Läkebok 9
(ur Linc J 8)

Texten följer Klemmings utgåva (SFSS 26). Den är usprungligen inskriven inom projektet Källtext vid institutionen för svenska vid Göteborgs universitet. Ursprungsfilen har uppdelats i mindre filer av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund. Han har också gjort enstaka korrekturrättelser.

 # 411
Peder Månssons Läkebok
Öfersatt från Johannes de Rupe Scissa.
(Förspråk på vers; se Medeltidsdikter s. 475, 1822.)

1 Göra liffsens vathn

Tak röth win klarth. Välsmakande och lwktande thz bästa tw kanth finna, thy aff röth win klareras mera drägh, än aff the hwitho, oc thz distillera tre resor mz glas hiälmenom, hwarya resona latandis bliffwa ather j hiälmsens nidhermere glas tridye delen, oc sidhan distillera syw resor lätandis hwarya resona nokoth bliffwa ather pa bothnenom, oc the distillaciones göris mz lättom eldh, äller saktelikastom, swa ath mällen hwaryan droppan kan tälyas til fämtan, En. twa. tre. fira. fäm &c Oc smaka offta lätandis en droppa pa twngona, oc wm tw känner nokra beskykheth, tha distillira ather thz samma til thes jngen beyskheth kännes, Oc sidhan pröfwis swa wm all wäska är skedld fran the brendo vathneno, Tak eth stykke soker oc läg ther j, oc wm swa är ath thz sokreth smälther, tha haffwer thz brända vatnith än wäsko j segh, män smälther thz ey, tha haffwer thz jnga wäsko j segh, Thy the wäskan skal al borthtakas mz distilleringenne, Jtem Annarledis pröffwes swa, Tak bombas oc doppa j thz brända wathnith, och tänth ther j elden, oc wm thz brindher wäl, tha är al wäskan bortho, män [ma] thz ey brinna, tha är ther j väska, oc tarffwas distilleras, oc thetta kallas bränth vathn Aff hwilko liffsens

# 412 wathen skal göras som kallas quinta essentia, Oc göres swaa, Tak glasith som kallas pellicanus som är alth helth giorth aff eno stykke haffwandis aff gangandis nidher j glasith, gönom nidher ganger alth thz wathnith som wphöyes nath oc dagh swa som thz ginge j enom cirkil jamlika, til thäs thz brända wathnit bliffwer liffsens wathen, wm thz än twsanda resor haffde gangith wmkring j glaseno, hwilkith swa skal göras, Jtem holith skal alstingis wäl täppas ather som är öffwersth j glaseno, mz luto sapiencie hwilkith göris aff twa dela kalk, enom del boli armenici samman älth mz the hwito aff äggeno, Äller aff myöl kalk oc paper samman stöth mz the hwitho aff äggeno, oc täppes swa ath jnthe vädher äller aandarwm är ther öffwersth, Sidhan thz är swa distillerath j the glaseno manga resor oc flere dagha, ypnes holith, oc tha wthgangher en yppasta lwkt oc wpfyller hwsith, Thz är liffsens wathn, Män haffwer thz ey the dyrasta lwktena, tha täp glasith ather som för oc distillera til thes tw kanth gissa ath nogh är, oc tha ypna glasith, thy the lwkten gar affwer alth thz som wäl lwktar j werldenne, Jtem thz glasith ma sätias j heta hästa dyngio swa ath hoffwodith standher affwan dyngiona j wädhreno oc swa distilleras ther aff thz förscriffna liffsens wathn, hwilkit kan förlängia människionnas liff, bortdriffwa sywkdomma, oc bewara menniskiona helbrigde, Oc tolket liffsens wathn ma göras aff mangskona tingom, som är aff människios blod, aff alskona dywras köth, och aff äggiom, oc androm tingom &c

# 413
Aff menniskios blod
Tak människios blod som bardskärara läta wm aff aadrom aff wngom oc helbrigdom om människiom, Oc sidhan thz haffwer standith oc leffratz häl wäskona aff the, oc ma the leffrado blodeno blanda tyonda delen aff tilreth loc renth salth, oc läth thz j eth glas täppandis wäl ather mz luto sapiencie, oc swa sätiandis nidher j heta hästa dyngio, oc wmskifftis dyngian ena reso wm wikwna, Oc alth j glaseno wändis j wathn jnnan 30 äller 40 daga, äller snarlikaren, Oc sidan distillera thz mz glashiälmenom, oc thz som bliffwer ather j glaseno tak vth oc mal lpa stenenom mz the sammo wthneno, oc ather distillera som för, oc öffwes thz flerom sinnom, Sidhan thz wathnith är wäl giorth klarth, tha läth thz förscriffna pellicanj glas, oc distillera thz j sinom wmgangth til thes thz bliffwer swa wäl lwktandis som thz andra förscriffna liffsens wathn, Jtem saltith skal swa tilredas, brennes, oc sidhan smältis j warmth wathn, oc stilleres mz filtenom, Sidhan torkes mz lättan eld j eno glaserado fath, oc sidan brennes en dagh oc ena nath,

Aff äggiom äller hönsa köth
Stötis kötith äller äggen alstingis wäl, j enom mortara, oc läthes ther j tyonde delen tilreth salth, oc läth j eth glas sätiandis nidher j heta hesta dyngio til thäs thz bliffwer wathn, oc sidhan distillera thz först mz glashiälmenom, oc sidhan mz glaseno som kallas pellicanus til thes thz faar yppasta lwkth som förscriffwith är.

# 414
Aff allom yrtom frwkth oc röter vthdraga
Vilth tw vthdragha liffsens wathn aff yrtom, frwkth, äller röther, tha stöth them mz tyonda delenom tilreth salth, oc först distillera mz hyälmenom, oc sidan mz pellicano swa länge thz faar the yppasta lwktena, Oc thy somme yrther ärw kalle, somme hethe, somme swa torre äller waathe j sinne natwr, oc thz liffsens wathn som swa wardher giorth aff them haffwer fwlbordelikheth j en pwnct göra sina gerning, swa som odhyrth lossar swarlika j segh, män mykith meer thaa al groffheth ware rensath fran henne, oc täslikes hwar yrth äffther sinne natwr haffwer hwndrada falla starkare kraffth swa rensad mz distilleringenne, än tha hon är hindrath aff sinne groffheth,

Athskelya fira elementh j allom tingom

Vilth tw athskelya fira elementh aff nokro ting hwath hälst ting thz wara kan, Tha stöt thz tingit först oc röth mz salt görandis ther aff wathn som förscriffwith standher, Exemplum aff menniskio blodh atskelyandis elementen, Läth thz rötta blodith j et glas oc distillera wathnith aff mz glas hiälmenom sätiandis glasith mz blodeno j ena gryto fwlla mz wathn, görandis elden wndy oc kallas balneum marie, oc tha distilleras jnthe annath wthan wathnith, oc the andro try elementen bliffwa j glaseno pa bothnenom, Sidan blanda thz samma distillerada wathnith mz the som atherbleff j glaseno, sätiandis thz glasith athertäpth j thz balneum marie j syw dagha, oc jnthe distilleres,

# 415
Sidan tak thz glasith wp aff balneo marie oc säth hiälmen pa sätiandis thz j warma askona distillerandis, oc tha bliffwer thz som distilleras som en gol klar olya, oc sidan jnthe meer wthgangher haffwer tw tha twenne elementh som ärw Vathnith och Vädhreth, oc the tw atskel lätandis them j eth glas distillerandis mz hiälmenom j balneo marie, oc wathnit vthgangher, och vädrith bliffwer ather som en olya pa botnenom Sidan ärw elden oc jorden athskelyande Tak tha aff the sammo wathnsens eldement fira libras lätandis thz pa ena libram aff the som ather är, oc blanda wäl samman sätiandis thz syw dagha j balneo marie athertäpth wäl, Sidhan tak thz oc distillera mz hiälmenom pa starkom eld oc tha wthgangher röth wathn, oc pa bothnenom bliffwer ather swart jordh, Sidan tak thz röda wathnit thy thz ärw twenne elementh som ärw elden oc wathnit, Distillera thz m[z] hiälmenom j balneo marie oc wathnit ganger wth klart, oc pa botnenom bliffwer en röd olya oc thz är elementith elden, oc swa ärw al fira elementen athskeld, Oc är witandis at elementit vatnith lätz til j gen ath wtdraga elden aff jordenne, oc vädrith, thy the jnte wthgingo wthan mz wathnsens hiälp distilleringenne, Sidhan aff hwaryo tesso elemento gör särdelis liffsens wathn m[z] glaseno pellicano som förscriffwit är, oc täslikes magha elemänten aff androm tingom atskelyas, oc liffsens vathn göras, Oc alt liffsens wathn skal gömas j tättom glasnom ath thz ey flygher borth,

# 416
Til ath förlängia menniskionnas liff
Tak ducata oc sla them wth j tynna skiffwor oc them lägh pa ena järn skoffwel, oc glödga them j eldenom, Sidhan haff eth glaserat kar fwlth mz bränth wathn alstingis goth oc ther j kasta the gwlskiffworna släkkiandis them warlika swa ath jnthe järn komber widher wathnith, oc swa släkkes ther j fämtyo resor, oc thäs offtaren the swa släkkias, thäs ypparen bliffwer thz wathnith, Oc wm tek synes at vathnith mynskas aff the släkningenne, tha tak annath, goth brenth wathn oc släk jnnan swa manga resor, oc läth sidan vatnen samman, Oc thz brända wathnit taker til segh alla gwllens dygdher oc kraffther hwilke ärw store oc wnderlike til ath förlängia människionnas liff, Sidhan blanda thz gyltha wathnit mz liffsens wathn, oc drik ther aff, Thy thz förlängher människionnas liiff, oc bewarar helbrigde,

Göma oc föra lönlika gwl

Tak gwl oc gör j filspaan mz enne fiill Sidhan läth qwekselff j en deghil sätyandis j lättan eld, oc swa läth ther j then filspanen rörandis samman, oc snarlika bliffwer som eth smör, sidan säth thz j starkaren eldh, oc qwekselffwit flyger borth, Äller distillera thz aff mz glashyälmenom, oc samke qwekselffwit j eth annat glas distillerat aff, Oc gwllit bliffwer ather som kalker äller jordh, Jtem wil tw ey fila gwllit j filspan, tha sla thz j tynna sma skiffwor oc blad oc them läg j heth qwekselff, görandis som förscriffwith är, Jtem wil tw thz samma göra mz selff, tha gör thz j

# 417
filspaan, oc blanda mz qwekselff, oc wictril wäl mykith, oc läth thz j mällen tw lerkar klemandis them wäl samman mz luto sapiencie sätyandis j elden en dagh äller myndre, oc thz bliffwer alth giorth j kalk, oc tässa kalkana magha wppenb[a]rlika föras oc bäras, oc ingen wnderstander ath thz är gwl äller selff, Oc wil tw än mera dölya, thz tha blanda then kalken mz vax, äller bek, äller tyärw, oc jngen kan finna thz gwllith, Oc sidhan säth thz waxit äller tyärona pa en tästh oc gör eldhen, oc strax faar tw gwllit klarth j gen äller selffwith, Jtem tak then gwlkalken, oc glödga pa enne järn skoffwel, äller j enne selffsked, oc släk j bränth wathn äller win fämtyo resor oc thz bliffwer hwndrada falth ypparen än mz gwlbladen ther j läkth waro, thy [aff] the sma gwllena draghx mer kraffth än aff skiffwommen, Oc är withandes ath bränth wathn äller win ey athenasth taker til segh gwllens dygder oc kraffter wtan jämwäl aff allom androm malmom, Exemplum släkker tw syw resor smälth bly j win äller wathn, oc sidhan ther j släkker glödgath järn flerum sinnom, thaa bliffwer thz järnith blöth som bly, oc täslikes kopar oc annar malm, Jtem släkker tw järn manga resor j hwith win, oc sidan släkker ther j smälth bly, tha bliffwer blydh harth,

Liffsens vathn taker til segh kraffter

Tak liffsens vathn läggiandis j thz hwat yrth, krydde, röther, frö, blomsther, äller annor tingh hwilken tik täkkes sätyandis mz glaseno j solena tre tima, äller pa lättan eldh, tha taker thz til

# 418
segh the samma dygdena oc krafftena som thz tingith haffwer som swa lagdis ther j, Oc al the tingh aff hwilkom syrwpus är gärandis läggis ther j swa som för sagth är, oc han bliffwer hwndradha fallom bätre aff liffsens wathne, Oc thy är thetta en almenneliken regla vm alskona ting som framdelis wpräknas j bokenne, vm yrther, blomster, röther, stena, trä, kaald ting, heth, tör, vaat, beysk, söth, &c Thy liffsens wathn är eth anbwd til ath taka aff them j seg alla tingas kraffther oc dygdher, oc j them hwndrada fallelikan ökya theras gärningh j läkedommenom, Oc thy tarffwas witha j hwath gradu nokor ting ärw heth, kald, tör, äller waath, och swa kanth tw them lätha j liffsens vathn äffther thy som tik tarffwas, Ath wm tw är kaller lägh ther j warm, oc täslikes kald ting, vm tw äst mykith hether <tekcen>c
(Kap. 9-24 innehålla endast 699 latinska namn på örter, metaller och andra ting, fördelade i heta, kalla, torra, våta grader. Onödiga att här aftryckas; de flesta återfinnas här nedan.)

Vnderstanda gradus

Thy al ting ärw skapath aff fira element som är aff jordenne, wathneno, eldenom oc wädhreno, haffwer ther före hwart thera j segh fira eghelighether, som är hita, väsko, köldh, oc törheth, Och wil tw witha mykith hwarth aff förscriffnom tingom haffwer aff hita, köldh, äller törko, oc väsko, tha letha thz wp j förscriffno tafflo, oc scriff thz wp, oc leta än framdelis, oc scriff ather thz wp, Exemplum, qwekselff är heth jn 4to tafflonne &c Then förste gradus kännes jnthe j

# 419
smakenom äller androm sinnom, Then andre gradus är sinnommen wäl bekommeliken, Then tridhie öffwerganger sinnen, men tha likowäl ey fördärffwar them, Then fiärdhe sarghar oc fördärffwar synnen, oc swa vnderstandas gradus,

Wäl bekommeliken ting
Gwl, perlor, capillus veneris, radix liij, cassia fistula, manna, nyties mz liffsens wathn blandade, the styrkia oc förlängia liffwith, oc pärlorna oc gwllith pwlwerizeres oc drikkes

Tingh som wthdragha

Magnes, serapinum, Assa fetida, mariorana, appium, piretrum, petroleum, Sulfur, armoniacum, lolium, Aristologia, radix canne, Diptemus, Cathmia, Catapucia, Ciclamen, Cassia, Cancer pistatus, Stercus vstum, fermentum, Sanguisugo, the tingen lätes j liffzens vathn, oc swa dragher thz wathnith wth aff saarom järn äller trä pa bwndith

Blodith rensa
Cassia fistula, manna, succus mercurialis, malua,

Coleram rensa
Aloe cretense, mirabolani citrini, absinthium, Capillus veneris, reubarbarum, mercurialis, Viola, pruna, serum lactis, Cassia fistula, tamarindj, lätes j liffsens wathn oc drikkes,

Flegma rensa
Sarcocolla, Sambucus, crocus ortensis, anacardj, Coognidum, turbith, Coloquintida, thimus, Stafisagria, hermodactili, piretru, Euforbirum, capisa, salgemma, lätes j liffsens wathn,

# 420
Melancoliam rensa
Mirabolani jndi, Ebuli, lapis lazuli, lapis armenicus, Epitimi, Sticados, Sene, Camepiteos, Cuscute, Squinantum, lätes j liffsens wathn, oc thz taker til seg theras kraffter

Onda väsko vthdriffwa
Sarcocolla, Euforbium, cocognidum, radix cucumeris agrestis, Succus ebuli, lätes j vatnit

Coleram oc flegma rensa
Coloquintida, Scamonea, agaricus, lätes j liffsens wathn oc drikkes,

Flegma, melancol[iam], coleram rensa
Polipodium, Elleborus, policarea, catapucia, Electuarium condisi, Titimalus, Centaurea, agaricus, lätes j liffsens wathn,
Coleram nigram rensa
Mirabolanj jndi, Succus caulis, Nitrum, fumus terre, Enula, Sene, elleborus niger, lätes j liffsens wathn, oc thz taker til segh theras kraffther, oc swa nytya thz warlika, thy theras kraffther bliffwa mykith starkaren j sinne gerningh

Stämma blodh
Corallus, Bolus, poma cupressi, terra sigillata, carabe, mirtus, Accacia, jacinti, galla Sumac, Ematites, plantago, Succus salicis, dragantum, gumj arabicum, Cinis tamarisci, balaustia, mumia, pentafilon, portulaca, ypoquistidos, ferrugo, virga pastoris, alumen, Tucia, Sanguis columbe, Sanguis Vacce, Stercus asinj, Cinis corticis mitis, pili leporis vsti, filtrum vstum, gipsum, argilla, atramentum

# 421 vstum, Cinis factus ex panno canapis, thus, lätes j liffsens vathen til at stämma blod,

Stämna lösan bwk
Citonia, Sorba, Corna, mora celsi, prima immatura, mala pontica, cancer, locuste marine, mirtilli, Caules nimis cocti, pira immatura, Coste, coagulum leporis, lac coctum, lac asine coagulatum, Caseus, Amigdali, Semule tritici, risum, milium, glans, faba, Semen papaueris nigrij, galla, menta cum aceto, rosa, folia, cupressi, bolum, terra sigillata, mastix, Corallus, Sumac, Berberis, Sangius drachonis, ypoquistidos, Accacia, balaustia, Spodium, fraxinus, plantago, Alumen, litargirum, draganti, gumj arabicum, Cubebe garofoli, lätes j liffsens wathn oc the stämma lösan qwidh, Jtem rensa ena turturem aff jnälffwommen oc fiärdhrommen, oc stekes j enne leerkrwko nyo til thäs hon kan stötas j pwlwer j oghnenom, oc aff them pulweres drikkes tre resor mz röth win, thz stämmer rinnand qwid,

Göra nokoth harth

Mirtus, psilium, semperuiua, portulaca, aqua lentis, Solatrum, Jusquiamus, lät j liffsens vathn,

Göra nokoth blöth
Camomilla, absinthium, Eupatorium, mellilotum, Storax liquida, mastix, Armoniacum, bdelium, galbanum, opoponac, carice, radix altee, oleum vetus, ades caprinus, pullinus, anserinus, hircinus, medulla ceuina, vitulina, lätes j liffsens wathen

# 422
Rötha bölder oc moghna Laudanum, Storax liquida, anetum, burcaurum, Sticados, radix altee, Semen linj, fenu grecum, frumentum, fermentum cum sale & oleo, Vua passa, butirum, Saliua hominis jeiuni cum fermento, lätes j liffsens wathn

Ypna oc wthwidha
Cappari, affodilli, Costum, gentiana, ziziber, Cinqmomum, Xilocassia, assarj, daucus, Bacce laurj, ysopus, Camedreos, Camepiteos, Anisum policaria, Calamentum jpericon, apium, trifolium, petrocilium, leuisticum, celidonia, Sticados, ptisana, Solatrum, Scariola, Absintium, Cuscute agaricus, eupatorium, Spica, ozimum, Cubebe, fumus terre, rubea, xiloaloes, Acorus, aristologia, polium, peonia, Sisimbrum, mirra, Sambucus, prassium, lacha, Cipperus, maratrum, porrus, cepe, fermentum cum sale & oleo, orobi, sistici, Cucumeres, Sparagus, Crocus, Squilla, lupini, Semen Vrtice, jreos, Abrotanum, farina ordej, fabe, alumen, vitriolum, Es vstum, Sal armoniacum, nitrum, aloe, Semen atriplicis, Macis, pinee, rafanus, anetum, Cocoquidum, Sapo, tamariscus, malua, Spuma marina, genciana, Calamentum, lac femine, pix liquida, diptamus, Cassia, Stafisagria, fel porci, Stercus canis, Semen melonum, liquiricia, Cassia fistula, mel, vinum dulce, blandes mz liffsens wathn

Maattelika ätha kötit j saarwm
Thus, Aristologia, jreos, orobi, litargirum, Cerusa, plumbum, aspaltum, mirra, semen atriplicis, semen tamarisci, mel, aloe, läth thz j liffsens wathn,

# 423
Ätha dödköth j sarom
Es vstum, Salgemma, flos eris, Verdetum, alumina, vitriolum, tucia, Anthimonium, arsenicum, läthes j liffsens wathn,
Sarga likammen oc skinneth
Sapo, Cantarides, alium, adarsis, radix affodilli, os sepie, lätes j liffsens wathn
Brenno oc hitha
Piretrum, euforbium, piper nigrum, calx viua, S[i]napis, arg. viuum, cinis foliorum ficus, flammula,

Göra pa likammen är
Es vstum, Mellilotum, galla, balaustia, Spodium, pumex vstu, aloe, litargirum, orobj, plumbum vstum, cerusa, lätes j liffsen vathn,

Samman läkia äller fästa saar
Gipsum, folia cupressi, nuces cupressi, Sacrocolla, Bolus aloe, Cortex thuris, mirra, bdelium, litargirum, balaustia, mumia, Sangius drachonis, aspaltum, Amidum, lolium, folia grana qwercus, Serpentaria, tegula vsta, testa oui, Siricus, filtrum vstum, pili leporis vsti, lätes j liffsens wathn oc the dragha samman saar, Jtem vitriolum wäth mz raakanom strykes wm sareth thz dragher samman, Jtem aloe blandes mz liffsens wathn görandes som ena smörslo, och strykes pa saareth, oc thz läker jnnan viij dagha, wm then sargader är drikker win oc ey wathn,
Lossa oc tynth göra
Affodilli, Cuscute, abrotanum, aristologia, ameos, armoniacum, assa fetida, agaricus, amomum, alleum, balsamum, cepe, cipperus, Aperus,

# 424 camedreos, Camepiteos, cicuta, Camomilla, capparj, Carice, cinamomum, Coriandrum, calamantum, bulbus canicus, Eupatorium euca & semen eius, Encius, Euforbium, fenugrecum, fex vinim galbanum, guma citrj, genciana, yresos, ysopus, furfur, mastix, mentastrum, vitriolum, semen vrtice, xilobalsamum, polium, pinee, peonia, Sauina, policaria, petroleum, Cassia, ruta, nitrum, Sambucus, Serapinus, terebintina, opoponac, narcissus, pix liqvida, Sticados, Scolopendria, Sisamum, Semen linj, Vua passa, Sanguis mustele, Soricum, Stercus vacce, pinguedo leonis, Castoreum, lätes j liffsens wathn til at subtilera

Lossa onda wäsko
Ätikkia, eupatorium, Squilla, Cipperus, Camedreos, Camepiteos, petroleium, piper nigrum, ruta, nitrum, mel, cepulla, orobi, sal, lätes j liffsens wathn &c

Rensa hwdena pa likammenom
Absinthium, cepe, camomilla, radix sambuci, radix cucumeris agrestis, altea, abrotanum, vetus oleum, caseus, ros marinus, lätes j liffsens wathn
Vnguentum ther til Tak sappen aff cucumer agresti, oc yarj, oc viticelle, lika aff hwario tw lod, ceruse, iiij lod, honagh iij besmara marker, Sywd thz samman mz lättom eldh, ath thz bliffwer som eth honag tykoth, Sidhan gak j basstuffwona, oc twa tik wäl, oc sidhan torkä, Sidhan smör tik en thima gnidhandes mz the smörslonne, oc när tw haffwer tha nogh swettatz sköl tik renan, oc likammen bliffwer hwither oc rödher fagerlika wtan alla smitto, oc haaren ganga bort,

# 425
Ypna swetteborona
Farina ordej, anisum, assa, ruta, piretrum, pix nitrum, galbanum, sal, ficus sicce, petrosilinum, marionana, absinthium, semen vrtice, sauina, brionia, vetus oleum, mentastrum, mel, cepe, rafanus, baucia, abrotanum, Aricus, Aristologia, radix affodillorum, radix cucumeris agrestis, läth them j liffsens wathn, the wthdragha sweth,

Driffwa wäsko til baka
Chimolea, glandes, jusquiamus, papauer, ramnus, mercurialis, plumbum, solatrum, memite, semperuia, pyoquistidos, acacia, Capnioli vitis, läth j liffsens wathn oc the förmena wäsko komma j then limmen ther thet stryks wppa,

Til ath soffwa
Papauer nigrum, opium, mandragora, jusquiamus, piscis viuus qui dictur turbedo, Salamandra, pisterica, aqua frigida, lenticule, semperuiua, portulaca, psilium, lätes warlika j liffsens wathn, thy the ärw farlike,

Söffn wathn
Tak solatrj frwkth oc röther twa besmara marker, juwquiamj vj handfang, opij ij lod, Camfore dracmam vnam, stötis alth samman, oc distilleres mz glass hiälmenom, Oc tha han wil ga j säng drikke ther aff ena halffwa skeedh mz xiij skedher goth win, tha soffwer han alla nattena, Men drikker nokor aff the wathneno en fwllan dryk, tha soffwer han j tre dagha oc tre nätther oc jngen kan honum wäkkia wp, män lätes ätikkia j näsbwrorna, äller sappen aff polleyo, tha waknar han,

# 426
Bitande tingh
Oliue syltade mz salt oc vathn, porrus, arsenicum, Cantarides, Succus ellebori, radix cucumeris agrestis, lätes j liffsens wathn wm tw wilth thz hwast haffwa

Styrkia natwrena

Sene, Sticados, Cuscute, sarcocolla, mirabolani, fumusterre, aurum, perle argentum, rose, cinamomum, Ambra, camfora, crocus, sumac, berberis, menta, folium, ciperum, Xilocassia, Sandali, galanga, caruj, zedoria, pomum citrinum, Cardamomum, borago, ozimum, Spica, Cubebe, Storax, Calulis, Scariola, Sponsa solis, mastix, muscus, xilocates, nux muscata, maces, garofoli, Calamus aromaticus, lätis j liffsens wathn &c

Wathn til lstyrkia hiä[r]tat oc hiärnan
Tak maioranam, basilicon, balsamite, lika aff hwaryo x handfang, masticem stöttan i pulwer ena besmara mark, muscum j lod, Stötis alth samman, oc distilleras mz glashiälmenom, oc aff the watheno drikke daglika vj skedher, ätandis försth eth stykke confäkth giorth oc kallas diamargariton,

Wathn til maghans styrk
Tak jngefäro iiij lod, galiga, zedoarie, lika aff hwario ij lod, gariofoli, maces, long peper lika aff hwaryo j lod, stötis alth wäl, Sidan tak rötherna aff waleriane iiij lod, pimpinelle röther viij lod, piretrj j lod, origanj, centauree, absintij, fumiterre lika aff hwaryo vj handfangh,

# 427 stötis mz forscriffnom kryddom, oc hwith win, oc distilleres mz glashiälmenom, oc drikke ther aff en dryk morgon oc affton,

Moth ether
Carnes galli, nuces, tiriaca, rafanus, lätis j liffsens wathn, oc thz dragher theras kraffth

Göra oleum jncombustibile
Tak goth gwl oc gör kalk aff the som förscriffwith är, oc tak sidan distillerada ätikkio, oc läth j eth breth glaserath kar swa th ätikkian är fira twärfingers dywp, oc ther j kasta kalken som giorder är aff gwl sätiandis thz wth wth j hetasta solena wm sommaren oc tha komber affwan pa ätikkiona som en olya äller hinna, oc thz sanka j eth glas mz enne skeed äller fiädher, oc swa sanka offta wm daghen the olyona til thäs jnthe meer wpgangher, oc sidhan säth glasith mz the olynne pa elden lätandis wäskona ryka borth, oc gwl olyan bliffwer ather j glaseno, oc kallas quinta essentia aurj, oc haffwer största dygdher, lätz the olyan j liffsens wathn oc drikkes, tha förlängher thz människionnas liff, oc förnyar menniskionna natwr, läker saar oc inwertis sywkdomma, oc är länlikith j blandh natwrlika mästara, hwilkith the ey willo mangom lära, wtan enkannelikom wenom, oc teslikis göris aff selff,

Olio af selff
Tak bästa ätikkio distilleradha, oc ther j lath winsten som brändher är til kalk, och sal armoniacum j eth glas strax täppandis thz mz luto sapiencie, försth jnläggiandis kalken giordan aff

# 428 selff som förscriffwith är c Sidhan wäl är täpth aather, säth glasith nidher j heta hästa dyngio j tyo dagha, si[dhan] säth hyälmen pa glasith oc distillera the rötta ätikiona som försth wpgangher, Sidhan wpgangher selff olyan som thz ware qwekselff oc kallas quinta essentia argenti oc hänne sanka, thy hon haffwer yppasta dygder oc wnderlika kraffther j läkedom,

Olyi aff qwekselff

Sublima argentum viuum mz victril oc almännelikith salth, oc sidhan läg thz j aquam fortem som giorth är aff wictril oc salpeter swa länge thz qwikselffweth är wänth alth j wathn, Sidhan läth thz j glasith oc distillera, oc försth wthangher watnith, Sidhan komber qwekselffwereth äffther hwith som snyö, oc pa bothnenom bliffwer orenlikhethen ather aff qwekselffweno, Sidan blanda ather samman, samma aquam fortem oc samma qwekselff, oc distillera swa manga resor j sammo matto til thes jngen orenligheth bliffwer ather j glaseno altid athskelyandis wathnit fran qwekselffwens olyo som kallas quinta essentia aff qwekselff, oc haffwer osäyelika manga dygdher, oc ther j mz quinta essentia aff wictrileno, Wil tw tha skelya qwekselffwens quintam essentiam fran wictrilens, Tha läth the olyona j distilleradha ätikkio lätandis standa, oc qwekselffwith gangher til botnen, oc ätikkiona distillera aff, oc hänne fölyer wictrilith, oc bliffwer fagherlika röth, Sidan släk offta glödgath järn j andro ätikkio, oc swa blanda mz the distillerada ätikkionne som

# 429 wictrilith är j oc bliffwer röd, Sidan distillera the ätikkiona mz enom filth, sätiandis pa sakteliken eldh, oc tha komber en hinna pa the ätikkiona, oc henne sanka aff, oc pa bothnenom bliffwer en olya fäghre än gwl, oc är quinta essentia aff victril, oc dogher til ath läkia saar, oc cancrum, swaa som quinta essentia aff qwekselff läker fistulam, oc annor saar som ätha segh,

Saffran aff järn, oc Verdetum aff kopar
Files granth järn, äller kopar, oc hwarian filspaanen lägh j starka ätikkio särdelses mz sal armoniaco, oc säth j starkan solennas hitha oc aff järneno bliffwer saffran, oc aff koparenom verde[t]um, oc aff bly spaan cerusa til läkedom,

Aff brennesten wthdragha
Stöth brennestenen j pwlwer, oc läth honum j pis sätyandis pa saktan eld swa länge pisseth bliffwer litath, Oc tha tak thz af brennestenom j eth annath kar, oc swa läth ather mera pis pa then brennestenen lätandis standa swa som för til thäs pisseth bliffwer litath, och tha läth thz til thz första pisseth aff brennestenom, oc thz öffwa swa länge pisseth kan litas, Sidhan säth thz litada pisseth pa saktan eldh til ath törkas oc wäskona ryka borth, oc thz som bliffwer ather pa bothnenom kallas quinta essentia sulfuris, oc thz läth j eth breth kar mz distillerado ätikkio, och säth thz pa saktan eldh, oc komber tha en swarth hinna pa atikkiona, oc henne skwma borth mz enne fiädher, oc thz pa bothenom är göm, thy thz är quinta essentia rensath klar som gwl, Täslikes ma oc göras aff arsenio, auripigmento, oc sandaraca,

# 430
Aff anthimonio vthdragha
Tak anthimonium oc stöth granth som myöl oc lägh thz i starka distillerada ätikkio rörandis samman, til thäs ätikkian bliffwer rödh, oc swa tak the ätikkiona aff lätandis andra ätikio wppa, swa wmskifftandis ätikkiona til thes hon bliffwer ey rödh aff antimonio, Sidan läth the rödha ätikkiorna j glaseth oc distillera, oc först wpganger ätikkian, oc ther nästh komber rödha som blod droppa, oc them sanka väl j glas, oc ärw sötaren än hongah, oc är quinta essentia antimonij haffwandis osäyelika dygdher, thz borthtaker allan wärk aff saarum oc läker, oc för än thz distilleras tarffwas thz rötas j glaseno 40 dagha täpth j hetho dyngio, Thz är dyrasta tingh til kraffther

Ceruse olya
Läg cerusam j distillerado ätikkio, oc sywd thz twa thima äller länghre, ath ätikkia sywdher borth, oc thz aather bliffwer som en tyok olya, ok kallas oleum aff bly, och smakar söth som honagh, oc dogher j läkedom

Aff anthimonio quinta essentia
Tak anthimonium granth stöth en deel, raa windrägh j del, oc salpeter j del, stötandis wäl samman oc blandis, oc sidhan skifftis j dela, oc säth ena krwko pa eldhen swa starkan ath thz kan smälta, oc ther j läth en del äffther annan stärkiandis eldhen ath alth smälther, Sidhan gywth thz wth pa golffwith, äller annarstadis, ther thz kan swalas, oc sidhan bryth thz söndher, oc tha

# 431 findher tw jnwertis then malmens antimonj syäl hwitaren än selff, oc plägha finnas fäm lod aff the syälenne före hwarya lödoga mark aff antimonio, Sidan tak the syälena stötandis grana, oc swa mykla ätikkia distilleradha, oc blanda samman strax lätandis j glaseth som är luterath wp til halsen, oc säth glashiälmen pa täppandis wmkringh, oc gör starkan eld wndy oc wmkringh, oc snarlika distilleras rödh olya, oc en del bliffwer ather j glaseno löpnath som golth smör, och badha delana ärw quinta essentia antimonij oc thy blanda badha delana samman j eth glas sätiandis thz j balneum som lyompth är oc thz smälther som thz waare rödh olya Sidhan läth thz ather j glaseth sätiandis hiälmen pa, oc säth thz pa heta asko oc elden wndy oc distillera, oc thz som bliffwer ather j glaseno som dräg, kasta borth, oc distillera ather andra reso, och dräggena kasta borth, oc swa öffwes offa oc distilleres til thäs jngen drägh bliffwer ather j glaseno, swa haffwer tw qwintam essentiam, oc sidhan läth thz j eth glas och säth nidher j dyngiona 40 dagha, och warj wäl täpth glasith, Sidhan distillera mz glaseno pellicano oc bliffwer fwlbordath,

Göra ognen Athanor

Alle aanda som ärw wphöyde, som är qwekselff, quinta essentia, brennesten, sal armoniacum, arsenicum, äller andre, göras swa ather j geen til wathn som här effther scriffwas wm qwekselff hwilkith görs til lac virginis sidan thz är wphöyth, Och byggiandis ognen gör försth nedhersta

# 432 delen oc wäggena j foth högha, oc rwnda äffther atzkillenom, Affwan pa the wäggena skikkes en rwnd järnskiffwa haffwandis aff segh grena j korswis som skiffwona halla swa skipadha [tecken] ath skiffwonnas äggia ey komma widher wäggiana jnwertes j ognenom, swa komber wärmen lika myken wm alla sidorna j ognenom, Oc göris eth hol nedersth widher jordena ther kolen oc elden jnläggias j ognen, Jtem järnskiffwan skal haffwa affwan pa segh tre stäkotta tändher mith pa seg, oc wth moth äggiana andra tre tändher längre, Sidan gör wäggena ena halffwa span höghre rwnth vmkringh affwan före järnskiffwona, oc swa ther affwan wppa göris eth hwalff rwnth som krwkomakare plägha göra krwkor rwndha aff hwilko wärmen böyer segh jämlika nidher j oghnen, oc göris eth holl öffwersth j hwalffwith hwilkith ypnes, och atherlykkes äffther thinom wilya oc tarff, Oc aff swa mangom stykkiom sätz ognen samman görandis hwarth styketh särdelis före segh, Sidan tak qwekselff wphöyth, äller hwath anda wphöydan tik täkkes, oc läg j eth glas breth väl malith, oc swa säth thz j ognen pa the tre tänderna, oc jnthe täp glaseth affwan äller leer fatith i hwilko andana äller aanden är, oc swa säth hwalffwith öffwersth wppa täppandis aather, Oc gör lättan eld aff try kol wndy j oghnen jämlika vij dagha oc nätter oc swa törkas andana j the warmo stwffwonne oc bliffwa som en kalker Sidhan tak then kalken vth oc mal smaan som grannaste myöl, Sidhan läth thz myölith j glasith mz hwilko plägha distilleras hängiandis

# 433 thz j en kätil affwan wathnith tw twär fingher, Swa ath thz ey taker wathnith, oc gör elden wndy kätillen, swa smälter qwekselffwens kalker j the warmo bastwffwonne, oc flyther j glaseno, Sidhan säties glas hyälmen pa glaseth, oc distillera ther aff lac virginis klarth, oc är quinta essentia aff qwekselff, oc lönlikasta tingh, Jtem somme göra ena dör äller hol pa the andra väggena gönom hwilkith the jnstinga handena oc känna aath wm oghnen är ekke förmykith hether, oc tol han ey halla handena jnne, tha mynska the elden, oc är thz som scriffwas ath elden skal mälas oc wäghas til alla aandannas moghnan oc tilredilse, Jtem atnor ma begrwndas wnderstand haffwa j konstenne oc ärw wthrönthe,

Starkasta Vathn

Tak qwekselff som är wphöyt mz wictril oc almennolikith salth, män bätre är qwinta essentia aff qwekselff wthdraghin som förscriffwith är, Sidhan tak sal armoniacum x resor wphöyth, oc aff the blanda lika mykith mz the förscriffno, oc mal alstingis väl, oc thz swa malith läg pa en marmor sten wthwith sätiandis j källaren oc ther wändes thz j wathn, oc thz wathnit sanka j eth starkth glas oc göm täpth, Thetta vathnith är swa starkth, ath komme aff the en droppe pa handena strax ginge han gönom brännandes, Täslikes om thz komber pa kopar äller järn skiffwor, oc läghs nokra handa malamer j thz wathnith tha wändher thz them vm görandes them klara som

# 434 perlor, thz wathnith kalla natwrlika mästara sal amarum j sinom bokom, oc hwilken som kwnne temperera thz, tha läker thz then onda elden, oc alla siwkdomma som segh ätha oc wthwidha,

Starkasta wathn
Tak winsten aff gammalth win hwith oc bren honum j kalk j enne lerkrwko ath han bliffwer hwither, Sidhan läg honum j nokoth glaserath kar lätandes pa honum bränth win aldra bästh rörandes samman oc sidhan läth thz j glasith sätiandes hiälmen wppa oc distillera wathnith aff äller thz brenda winith h[w]likith tha är mykith wanstarkaren än thz war tha thz lätz pa winstenen, wm swa är ath wathnith war myndre til wikth än winstenen war, oc thz brända wathnith läth affwer ena sidho, thy thz dogher ey mykith vtan til öghonen äller andra limma stryka wppa, Sidhan tak annat bränth win, oc distillera sammwledes som för aff winstenenom, oc swa öffwes manga resro altid mz andro brendho wine, oc gangher glaseth söndher, tha tak nyth glas, wm thw än swa distillerade fämtyo resor, Sidhan tak then winstenen oc mal honum pa stenenom sätjandes j källaren ath han wändes j wathn oc thz sanka j eth starkth glas, oc ther j läth sal armoniacum täppandes strax wäl annars mynskas kraffthen, Thz wathnith läker snarlika al saar, oc skab, mz til ath läkia mz the tarffwas ey lätha sal armoniacum j thz, Män wil tw än ökia thäs kraffth, tha blanda mz the aff watneno som här nämsth tilförna standher bescriffwith, oc bliffwer starkaren

# 435 til ath bränna än hälffwites eldher, Jtem lägger thw j thetta första wathnith wtan sal armoniacum giorth, wphöyth qwikselff tha görs thz ather strax qwekth mz lithlom wärma, oc allan kalk gör aather j sin stadga oc likamlighet aff hwilkom kalkana ärw giorde, Oc wm swaa händher ath glasen brista oc nokor tässen wathnen wthspillas, tha sanka samman askona strax, oc läg pa marmorstenen oc wändhes ather j wathn, oc är swa goth som thz war för,

Atskelya gwl fran selff
Tak selffwith oc sila thz granth j paan ther gwllith är j, oc läth thz swa j aqwuam fortem som giorth är aff victril oc salpeter, oc selffwith smälther j wathn, oc gwllith liggher widher bothnen som smärsta gryn, Män wil tw smälta gwllith j wathn, tha lägh sal armoniacum til mz tha tw distillera thz förscriffna aquam forten. oc swa ma takas gwllith aff förgyltom gamblom tingo, Jtem tak aquam fortem som är distillerat aff wictril oc salpeter swa ath thz wathnith är vij lod, oc ther j lägh ix lod tilreth salth almennelikith, oc distillera andra resona, oc thz wathnith smälther tha gwl j wathn, Sidhan wm tw lather thz wathnith til thz smältha selffwith lj vathneno, tha hardhnar selffwith oc löpnar samman,

Moth allerdom
Tak liffsens wathn som giorth är aff bränth win j glaseno pellicano som förscriffwith är c[ap. 1] tilförna, oc ther j läth quintam essentiam aff gwl oc perlor giorda, äller aff perlo modher skinande,

# 436 oc then som gammal är drikke ther aff qwäl oc morgon, och natwren förnyes oc styrkes länge liffwa, Jtem tak quintam essentiam aff yrthenne Celidonia aff henne wthdraghande fira elementh oc them atskelyandis som forscriffwit är c[ap. 5] oc aff eldsens elemänth läth j liffsens wathn en droppa giffwandis them drikka som droghe til dödhsens thima, oc strax faar han sina helso, oc liffweth förlängis, swa som han haffde warith resther wp aff dödha, wtan gwd haffwer enkannelika kallath honom tha aff wärdlenne, Oc thetta wathnith skwlle altid wara redho til handa tha som kwnne tarfwas,

Spethälskas läkedom

Tak liffsens wathn aff brenth win giorth j glaseno pellicano, oc blanda mz quintam essentiam aff gwl oc perlor giordha, oc thz drikkandes fördriffz the onda spithälska sotten, oc haffwer tw ey gwl oc perlor, tha tak oc distillera wathn aff jordbärom som wäxa försth wm sommaren blanda thz j brenth win drikkandes ther aff ofta, wm tw ey haffwer liffzens wathn, oc hyälper mykith, oc rensar natwrena, oc maghan, fördriffwer ether, oc kombe qwinno soth haffwa sin manada gangh, oc hyälper til afflingh, Oc thak the jordbären moghen lätandis them j en renan korgh aff sprytyor giordhan hängiandes honum wp swaa länge bären rwthna, oc tha rindher wathnith aff them, oc thz sanka j nokoth glas oc nyty som förscriffwit är, Thz wathnit rensar fylsko aff öghonen, oc rinnande öghon, gör klara synena, oc taker blemmor

# 437 borth aff ansikteno, twagith mz the, Men thz wathnith är mykith krafftogaren mz brenth win blandath,

Läkia saar pa fötherna
Tak vinsten oc brän til kalk j enne lerkrwko oc strö pa sareth oc strax läkes thz ther äffther,

Moth mwmnens sot 1: paralisim
Tak liffsens wathn, oc blanda j thz quintam essentiam giorda aff them tingom som rensa flegma oc segha wäskor somär euforbium, turbit, hylle blomster äller crocus ortensis, oc drikke thz, oc gör them mwmna eth badh warmth mz yrtommen, yua, oc saluia, thy the styrkia senorna oc aadhrorn, Oc haffwer tw ey liffsens wathn, tha tak brenth vin oc öffwa then läkedommen offtha, thy the sywkan läkes ey snarlika,

Göra menniskior feta
Tak yrthena celidoniam oc aff henne vthdragh iiij elementh som forscriffwit är c[ap.5] oc vädhersens elementh som är en olya aff the yrtenne blanda mz liffsens wathn äller bränth win giffwandes drikka, oc then som är wthmakkadher snarlika faar hwl j gen

Göra dyärffwa j stridh
Tak liffsens wathn, oc läg yrtherna peoniam, angelicam, oc saffran, oc quintam essentiam aff gwl oc perlor j thz, oc then som drikker ther aff bliffwer dyärffwer oc trösther, oc försma dödhen oc allan wadha, Oc thy skwlle konwngen haffwa bryggio kar fwl aff bränth win, oc the förscriffno tingen ther j gwthen giffwandis hwaryom stridzmannenom en godhan dryk ther aff,ff tha stridhen

# 438 skwlle standa, oc the mykith tröstelikaren tha striddo, oc fingo segher, oc thz är sannelika pröffwath wara visth,

Wtdriffwa diäffla oc tröldom
Tak liffsens wathn, oc j thz läth quintam essentiam aff gwl oc perlor, oc yrthena perforata, äller fröth aff henne, oc giff honom drikka som är befä[n]gdher, Jtem tak gallan aff enom fisk som hether saringina oc läth j ena bysso som giord är aff ene trä, oc tha tw gaar j sängh, läg pa glödherna aff them gallanom, oc then röken fördriffwer allan tröldom oc dyäffwlskap aff the hwseno, Jtem gallen aff enom swartom hwnd lwktar swa mykith illa ath han fördriffwer diäfwllen borth aff hwseno, oc hwar han stänkes vm hwsith kan jngen troldom haffwa makth, oc täslikes vm hwndsens blod stänkes pa wäggiana, swa som är scriffwith wm fiska leffrenas rök thobie 8

Fördriffwa lys

Tak brenth win, oc ther j blanda qwekselff oc frö aff yrtenne stafisagira, och hwar thz stryks fly the borth äller dö, Jtem tak qwekselff oc rör samman mz the hwitho aff äggeno starkelika, oc swa thz rörer samman mz öffwerskärara wl ath hon drikker alth j segh, oc sidhan söma then flokken äller öffwerskärara wllena j eth linneth klädy oc bindher wm kring tik som eth bälte, tha fly alle lyssenea oc döö, oc är stafisagria ther j blandath, thes krafftogaren är thz, Män Actuum 12 c[ap.] scriffwas ath herodes war bithin j häl

# 439 aff lys, oc theslikes en romsker kesare, oc konwngen j danmark [Snyö]
Jtem smöryes kroppen mz brenth vathn blandath mz stötto frö aff stafisagria,

Fördriffwa ether

Tak liffsens wathn, oc ther j läth quintam essentiam aff gwl, lperlor, saffran, träakarse, pyon, angelice, ruto, fenekal, rafano äller androm dyrom stenom,, oc thz drik wm tw rädz före ether för[r]giffwin, oc strax löper thäs liffsens wathn dygd til hiärtath oc thz bewarar, oc driffwer wth ethreth aff likammenom,

Fördriffwa quartanam

Tak goth bränth win ena libram, och ter j läg märghen aff Ebuli, alias Eleborj albi, oc aff the giff honum drikka qwäl oc morghon, twa nothskala fwlla, oc qwartana gangher borth, Äller tak the yrther som förscriffne ärw c[ap. 31] som rensa melancoliam läggiandes them j thz brenda winith mattelika oc drikkes offta oc thz förtärer melancoliam, Jtem sappen aff yrthenne Morsus galline lätes j näswbwrorna aff them siwka, tha qwartana börya komma, oc thz hiälper, Jtem liffsens wathn drwkkith fördriffwer strax the sywkona, oc smöryes pa brystith aff the, Jtem tak sappen aff träno sauina. oc läth tre warma droppa j mwnnen aff them sywka, oc köldhen aff quartane soth gangher strax borth,

Rensa jnwertis onda väskor

Tak twa dracmas jerapigia, oc vj drachmas euforbii, oc gör sma pillulas som cicer, oc aff

# 440 them tak iij, oc litith aff bränth win malandes the tre pillulas mz fingrenom j the brändo wineno, oc thz tak tha try slar wm nattenä, oc swa faar tw godha purgationem, oc the pillule skwla försth standa j the brendo vineno j tre thima, män takas faa oc sma pillule lmz liffsens wathn, tha göra the starkaren gärning än mange oc store pillule göra kwnna wthan thz, äller wthan bränth win, Oc thy ärw pillule oc alle läkedommar warlika takandes ath the ey göra mera skadha, än gawn, thy ey kan giffwas en wis matta oc reghla som är bekommeliken allom människiom, oc thy giffwes them sywka försth en pillula mz brenth win, oc freste mykit hon gör j them sywka, oc sidha[n] twa, oc swa framdelis flere, äffther thz som personan tarffwas til sin läkedom,

Jamliken skälffwo soth

Jamliken skällffwo soth tilkomber aff the ath blodith j kroppenom är förfwlth oc kränkth aff ondo väsko hwilken j the är bemängdh, oc thy tarffwas rensa blodith wm hon skal fördriffwas, oc thy tak liffsens vathn drikkandes ther aff nokra dagha, oc blodith rensas oc skälffwosotten som jamliken är fördriffz, oc aldra snarasth wm j the lathith wardher qwinta essentia aff gwl oc perlor, Jtem tak qwintam essentiam aff menniskios blod giorda som förscriffwit är c[ap. 2] oc drikkes hon rensar besynnerlika blodith oc ffördriffwer jamlika skälffwo, badhe drwkken oc smordh wm senorna oc adhrorna, oc maagha blandas samman liffsens wathn oc quinta essentia aff blodeno oc

# 441 drikkas, oc wil tw stärkia läkedommen, tha läth ther j quintam essentiam cassie fistule, äller sappen aff yrtenne Mercuralis mattelika &c

Skälffwo soth terciana

Terciana skälffwo soth komber hwar tridye dagh, thy colera then wäskan rwthnath inwertis är saken ther til, oc läkes mz liffsens vathn, äller mz brenth win lätandes j thz litith reubarbarum, äller aloe, äller annor tingh aff hwilkom förscriffwit är tilförna som rensa coleram rubeam c[ap. 33, 34] Jtem aqua endiuie & herbe que vocatur caput monachi, turbit, sene, & polipodij vtatur paciens badhe morghon oc afftan oc bliffwer qwitther skälffwona,

Daghliken skälffwa

Daghliken skälffwa, komber aff the at the wäskan flegma är förmykin och förfwlath j kroppenom, oc thz kan bätras mz liffsens wathn som drwkkith wardher, oc täslikes brenth win drwkkith förtärer the onda wäskona, oc läthes ther j litith Euforbium, äller hylle blomsther, äller annor tingh som förscriffwen ärw c[ap. 33, 34] oc rensa flegma, oc aff the drikkes afftan oc morghon &c
Jtem blanda mercurialem mz liffsens vathn oc bliffwer ther aff starkaren,

Febris acuta

Tak liffsens vathn, oc quintam essentiam aff gwl oc perlor, oc quintam essentiam aff menniskios blod, blandandes ther til mz syätte delena aff

# 442 quintam essentiam rosen wathn oc fiol, oc boraginis, oc lactucarum, thy the skälffwan komber aff cora som är brändh, oc swarto blodh, oc thy är giffwandes quinta essentia aff blod giordh mz syätte delenom aff liffsens wathn Jtem febri som komber aff blodeno skal först latas blodh, oc sidhan giffwes liffsens wathn mz quintam essentiam aff krabbom äller kräffwittom som ärw j bäkkiom, ath then hithen förswindar borth,
Jtem febrj som komber aff colera giffwes liffsens wathn mz camfora, oc quinta essentia aff kräffwittom drikka, oc strykes pa limmana, Jtem febrj som komber aff flegmate, giffwes liffsens wathn mz them tingom som rensa flegma som förscriffwen ärw c[ap. 30] oc mz allom blandas gerna quinta essentia aff blodh


Gälnyngom oc affwithom

Somme mista with oc skäl j starkom sywkdom ey witandes hwath the tala, Oc ther til tak en godhan hop aff populeon, oc godha ätikkio, rutam en hop, Stöth thz oc lglanda samman, oc wm tw haffwer quintam essentiam aff blod blanda ther j oc binth wm hoffwodith aff them sywka, oc ther aff stoppa j hans näsbwrwr oc han komber til sin skäl j gen,


Febris emitreticus

Är oc en skälffwo soth tilkommandis människiom aff twärwm eghelighetom, som är aff flegmate förfwlado som är kalt oc waath, oc aff colera förfwlado som är heth oc tör, oc the

# 443 twänne skälffwo sotterna ärw til lika j enom krop hwar twärth moth andro, oc ärw wandsamme läkia, Thy wm them sywka giffz moth febrem som är heth oc tör nokoth til läkedom som är kalth och waath, tha stärkes ther aff then febris som är kaldher oc wather, oc swaa ather ther twärth j moth, Thy tak liffsens wathn, oc quintam essentiam aff menniskios blod, oc quintam essentiam aff gwl oc perlor, oc quintam essentiam aff them tingom som rensa oc ärw bescriffwen c[ap. 28-30] til förna giffwandes drikka oc han bliffwer frälsther aff the skälffwonne, oc är witandes ath skälffwo sothen bliffwer swa mangfallogh j menniskios likamma som fira handa eghelighether kwnna samman blandas j complexione, som ärw fflegma oc colera rubea, fflegma oc bränd colera, flegma oc blodith, &c och hwath som hälsth febris thz är probera thetta
Tak dragridij swdith dracmam ena, oc stöth som pwlwer, oc blanda mz sex lod zwker, oc giff them sywka thaa skälffwan wil komma swa storth som en walnoth, oc skälffwan släpper honum

Febris oc pestilentia

Moth febrem aff pestilentia oc annan hita tak liffsens wathn, oc halffdelen aff quintam essentiam giorda aff menniskios blod oc rothena aff bwglosse, oc acetosam, litith aloe, oc euforbij, jerapigre, lilio röther, quintam essentiam aff gwl oc perlor, capilli veneris, oc ysopj, the alle ärw bästä tingh moth dödha bölder, oc pestilencia, oc mz th[e]m takes quinta essentia som lossar, oc takes

# 444 ther aff daghlika, oc hwar dagh wm morgonen drikke brenth win, tha befängis han ey aff onth wädher, oc take pillulas warlika mz bränth win wektha, oc hwsith rökes mz mirram, rwto, oc eneträ brändh,

Moth kramp

Krampo dragh komber aff senornas wankilsom, oc honom läker liffsens wathn drwkkith oc pa strwkith, äller och brenth win, Jtem Tak flamulam loc blanda mz liffsens wathn lätandis standa tre thima, oc sidhan gnidh ther mz lidhamothen, oc ryghtafflona wäl, oc sidan bredh pa honom wäl, oc honom tha strax tilkomber skälffwo soth, oc krampo sotten gangher borth, oc sidhan driff borth skälffwo sottena som förscriffwith är

Thässa boken screff jak P. M. warandis j enom stad j waland som hether Castrum arom äffther gwdz byrdh 1522.


RTF-fil