Bjärköarätten

enligt Holm B 58

Läs om texten

Texten är inskriven efter Schlyters utgåva (SSGL 6) av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

 


1.
Hær byriæs biærköæ rætter. Hwilkin sum arf æller ærfwir vil sæliæ. biu▀i næstu frændum fyrst falt. a ▀rim byæ ▀ingum. viliæ ▀e swa fore ▀æt goz giuæ. sum af a▀rum biu▀z. ▀a köpin ▀e. wiliæ ▀er eig. sæli ee hwar han bæst ma. kan ok vara at hans frændær hindræ ei ▀erræ köp innæn nat ok iamlangæ. hauin si▀an æncti walŢ ok ængæ röst ▀ylikt köp at hindræ. vtan ▀eer hættin vi▀ær sinum ▀rim markum. §.1. Hwilkin ærf▀ æller ærft goz vil vt til pant sætyæ. biu▀e fyrst næstu frændum en ▀e inRikis æru. viliæ ▀er hanum eig læ pæningæ vp a ▀æt goz. sæti ▀a vt ee hwar han ma. Gitær han ▀æt goz eig ater löst. vm ▀æn dagh ▀e fore lægiæ. ▀a skal han sum lænt hauær. æptir go▀ræ mannæ mætor▀um ok forskiælum hanum ater giua. allt ▀et arffit var bætræ en lanit.

2.
Hwilikin ma▀er hus rywær ok ni▀er takær. ok vil si▀an ▀æt ater vp byggiæ. kalli til sinæ nagrannæ. ok andræ doghandæ mæn. ok late ater mellam sitt hvs ok sins nagrannæ enæ alin bret knutærum. §.1. Engin ma▀ær ma sætiæ hemilik hus næstu sinom grannæ. æller vi▀ær aldræ mannæ gatu. vtan han lati ater mellin husins. ok sins eghins gar▀ ▀rigiæ forærum.

3.
Hwilikin ma▀ær sum drægher vt knif ok skiær sundær brok æller brokabelti af adrum. ok war▀ær forwnnin at han ▀æt me▀ wre▀z hans gior▀i. en ▀o at han ska▀i hwarti hanum æller skapum hans. böte sex markær. fore skyr▀inæ. æller vari sik me▀ sex mannum. §.1. Hwilikin ma▀ær slæghin var▀ær æller sargha▀ær. kunnughi .i. sta▀ vitnum. ok nagrannum ▀æn ▀æt gior▀i. ok foghotænum oc ra▀z mannum. ok viti ▀æt eig si▀an adrum manni. vitir han si▀an adrum. böte ▀re markær.

4.
Hwilikin man kærir a annan fore foghætanum ok raz▀ mannum. ok hin byu▀ær sik til bætring ok allæn ræt. later si▀æn ▀æn kiær▀i. sik eig nöhiæ at foghætæns oc ra▀mannæ dom. vtæn kiærir ▀æt sama a han i adrum köpsta▀. ok wær▀ær ▀ær laghlikæ till wnnin. böte .XII. markær silfs.

5.
Hwilikin sum lane takær. af andrum nokot. ▀ær vi▀ær skal han haua ▀re vitnis mæn. ok ▀e samu ▀a han lanit ater giælder. Giörs ▀æt vtan vitni. ok kræfs ▀riggiæ markæ giælŢ af nokrom æller oc ▀y minnæ. læggi fram swa mykit sum han vi▀er kiænnis. ok væri sik me▀ en sins e▀e. §.1. kræfs giælŢ. mera en ▀re markær. ok til sex markær. æller ok ▀eræ mellum. wæri sik me▀ ▀riggiæ mannæ e▀e. kræfs sex markæ gialŢ æller meræ en sex markæ. wæri sik me▀ sex mannum.

6.
Hwilikin sum sæl nokot. ok ▀æn sum köpt hauær. læggær a sit merki. halder ▀æn sum salde. vm ▀æn dagh ok annan dagh til sol sesz. sæl han ▀æt goz innæn ▀æmmæ timæ a▀rum. böte ▀re markær. vil oc ▀æn sum köpti köpit vi▀ær sighiæ. ok vi▀ær sighær eig annæn dagh for solæ sæter. ok vil ▀æt köp si▀æn eig haldæ. böte ▀re markær. ok si▀an ma han sum salde me▀ foghætæns ra▀i ællæ twæggiæ ra▀mannæ vitnum sæliæ sit goz hwem han siælver vill. §.1. köpir oc nokor nokot. ok læggær eig mærki sit a. hwilikin ▀erræ sum ▀æt vil vi▀ær sighiæ. ▀en saldi æller köpti. Hwilkin sum köpir af adrum nokot. giwær ▀ær vpa goz pæningæ. hwilikin ▀eræ salt havær æller köpt. ok vil han ▀æt vi▀ær sighiæ. giui ater æller oc be▀is ater a ▀eem sama dagh. æller a adrum dagh fore solæ sætær. göræ ▀er eig swa innan ▀æmmæ timæ. hwilikin ▀eræ sum köpit si▀an ater brytær. ok vil ▀æt köp eig haldæ. böte ▀re marker. §.2. nu kan ma▀ær köpæ oc giwær a fæsti pæning æem sum salde. Nv wi▀ær sighær hwarghin ▀eræ ▀æt köp a ▀eem dagh æller a adrum fore sole sætær. vi▀ær sighær si▀æn ▀æn salde. givi ater ▀ylik tu slik han tok. ok giælde li▀köpit. ▀a en hin vi▀ær sighær sum köpti. havi firi giort swa mykit sum han hanum andwar▀a▀i sum saldi. ok giælde ▀o li▀köpit.

7.
kan swa vara at twe mæn kiwæ ok ▀rættæ mellin sin. ok viliæ eig standæ foghætæns Ţom oc ra▀mannæ dömpdom. ok sagh▀um a almænnigx byæ mot. vtæn be▀is biscopsins laghbok. oc annæn ræt skriwa▀en fore ra▀mannum sik vp læses. Hwilikin ▀eræ ▀er til riggiæ ganger. ▀a böte foghætanum oc ra▀mannum half mark.

8.
Hwilikin sum kombær me▀ skip i hampn. ▀æt goz han hawær hit. ok fört. före ▀æt fyrst in til lanz i hus oc i fullæ gömo. si▀æn skal han foghatænum kunnukt göræ. ok byu▀a hanum falt ▀ylik goz han fört hawær. foghatin a han fræmiæ ok for▀a innæn ▀re dagha. fyrræ ma han encti sæliæ. §.1. Hwilikin ma▀ær i meru skipi æller minnu köpir vtæn korn ok siæl. ok var▀ær ▀er forwnnin at. böte ▀re markær. æller væri sik me▀ ▀rim mannum. ▀o lowaz lö▀osæ farum sild ok lin sæliæ i sinum skipum. ok ▀o me▀ ▀em skiælum at förin allæ andræ sinæ værning fyrræ in til lanz. §.2. Hwilikin sum stighær i annars bat. ok köpir i hanum nokot. war▀ær han ▀ær me▀ wnnin. böte ▀re öræ war▀ær han eig til wnnin. væri sik me▀ ▀rim mannum. §.3. Ok mogho mæn almænnilighæ hwarstat köpæ ee mæn marknæ▀in standær. swa sum fran pikiszdaghum ok til martins mæssu. mællin ▀e ytærstu sum byrin hawær byght fra sunnæn oc til nor▀en.

9.
Hwilikin man sum vil kiæræ a annæn falli saman ▀reer sakir at mestu. vndir enni kiæru e hwat han vil hælst ivir han kiæræ fiær▀æ sakinæ ma til læggiæ en swa kan vi▀ær ▀orwæ. vtæn ▀æt forvinnis at ▀et gior▀is fore ha▀z skyld oc illwiliæ. §.1. Nv kan ma▀ær sik me▀ e▀e væriæ. fylli ▀æn e▀ a ▀rim lagha daghum ▀er næst komæ. fyllir han eig sin e▀ men ▀en timæ. ▀a ær han fallin fore sakinæ. oc böte ▀re markær til ▀ræskiptis borghænæman a by▀æ e▀ göraranom innæn ▀ennæ tima fyr ær sakt. wil görarin eig höræ e▀in. höræ ▀a borgha▀a menninæ e▀in. ok ▀ær æptir ▀a fylli han fore domarænom me▀ sinum e▀e hwat han hor▀e. Wæghfarandi man a ▀æn samæ dagh e▀ gangæ sum han e▀ fæsti vm a ▀em dagh ær e▀sört ok e▀gangit. en skipæra væri sik me▀ sinum e▀e i hampnum. Ri▀andi man næstæ sinum hæstum. §.2. hwilikin man sum e▀ fæstir vm ▀æn timæ han ma eig swæriæ. lati sik vm sæmiæ me▀ ▀em sum han e▀in fæst hawær. vm ▀æn dagh. han ma e▀in fylla vp a. §.3. hwilikin pant takær af nokrom. si▀an hauær ▀æn pant laghlikæ vp bu▀it. æptir go▀ra mannæ virning ok mætor▀um. er pantrin bætri en giældit ær. er oc pantrin værri. ▀en han vt sætti. gialdi ater alt ▀et sum i gialdit sat er. §.4. Hwilikin ma▀ær sum e▀ festir ok forsumar han a fyllæ æller falz at laghum. böte ▀re marker.

10.
Hwilikin man annarz bat takær vtan eghændans orlof. böte ▀re öræ. fore at han i stægh. ok ▀re oræ fore at han or stæg. §.1. Takær ma▀ær manz hæst olowandis. bote ▀re öræ fore at han vp stegh. ok ▀re oræ fore at han ni▀ær stegh.

11.
Hwilikin sumfore ▀iufnæ▀ hawær eig fyr grippin varit. fa han stiælæ. fore minnæ ma han eig hængiæ. en fore ena mark. örum mistæ han fore halmark. æller brennis me▀ iarne. for minnæ en half mark ma ▀iuf sla til stupv. §.1. War▀ær nokrom ▀iufnæ▀ær vitær ivir nokot ▀ing. ok han gripir til sins fangæ manz. oc oppinbarer han. ok han le▀ir sik af hendi oc til annars. ok ▀en le▀ir oc fra sik. ▀en sum ▀æt wær▀ær swa sensto til leŢt. ok han giter eig le▀t. til annars. swari ▀a han firi ▀iufna▀in. §.2. ær ▀et ▀æn ▀iufna▀ær. at han gar eig a lif sins va▀æ. ok var▀ær han eig fangin. wæri sik me▀ ▀rim mannum. kan ▀æt gangæ a lif sins va▀æ. væri sik me▀ sex mannum. §.3. Stiæl konæ standi ▀ylikin dom oc ▀ylikin ræt sum man. vtæn konor skulu liuandis i ior▀ grawæs. fore swa mykit ▀ypti sum mæn hængiæs. §.4. War▀ær konæ fangin me▀ stilŢ oc er hun olæt. ▀æn henni sak giwær. skal hana giömæ ▀ær til barnit föth ær. ok giöri si▀an hennæ ræt. §.5. Hwilikin ▀iuf gripir oc a hændir me▀ fullum ▀iufnæ▀. æller oc me▀ andrum kostum stolnum. oc a hændir me▀ fullum ▀iufnæ▀. æller oc me▀ andrum kostum stolnom. oc slæppir si▀an ▀iufwinum wær▀ær han ▀ær me▀ forwnnin. böte .XL. markær. war▀ær han eig til wnnin. væri sik me▀ sex mannum. §.6. Wæ▀ær ▀iufwær fangin me▀ stilŢ ok kombær i stupugrewæns hus. ok i sta▀sins iarn. stupugrewæn a gömæ han alt ▀æt til hans rættær giörs. latær han han vndæn rymæ fyr. ▀a giældæ sin hals. for ▀æs hals. Hwilikin sum kombær til stupunnæ oc sæz ▀ær .i. göme ▀æn at hanum sum hanum sak giwær me▀ sta▀sins hiælp. §.7. Witis manni sak swa mykin at han ▀orf borghandæ man wi▀ær. le▀iz ivir ▀ry stræti i stad▀inum. far han eghi æn ▀a borghan for sik me▀ foghotans oc ra▀mannæ lovi oc go▀wiliæ. sætiz ▀a han i bysins iarn.

12.
Hwar sum gangær hem at manni me▀ wræz henŢi. ok vindær a han vræ▀z værk. gör han blan. ok blo▀oghæn. æru ▀ær til sex mannæ vitni hwarn wæghin. owæn hans gar▀ æller ni▀an. böte fult kononx ezsöre. fyst firitighi markær kunuginum sundærlikæ. ok XL. markær til ▀ræskiptis. æru eig witni til. ok komber a op ok a kallan. ▀a skulu tolf mæn wæriæ han. æller fellæ ▀e sum ware byæmæn æru. ok ra▀i halwi næmŢ hwar ▀eræ. war▀ær man wræ▀ær a gatum oc gen lötum. flyr annar vndæn. ok i annars manz hus. hwar sum ▀æt halz ær i sta▀inum. war▀ær ▀er bla oc blo▀oghær. böte XL. markær. æller væri sik me▀ sex mannum. Dræpær han. han ▀a böte attætighi. markær til ▀ræskiptis. §.1. Hwar sum gör a▀rum valz æller wræz værki i kirkiu æller i kirkiu gar▀i. han havær brutit kononx e▀söre. bötis sum hemgangæ. §.2. Dræpær ma▀ær annan a aldra mannæ torghe. fore mi▀iændagh. böte attætighi markær. dræpær æptir mi▀iændagh fullum sarum. ▀orf vi▀ær ba▀i lin. ok lækir. böte .IIII. markær oc tiughu. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig vitni til. ▀a væri sik me▀ sex mannum. wær▀ær man sargha▀ær. æptir mi▀iændagh. æru til ▀riggiæ mannæ vitni. böte Xii. markær. æru eig vitni til. ▀a væri sik me▀ sex mannum. blo▀sar i holdi fore mi▀iæn dagh niu markær. i hof▀e .XII. markær. ▀æt er twæggia mannæ vitni æller sex mannæ e▀er. blo▀sar i huldi æptir mi▀iæn dagh sex markær. i hof▀i niu markær. ▀æt er twæggiæ mannæ vitni æller sex mannæ e▀er. Pust oc hardragh ▀re markær. en ▀ryggiæ mannæ vitni æru til. æller væri sik me▀ ▀rim mannum. §.3. Hwar sum annan dræpæer i bastuwu. liggi i twæböte en sex manna vitni æru til. æru eig vitni til. væri sik me▀ XII ra▀mannum. alt ▀æt i bastuwu giors sarum æller drapum. liggi alt i twæböte. samu lagh æru vm hæmilik hus. §.4. war▀ær konæ æller mö walŢ takin. ok war▀ær ma▀ær laghlikæ til wnnin me▀ sex mannum. hawi fore giort halsinum æller XL. markum. æru eig sex mannæ vitni til. æller væri sik me▀ XII. ra▀mannum

13.
Swa mykin fri▀ hawær man i sinu skipi. hwat ▀æt er meræ skip æller minnæ sum siælsins husi. liggær skip bryggiu læghi. var▀ær ▀ær ma▀ær. vt byr▀is castæ▀ær me▀ wræz hendi. vt a sion. böte XII. markær. kastær in til lanz böte sex markær. vm han var▀ær vi▀ær bundin. me▀ twægiæ mannæ vitnum. æru eig vitn til. ▀a væri sik me▀ sex mannum. Liggær skip i akkiærs læghi hwart ma▀ær war▀ær hestz vt byr▀is castæ▀ær. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte XII. markær. æru eig vitni til. ▀a væri sik me▀ sex mannum. §.1. Kaster man annan me▀ vrez hendi af sinni bolabro. æller garz bro. böte sex markær. en twæggiæ mannæ vitni. æru til. æru eig vitni til. væri sik me▀ sex mannum. §.2. Alla ▀a sakir sum brytæs mellum ly▀osæ oc konungx hampn. i. konungx hampn. ▀e skulu allær bötæs æptir lö▀osæ ræt. allær ▀e sakir i a▀rum langum oc a▀rum sta▀um. var▀ær ▀æt eig foræmnæt fyr en ▀e komæ i kununx hampn. ▀a bötes ▀æt alt æptir sta▀sins ræt.

14.
Wær▀ær manz ba▀in öghum ut slæghin sva at æncti kan sea. ba▀i öron swa at lyzn læstis. æller næsær af hognær. æller tungæ vt skurin. æller ba▀ær hendær af hugnær. æller ba▀æ fötær æller skap me▀ skapti. ▀essin all bötes hwart me▀ XL. markum. en sex mannæ vitni æru til. æru eig vitni til. væri sik me▀ XII. ra▀mannum. oc ra▀i halwi næmŢ. Hwar sum stingær vt annat öghæ a manni. böte .XX. markær. læstir annæt öræ. böte XX markær. annæn fot næ▀æn knæ. XX markær. æn twæggiæ mannæ vitni æru til. æru eig vitni til. wæri sik me▀ mannum. Hwgger af fot owan knæ. böte XL. markær. æn til æru sex mannæ vitni. æru eig vitni til. væri sik me▀ .XII. ra▀mannum. oc ra▀i halwi næmpŢ. §.1. Hwar sum huggær manz ▀umling af. ▀æt ær tiu markæ bot. Hwar sum huggær af al annur fingær me▀ eno huggi. böte XX. markær. Hwggær han af en fingær af ▀em fiurum. böte VI. markær til ▀ræskiptis. oc ▀re markær sundærlikæ malseghendum fore saræ ▀ulit. Hwggær han af en li▀ af fingri. böte oc .VI. markær fore ▀et. oc malseghendum sunderlikæ ▀re markær fore sar ▀ulikt. en twæggiæ mannæ vitni æru til. æru eig vitni til. væri sik me▀ VI mannum. Hwggær man fingær hanz swa at han krumpnær in a lowæ. æller stander li▀starker. böte VI. markær til ▀ræskiptis. ængæ saræ botenæ. en æru twægiæ mannæ vitni. æru eig vitni til. væri sex mannum. §.2. Slar man vr manni twa öwærstæ æller ni▀ærstæ tender framstu. böte fore hwarriæ ▀eræ sex markær. oc hwariæ andræ tan fore ▀re markær. oc væri sex markær me▀ sex mannum. oc ▀re markær me▀ ▀rem mannum. Slar man kinben sundær a manni. swa at mundær war▀ær skiælghær af. böte .XX. markær. en til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig vitni til væri sik me▀ sex mannum. all vanŢ lyti i manz ænliti sum kan sea ivir ▀wæræ gatu. hyl hwarti hatter ællerhuwæ. bötes me▀ XII markum. en til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig til vitni. væri sik me▀ sex mannum. §.3. Slar man vi▀ben sunder a manni swa at han bær arm i fætlum. böte sex markær. en til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig witni. til. væri sik me▀ sex mannum. Slar man armben ovan alboghæ æller ni▀an sundær æller larben owæn knæ. æller leggiæ ben ni▀an knæ swa at spiælkæ ▀orf. böte XII. markær. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. æru eig twæggiæ mannæ vitni til. væri sik me▀ sex mannum. §.4. Hwar sm huggær ▀umul ta af manni. böte .X. markær. huggær af hinæ andræ fyrær i eno huggi böte oc X markær. æn æru twæggiæ mannæ vitni til. æru eig vitni til. væri sik me▀ sex mannum. Hwggær af ena ta. böte sex markær me▀ ▀rem mannum. §.5. Slar ma▀ær man i howo▀ vtan allæ fri▀i swa at benlösing komber i. böte XII markær fore sarit. oc ▀re markær fore hwart benit e til ▀ry æru ben vt löst.æru ben flere vt löst. böte eig ▀y meræ. æru twægiæ mannæ vitni. æru eig vitni til. væri me▀ sex mannum. lækærin skal vitnæ me▀ twem mannum huru mang ben vt löstos. §.6. ængum a man lenger var▀a en ma▀rin ær för gangæ til kirkiu æller torghx köpæ sinnæ latæ. §.7. war▀ær ma▀ær dræpin oc kennis ængin vi▀ drapit. giwær ærfwingin nokrom manni sak. witni han wi▀ær me▀ sex mannum. æller hin drapit witis. wæri sik me▀ XII mannæ e▀e. §.8. Giör ma▀ær giærning. oc kombær vndæn. hwariæ hanŢæ giærning ▀æt helstz ær. bardaghæ sar æller drap. oc later han böter byu▀a ok bætring fore brut sin. malseghændin vil eig vi▀ær takæ. böte ▀a foghotænum oc sta▀inum sin ræt. æptir ▀y brutin æru til. oc si▀an lowæs i sta▀inum vara oc wapn bæræ. oc eig ▀em sum eig wildi wi▀ botum taka. §.9. Dræpær byma▀ær byman. han skal rymæ sta▀in .XL. nætær ▀ær innæn. lati han byu▀a böter. hin taki wi▀ær en han wil at saklöso. §.10. Dræpær giæstær nokon man. oc war▀ær laghlikæ til wnnin me▀ sex mannæ vitnum. komi eig fyr af sta▀inum en han ▀et drap böt hawær. æru eig vitni til. væri sik me▀ .XII. mannæ e▀e. §.11. War▀ær man huggin i hanŢ swa at han giter eig matburghit sik æller i fot swa at han giter eig gangit vtan stiltu böte XX. markær fore hwart ▀eræ. Hwggær ma▀ær hand af manni. war▀ær ly▀t æller fot swa at han ▀orf eig stiltu wi▀ær. böte XII markær fore hwart ▀eræ. §.12. Hwar sum gior manni forsat a gatu æller strætum oc fyrræ varit o satir. gör han blan æller blo▀oghæn. æru til sex mannæ vitni. böte XL markær. væri sik me▀ XII mannæ e▀e. Dræpær ma▀ær man i forsati. han liggi i twæböte. §.13. Dræghær man swær▀ at manni æller matknif. en ▀o at han eig sar gior▀i. böte sex markær. sarghær han man. böte æptir saræ botum. Rykkir ma▀ær stikamæz at manne böte sex markær æller gange vt gönom hans hanŢ. sarghar han man. böte æptir saræ botum. orkær han eig botum misti handinæ. §.14. ganger man hem at manni me▀ wræz viliæ. windir ▀o ænti værk a hanum. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte XII. markær. æru eig vitni til. wæri sik me▀ sex mannum. Kaster ma▀ær me▀ wræz hendi i gar▀ at manni sten stang æller annat hwart. ▀o at han giöræ ængin ska▀a. böte sex markær. æn til æru twæggiæ mannæ vitni æller væri sik me▀ sex mannum. slar han nokon æller sarghær. böte æptir satæ malum. §.15. Hwar sum takær annan me▀ walŢ i sinu hemæ saklösæn böte XX markær. æn til æru sex manni vitni. æru eig vitni til. væri sik me▀ tolf mannæ e▀e. §. eig bötes konæ högfhri botum en ma▀ær vtan i doz drapum. ▀a liggær hun i twæböte §.17. War▀ær konæ dræpin me▀ barni ▀y quikt var. i hænnæ liui. ▀a bötes hun me▀ twæ böte. æn til æru sex mannæ vitni. æru eig vitni til. væri sik me▀ tolf mannæ e▀e. ok ▀reæ go▀æ konor skulu vitni bæræ. at barnit var quikt ocböte barnit ater me▀ XX markum. æptir ▀eræ ▀riggiæ qunnæ e▀e. æller væri sik me▀ sex mannum §.18. wær▀ær spini huggin af kono. böte XX markær. æn til æru twæggiæ mannæ vitni. æller væri sik me▀ sex mannum. wær▀ær spinær af hugnir af kono. böte XL markær. æn til æru sex mannæ vitni. æru vitni til væri sik me▀ tolf mannæ e▀e. War▀æ lokkær ba▀ir af mö skornir. böte tolf markær. var▀ær lokkær af kono skornir. böte sex markær. §.19. War▀ær konæ bar▀ swa at hun fö▀e döt barn. æru til ▀rigi▀ quinnæ vitni. at barnit war quikt wr▀it. böte XX markær fore barnit . æru eig go▀ræ ▀riggiæ quinnæ vitni til. wæri sik me▀ sex mannum. §.20. Nv sikx af owormagha botum. oc awitæ sum fæ. ▀æt ær owormaghi yngri ær æn fæmtan ara. Dræpær owormaghi man. böte maleghandanum siu markær. oc siu markær foghatænum oc sta▀inum. §.21. Dræp▀ær fæ man hwariæ handæ fæ ▀æt helst ær. böte ▀en sum fæt æ siu markær maleghændanum oc siu markær foghotænum oc sta▀inum. §.22. Nv sikx vm va▀æ e▀æ ok wa▀æ böter. ▀æt ær wa▀i ba▀i sigiæ va▀æ Gior ma▀ær man saran me▀ wa▀æ eig me▀ viliæ swa at han fulsæri kombær i. byu▀e wa▀æ e▀ twæggiæ mannæ. oc wa▀æ bot siu öræ. §.23. Nv gior fæ man saran æller kono. ær til twæggiæ mannæ vitni sum vi▀ varo oc a saghu. böte ▀en sex öræ sum fæt aa. æller wæri sik me▀ twem mannum.

15.
Takær ma▀ær annan man me▀ sinni husfru. ok war▀ær til wnnin laghlikæ me▀ sex mannum. hawi bonden walŢ vm lif hans. æller löse sik horkarlin me▀ XL. markum til ▀ræskiptis. ængin ma oc husbondænum æller husfruni sak giwæ fore hor. vtæn hwart ▀eræ a▀ru. Gior hon hor. wær▀ær bar oc a takin. bæri sta▀sins mantol. æller lösi sik me▀ XL. markum til ▀reskiptis. Gior ma▀ær hor. ▀a skal ▀en konæ le▀æ vm sta▀in sum han var inni gripin me▀. æller löse han me▀ XL. markum til ▀ræskiptis. ▀a skal sta▀sins swen han le▀æ. oc hawi enæ mark. af foghotænum oc sta▀inum. §.1. Hwar lokkær manz husfru æller dotur swa at hun skiamŢ wær▀ær at sinni quinku. löse sinæ næsær me▀ XL. markum oc fly sta▀in. æller wæri sik me▀ tolf mannæ e▀e.

16.
Hwar sum liughær æru manz af manni æller kono. böte XII markær til ▀ræskiptis. orkær han eig. ▀a skal han huzstrikæ wi▀ stupunæ. oc rumi si▀æn sta▀in.

17.
Slar man æller kono sit fralst hion til go▀ræ wisu. ▀a ær ▀æt ogilt. en eig komæ sara mal .i. koma sara mal .i. böte æptir sta▀sins ræt.

18.
Hwar sum stiæl i bastuwu æller af siælsins husbondæ til half mark. lösi sin hals me▀ XL. markum æller hengi.

19.
Hittir ma▀ær rak a hawi vti. vtan war▀ ok waku. hawi halwæ fynŢ. hittir innæn war▀ oc waku. hawi ▀ri▀iwng af. hittir a hafs butnum ▀orf wiær sokn æller ostbyttu hawi halft. Hittir ma▀ær goz til lanz diwrit swa at wa▀a ma til. hawi fyær▀ung. hittir a ▀irro lande. oc fyær▀ung. §.1. Hittir skip bytæ innæn sta▀sins mark. hwar sum ▀y go▀æ hiælpær. hawi ærwu▀is lön. æptir go▀ra mannæ or▀wm. §.2. Fyndum skal man laghlikæ liusæ. æller hete ▀iuwær. æptir ▀y ▀iftær oc go▀e men sku▀æ ▀æt. §.3. Hittir ma▀ær ækkiær manz. hawi arwu▀is lön. æptir go▀ræ mannæ sko▀æn. hwggær ma▀ær akæris streng sundær. böte ▀re markær. oc böte ater stægin swa go▀an han var. æptir go▀ræ mannæ witnum. Hwgær ma▀ær ▀e festur aa landi bornir æru. böte ▀re markær. oc festunær. ater.

20.
legher man skip af manni. hwat ▀æt ær meræ æller minnæ. vil eig han halŢæ sum legt hawær. sighi til æghændænum. annan dagh fore solæ sætær. sighær eig til swa. giwi halwæ skiplegho. æn skip ær far fört. oc hawi fore giort festipæninenum. Nv vil hin eig haldæ sum skipit saldi a lægh. sighi. til ▀em sum leghi annan dagh fore solæ sætær. oc bæri ater festi pæning. twa pæning fore en. gior han eig swa. haldi ▀æt. Hwar sum leg▀i. ▀a æn skip ær samleght. ▀a ma ingin ma▀ær af gangæ. vtan han hawi styrimanz. oc aldræ skiparæ orlof til. Sighlir skip or hampnum æller ror. swa at sea ma aas a bor▀i. oc viliæ skiparer fra skipi skiliæs. oc komæ ater i hampnena. ▀a ær al skipleghæ annæ▀. §.1. komæ mæn i hafs nö▀. kombær a siorŢ oc ofsinnæ. oc ▀orwæ kastæ. ▀æt goz ▀ær vt kastæs. skal ater giældæs æptir markæ tali. oc hwarium eptir sinum e▀e. kan ▀em skiliæ vm kastet. ▀a skulu ▀erræ ▀æ sum flere æru farfæster. §.2. Lata skiparar slippæ sik tugh af handum. giældæ ▀er ater styrimaninum allæn ska▀an fore tughin. bristæ tugh æller akkiæri. hawi skiparæn siælwær ska▀an Hwggær skiparæ tugh. vtæn styrimanz viliæ. ▀a giældæ ater allæn ska▀an. Hwggær siælwær tugh sundær. hawi siælwær ska▀an. §.3. Kombær skip a grun oc lestis eighi. oc ▀orf kastæ ▀æt ater. gialdi ba▀i skip goz æptir markætali. ▀æt sum ▀ær var vt kastet.

21.
Hwilikin sum lastær æller illæ taler vp a foghotæn oc alt ra▀it. böte ▀rættan markær silfs. ▀ær af takær foghotin fyst ena mark silfs. hwar borghæ mæstærin sinæ mark silfs. si▀æn takær halft foghotin.. oc halft sta▀rin. æn til æru twæggiæ mannæ witni. æru eig vitni til. væri sik me▀ sex mannum. Hwilikin sum illæ talær til borghamestæræns. böte. XII markær til ▀ræskiptis. Hwilkin sum lastær æller talær illæ til annærs nokors byæmanz æller giæst. böte ▀re markær. til ▀reskiptis. oc kallær ma▀ær man oqwæ▀ins or▀um. böte sex markær æn til æru twæggiæ mannæ vitni. swa sum ▀iuwær. mor▀æri. liuari. forsleghin herriæns son. mor▀brennærei. hwnzæmæ son. ▀ræl en han fræls ær. æller kallær go▀æ kono horkono. skukiu. trolkono æller fordæ▀u. §.1. Nv kan swa vara at foghotin æller ra▀mæn nænnæ byman at gangæ. vm sta▀in eptir hwæriu ▀æt hæstz ær. hwar sum ▀em misfirmir me▀ or▀um. æller giærningum. ▀æt liggi alt i twæ böte. ba▀i i drapum ok sarum. en i or▀afari æru ▀ær eig högræ en andri mæn. §.2. hwilikin ma▀ær fore sitiændi ra▀i talær illæ vp a foghotin ein ra▀man. böte .XIII. markær silfs.

22.
Hwar sum me▀ valŢ gangær af byæ mote æller af rastudwu oc forsmar festæ lagh æller pæningæ fore brut sin. böte ▀re markær swa op han giör ▀æt.

23.
Hwar sum stighr æller gangær i annæs manz kalgar▀. oc stiæl kal. æru til twæggiæ mannæ vitni. böte ▀re markær til ▀ræskiptis.

24.
▀æt ær oc sta▀sins rættir. en ma▀ær giptis i kunu goz. giptis til alz halfs. swa giptis oc konæ oc konæ i maz bo.

25.
Nv kunnu hion barnlös skiliæs æt. ▀a ærfwin ▀er nestu frændær æru æptir ▀em. oc æruir slit dottor sum son. wa▀ær ma▀ær twægiptær. oc afflær han barn vi▀ ba▀æ kunur. ▀a taki slikt koldær sum koldær. ba▀i aftir fa▀ur oc mo▀or..

26.
Nv kan ▀æn ma▀ær döghæ frændær æru fiærri. komæ ▀er innan dagh oc aar. ærwin ▀er. koma eig. ▀a ærwi kunungin. oc daghær mirkis innæn sex wikum.

27.
Nv giwær ma▀ær morghin giæf husfru sinni. ee hwat ▀ön morghon giæf er mere æller minni. skiliæs ▀en barn lös at. ▀a takær husfrun morghun giæf sinæ vp. fa barn saman. ▀a far hon engæ morghongiæf. vtæn sin kirkiu bonæ▀. oc sinæ siæng af oskiptu. oc si▀æn skipti hun til halfs. vi▀ barn sin. æller ærwingiæ sinæ.

28.
ær a▀alkono barn til. ▀a far amyu barn enti af fæ▀ærnæ meræ en fa▀ir vil ▀y vnnæ. ær eig a▀alkono barn til. ▀a a ▀æt .III. markær fore fæ▀ærne sit.

29.
Nv giör ma▀ær æller konæ sit testament. ▀a skal giwas af bæggiæ ▀erræ goz oskiptu. at lik sins vtfær▀. ok sama Ţagh ▀æt ior▀æs. kost oc offær takin oc af bæggiæ ▀erræ goz oskiptu. æn allær ▀ær eptir giær▀ir si▀æn giöræs æptir ▀æn dö▀æ. ▀em giöri ▀æn sum arwit vp takær. §.1. Giwi oc engin ▀en barn aghær eptir sik mere siælæ gipt en ▀ön sighiæ ia wi▀ær. æller oc ▀eræ skylæstu frændar. Dör ma▀ær barn lös sinæ mellum æller konæ. hawi vald giwæ hwarn ▀ri▀iæ pæning hwart han wil.

30.
leghær ma▀ær gar▀ af adrum. halft aar. æller hælt. wil ▀en eig haldæ swm leghi. sæghi til eghændænum. fore annæt solæ sætær. sighær eig swa til me▀ twem mannum. oc ▀eræ vitnum. ▀a giwi halwæ husæ legho. oc fari hwart han vill. Nv wil eghændin haldæ leghonæ. ▀a sighi til hinum sum legh▀i annæn dagh fore solæ sætær. sighir eig swa til me▀ twem mannum. ▀a Ţömis ▀æn i gar▀inum wara sum leghi. æller giwi hanum hafwæ husæ legho ater. §.1. Nv far ma▀ær i manz gar▀. oc wil si▀æn bort or hanum fara. giwi eghændanum halfwæ husæ legho. Nv vil enghændin gestin bort wrækæ. giwi ater gestinum swa marghæ pæningæ sum han melti hanum. samu lagh hwat husum man legher helstz. §.2. Nv vil husbonden siælwær ra▀æ. fore gar▀innum. ▀a wari gestin aat. manæ▀i fore stempnodaghin. Sighær eig husbondin swa gestinm til. ▀a dömis gestinum i gar▀inum vara till annærs stempnu daghs. sigher eig gestrin bondænum till. ▀a væri qwar i gar▀enum. oc giui bondænum swa mangæ pæningæ ▀em vm sember. §.3. Nv lowær bonden gestinum hws ▀ækkiæ. oc wel vm byggiæ. fyllær han ▀et. bæri vp allæ sinæ husæ legho. fyllær eig. ▀a falli sva mykit af hans husæ legho. sum ra▀mæn mætæ ▀æt. ▀a en gestrin byggir siælwær æller oc kombær me▀ twæggiæ mannæ vitnum. ▀a standi i hans husæ leghom.

31.
Hwat fæ man slar helstz i hel. giældi swa got qwikt gen dö▀o me▀ fullum fæ giældum. oc twæggiæ mannæ vitnum.

32.
Köpær ma▀ær nokot i sta▀inum. oc er ▀æt ▀iufstolit. komber eghandin æptir. ▀a nempni sin fanga man. oc grip til le▀iz. hawær til twæggiæ mannæ köp vitni. ▀a skal swæriæ til sins sum klandæ▀i me▀ sinum twem nagrannum. Nv skal ▀æn le▀a ser fra handum sum handæ mellum hawær me▀ twem köp vitnum. oc wæri sak lös. giter eig læt fra sik. hete siælwær ▀yufwær. war▀ær oc nokot strulit af sta▀inum vp a landit. komber ▀æn æptir sum goz a ▀ær skal han swæriæ til sins me▀ twem byæmannum af sta▀inum. giter le▀t fra sik. wæri saklös. giter eig böte oc ▀iufwær hete. §.1. Enghin tyghi gangæ af sta▀inum oc a landit. vtan ma▀ær gripær til le▀znæn. engin oc af landinu oc i sta▀in. vtæn ▀e samu tyghi. §.2. Hwar sum annars timber taker giört æller o giort. hwar ▀æt hestz liger. oc er ▀æn hemæ i sta▀inum ▀æt aghær. oc spyr eig eghandin at. ▀a böte ▀re markær fore en stok. æller enæ fiol. oc swa fore annæn oc ▀ri▀iæ. oc eig ▀e meræ at han taki alt timbrit. vtan timbrit skal han giældæ fullum giældum ater. vm til æru twæggiæ mannæ vitni. æller væri sik me▀ ▀rim mannum. Takær ma▀ær annars timbær me▀ twæggiæ mannæ vitnum a eghændæns tröst giældi ater ee swa got timbær. ok vari saklös. §.3. Takær ma▀ær byr▀i af vi▀a kasti manz böte ▀re öræ. swa fore andræ oc ▀ry▀iu. takær meræ oc var▀ær til vnnin me▀ twem mannum böte ▀re markær.

33.
Hwar sum annærs tompt byggær olowandis. rymi ater vp bygh▀inæ. oc böte sex markær. ær böte snattæræ bot fore minnæ æn sex pæningæ. §.1. Byggi oc engin nærmær a▀rum en druparum ▀orf æn twæggiæ fotærum. byggir nærmer. bryti vp. oc böte sex markær. hwilikin sum owan byggær a man swa at drypær a annars ▀ak. bryti vp oc skæri af. ok böte sex markær. §.2. Hwar gafla gangæ ba▀ir saman. byggi hwar sit. oc sæti knut vi▀ær knut at saklöso. §.3. Hwar sik giör wægh af annars manz husi. vtæn eghandæs lof. rymi vp. oc böte ▀re markær. æller blivi i eghendens minni. §.4. Allær almænniz stratur innæ mur. ok vtæn skulu waræ attæ alnær bre▀ær sum ma akæs ok ri▀æs. §.5. Hwar sum byggær swalæ iuir ▀wæræ gatu. rymi vp. oc böte sex markær.

34.
Nv dræpær fæ annærs manz fæ. æru til twæggiæ mannæ vitni. hawi ▀æn sum. dræparæn a ▀æt dö▀æ. ok giældi ater hinum quikt fæ. swa got æller oc swa marghæ pæningæ sum hint mate giældæ. ▀a ▀æt lif▀i.

35.
Hwat manni sum hær wær▀ær gripin æller fangin. fore sannæ sakir. ok gar ▀æt a lifsins va▀æ. hans rættir skal hær göræs. skal han böter bötæ. böti æptir sta▀sins ræt.

36.
Hwilikin ma▀ær annæn myr▀ir. war▀ær til wnnin me▀ sex mannum. han skal stælles. æller væri sik me▀ tolf mannæ e▀e. havin mor▀brærnaræ sama ræt. Mii▀ir konæ nokon. hon skal quik i ior▀ grawæs. §.1. hwar sum giwær adrum forgauor ma▀ær æller konæ. ▀æm ma i bali brænnæ.

37.
Nv sæter man andrum pant. meræ æller minni. nv vil eig æghandin ▀æn pant ater lösæ. ▀a biu▀is vp a ▀rim bya motum. wil eig en ▀a lösæ. ▀a byu▀i hanum pantin vp hemæ fore gar▀i. vil eig en ▀a lösæ. sæli ▀a hwar han bæst ma me▀ twæggiæ mannæ vitnum. giældær pantrin meræ. giwi ater eghandænum ▀æt wært ær. ok er pantrin wærri. bætri hin til pant wt sætti. §.1. allir panter ▀e sæliæs skulu. ▀eer sælins me▀ twæggiæ mannæ vitnum. oc mæt or▀um hwar ▀æn pant sæl eig er laghlikæ bu▀in vp. böte ▀re markær. §.2. Nv vil ma▀ær sin pant ater lösæ. nv kræwær hin meræ en pantrin star. leggi fram swa mykit han vi▀ær kiænnis. ok en sins e▀e. oc taki ater sin pant. hwar meræ pant sæter vt en half mark. sæti vt me▀ twæggiæ mannæ vitnum. löse oc swa ater. §.3. Hwar dyræ sæter pant vt. en han standær hanum. böte ▀re markær.

38.
Hwilikin vin stingær vp oc later falt löpæ vtan foghotæns orlof oc ra▀mannæ. hawi foregiort fatit ok me▀ ▀re markær. §.1. Hwilikin viin later dyræ löpæ. en ▀æt er sat. hawi fore giort fatit. hwat ▀æt er meræ æller minnæ. oc me▀ ▀re markær. §.2. hwar minnæ stop hawær en ræt. giældi ▀re markær. hwar vanmatu giwer af vini. oc war▀ær forwnnin at. böte enæ mark til ▀ræskiptis. fore wanmatu af mio▀ oc tramnæ höl. sex öræ. fore swænst öl ▀re öræ. hwar sum at annare matu sæl. en ra▀it hawær sæt. böte ▀re markær. §.3. ængin gestir ma her lata löpæ falt tram höl. æller annan dryk fore vtæn vin. æller han hæti vi▀ær sinum ▀rem markum. §.4. fore vrættæn pundæræ orættan span. oc fore oræt bisman. böte ▀re markær. Hwar sum me▀ merom spanni köper in ok mæter vt me▀ minni spanni. wær▀ær ▀ær gripin me▀. böte XL. markær æller væri sik me▀ tolf mannum. §.5. Hwilikin ma▀ær sum me▀ in fulghit gals war▀ær gripin. hwariæ handæ fals ▀æt ær helstz. lösæ hals me▀ .XL. markum. æn til æru sex mannæ vitni. æller væri me▀ tolf mannum.

39.
Hwilikin ma▀ær sum röwær a nyrri malmi. æller sy▀ræ. war▀ær laghlikæ til wnnin me▀ sex mannæ vitnum. han hawær fore giort halsinum. æller XL. markum. §.1. Hwilikin sum röwær i sta▀inum. si▀æn i var▀ er ringkt til ens öres. hawi fore giort halsin æller .XL. markær. Hwilkin sum rower a almennigz gatu. æller almennigz torghe öris vær▀i fore mi▀ien dagh. böte XII. markær. æptir mi▀ien dagh sex markær. hwilikin sum röwær a almennigx gatu. örtugh wæri fore mi▀ien dagh. böte sex markær. æptir mi▀ien dagh. böte ▀re markær.

40.
Nv kombær ▀æn man til bysins giælskildughær er hvat han a bymanni giældæ ællæ a▀rum. sighi til foghotænum ra▀mannum æller twem bymannum. æller foghotens ok sta▀sins swenom. ▀æn ma▀ær skal taksætiæs. æller hans goz. ok giældi ▀æt han vi▀ær kiænnis. hawær han eig pæningæ til. sæti borghan ▀öm giældit kræwir. ▀e han nöghir at. wil han giældit dyliæ me▀ ▀riggiæ mannæ e▀e. æn ▀æt ær minnæ en sex markær. æller meræ. væri sik me▀ sex mannum. Nv far bort or taksætningini. oc giör ængin ræt. böte ▀re markær. ok vt giældit. er ▀æt hofman præstær bryti æller bonde bondæ. ok bondæns goz mughum vir bisætiæ ok ei hans husfru. kombær ængkiæ. oc hawær goz i sta▀in. ok ær hun giælskildugh. hana ma bysætiæ me▀ sta▀sins ræt.

41.
Hwilikin sum eig biggær sinæ broær innæn ▀en stempno dagh. foghotin lysir oc ra▀it. böte ▀re öræ. hwar sum eig rensær sinæ gatur oc stratur. fore ▀en dagh ▀ær fore lægx. böte ▀re öræ. §.1. War▀ær eldær lös. i. hwat gar▀i ▀æt hestz er. giter bonden siælwær slikt. væri saklös. kombær öx oc æmbær. æller klæppir klokko. böte ▀re markær. hwar sum eld tendir fyr en or war▀i er rinkt. böte ▀re öræ. hwat eld ▀æt hælzst er.


5790 ord