fäste som het susa . Tha Attilia konung sporde didrik konung ther komen wara . lot han bläsa i sina ludra oc alt sit folk rede thz beszte han kunde . oc lot bära wt all sin banner . oc red sa wt mote konung didrik . oc hans drotning Ercha . mz hanum . oc fagna well didrik konung oc föra hanum jn vpa slottit mz sik . oc satte hanum när sik/ oc bad hanum ther bliffua sa lenge hanum täktis . konung didrik takkade hanum oc dwaldis ther länge när hanum.

# 184 [Kap. 246.]
Attilia konung kerde for didrik konung hwre storan skada han haffde fongit aff konungen i wilcina land . [som] brent hans land oc dräpit hans folk . her didrik swarade/ thz skule i ekke länger lida/ wilia i thz hempnas mädan iak är her/ tha will iak gerna fylgia ider . tha kom en man for attilia konung oc sagde at konungen i wilcina land . war komen i hans land oc brenner oc skenar . alt thz han framfar/ Tha lot attilia konung bläsa i alla sina ludra . oc bad sinä men wapna sik thz snariste som the kunde . konung didrik sagde till hillebrand tag mit banner snart oc alla myna men wapna sik ./ wij skulä hielpa Attilia konung . Tha rider Attilia konung wtaff susa . oc konung didrik . oc margreffue rodgerd . Als haffde han xM. riddara/ tha han kom till brandeborg ./ ther mötte hanum konungen aff wilcina land.

[Kap. 247.]
the skickade theris spedzsa . oc slogo theris banner wt . oc stridde manneliga . ther matte tha see mangen raskan dreng . mz hwita brynior oc harda hielma oc hwassa swerd . konung didrik oc hans men bröt theris spedzs ä när hanum tektis . oc bad sinä men sökia hardeliga fram/ her hillebrand rider mz konung didriks banner . oc hugger om kull bada men oc hästa . effter hanum rider Didrik konung oc hugger vppa

# 185 bada händer . wlffard hans frende fylgier hanum dierffueliga . hillebrand förde bannerit sa manneliga gynom thera här . konung didrik oc hans men fylgia hart effter hanum oc giorde myken skadä . wilcini konung wände hardeliga mot them/ wlffard red mot hanum . the slogos sa lenge at konungen aff wilcina land fiöll död aff sin häst . hynar sökte fast fram oc drapo mangen man oc somliga flydde . konung attilia fik siger oc wan stridena . tha haffde han mist vC. riddara . oc didrik konung lx riddara . sidan red attilia konung hem till susa . Osanttrix konung haffde en broderson i wilcina land . som hernid het . han wart tha till konung tagen . offuer wilcina land.

[Kap. 248.]
Tha attilia konung haffde hema warit ena litla stwnd . tha war ther en dag . at konung didrik stod i thz högxta torn . i susa war oc sa langt bort i hunaland . tha sag han mykin rök . oc loga wida offuer hunaland . han gik till Attilia konung oc sagde hanum the tidende han seet haffde/ oc bad hanum wt rida oc reddä sit egit land . tha kom bud at thz war waldemar konung aff rytzeland . Attilia . lot bläsa i alla sina ludra . oc bad wapna alla sinä men . konung didrik giorde thesligis . Sidan rido the wtaff susa . tha haffde konung waldemar brent xC torp . oc xv . kastalla . oc dräpit jM. folk . oc wunnet et mwret feste oc gripit hin gode riddare Rodolff oc bunnit hanum/ tha han sporde at Attilia konung kom . oc didrik

# 186 konung aff bern mz en storan här . tha flydde han wtaff landit oc hem till rytzeland igen . konung attilia drog effter hanum in i rytzeland . brende oc skenede alt thz han fram drager . tha drog waldemar konung mot hanum/ oc haffde mera folk en Attilia . Ther begintis en mektugh strid . konung waldemar haffde en son som tydrik het . han war en mektwg kämpe . didrik aff bern lot bära sit banner mot hanum . Attilia konung lot bära sit banner mot waldemar konung . Ther skedde mykin skada vpa bade sidor.

[Kap. 249.]
Konung didrik aff bern red mit i striden oc hiog vppa bada händer . mot hanum kom didrik waldemarsson the kampade länge sik i mellom . gaffuo huar annar stor hwgh oc mang saar . ty at didrik aff bern haffde ix saar . än didrik waldemarsson haffde .v. saar Didrik aff bern red wredeliga fram/ oc hiog bade tit oc hart sa lenge athan grep didrik waldemarsson oc lot hanum strax binda . Tha ropade hans men oc bade till trädä manneliga/ som striden stod hardeligastä oc folkit fiöll vpa bade sidor . tha flydde attilia konung mz alt sit folk . thz sa konung didrik . han ropade grymmeliga oc sagde . hwilka ther fly aff myna men han skall hängia i en galga/ tha wände alla hans men igen som honom tillhörde oc stridde manneliga . her didrik sagde/ iak will ekke fly mik tykker nw är beszt at leka oc mona wij än siger faa

# 187 han hiog vpa bada händer . oc klöff bade skioll oc hielmar ./ konung attilia red hem till hunaland . oc haffde mist vC. folk/ Didrik aff bern stridde all then dag wt manneliga/ tha haffde han mist ijC. folk . oc konung waldemar haffde mist ijM. riddara.

[Kap. 250.]
Om quelden tha drog konung didrik till et öda slot som ther när lag . mz thz folk han igen haffde . konung woldemar bestallede hanum ther inne . oc lagde sik kringom slottit mz xijM. riddarä . konung didrik slogx mz them hwar dag . oc drap mykit aff theris folk . om sider hade han engen matt . En dag stod konung didrik vpa wärnen oc sag at konung waldemar gik till bord . tha lot han wapna . vC. riddara . lot helfftena wtganga mz sin banner . at then ena port/ oc helfftena gynom then annan port/ oc komä mz en hast vpa twa sidor . vppa waldemar konung/ konung tidrik lot oc bläsa alla sina ludra/ oc the komo hastogt vpa rytzanar . konung waldemar mente at konung attilia haffde komit mz en storan här . Thy flydde han strax vndan . oc wart ther mykit slagit aff hans folk/ konung tidrik fik ther wiin oc spisning . nog . tha fornam waldemar konung hwre ther om skafft war ./ ty wände han sig igen oc lägrade sik kringom slottit . oc lag ther lenge fore . till at her tidrik haffde ängen matt . vtan ato thera egna hästa.

# 188 [Kap. 251.]
Tha sagde didrik konung till hillebrand hwat rad skule wij nw till taga mädan wij engen mat haffuom . wij warda senda en man till attilia konung wiste wij ho som sa tröstoger ware . at han wilde thz göra oc rida gynom rytzarna . her hillebrand swarade . ther är ängen bäter till fallen [än] wildefer . han haffuer et got hierta . konung didrik bad hanum rida . wildefer swarade . jak haffuer stor saar . ty kan iak ekke rida gynom sa storan här . oc annat är thz at ä mädan iak kan bära min skioll oc myn hielm tha will iak aldrig fra tik skilias . bid tin frende wlfard . han är ther best till fallin . han är bade starker oc diarffuer . konung didrik sagde till wlfard . rid gynom rytzsarna her oc till margreffuen rodger oc sig honom i hwat [nöd] wij ärom . wlfard swarade/ wille willefer rida/ han är then beszte kämpe . i all wor här är . Jak är fast vnger oc litit forsökter till sadann manhet . Didrik konung swarade/ wildefer är illa saar/ ty kan han ekke rida . wlfard sagde . han tor ekke rida . ty wisade han ider till mik . fa mik tin hielm hildegrim oc tit swerd ekkefax/ oc tin raske häst falken . tha will iak rida hwart tw wilt . her didrik swarade . tw far thz tw bider.

# 189 [Kap. 252.]
Sidan tog hwar annars wapn oc häst/ wlffard red wt aff borgana som natten war myrkast . till en eld oc tog en logande brand . oc red mit i hären oc hedningena mente alla thz ware en aff thera . ty at han sa dierffueliga red . tha han kom mit i hären sag han mang tield oc et som kosteligit war . ther kastade han elder vti/ oc ther lag konung waldemar . sielffuer inne/ oc mest hans höffdinge ther alt om kring/ tha fastnade elden strax i silkit/ oc tiallit byriade till at loga . tha sprang alla op i tiallit i thz [sama] sprang wlfard aff sin häst oc löp in i tiällit oc slog i häll xj höffdinge . äy kunde han skön vm han rakade konungen mz ty naten war mörk . sidan [löp] wlfard till sin häst oc skyndade sig thädan thz beszta han kunde . Didrik stod vppa fästit oc när hanum hillebrand oc wildefer . oc sago konungens beszta tiäll brunno . tha gladdes the mykit oc gingo sidan at soffua/ wlfard red natt oc dag . till han kom i hunaland . till attilia konung oc margreffue rodger . Tha margreffue rodger sa wapn didrik konungs thänkte han wara didrik konung . oc red mot honom/ tha the möttis/ tha sagde wlfard . welkomen margreffue rodgerd . tidrik konung sänder tik hilfä . tha sag margreffue rodgerd . at thz war Didriks man . oc äy han sielffuer oc sagde/ gud se thes loffuat at didrik är hell . wij wilia sköt koma oc hielpa hanum . tha sagde wlfard . margreffue rödger alt hwre ther war gangit . Margreffuen gik strax

# 190 for konungen oc sagde hanum the tidende . Atilia konung lot strax bläsa alla sinä ludra oc taga op alla sinä land tiäll . oc wända strax om at hielpa didrik konung . oc drog mz sin här till thess . at han kom till borgana

[Kap. 253.]
Tha waldemar konung aff nogard wort war at j owinneligin här war komen i rytzeland tha lot han bläsa alla sinä ludra/ oc lot sigia alt sit folk . at ryma alt thz the kunde/ tha didrik konung war thes war/ at rytzsarna flydde lopo han oc hans men aff borgana oc slogo ijC i häll aff rytzsarna . oc wände sa om oc drogo mot Atilia konung . Tha the möttis vntfik huar annan well . Attilia konung sagde . gud se thes loffuat . at iak finner tik didrik helan . Tha sagde margreffue rodger . gud laste thenna harm . at wij äy skulde komma för till mata . at hielpa ider aff thenna nöd . än thenna fula hunda äro sa bort rymde Tha sagde hillebrand . Jak är nw . C. wintra gamall än aldra war i tölkan wanda . her haffua wij warit . vC. men . oc ätit vC. hästa . oc liffua äy vtan vij aff the wij hadhom hiit/ sidan lot didrik konung . attilia konung see dydrik konung waldemars sön oc sagde . thzta är konung waldemarsson . then grep iak i stridenä/ for winskap skuld giffuer iak hanum tik . at tw matt hanum dräpa eller latan till lösn eller huat tw will . tha swarade attilia konung . didrik konung haffuer mykla tak . heller will iak the gaffuo än et skippund röt

# 191 gwll . Sidan foro Attilia konung oc didrik konung hem i hunaland ./ didrik konungs sar waro stor oc ill . tha lot han sik leke . än didrik konung waldemarsson war lagd i torn . tog war han illa saar.

[Kap. 254.]
Tha Attilia konung haffde äy lenge hema warit tha giorde han sig redo mz viijM. riddara oc otalliga andra men . oc lot bläsa i alla sina ludra . oc bad sit folk wapna sik . konung didrik war sa saar . athan kunde ekke fylgia hanum . Tha gik Ercha drotning till Attilia konung oc sagde/ ena bön will iak ider bidia herre . ati loffua mik lekä didrik waldemarsson min frende oc taga hanum wtaff tornit i kunne än forlikas . hans fadher oc i/ oc är tha bäter at han liffuer än han ware dräpen/ konungen swarade/ thz mag iak ekke wete tik . worder han heell aff sinä saar mädan iak är borte/ tha mag han rida hwart han will . oc tha far iak hanum aldre igen/ hon swarade iak will sätia mit huffuod i wäd . är han borte tha tw hem komber . tha skall tw lata hugga mit huffuod aff . tha wreddis attilia konung oc sagde/ wiltw taka aff tornit myna mästa owinir didrik waldemarsson oc lekia hanum/ oc om han rider fra mik . oc in i rytzseland/ tha haffuer iak ther mere skada aff än iak haffde mist mit slot susa . for ty at hans fader giffuer mik peninga for hanum oc stora borgar oc mykit rike/ oc tw biuder tit huffuod for hanum/ han sagde mera . Jeffwa

# 192 ther encte vti at komber han bort for en iak hem komber/ tha skall iak lata hwgga tit huffuod aff.

[Kap. 255.]
Sidan for Attilia konung in i polarna land . oc sa in i rytzseland . tha tog Ercha drotning dydrik waldemarsson aff tornit oc lekte hanum sielff thz beszta hon kunde . oc gaff hanum hwar dag . kosteliga rettar . didrik aff bern fik hon ena tiänista quinnä som hanum läkia skulde . hon kunde ekke sa wäll som drotningen ty foro hans saar illa oc luktade fast . tha didrik war lekter/ tha wapnade han sik thz beszta han kunde/ oc bant sin hielm vppa sit huffuod . blank som glass oc hard som staall oc sagde sidan . tw hin godä hielm mang hwg haffuer tw tolt aff didrik aff bern . thz haffuer [iak] hanum wäll lönt . ty ligger han än saar . haffde en annar man thz giort oc ekke sa god dreng som han är tha skulde iak wara hans död . om han lagä ekke siwk . oc nw will iak rida bort hädan oc hem i rytzseland . thz kan mik nw engen formena . huaske Atila konung eller didrik aff bern . Tha sag Ercha drotning athan wilde bort rida/ tha sporde hon hanum hwart han haffde sik thänkt . han swarade . jak haffuer nog lenge warit i hunaland . ty will iak nw hem fara i mit rike . Tha rider tw hädan mz litin mandom oc löner tw mik illa for myna god gerninga oc star mit huffuod i wäd for tik . tw wardar ey hure ther om gaar . om tw bort komber . Didrik swarade/ tw äst en mektug drotning/ konung attila läter ekke

# 193 dräpa tik/ än bider iak hanum hema tha warder han wist min död . Tha gik didrik waldemarsson till konung didrik aff bern ther han lag/ oc sporde hwre hanum gik oc om han ware brat lekter . han swarade min saar äre mang oc stor . oc lukta fast/ oc mag iak huarke rida eller ganga vtan thz kunde bäter wara . tha gik didrik waldemarsson fra hanum oc tok en aff konung attilia hästa/ oc lagde sadell vpa . tha sagde Ercha drotning till honum . bliff her frende när mik . iak skall well forlika tik mz Attilia konung . willtw thz ekke göra/ tha worder huffuod aff meg huggäth nar konungen hem komber . Didrik red sin wäg . oc lot som han ekke hörde huat hon sagde

[Kap. 256.]
Drotningen gret gantsze sara oc reff sinä kläder sunder . oc gik tit som didrik van bern lag . oc sagde till honum . Tidrik gode drenger . huat är nw till rad at taga . iak haffuer lekt didrik waldemarsson oc sat mit huffuod i wäd for hanum . nw red han bort som ängen god man . oc frykter iak for mit liiff nar konungen hem komber . vtan iak niwter tig att/ konung didrik swarade . thz är well athan sa lönte tik tinä godgerninga tw lagde mykin win vpa at läkia hanum . mik sende tw ena onda konnä hon kunde mik illa läkia/ ty hon lag huar natt mz en man . oc äre min saar wärrä än the först wara the äre sara swolne oc lukta illa . Jak är nw sar oc siwker iak mag ey

# 194 ganga eller standa oc mz engen man slass . oc aldre kom tw till mik för/ sidan iak nider lagdes . för än nw Drotningen gret oc gaff sik skyldug . i thz ärinde/ tha sagde hon . käre herre dydrik tw äst en herra offuer alla herra i wärildena äre bade aff hierta oc manhet ./ we worde mik sagde hon . at iak tik ekke lekte . sa at tw matte nw hiälpä mik . tha hafde didrik waldemarsson ekke bort ridit . Nw haffuer iak engen i mit rike ther honum kan igen hempta . oc mag konungen hugga mit huffuod aff . tha han hem komber . sidan spörs thz offuer alla land . O . herre didrik konung . sagde hon ware tw nw hell tha matte iak well liffua . oc rada mit rike lenge sidan . Offta kärde hon thz samma oc reff sinä kläder . oc sit haar oc slog sik for sit bryst

[Kap. 257.]
Tha önkade didrik offuer henne . han stod strax op oc for i sina brynia/ oc tog bade skioll ok hielm/ oc bad hempta sik sin häst ./ han steg a hans bak . oc red sin wäg thz snariste han kunde . wid han red . tha ran bloden ginom hans brynia sa at hans häst war all bloduger . han kom for ena borg som wilcina heter . ther miste frädrik sit liiff . konung ermentriks son . som seueke haffde wtsent . ther stod en jomfrw vppa tornit . hon haffde seet didrik waldemarsson rida/ tha hon sag didrik aff bern tha gik hon nider gynom porten lönliga . hon war jerlans dotter som slottit atte . Her Didrik talade till henne . sag tw nogon man jomfrv

# 195 rida her fram mz hwita brynia oc hwitan skioll . oc gran hest . thz war min gode wen . iak will gerna finna hanum . Jomfrvn sagde han är ekke lankt hädan . han red her fram om slottit i sted . Tha slog her Didrik falken mz sporana . oc red thz fastaste han kunde . tha tyktis iomfrwn finna . at thz war hans owin som före red . oc angrade henne at hon wiste hanum hwart hin red . hon kallade vpa her didrik . käre herre rid hiit iak seer at thu äst illa saar/ oc tina saar blöda fast . iak will binda idra saar . oc sidan giter tw bäter ridit . tw komber snart effter hanum . her didrik swarade encte/ han red thz fastaste han kunde/ tha sag iomfrvn at the wore owener . oc at the ware bade gode drenge . hon wilde ekke inga för än hon wiste hwre the atskildis

[Kap. 258.]
Tha kom her didrik effter hanum wid en skog som heter borga skog . han ligger mellom palerna oc hunaland . konung Didrik sagde till didrik waldemarsson . Went igen jak will giffua tik sa mykit gwll oc sylffuer . som iak haffuer i hunaland . oc koma tik i winskap mz . Attilia konung . Tha swarade didrik waldemarsson . tw dieffuill hwi biuder tw mik gull oc silffuer . iak will aldre wara tin wen mer . loto iak thz ekke for skam skuld . aldre skulde tw see drotning Ercha mer . rid bort iak giter ekke kent lukten aff tin saar . Tha sagde didrik konung . went om goder drenger . tik är skam at rida sa . aff hunaland . at

# 196 Ercha . drotning mister sit huffuod for tina skuld . wiltw wända/ wij bada wilia skipa tik Attilia konungs winskap/ konung didrik waldemarsson swarade som för . Tha sagde didrik aff bern will tw äy wända igen till hunaland . for gull eller silffuer . oc ey for thinä fränkä Ercha drotnings winskap eller liiff/ oc ey for tin mandom eller frender skuld . oc rider tw sa bort . tha skaltw bliffua aff allom forsmadder . oc kallas nidung aff hwariom manne . oc aldre heta dandeman . for thz at tw flyr for enom manne/ oc är min häst sa goder tog at tw wilt än fly/ tha skall tik thz encte hielpa . oc dräper iak tik i flwkt tha estw aldre werder . at nempnas iblan röstoge men.

[Kap. 259.]
Tha didrik waldemarsson thz hörde wende han sin häst . sa sprungo the aff hestanä oc gingo saman oc slogos langa stwnd gansk manligä oc dierffliga oc spilte hwar annars harnisk . oc hioggo hwar annar stor saar . oc diwp till thes the wore bade trötte/ oc trötnade didrik aff bern mest aff sin gamall saar . tha satte hwar thera sin skioll nider a iordena/ oc hwilte sig wid . tha sagde didrik aff bern/ käre wen went om oc fylgioms aatt bada i hunaland . iak will fly till [?tik] attila konungs winskap . oc giter iak tik then ey fliit tha will iak mz alla myna men fylgia tik hem igen i tit rike . didrik waldemarsson wilde thz engalund . Sidan slogos the aff mykla wrede sa at didrik aff bern hiog didrik waldemarssons huffuod aff at thz flög fran kroppen.

# 197 [Kap. 260.]
konung didrik tog didrik waldemarssons hoffuod oc bant wid sin sadellboge oc steg vppa sin häst oc red till thz samma fäste ther jomfrwn haffde wist hanum wägin oc fan henne ther igen som förre böds at binda hans saar/ oc bad han ther tha kerliga om . at hon wilde binda hans saar. som hon oc tha giorde/ Tha red han til henne/ oc kastade han et kläde offuer didrik waldermarssons huffuod . at hon skulde thz äy see . Tha kom jarlen henne fader oc sporde hanum huat man han war Jak wet äy om iak skall sigia tik mit nampn . ty är thz sa som mik tänker . tha haffuer iak her mist min frende . tog will iak äy mit nampn dylia . iak heter didrik konung detmarsson aff bern . tha iarlen thzta hörde böd han didrik wyrdeliga till sik . at bliffua ther the natt . thz tok han mz takka ty at han war mykit illa saar . oc trötter . ther war han tiänad . oc wart wäll vntfangen . oc lag iarlens dotter ther när hanum then samma natt . Om morgonen tha dagadis gik jarlen till sinä men . oc sporde them till rad . hwat han skulde biuda konung didrik for sin frende/ thz the bade haffde hedher aff . Tha swarade en riddare han war seuekes frende . konung didrik är her nw allene . tagom war wapn oc dräpom hanum . tha äre wij skilde wid hanum . latom wij hanum hädan slippa/ tha kommer han igen oc winner oss bade land oc slot aff . oc ther vppa giäller thz allas liiff . han är sa grymmer . han skonar engen man . oc äy them myndre brot haffua än wij . Jarlen swarade sla wij her didrik i häll . tha mwgha wij wenta oss ofrid aff

#198 attila konung . oc mistä wij tha bade land oc slott . ty han är mykit rikare än iak . Tha swarade en aff iarlens men . wij wiliom taga et bädre rad . plägär her Didrik thz beszta i kunne oc giffuer hanum gwll oc dyrbara stena/ oc later idra riddara fylgia hanum hem . tha fa i mykin tak aff hanum . ty han är en goder man . thzte likade allom well . her didrik dwaldis ther en litin stwnd . Jarlen stad hanum kosteliga fore . jarlen lot klädä vj riddara i purpura ok kosteliga kläder/ oc gik sa in for didrik aff bern . Oc sagde thesse vj riddara will iak giffua tik at wij mattom tess bätre wenner worde/ oc giff mik till tin frändes död . her didrik takkade hanum högeliga . oc gaff hanum alla brutä till.

[Kap. 261.]
Tha wilde didrik thädan rida . oc satte sig a sin häst/ oc jarlen fik at see thz huffuod . wid hans sadell hengde/ Oc sporde huat thz haffde at tydä . her didrik sagde hanum hwre thz gangit haffde Sidan red han oc the vj riddara mz honum sin wäg . tha han kom hem till susa . Tha gik Ercha drotning mot hanum gladeliga oc mente at Didrik waldemarsson haffde ridit mz hanum ty the ware sa manga saman . her didrik sat aff sin häst . oc haffde huffuodit i sin hand oc kastade for drotningena föter . drotningen gret oc gaff sik illa athan skulde dö for henne . konung didrik gik till sinä säng . oc lagde sik ther han för lag . the vj . riddara thiente hanum thz besztä the kunde mz mykin trohet.

# 199 [Kap. 262.]
Konung attilia war i Rytzseland . oc brende ther manga slot . oc städer . Konung waldemar mötte hanum mz en owinnelighen här . Han haffde xM riddara . oc otalligit annat folk . the drogo tillsaman oc stridde aff myken mandom/ konung Attilia red främist i sin her/ oc haffde sit banner i sinä hand . Hillebrand förde konung didriks banner oc stridde gansze manneligä/ han felde mangen man till iorda/ her didriks men folde hanum alla/ oc Margreffue Rodger/ Waldemar konung red fram hardeliga . oc lot bläsa i alla sina ludra . oc bad rytzsana träda hardeliga till/ tha fioll mykit aff Attilia folk . well xC tha attilia konung thz sag . tha flydde han vndan huat han kunde . thz sag hillebrand oc margreffue Rodger/ Tha tänkte hillebrand ther a hwre manneliga her didriks men kunde at stridä . han bad them träda hardeliga till . thesligis giorde margreffue Rodger mz sinä men The byriade tha aff nyä atstrida/ tha felde [the] i en litin stwnd ijM aff konung waldemars folk . Tha mötte them en jarll aff greken . han stak till hillebrand mz sit spiwt . sa at han kom langt fra hestin . thz sag margreffue rodger . At hillebrand war fallen . han skyndade sinä men hardeliga fram . oc bad them hielpa her hillebrand ./ Margreffuen fik her hillebrands häst oc förde hanum till hillebrand oc halp hanum op i sadelen/ tha hillebrand kom vpa sin häst . tha stridde han aff myken wrede . oc fullo rytzsarnar hwar vppa annar . konung waldemar haffde sa myket folk . At hillebrand oc Margreffuen

# 200 matta fly . the haffde mist ijC aff thera folk . the flydde huat the kunde till thess the komo i hunaland . oc angrade sara . at the haffde fongit osiger oc myken skam.

[Kap. 263.]
Hillebrand gik tit som her tidrik lag . oc sagde till hanum . tess är iak glad . at tw äst i liffue . än wore iak mykit gladare at tin saar ware lekt . Her Didrik sporde hwre haffuer tik gangit i Rytzseland . hillebrand swarade oss haffuer illa gangit . tw haffuer mik offta sakt at konung Attila . är en rasker man . oc dierff i strid oc orlig . mik tykker sa at han är engen kempe . eller fultage man . mik tykker hanum wara en rädder man . tha wij komo i Rytzeland wij stridde mz waldemar konung oc striden stod hardast/ oc iak wentade at wij skuldom haffua priis fongit/ tha rende han vndan som en onder hund . oc lot falla sit banner nid . oc haffde mz sik allan hunaher . tha tröste iak vppa tina men oc wände iak tröffuar mot them igen oc margreffue rodger mz mik ./ oc slogo et .M. Rytszar i häll sidan konungen rymde/ ther kom en jarll aff greken . han war konung waldemars boder . han stak mik langt fra min hest/ thz mag tw löna margreffue Rodger han räddade mit liiff ty han förde mik min häst igen oc sidan rymde iak vndan oc fingo bade skam oc osiger i rytzseland . konung Didrik swarade/ tik hillebrand sik mik encte mere aff

# 201 tina ferd . ty hon duger ekke mykit . worder iak heell aff myna saar . tha skall iak än et sin i rytzeland . oc röna ho ther förre flyr ekke skulo rytzsarna lenge rosa ther aff at the haffua fongit siger aff oss . Tha konung tidrik war lekter aff sinä saar . tha talade han till Attilia konung . mynnes tw nokot hwre myken skam tw fik i rytzseland aff waldemar konung . wiltw thz aldre hempnas mer/ konungen swarade iak wilde gerna hempnas om tw will hielpa mik . Jak tror mykit oppa tin mandom . konung Didrik swarade . jak will tik gerna hielpa/ oc samla tw folk offuer alt tit rike . konung waldemar skall fly sit rike . for oss . eller han skall dö ther om eller wij skole ey igen koma.

[Kap. 264.]
Attilia konung samlade folk offuer alt sit rike thz mäste han kunde/ ther matte engen hema wara som xx ara gamall war/ han drog vtaff hunaland mz xxM riddara . vtan annat folk . han kom i rytzeland brende oc skenede alt thz han framdrog . han bestallede ena borg som palteskia heter . han skickade sin här i iij parte kringom slottit . han haffde sielff xM vnder sit banner oc xM haffde konung didrik aff bern vnder sit banner oc xM margreffuen vnder sit banner ./ the slogos hwar dag mz borgarna/ oc fingo storan skada vpa bada sidor/ tha the haffde ther fore leget i iij manade/ tha sagde konung didrik till attila konung . iak will her ekke lenger liggia . Annat hwart rid tw

# 202 i rytzseland . oc margreffue rodger mz tik mz thz folk i haffua/ oc iak bliffuer her for slottit./ eller lig tw her for slottit . tha will iak rida mz myna men . Attilia [swarade] mykin wilia haffuer iak till thenna stad . iak will ey för hädan/ än mit banner star in for mwren . Jak will oc ey skilia folkit aat . thz wore beszt at wij saman bliffua . komber konung waldemar dragande . tha torffue wij well folkit wid . konung Didrik swarade . sent winna wij rytzeland . mz wij liggia alla for thenna stad . wij haffua för slages mz rytzsarna mz minne folk än wij nw haffua . lig tw her effter herre oc margreffue rodger mz then störste heren . iak will rida i rytzseland mz myna men . jak hopas at wij skule siger faa . konung attila swarade/ tw skalt rada tog haffde han heller seet at her Didrik haffde bliffuit [quar] . han fryktade at konung waldemar skulde komma till hanum oc driffua hanum ther fra slottet.

[Kap. 265.]
Tha bröt konung tydrik op all sin tiäll/ oc drog in i rytzeland . brenner oc skener bada städer oc torp oc dräper ther mongen man . han lagde [sik] for en stad som smaaland heter . oc slogs ther lenge mz borgarna . tha kom waldemar konung tit mz lxM rytzar . konung didrik lot bläsa i alla sina ludra . han bad sina men wapna sik/ oc rida mot waldemar konung . oc sagde sa . at konung waldemar skall antegge dö eller fly . eller iak skall dö oc alla myna men . Tidrik red hardeliga fram oc alla hans men . honom folde her hillebrand

# 203 mz hans banner oc wulfard oc wildefer hine gode drengie/ the rido mit i rytzarna här oc hioggo vppa bada hender . sa at rytzsarna störte hwar ower annan . konung Didriks men worde glada oc katä oc stridde allan dag mz mykin hogmod . konung didrik for i thera här som et leon far i blan andra diwr sa at ängen torde möta hanum . Alla reddes for hans swerd han är aller bloduger oc sa hans häst . tha mötte han konung waldemars banner/ her didrik hiog till then riddara som bannerit förde a hans högre axll sa at armen oc bannerit fiöll till iordena . Sidan hiog han till waldemar konung vpa hans hielm sa at swerdit stod nider i sadelen . oc störte död aff hästen/ Tha giordes myken gny i bland . her didriks folk . the gingo tha hardeliga fram . tha fiollo rytzsarna gansze fast . her didrik oc hans men striddo then dagen wt oc annan dagen mz oc drapo sa mykit aff rytzsarna som vnder war/ the som äfftir liffde flydde tha vndan/ oc her didrik fik siger

[Kap. 266.]
Tha haffde konungen wunnet then stad . som han fore lag oc brutit hanum nider i grwnd . oc dräpit ther mangen man oc fingo ther gwll oc peninga nog . Sidan drog Attila konung in i rytzseland . till Didrik konung . The möttis for thz sama slot som smalendska heter . thz slot haffde iron jarll . konung waldemars broder . han tröste sig äy wäria slottit for them ty

# 204 wart han sa ens mz Attila konung . at han skulde affganga barfot/ oc leggia aff alt harnisk . oc alla hans höffdingia gingo mz honom/ oc alla hans men wapnlöse oc barfote oc gaffuo sig i hans wall . Attila sporde her didrik om han skulde dräpa jarlen . konung didrik sagde thz ware litin heder . ty han stonder her for en fonge . later hanum oc alla hans men swäria ider ede . at han skall wara ider hull oc tro . ok sa giorde iarlen . Sidan sette Attila konung hanum när andra sina höffdingia . oc skulde tha bliffua hans man.

[Kap. 267.]
Konung attilia sporde didrik konung att . hwre han skulde fara mz thz land han wunnit haffde . Didrik bad hanum sielffuer rada tag mz her didrik oc flere gode men . Antwardede han iron iarll rytzeland . i sa matta athan skulde wara konung attilia tiänare hwar han hanum widertorffte/ oc giffua hanum skatt aff rytzeland . Sidan rido Attilia konung oc didrik konung hem i hunaland igen . tha didrik konung kom till susa . oc han haffde rymt for sin faderbroder . konung Ermentrik . tha haffde han mz sik sin broder detmar . han war tha et aar gamall . tha her didrik rymde aff bern . han war sa lenge när Ercha drotning till tess han war xx ara gamall . han war manneligen oc degeligen oc sa starker at fa finnas hans maka . konung attilia haffde ij söner . En het erper oc annar het örtwn . the

# 205 wore lika gambla mz thitmar didriks broder/ oc wore alla iij vpfödde mz Ercha drotning . the haffde hwar annar sa kär at aldre wilde the skilias att . om the matte haffua radit . Ercha drotning war sa kär at iunker thitmar som at sina egna söner . the iij vnga men wore mykit rosade i konung Attilia gard . oc i hunaland

[Kap. 268.]
En dag gik konung didrik aff bern till Ercha drotning ther hon sat mz sinä frwr oc mör hon stod op mot hanum [*** hand B***]RTF-fil

53880 ord