Gotlandslagen
Additamenta

enligt AM 54

Texten är inskriven efter Schlyters utgåva, SSGL 7. Ändringar i handskriften har markerats så att det som en gång stått i handskriften satts inom klammer, {}, medan det som nu står satts inom hakparenteser, []. Även Schlyters inbytningar har satts inom hakparenteser.
Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk har ansvarat för att texten överförts till maskinläsbar form. Texten är inskriven av Katarina Lundin, vid samma institution. Inskrivningen har bekostats av anslag från Lunds universitet. Texten är korrekturläst en gång. Utgåvans sidnumrering framgår inte i maskintexten.

 


[1. till kap 5]
¶ en sidan framleydis alt thet som tar aff komber bade A qwindj och a {keldr} [keldi], tha fylgir e gutnisku kynj, vtan thi at EYns, at han takj i werra oc nidrj so Byrd sina, tha ier och hans rether sliker som Bonda ella bonda Barna: ¶ Tha en prest {som} [son] olerder hitter sakar at giera ella man at wegha, tha sijr han sieluir wider sakom e medan han liffuir, hwar som han {er} ier {inna} [innan] lands eller vtan:

[2. till kap 5]
¶ Tha en han döyr oc liauther hin lerdj sakar, tha biaudj han boot thegar, fyri thy at ey ma præster wider sakom sia, en hin si oschemder at taka tegar, en han wil, med thy at ey ier hinom ret lerdan man at wega, ella illan wilia wider han at haffua, ¶ Tha en han will ey boot at taka, tha schal biera a tingh fyrj alla lydj, takj tar en han wil ellar radin allir lydir fyri Boot en si mader osaker. ¶ Tha en han {hempn at eyger so} [hempnar tha so ier] Budit, tha Byti han man at fullu werildj, och Allom landom XL. marker. ¶ Tha en tweir bryder liauta sakar annar lerder oc annar olerder, oc wil hin lerdj Byta, en olerdj wil ey, tha leggi hin lerdj fram hafud lut sen taka i hænder som allir landar til nempna, oc haffui helgh sidhan, en hin sie wider sakom som ey wildi Boot biauda, ¶ Tha en werildj warder budhit, tha bytir hwar sen hafud luta. ¶ Tha en hin lerdj liauter at sakom sia, som ey ma hempna, tha schal han boot tegar taka som i Budi ier, ¶ Tha en han ey wil Boot taka, vtan wil helder hempna, tha skal hin bierra a tingh fyrj alla lydj, taki en tar en han wil, ellar Radin their fyrir {fa} [fe], oc mader si osaker. ¶ Tha en han wil ey lerdum mannj Boot i Budi haffua, tha skal han ganga a tingh fyrj alla lydi oc kera thar siit maal segiandis, At iach ier lerder mader, och til guds tienistu wigder, iach ma ey y haggom standa, ella i oristu, Boot wildi Iac taka en i Budi warj, en scham wildj Iac naduger tula. ¶ Tha schulu landar a sia, noyda och man til hanom at Byta iem wel som han war hoyder androm at Byta, fyri thy {so} et {hwat tima} prester [ei ma] at sia sakom, ella wider sia sakom vtan kristindomber warder spiltir.

[3. till kap 17]
¶ Naut, oc Rus oc swin tha wardar mader ey meira fyrir, than thet sielfft ier wert, en thet ier mannj at schada: ¶ Tha en owoyder ier oc warder mader warader at fyri kyrckio durom oc fyri sochna mannom, oc gier sidan med {ogönislu} [ogömslu]: tha Byti halffu meira than sakir {wird} [warder], ¶ tha en minnj lastir warda than soydir ier werder, tha Byti haffu minna: ¶ Hunder ier at fiarda, hanom wardar e vm alt til halffs werildis, en han schada gier, Eygi than som wil: ¶ Hwnss bit, tha Byti tanna spur hwart, at tweim oyrom til fiugura: ¶ Tha en han sar gier ella lima lyti: tha Bytir at halffuom mestu Botom: thet schal kreffia oc ey hempna laghrydia til, som andra gelda:

[4. efter kap 32]
49. Aff manna Kaupi.
Kauper tu mans man i gard thin ta Royn han vm VI. daga, en a siauanda geld thu werd ella ater leyd en thir ey at gies. ¶ Tha en hin wil ey ater taka som seldi, vtan wil tik wider halda med formala, en tu haffua schuldir oc [ey] ater leyda: hwat som thir at gatis wer ella Beter. ¶ Tha en thu haffuer schel gin: thet at tu schuldir ater leyda at frestom, en thir ey gatis: ta haffuer thu witord som ater leyder, oc lagum fylgir: ¶ Tha en tu haffuir man lenger: oc wiltu sidan ater leyda, sidan frest ier wt lidin, oc kallas tu haffua tan formala gart, tha haffuir hin witord som at laghom seldi, gelt tha werd hinom, oc haff thet tu ficht: ¶ En sidan schal sali warda fyri trim lastum, Brutfalli, oc Bed roytu, wardar om ny oc nidan, tha en fran beyni werkir, ta wardar till at melis oc sidan fyri brigsl allan alder. ¶ Ta en han warder brigder i heldi, ta huti thu sala thin oc leyd hanom a hand, gieri han ta man thir hemulan, ella fai ather tir werd so mikit som thu hanom fyrir gafft. ¶ Tha en ider schil vm, hin kallas mid mala haffua selt: en tu kalas med fastu kaupi haffua kaupt. ta haffuer oc tan witord som med fastu kaupir, oc laghum fylger.

[5. till kap 38]
Stiel trell mans oyri ella oyri minna, tha Byti hwar drotin fyri han III. oyra. En hin kumber sielffer vp typti som typtit eiger. ¶ Ta en typti ier meira than oyri, ta haffui e han fyrsti set ater, oc trigildi sidan so mikit som tar til biers som typti war: ¶ Stiela fleirin trelar an oyri, ta Byti hwar drotin trigildi fyri sin trell en han ey kumber sielffuer typti vp. ¶ Tha en tiauffnader ier ey alder til, ta schal wita tan som tiauffnadin misti huru mikill han war: oc {than} [thau] thi at eyns et hus ella laas wari til brutit ¶ Tha en ey ier vndir lasi takit, oc huaski ier til Brutit hun ella hell, ta taki han trelin oc fresti han, oc leggi engin wider lagh fram, kumj Bain heilom oc Brustheilom ater drotin til handa, oc Byti als enchti fe fyrir: {than} [thau] en han enga saghu aff haffui. ¶ Ta en agripir ier engin til vtan {wesl} [wensl] eyn, ta schal leggia fram wider lagh ofresta mans. ¶ Kuma oc heilom ater oc Byti VI. oyra fyri baugband VI. oyra: ¶ i {nauger} [naudgan] seger naduger, thet han ey walder. §. 1. ¶ far mader med agripi til gars, oc kennir treli mans typt: tha schal drotin Ransaka lata oc sielffuir trell sin Binda, oc ey fyri standa ta tarff ey trigildi gelda. ¶ Tha en mader will ey sielffer trel sin Binda, ella Ransaka lata, oc hittis {tan} [tau] thar fyli innj, ta geldi han trigildi hinom som typtit atti han haffer tha vp kumit. ¶ Ier tiauffnader so mikil et ey winder trigildi fyri guldit: ta schal hin haffua trelin som typtit atti, ey ma han oc meira fyri stiela tan sielffum sir. ¶ Kumber annar vp typti, oc taker tiauff oc Binder oc ey han som typti atti, tha schal han haffua funder laun, attunda lut aff, Bde af tiaufi oc alagi. §. 2. ¶ Ier trel a laupstighi, oc ier lyst eptir at kyrckio, ella a tinghi, ta ier. tan muslegu mader, oc Byter engin trigildi fyri than som stiel mat at siir: vtan sett schal hwar ater haffua, en til ier. ¶ tha en ietit er, tha fullar thet engin fyri muslegu man. ¶ Tha en trell warder ater fangin, tha loys han ater fyri II. oyra a landi: oc fyri III. oyra en han a fluta komber, oc fyri halff mark en yr lands syn komber: ¶ {theim} [than] schal man ater loysa, som schipit atti, vtan thi at eyns, at lagrekat wari: ¶ Tha en han haffuir handom kumit a gripi naqwara, ta schal gripi ater loysa som trelin atti. ¶ Tha en schip war lagrekit ella vndir lasi takit, tha loysi than schipit ater som trelin atti, oc so gripi alla som han handom a quam oc toygi frammar tan til III. marka. ¶ Tha en han bort lauper a schipi wardalausu, ella a haffi nider sinker, {som} [so] et hin mister trel sen som atti: ta geldi tan trell, som schipit atti: §. 3. ¶ Warder naqwar mader bundin agrips laus: tha schulu thet schuda trir Radmen, oc hoyra hans ord, hwat han ier schylder ella o schylder: ¶ teir III. Radmen schulu wara aff hunderi sama: ella sama settungi: teir schulu witna thet som teir hoyra [hwat] han ier schulder ella oschylder, so oc en agriper ier:

[6. efter kap 61]
81. Aff Burgan wider byamen.
Burgan wider byaman ier oc fyrbudin. ¶ Kaupi engin meira en han orkar betala.
Allar festu eygur schulu haffua frest vm try aar til gelda som meirin ieru en mark silffs. Ta ma ey oyra wirda en hin ey wil, vtan eygu, oc haffi {than} [thau] han frest vm try Aar:


1430 ord