Yngre Västgötalagen
Vidhemsprästens anteckningar

enligt Holm B 59

Texten är inskriven efter SSGL I av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund. Den är korekturläst en gång av honom och en gång av Muriel Norde vid Amsterdams universitet. Partier på latin ingår inte.

 

<1>
Hawir bonden hialæghi widær ambut sina. swa at han afflær barn mæ hænni. a ær æt frillubarn modor .i. laghum warum. oc ingæstædi anarstæ. ær nokot barn modorennær frillubarn vtæn hær .i. æssu mælinu.

<2>
Warær madær vt sworen aff landi oc biltughær laghær oc stiælz atær in .i. landit til sinnær husffru. oc aflær barn mæ hænni æt barn heter rishoffe .i. laghum warum. æt barn takær mödærni oc eig fæærni.

<3>
fyrste fardaghær tolfte dagh iula. annan kyndilmæssu ridhi kiotsunnudagh. ytarste vm midfastu.

<4>
hulkin skrokwitne bær firi nokrom domara vm hwat maal æt hælst ær. faste ok stande vtan kirkio ok böte III marker. ena biskupe andra kononge riia hæræi

<5>
Skær watn sik siælft wt iuir akær ællær ængh ællær tompnt annars mans. æghi æn watnit som fyr atte iordhina Brender quærn wp giælde atær æn legkt hawær quærnahuset mæ swornom ee

<6>
.a. æssi ær höxstæ fornæmmis sak i. laghum. Takær madær hæst ællær hors vlofwændis attær. a konongær ær sialwær .i. gardi. a böte .III. markær. oc .XII. öræ æn biscupær ær sialwær .i. gari. oc takær nokor or hans gari. hæst ællær hors. vlofwendis. ællær oc bötte fore fullum. yuff botum. oc eig til liff laz. VIII. solidos minus quam .4or. marcas in .3. partes

<7>
a fiærdhungx ællær hæraz inge skal skoghær i hæraz rafst takæz mæ alla erra godwillia i skoghe agha
slar man ek aldinbæru boti VI öræ XII fori II for III III markær slar flere bote III IX markær. sua for []

<8>
Takær man til lans bastowo ællær kölno ok brendær wp. giælde atær mæ swornom ee. a III. XVI ortughær. ok eig y mera at mere se skadhi gor. Wardær eelder lös firi lanboa giælde fyrsta hws ok eigh mera. vtan sækt
Firi boolozlo giælde atær skadhan ok III XVI ortughær

<9>
1. Legher madær man til at dræpæ man ællær sarghæ fullum sarum. a skal æn ær legho takær vgillær wæræ. Æn æn ær legher wæri sic mæ luctri hæræznæmp. falz han at. oc orkær igh wæriæ sic. a scal han swaræ swa mykit firi sum han göre æt sialwær. Annittæggiæ böte swa mykit sum malseghændi quædær sialwær ia widær. ællær hæmniz vp a han.
2. ¶. Læggær lænsman almænninxgiald at vsældu mali ællær saklöso. hawi firigört lænum sinum.

<10>
Hær byriæs danaholmber. Or. danaholme. oc i stæmnu sund. Or stæmnu sundi. oc i klyfiær. Or. klyfium. oc .i. slæt. as. Or slætasi. oc i flacbæc. Or flacbæc. oc. i samsio. Or. samsio. oc .i. aldræmannæ bræccu. Or aldræmannæ bræccu. oc .i. duærghæru. Or duærghæru. oc .i. gnipæ Or. gnipæ. oc .i. ænnu. os. Or ænnu ose. oc .i. clintærmosæ Or clintær mosæ. oc .i. sinuas. Or sinuasi. oc .i. diupædal. Or dyupæ dali oc i lygni. Or lygni oc .i. dyupædal. Or dyupædæli. oc .i. ægsluas. Or ægsluasi. oc .i. örnæbiærgh. Or örnæbiærghi oc .i. ganærör. Or ganæröre oc i mæ alsnæs. Or mæ alsnæsi. oc i. uisulangi. Or. uisulangi. oc i. unæbiærgh. Or unæbiærghi oc .i. iulas Or iulasi oc .i. scutruas. Or scutruasi oc .i. cloccobiærgh. Or cloccobærghi ic .i. miælkæ. Or miælkæ oc i mese. Or mese oc i. byur. Or byuri ö. oc i specuos. Or specuose. oc i astæbiærgh. Or astæbiærghi. oc .i. stræcu. Or stracu oc i hæstubughæ. O hæstubughæ oc i danabæch Or danabæc oc i scatusio. Or scatu sio oc .i. botn. Or b
otnne. oc .i. ör sio. Or örsio oc i rabæc Or rabæc oc i konungæuæ. Or konongæuai oc i mioyrtædal. Or mioyrtædali. oc .i. boc sio Or boc sio. oc i bokæ bæc Or bokæbæk oc .i. fygis uic.¶ Hær hittis at vart lan oc finui oc hallan ¶ nu or fygis uic. oc .i. barn Or barn oc i öst fygi. Or öst fygi. oc i. spaæ Or spaæ. oc i spaæbon. Or spaæbonne oc i biærghsio. Or biærgsio oc i tolersio. Or toleressio oc i saxio Or saxsio oc i mæghins sio. Or mæghinsio. oc i skiærssio. Or skiærssio oc i. anæ ö. Or anni ö oc i. maal Or mal oc .i. sændu Or sændu oc i sampsio Or sampsio oc i scuasio Or scuasio oc i scuabæk. Or scuabæc oc i ekebæc Or ekebæc oc i anæ niz Or anæ niz oc i uatu. Or uatu oc i ualsio. Or ualsio oc .i. rasio. Or rasio oc i racalf. Or racalfui o i græni fal. Or græni fal oc i scaptæmosæ. Or scaptæmosæ oc i hiorsas. Or hiorasi oc .i. nizær quild. Or nizærquild oc i hin os. Or hinær ose. oc i dumnæquild. Or dumnærquil oc i dumpnærmosæ. Or dumnærmosæ oc i dumn Or du
mn. oc i uætur.
¶ Nu byriæs a dali. I surtubærgh. Or surtubiærghi oc i hiarttursnæs mosæ. Or hiarttursnæs mosæ oc i diupudal. Or diupudal oc i hælluua. Or hælluuai oc i foronæ fæmgreno. Or foronne fæmgreno oc i uitries fiæl. Or uitries fielli. oc i. musren mio. Or musrenmio oc .i musren illu. Or musren illu oc i tranumosæ. Or tranumosæ oc i tranuquisllir. Or tranuquisslum oc .i anætranu. Or anætranu. oc i myclæmosæ. Or myclæmosæ oc i spetu. Or spetu oc i. öru. Or öru oc up at örs uatnni. oc sua i aggu. Or aggu oc. i hænu. Or hænu oc i almstars lium. Or almstars lium. oc i næshyl. Or næshyl oc i hiarttæhouo. Or hiættæhöfe oc i yumaræ sund. Or yudmaræ sundi oc sua i. uæni.
¶ ¶ Nu. byriæs .i. putu holme. ¶ ¶ Or putuholme. oc i tyærnaglæ. Or tyærunæglæ. oc i onem oc vp at onem ænlangum. oc i granæ. Or granæ. oc. sua .i. haræ marsliir. Haluær onemæ scogher oc alær thiisllascoghær. alt uæstæn anæ frö. æt ær vp um clöuenæ a hæfs i uargs næsi. a i fulæ bæc firi mosæ oc sua i stenen dighræ. sum liggær mællin mosænnæ. oc sua i hærbænc sun. oc sua i cleær mosæ. oc sua i rosenæ. ui hiorshus. oc sua i lofnæs. oc sua i wæni.

<11>
1. ¶ ¶ almænnigs scoghær. ¶ ¶ Wrighuhæstær. hattas. gusuliir. hasmærholt. stranuiær. brun. giælæruiær. lygnisuiær. artuscoghær. byrsuholt. sandæ holt. örscoghær. rön. östæruiær. synæruiær. esuiær. lærikyu scoghær. risuiær. uætllufiæl. riungsuiær. kuluscoghær. roke. hildi. gryti. kili. ællæmyr. alamar. granbröth. ormæscoghær. clittæmoe.tranuscoghær stipi. skipinæ. holt. sueæmar. rislingi. langa skee. affsæualdær. norfalæ. synærfalæ. östærfalæ. 2. ¶ ¶. almænnigs biærgh. ¶. ¶. Geremæbiærgh. huarboæbiærgh. lenboabiærgh. aldubiærgh. myrsubiærgh. haal. hundæbiærgh. billingh. kindculle.
3. ¶ ¶. almænnigs uatn. ¶ ¶ scryutui. brangiri. tiær. lygni. lyniendi. asundi. öcrer. langær. friski. sæsiusior. alti. uandryudæ uatn. miors. örsior. tolkær. ræhyrnnæ. wæni. wætur. lone. ystær. ymsi scaur.
4. ¶ ¶ almænnigs ær ¶ ¶ liæ. oc tiæ. oc noss.

<12>
Hwar rætær domæri wil wæræ. han skal hawæ riggiæ handæ nair aff gudi. kunnæ skiæl mællum ræt oc wræt. ok williæ allt æt ræt ær oc æncti annæt. ok gittæ rætin fulkomnæt. mæ huxæn ok mæ arwudi. ok ordænnæ framförelse. ok giærnningginnæ fulkomelse. Hwar sum rættæn dom skal vt giwæ. han skal höræ tiltalendæ ok swarendæ ok witni. Nu skal han pröwæ essi ry. fyrst tiltalendæ. hwat æt war man tiltaledi. hwat han sik kiæræ kan. ællær han giær æt mæ lust ællær mæ nöd. han skal ok pröwæ. hwat hanum ær gört. fore y sumær sakir. æru höghre. ok sumær læghri. ok .i. hwilikum stad. æt war hanum gört. fore y. æn yt giærninginær se likær. a ær ö sakin högre i andrum stad. æn andrum. han skal oc pröwæ mangi giærninginæ gördo. fore y at giærningær. görærs stundum mæ flerum. ok stundum mæ færrum. han skal oc pröwæ ikllæ hanum ær æt gört. fore y ær höre hardæri plikt til. ær ikllæ görs. æn æt entimæ görs. æt skal ok pröwæs. huru æt gört war. vm æt war gört mæ bradu
m giærningum. han skal oc pröwæ .i. hwilikum timæ. æt war gört. fore timæns skuld ökes manzsin sak. Nu ær saght huru tiltalendæ a pröwæs mæ slikum samu skiælum skal suærende pröws. ok witni ön ry tiltalende. ok swarende. ok witni. hwilikin ær tiltalædi swarædi. ællær witnædi. annæt ær æt. hwat han tiltaledi. swaredi ællær witnædi. ridiæ mæ hwem han tiltaledi swaredi. ællær witnædi. fiardæ huru ikllæ han tiltaledi. swarei. ællær witnæi. fæmtæ hwi han tiltalei swæræi ællær witnæi. sættæ huru han tiltalei. swærei. ællær witnæi. æptir em rim skal han dömæ. Nu ær e fiughur domæren ma hindræ. eit ær kiærlek. anæt ær hat. ridiæ ær gawur. fiærdæ ær ræzl. Mot em fyurum a domærin standæ ok hawæ ingin iurdrikiz man swa kiæræn. at han göre æt æi vtæn alt hindær. æn ö at han wari hans faurs bani. alt iurriki skuli u æi köpæ ær til. at u skuldi en vrætæn dom vt giuæ. fiæræ ær ræzl. u skalt ræt göræ. oc rædes ingin. hwarrti a it liff. ællær it goz. vt
en gud en. u domæri. hyg at. huru sköt iurrikiskiærllekær. hat. ællær gawur. ællær ræzl. huru sköt. æt ær ænt Gud hawir ic til domæræ sat. fore sit folk. ok haff guz ræzl .i. allum inum domum. y at swa saghi gud. dömen æi. y. at .i. skulin dömæs y at gud han skal dömæ. æn æncti ær lönt fore. vtæn bidiæ æn valdughæ domæræn. ær dom hawær .i. himiriki oc iurdriki. ok .i. hælwiti. æt han giwi allum domarum. swa at dömæ .i. iorriki. at er matu ær mæ ianæ sik. himiriki. amen.

<13>
¶ Vidhemmæ sokn skiptis .i. re ridiungæ. hægguorppæ. olafstorppæ oc honboræ. Sidæn skiptis hægguorppæ ridiungær .i. re löte. innæn ingigærdæ bol. siuidæbol. oc sæx sætungxmannæ. sum æru. pulli. pikkæbol. guduastær ræuær. hællæbol. bænæ .i. ællikærri. oc bændi skallæssun. isti idem tenentur habere lidh apud curiam sacerdotis. per .I. annum sætungxmæn. et per alium annum. fiærdhungxmæn. et per .3. annum olaffærwæridiungh. scilicet kazubol ion arnsten kassæbol et arnbiornæorppær
¶ ridi lotær ær sæmundæ bol. korsbol. kyrkubol. karlsbol. oc bærgxbol. sidæn .a. pulli fiærdhungin aff hælmninginum .i. hidinzbole .i. vtskiptum. ö aff gunnuræloth. oc igh aff sæmundæ loth. firi y at dotter faldi brodore .i. by finzantæ fædær. fiærdhungin aff hælmningginum.
¶ Olafstorppæ ridiungær skiptis .i. re löte. fyrstum. bændict magnussun. bændict scallæsun. bæni .i. ællikær oc magnus skinnæri. annæn loten takæ e sætungxmæn. sum vpp æru taldir .i. hægguorppæ ridiugh.
Item lidh apud curiam ödhers olafstorppær tenentur habere. quantum. ödher. laurencius dyakn. per quemlibet.3. annum et similiter gutti ræffwær semper ad medietatem ad nos omnes.
Anno domini M0 CCC. XX. Vto. habuit ecclesia vidhem .XI. marcas cum .II. oris et cum parochianis restabant .XIII. ore

<14>
¶ Hær hittæs namn erræ mannæ. ær wæstrægötlanz lagh görho oc fram föro.
¶. Fyrsti war lumbær. oc af hanum æru lums lagh callæ. fore y. at han sighs. hawæ huxæt. oc gört en mykin loth aff laghum warum. han war föær .i. wangum. oc ær liggær han .i. enom collæ. fore y at han war heen.
¶. Annar war. Biorn kialki. han war haf mæalby. ær war han ioræær .i. enom collæ. fore y hanum war eygh kunugh hælægh crisnæ. æn .a. em samæ. collæ. standær clocnæ hus erræ nu .i. mædalby.
¶. rii war orer ræfwær. af gökem.
¶. Fyarhi. war. Alli. han war födær .i. sighlislangem. oc han taldi lagh .a. lincornæ wallum. æn war wrangwis. oc ffore sins wrangleks sakir. castæhi han .i. lagh war. marghæ wrætti. oc krokæ. oc ilh bragh. oc y war han kallæær. kringalli.
¶. Fæmti war. Tubbi stallæri. han war laghmaær. litlæ stun. oc war grimbær. oc wrangwis. a stun han war.
¶ Sætti war. Öndær af æssungi.
¶. Syndi war. Wluar af Trælghu. han olde bort wrækilsi swa at han bahi tappæhi wal oc laghmanz namn. fore sinæ usihi. oc folsko.
¶. Attuni. war. yrnir. han war föær .i. wplandum.
¶. Niundi war Wluar hans sun.
¶. Tyiuni. war. Aszur af Hæru. han taldi wæstgötæ lagh. al .a. enom agh. y. eno sinni. oc aldrigh mer. fore y at han do skamp ær æptir.
¶. Æliupti war. Karlli. af Ezwæri. han æflti eigh egn ællær alræ costæ. swa mykit sum raslekær hans oc hyarttæ haweskæ. oc snilli hans höghe han til æs wælz. han spuri æptir em mannum spaklikæ. ær læghæ spiæl göro .i. landi waru. han ræfsti hwarium. æptir sinni giær. oc lan sith fore ondom mannum frælsæhi han. oc vdömum. hwaæn aff war han saghær mæ. myldri hyggiu laghæ styræri. oc y war han saghær kuæmilikæ fair at fostærlani.
¶ Tolfte war. Algutær hans sun. æptir han. mykilhughæær maær oc girughær.
¶. Nu firi y at. Sitruggær han sun wildi eygh ættir sins faurs döæ. a byr .a. sic bindæ. at wæstgötæ. formæli for y at war vngær. oc eygh at sær gior æn .i. allæ löte. Oc y tok Önær aff grolandum. rænttandi. wiær laghmanzöme. rætwis man oc stalikær. han taldi ræt lagh oc gömde erræ .i. hwarn sta.
¶ Siæn tok æptir han. Naghlli bröer hans. Fyghurtani. wi samæ wali. han fylghi sium oc mæfærum broors sins. hafi hoff .i. orum at athawm allum. yænædi rætwisi oc laghlikæ wærn allum wæstgötum.
¶. Æptir han. tok Sittryggær alguz sun. Fæmtani wi laghmanzdöme. a fulkomen at wali. oc witi sinu. mæ guz tröst.
¶. Sexstandi. war. Allguttær hans sun.
¶ Syutani war. Æskil laghmaær. han spuri innurllikæ. oc lettæi all lums lagh. oc annarrær. at nytræ hæf lanzsins for ælri. Siæn han fan lanszins lagh. a. huxædi han em mæ. myklli snilli. oc syalfsins forseo. han war marghæ wæghæ wæl ffallin til æs walz. han hafi a giæff. af gui. at han atti snilli mykllæ. fore arum mannum. han hafi oc clærkdom ærlikæn. iæmth goom clærkum. oc iuir allæ lötte styrkti han wæstgötæ. oc erræ hofdhengiæ. han war mangnusær sun. minniskiolz aff bialbo. han war mykin maær for sic. til aldræ raæ oc rætræ. swa at war iuir allæ rikissins höffhengiæ. Swa sum han war mykin for sic till alræ rahæ. swa war oc han goær drængær till swærh oc til alræ takæ .i. stri. hwat ma iæk nu meræ af hanum sighiæ. vtæn ættæ. at sent föes annar slikær maær.
¶. Atærtandi war göstawær laghmaær. spakær maær oc rætwis
¶ Nitani war folke laghman. warskær. oc milær .i. daghum sinum. toko marghir hedær af warum laghum. oc frillubörn gengu ffra arwi sinum. ¶.

<15>
Olawær skotkonongær. war fyrsti. konongær sum cristin war .i. sweriki. han war döptær .i. kyældu erræ wi hosæby liggær. oc heter byrghittæ. af sighfrii biscupp. oc han skötte aghær allæn byn till staffs oc stols.
¶. Annar konongær war. Æmunær colbrænnæ. oc hæt y colbrænnæ. at war riwar .i. ræfstum sinum. at brænnæ hus mannæ.
¶. rihi war. Æmundær slemæ. y at war sliskær. oc eygh goær at ra .i. y mali han wildi ffræmmiæ. oc han görhe skiæl mællin swerikis oc danmark. swa sum sighx .i. landæmærum.
¶ Fyari. war hakun röhe. han war föær .i. lifwini. wistæhærææi. rættan wintær war han kononggær. oc liggær .i. lifwini. sum han boren war.
¶. Fæmti war. Stænkil konongær. han ælskæhi wæstgötæ. vm. fram allæ e mæn .i. hans riki waru. oc han war gohær skyttæri oc starkær. swa sum æn stanæ hans skotmark .i. lifwini. Callær eth konongsten. Annar stanær wi konongs listolppæ. ridhi .a. stanzbyærghi. oc .e. glæddus wæstgötær af hanum mæhæns liffdaghær waru.
¶. Sætti war. Ingi konongær. han styrdhi sweriki mæ drænskapp. oc bröt aldrigh lagh. y. tal waru oc takin .i. hwariu lanzkappi.
¶. Syuni war. Halsten konongær. broher Ingæ konongs. hofsambær oc golynær hwart mal fore han kom. a war han bötændi at. fore y. wslæhis sweriki. aff hans ffrafallum oc öhæ.
¶. Atundi war. Philipus konongær. halstens sun. oc nöt at fahurs oc fahurbrohors sins. at er foro wæl mæ sweriki. ingin matti oc hanum laghæ spiæl kyænnæ.
¶. Niuni war Ingi konongær. broher. Philipusær konongs. oc heter æptir. Ingæ konongh. halstens konongs bröhær. hanum war firi giort mæ ondom dryk .i. östrægötllani. oc fek. aff y banæ. Æn sweriki for .e. wæl mæhæn er frænlingær rædhu.
¶. Tiundi war Rangwaldær konongær. baldær oc huxstor. re .a. karllæpitt at vgislædhu. oc fore a sæwirnigh han giorhe allum wæstgötom. a fek han skiæmær döhæ. styrhi a gohær laghmaær. wæstrægötllandi. oc lanz höffhengiær. oc waru a allir tryggir landi sinu.
¶. Ælliufti war. Swærkir. konongær gambli. han war cornubæ sun .i. östrægötllani. hans hæstæ swen myri han iulæ otto. sum han skuldi till kyrkyu faræ. oc han ær ioræhær .i. alwastrum. oc han byriæi fyrst oc ælfti han æt clostær. sum gu læti fial nu hans æt nyutæ.
¶. Tolfte war Erekær konongær. han war vsini swa brat af aghum takin. han giærhi .e. go öme mææn han liffhi. oc gu gaff hanum ær goæ lön fore. Nu ær han sial .i. ro. mæ guhi oc hans hænglum. oc ben hans hwilæs .i. wpsalum. oc hawir ær teeth oc oppenbaræt margh faghær iærtingni mæ gudz nahum.
¶. rættandi war. karll konongær. swarkirs sun gamblæ. nöt sins goæ faurs till. namns. han styrhi sweriki mæ spækth oc gowiliæ. oc han tok aff aghum magnus konongh fyurtandæ .i. öræbro. æn han sialwær fæl .i. wisingxs .ö. oc han liggær .i. alwastrum hos fædur sinum. Æn sun swærkis war boren .i. danmark .i. kiltu. oc war ömblegh hans fær.
¶. Fæmtandi war knutær konongær. han wan sweriki mæ swærhi. oc tok aff daghum. karll konongh. oc koll konongh. oc byrisleph konongh. oc atti marghær orostær wi sweriki. oc fek .i. allum sighær. oc hafhi mykith arwui. fyr æn han fek sweriki mæ ro. Siæn war han gohær konongær. ær han tok wiær waxæ. oc re wintær oc tyghu war han konongær. oc læt sit liff .i. Erexbærghi .i. giæsini. oc han liggær .i. warnem.
Sexstani war swarkir konongær. sniællær man oc goær rængær. röndes sinu riki wæl. æn folkongær toko liff aff hanum. hans sialfs maghær görhe hanum æt .i. gyæstilren. oc .i. alwastrum liggær han. oc ær hans .e. giættit. at goo.
¶. Syutani war Erekær konongær. han flydi .i. noreghe. re iæmlangæ. siæn wan han sweriki mæ swæri oc mæ sighær. oc war syu wintær konongær. oc war godær. aar konongær. fore y at .e. waru go aar vm alt hans riki. mææn han liffhi. han stra oo .i. wisingxs .ö. oc liggær .i. warnem hos brörom sinum oc ffrænum.
¶. Attærtandi war. Ion konongær swærkirs sun. bærnskær at alri oc mykit gowiliæær. re wintær war han konongær. oc stra o .i. wisingxs .ö. alt sweriki harmæhi hans döhæ. mykit. at han skuldi eygh liwæ længær oc .i. alwastrum liggær han. oc .e. göme gu syal hans. ¶.

<16>
¶. Sighfriær war fyrsti byskupær sum hær com cristnu .a. han ffor aff ænglandi. oc hingæt. oc mærhtti hær re kyrkyustæhi oc wighi. re kyrkyugaræ. En ær .i. friggiærone. Annær .i. gyrem. rii ær .i. agnistahum. oc for siæn .i. wæræn. oc com ær cristnu .a.. oc liff sit at rættum döæ. oc .j. wæxyo hwilæs ben hans. Æn hælhir ænglær toko wi sial hans oc föro hanæ til paradis. oc ær æn sæl. ær slikæ arwuhis lön skal wp takæ sum han tok.
¶. Annar war vnni ærchibiscupær. han wighis .i. ænglani. oc sændis swa hingat. a wildi hær swa nohoght folk wi cristnu takæ. oc er toko biscupin. oc tyrffhu till banæ. mæ stenum. sidæn tok gu wi sial hans. oc hælghir mæn.
¶. rihi war astmuær biscupær. han satti fyrst staff oc stoll .i. skarum. oc hanum sköttes bolstahir. hær aff almænnighi. vtæn prowæstu boll .a. mildu hee. i. skarum liggær han.
¶. Fyari war. stenfindær biscupær. lætllatær man oc godhær drængær. oc han gat fyrst comet sit biscufsdöme till rættæ lynu. oc .i. skarum liggær han.
¶. Fæmti war. Adalwarær gambli.
¶. Sætti war hin hælghi adalwarær vngi. han læth fyrst grawæ grunwal vndir sancta mariu kyrkyu .i. skarum oc ær liggær han .i. guz frihi oc hælghræ mannæ.
¶. Siuni war Roolwarær. aldræ æghnæ wærstær. a waru .VII. boo till staffs oc stols. oc hwart sit bo afllæt. aff æmmæ .VII. biscupum. oc .j. Skarum liggær han.
¶. Attuni war Rikulwær biskupær. Han war ænskær at ædllum. oc .j. Skarum liggær han.
¶. Niundi war Hærwarær biscupær oc ænskær han atti bai kono oc börn .i. ænglandi. oc lopp fra em oc hit till lanz. oc war hær biscuppær oc öcte hwartti staf ællær stoll. Han sankæi gull oc sylwær oc stals swa hæhæn oc attær .i. ænglan till sinnær kono oc till sinnæ barnæ.
¶. Tiundi war störbiorn biscupær. han öcte myok staff oc stoll. oc han fullæhi mykyt aff sancta mariu kyrkyu .i. skarum er waru ffyrstu inföer mæn. Adalwarær vngi oc storbiorn. i. skarum liggær han.
¶ Ælliuppti wær. ögrimbær biscupær. han war goær maær oc sniællær. a war sanctæ mariæ kyrkyæ fulkomæ .i. hans aghum. oc han wighi hanæ til. fæm pænningæ bla. af hwarium bonæ. fore y at a gek erpænningær .i. alt götllani. ællær skuldi gialdæ syu skiæppur hafræ ællær. rer bygs. oc i. skarum liggær han.
¶. Tofte war æn gohe biscupær bændictær. slikær war aldrigh till godgiærningæ. hwartti fyr ællær sihæn. han tok ælliuwu bo oc læt nitan. han tok hafthundræ lanbo. oc læt hundræ. han læt scriuæ sancta mariu kyrkyu korn. allæn. oc syri kowæn. oc göræ han allæn. han gaff till half mark gulz. at listæ en hoffo tekn sum ær æru .i. scriwæ han læt oc boæ öbönnen hælghæ. oc kowæn han stanær nu .i. han læt oc giæræ taflunæ. fore höghæ altæræ. han læt bo bai scrinin oc röktæi hælghu domæ .i. em. han lot göræ handinæ hælhu oc bo hanæ. oc læggiæ .i. hanæ hælhu domæ. han lot göræ bokinæ bono. Mæ hans rahum com cantæbonæ til skaræ. oc hanæ köpte han mæ sinum panningum. Bibliam lot han köppæ .i. ænglani. oc gaf mariu kyrkiu .i. skarum. han lot göræ ffiærhunghin. af sancta pætærs kyrkyu .i. skarum aff sinum kost. Flæstæ e pænningæ sum kostæi sancta nicholaussæ kyrkyu .i. skarum. læt han till. oc han war erræ gilbroær. han gaff sancta nicholaousæ kyrkyu baær clocconær. h
an gaf baær clocconær til Erexbiærghs. han læt göræ kyrkynæ .i. götalum. oc bo hanæ. han læt göræ. kyrkiunæ .i. agnistahum. oc bo hanæ. han læt göræ kyrkiunæ .i. dimum oc bo hanæ. han læt göræ kyrkynæ .i. wighni oc bo hanæ. oc han wighi hanæ. vtæn hwan pænnigh. hwar sum han for vm sit biscups döme. oc sa nokot affat æs gui skuldi mæ iænæ. a halpp han mæ sinum pænningum. mannillikæ oc ærllikæ. I. mædal wplanum gaf han bahi cloccor oc bökær oc scru. han læt oc bror göræ. han læt göræ bronæ .i. osee. Adræ .i. offru. oc riiu .i. ffrawæhi. Fiærhu biæcnæbro. oc Fæmtu. wllærwis bro. han læt broæ twar rastir aff tiwidhi. oc enæ rast aff wæturswidhi. oc enæ rast aff hökesasi. eigh tok han meræ æn. fæm pænningæ bla. aff hwarium bondæ ællær fæm skyæppur haffræ. ællær rer bygx. Æn ingin. man æssæ hems. ffar hans gogiærningær allær tallt. vtæn gu syalwær. sum han styrhi ær till. y. hwaru leffhe han æptir sic ffæ oc pænningæ. stor silfkar oc margh yurshorn. klæi oc g
raskin swa margh sum tyghu hæstær gatu mæst droghet .i. goho fore. Æn fylhy y fæm lifspun sylfs. yt hwaru gaff han fatökum manum sit brö usparllikæ. oc clæi bahi. swa sum gu löne syal hans hallær sinær godgiærningær. oc .i. mariu kyrkiu .i. skarum liggær han.
¶. rættandi war biscupær iærppulwær. han war föddær .j. hwærwi. han com fyrstæ sinni tyundæ aff bondom biscupi. a fek han domæ til a ingi. fyrst a ing haffis oc hiolz wid askubæk.
¶. Fyurtandi war. Ion hyrnnæ warskær man oc ærfflikær allum mannum.
¶. Fæmtandi war wærnarær mykin ægn gaff bahi rikum oc fatökom.
¶. Sexstandi war biscupær bændikt vngi. han samnæhi hærwapn brynniur. oc skyoldæ. oc skippæhi swa stafwi oc stole. harær oc braær war han bahi wi lekæ oc læræ. myok ödes eghn bahi stafs oc stols.i. hans daghum. j. vpplandum do han oc .j. warnemh liggær han.
¶. Syutandi war stenar biscupær. östgözkær at ælum. godwiliæær. man. Æn lærir mæn. æghu goz biiæ syal hans. fore y at han ffrælsæhi em wæl. mæ allum ærllikum lottom.

<17> [latin]

<18>
1. ¶. Giwær madær manni yuffsak. ær eigh .i. handum takit. eyg or husum dræghit. oc engin laghæ lezn .a. wæri sik mæ twæni tylftum. oc .II. forredhum. oc swæri hwar sinlæstum. Ær .i. handum takit. or husum dræghit. laghæ lezn .a. komen. wæri witulös. æt skal .VII. mæn aff næmpinni. swæriæ. at æt war eig .i. handum takit. eygh or husum dræghit engin laghæ lezn .a. komen. oc y .a. han eig witulös at wæræ. Siæn wæri han sic sialwær mæ twæni tylfttum.
2. ¶. Næmpdæ madær .a. hwat han hældær wil æt mal wæriæ ællær ffællæ. Wil han hwartti æt. a swæri en witulösæn e. bii swa sær gu hol. oc syu mænnum aff nemp. at han weth hwartti yugg ællær oryff. Siæn a wæri sik sialwær. mæ twæni tylfftum. oc .II. forredhum. oc swæri hwar sinlæstum. sum lagh sighiæ.
3. ¶. Fuldær yuwffnæær. æt ær .II. öræ. ællær .II. meræ.
4. ¶ Hwar sum stiæl .II. öræ. ællær .II. örum. meræ. a wæri sik mæ samu laghum. sum ffyr war saght.
5. ¶. stiæl til halff mark. ællær halff mark meræ. Wærær .i. hanum. or husum dræghit. ællær laghæ lezn .a. comen. a hængin ær ffore. oc eig ma ffor minnæ hængiæ æn halff mark. Æghi malseghændi wal lösn at takæ ællær hængiæ.
6. ¶. Eig ma liff latæ aghær til laghæ lægs. vtæn böte sum lagh sighiæ .VIII. örtoghom minnæ æn .IIIIor. markær .i. re stai.
7. ¶. stiællæ flere samæn til halff mark ællær halff mark meræ oc wæræ allir ffanghnir. a hængi oc allir. Æn e sum eyg ær .i. handum takit. a wæri sic mæ .II. tylfftum. ællær böte .III. IX. markær.
8. ¶. hwar sum lætær fullæn yuff lösæn. böte [] markær.
9. ¶. stiæll maær combær eyg hem vndir lass oc lykki. wærær fyrræ fangin. a gialdi sinæ pænningæ fore. oc husffru wæri saclös ær aff.
10. ¶. Bo hans skal swa skiptæs. æn hans husffru ær saklös. a skal konæ hans takæ skipti sit sum lagh sighiæ. Siæn bondæns lot skiptæ i. tu. hawi halft hans arwær. oc halft skiptis .i. ry. takær en lot malseghænin. annæn. hærææ. oc riiæ konongær.
11. ¶. I. allum yufnæi bai .i. huinzku. oc allu. a gialdi .e. malseghændænum fyrst attær skaæn mæ sornum ee aff vskiptu.
12. ¶. eig æru flere malseghændær ær at. Æn æn sum han far mæ sinu. oc han wærær grippin mæ. kyænnæ flere mæn sit ær inni mæ em ær grippin ær. a winni til sins mæ .XII. mannæ ee. oc eig flere malseghænær. Æn æn sum mæ sinu hawir takit.
13. ¶. Nu bær husffru sak. at hun stal mæ bonæ sinum. a skulu hænnær malsmæn er skyllæster æru. hanæ wæriæ mæ .II. tylftom. biiæ swa sær gu hol. at hun eig stal. oc eig stolet nöte.

<19>
Magnus sweæ konongær ok götæ mæ guz naum. sændir allum em mannum ær ættæ breff se ok horæ. guz kwæiu ok sinæ na. Vir kyænnums ær vidær. at aff æt wal gu hawir hos .i. skippæt. hörer hos æt at huxæ oc stadwæ. ær guz vari heær. oc erræ mannæ ærwir sum rikit byggiæ.
1. En hær hawir wærit .i. wart riki en vsiær længi. at allir er mæn vm rikit faræ. aldrigh æru er swa rikir. at er williæ eigh gistæ fatökræ mannæ hus. oc allæn sin cost hawæ vtæn pæningæ. oc nötæ æt vp enæ littlæ stun. ær hin fatöke hawir længi arwuæt fore. Oc mæ y at aff slicum vsi. combær bai oft mykil lifsins wadi. oc swa siallinær. æ hawm wir æt sua skippæt mæ sniælræ mannæ rai. bai biskuppæ. oc swa annaræ ærllika mannæ. At allir wæghfarændæ mæn skulu sialwir sær kost radæ. oc ingin skal ær skullughær wæræ till em nokot at giwæ. Oc ær till at ættæ matti hældær haldæs. a wilium wir at en maær skippis til .i. hwarium by. æn sæliæ skal wæghfarendæ mannum. æt er wiær urwu. ællær oc till annaræ mannæ rættæ. erræ ær em ffar æt er wiær uruu fore erræ pæningæ. En væghfarande man wærær rættær til manz. oc wil æn eigh ær han ær rættær til. hanum sæliæ ærwir sinær. böte .III. markær .I. konongi oc .I. væghfarændæ manni em eigh fek sinær arui
r. Æn. ridiæ skipttis .i. twa löte. taki .XVI. örtoghær. hæræ. oc .VIII. örtoghær rættærin. Hwar hæræzhöfenge skipi rætæræ .i. sinu hæræi ællær böte konongi .III. markær. Viliæ eigh böndær wiær takæ. böte hwar .VIII. örtoghær. Rætti eigh meræ .a. en bondæ æn twa hæstæ. ok sæli bai höö oc korn oc allær sinær ærwir for sinæ pænningæ. Æn a rættærin wil hwarti wæghfarændæ manni af sinu sæliæ oc eig til annars rættæ mæ y at han ær waldughæri æn annar. a böte oc swa mykllu meræ fore brut sin. oc wæri æt sæx markær. II. konongi. II. hæræi. oc .II. wæghfarændæ. manni. Æn a æn er rættæ sin .i. mællum. rættærin. wæghfarendi mannin oc æn sum til ær rættær. oc sighær hwar annæn eig hawæ ræth görth adrum. a sætium wir em allæ til fiærhuns nemp aff hæræinu til wærn. mæ em skiælum. at. wæghfarændi mannin lysti fore grannum. ællær for skiælicum mannum af hærædinu. a han bort ffoor. at han fek eigh sinær arwir at kiöpæ .i. slikum. by. for sinæ pænningæ. Æn æt ær ok swa
stundum. at mæn williæ off dyrt sit gooz sæliæ wæghfarændæ mannum. oc y. wilium wir at wæghfarændæ manni sælis sinær ærwir. swa sum almænnilik köpp ær .i. landenu. oc a æn nokor ær æn. ær æt wil hemulikæ takæ til sin. at köppæ æt in. ær han hawir eig sialwær. oc han matti wæghfarændæ mannum vtt sæliæ. a sæli han sum dyræst gitær han. swa yt hwaru at fylghæ ma. Nu fore y. at æt ær ingti at sættiæ rættin. vtæn at han haldis æptir. a wilium wir æssæ waræ skippæn swa wiær lagh festæ. at hwar sum takær nokot wtæn æss wiliæ sum .a. a wilium wir. at æn takis linlikæ. vtæn baraghæ. oc fores os. swa yt hwaru. at han hawi dagh. vm sæx vkur. at bötæ .XL. markær fore ranith. æt han giæri. oc a æn han böter eigh .XL. markær i. em sæx vikum a wilium wir at han fores os. æssæ .XL. markær skulu skiptæs .i. re löte. takær en lot konongær. annæn. hæræ. oc riiæ æn sum ranit war wi gört. Wærdhær æt swa. at æn sum rænt hawir flyr vndan. oc skiærs up bukaflli. buæs hær
æinu. at takæ æn man. hwar sum eig combær till böte .III. markær. Wærar æt oc swa at nokor skiær vp budkafllæ. vskiælikæ. oc faræ mæn æptir hans orom wiliæ takæ man saklösæn. böte .III. markær æn vp skar. æn yt hwaru at er fangæ eigh mannin. a æn han wærær fangin. oc faar han siæn fiærungs nem for sik. at han ær saklös. a böte æn ær bukafllæ vp skar. ællær æn fyrst före .XII. markær. taki .IIII. konongær. IIIIor. hæræ. oc .IIII. æn vskiælikæ war takin. Æn em allæ ær fulghdu af hæræinu til at takæ han. a gifwm wir saklösæ. Flyr æn bort undæn sum slik sak wærdær giuin. a scal hanum en rumæn dagh giwæ. til answaræ. at comæ. af em daghi. scal han hawæ manææ fræst at bötæ swa mykith. sum fyr ær saght. æn han falz. ællær wæri siæn vtlæghær. Wærdær oc swa at nokor æn ær sandær at slikri gærningh. hörer nokrum hærræ til .i. landinu. oc haldær æn hærræn hanum siæn han far wart bref. at han scal æn samæ bort latæ. vm fiughrtan nættær. böte .XL. markær. Ællær
wæri sic mæ sinum en e. Æn a æn nokor annar madær haldær hanum. æn yt hwaru. at han eigh wart breff far. a böte yt hwaru .XL. markær. æt wærdær oc swa oft. at æn sum giarinæ gior. at han callær sik adru nampni. æn han heter. oc slæppær swa vndæn. oc annar madær wærær takin for han. æn eygh til göre. æn sum swa wærær takin. han skal wæriæ sic mæ .XII. mannum em han war a mæ. ær giarninggin six gör wæræ. Far madær eigh födo hwarti mæ bön ællær mæ pænninghum. ærw ær til witni. a lofwm wir hanum at takæ swa mykit. sum han ma sær fyrstum hiælppæ mæ. ok giældi swa mykit fore. sum almænnilik köpp ær .a. Mæ y. at æt ær oc wæl wærhughut. at er hawi meræ frælsi sum wærdhughir æru. swa oc er sum meræ ærwæ for os. a takum wir vndæn æssi gistnigh. fyrst allæ varæ garæ. swa biskupæ. oc riddæræ. oc swenæ til wapn. swa at er skulu ingæ skul bæræ. ær til. æntiggiæ giwæ ællær sæliæ. vtæn er sialwer wiliæ.

2. Ellighær wilium wir oc y mal ær war fair skippæi rikinu til frælsis. oc til naæ. attær nyæ. oc festum em mæ wart wal. oc warum ee. oc aldræ erræ fræmstu mannæ .i. rikinu æru. Et ær æt. at hwar sum huggær. allær dræppær nokon .i. sit sialfs hus. ællær annars manz hus. a skal alt æt han .a. skiptæs .i. re lötte. takær en konongær. annæn hæræ. riiæ sacsökie. oc æn sum giærinæ göre. se vtlaghær .e. til æn biær fore hanum. ær han hawir brutit wiær. oc böte os siæn .XL. markær. Slikæ samu hæm sculu allir er hawæ. sum quindi walföræ. ællær dræppær. sarghær .i. kyrkyu. kyrkyugarum. ællær .a. ingum ællær gangær .a. gru. oc göræ sæth. ællær takær man fore annars manz giær. ællær huggær lim af manni. oc at æssi war skipæn mati enæ lun hallæs iwir alt rikit. a wilium wir. at hwar sum ffaar at giæræ aff æssum nokot nu æru vptal. at han wæris annattwæggiæ mæ alri hæræz næmp. ællær fællis. oc hwar sum faar at göræ nokot af æssum nv ærv vp tal. a skal
han alrigh fri ffa. fyr æn han æn sami biær fore hanum sum husit atti. ær giærningin ær gior .i.

3. Ellighær mæær y at æt ær wæl wæruct. at er sum os fylghiæ frammarmer bai mæ radhum oc hialpp. at er hawi mere æru. a giwm wir allæ waræ mæn. oc wars kyæræ broors bænigs. oc allæ erræ bryttiæ. oc lanbo. oc allæ a .i. erræ goz æru liughæ. af allum konongslicum ræt. swa oc allæ ærkibiscupsins swenæ oc allæ biscupænnæ swenæ. Wiir wilium oc at allir er mæn ær mæ örs iænæ. at er hawi æt samæ frælsi. hwem sum er ianæ hælst.

4. Wir hawm oc swa skippæt. at ingin æn. ær læn hawir. læggi nokor alagh .a. böndær. ællær unggæ. swa wist han vil eygh sin læn mistæ. vtæn æt se erræ gowili. Wir firibiuum oc æt at böndær giæri eigh gengiær. lænsmannum. vtæn er sialwer wili. eigh hællær a ingæs æn vtæn ingh. Wir wilium oc at ingin man taki sær skyuth af bondom. vtæn han hawi wart breff ær til. hwar ællighæs takær skyut af bondom. oc faar han nokræ acomo af eghændænum. a se hun vgil. oc wærær han fangin. a löse sik. swa sum eghændæns dombær ær til. oc æs ær æmni ær fangin ær. Læggium y hær haræ ræffst wiær. at flæstir er swa takæ. æru swa hæris löser. at er vandæ eigh hwat bonden faar sit attær. ællær eigh. æn er gittæ syst mæ sinær arwir oc syslur.

5. Wi æssæ waræ skippæn waru wiær mangir ærllikir mæn. oc gawu ær ia til. oc sworo at er sculu hanæ haldæ. oc stærkiæ mæ alt æt er gatu. ær waru wiær biscupær. Iacuppær ærchibiscupær af vpsalum. Biscupp anundær af strængiænæs. Biskup kyætil af finlani. Biscup aszur af wæxsio. ær waru oc wi ridærær. ffyrst war broder. Bændictær. hærra vlwar karlssun. hærræ bændict laghman. Magnus ionssun. Swantæpulkær. Vlwar hungerssun. Anundær harals sun. Knutær mattiossun. Rörikær alguzssun. Karl haralssun. Thorsten hunwizssun. Bændict Ionssun. Rangwaldær ræwær. Ranwaldær Ingæssun. Bryniulwær botillærssun. ær war oc wi hæræ pætær. war kanceler. hærræ bændict ærchidiakn af vpsalum. Prowæst andres. oc Prowæst Ion. Nu ær till at æssi mal ær wir hawm nu vp talt. mattu hawæ fullæ fæstu. a lætum wir wart insighlli fore ættæ bref sættiæ. Oc war ættæ skippæt.oc scriwæt .i. alnu æptir wars hærræ fözllo agh. usæn arum. oc tu hundræ. arum oc attatighi. oc fæm arum.

<20>
1. Sittær nokkædrumbær ællær nokkæ konæ williæ igh a legho gangæ. giær igh sæ eigh skath oc skuldir. kræffwær bonde han til legho manz ællær hanæ til leghokono. hwar em hysir siden ællær oc hallær er æru krawder. hæti sinum .III. XVI. örtughum.
2. ¶. ær sum rættir ældærær æru. wæræ er barder fa aldrigh ræt a sær. hællær huzstrukin huskonæ.
3. ¶. Ser madær fulkomæn ældæræ. calli til sic sinæ grannæ. twa ællær re. sum han vitnæ at væræ sannæn ældæræ. före han sidæn sinum hæræzhöfingæ at saklöso. oc han pröwe hans skyal. siden skiæri hæræzhöfingi ing vp. oc höre vitni hans. Ær han siælikær wæri saklös. Ær han eigh saklös. a hustryki han. oc se æn saklös ær han före.
4. ¶. laghmadær ægher lanzkyl aff mohæræ æt ær fæm tyugh nöt hwær fiardæ ar. ¶.

<21> [latin]


4580 ord